Nieuw lidmaatschap bij KansPlus: het familielidmaatschap

Wat ons bindt als leden van KansPlus is dat we een relatie hebben met een persoon met een beperking en dat we door ons lidmaatschap gesteund worden in onze betrokkenheid als belangenbehartiger. Ook in de collectieve belangenbehartiging voor mensen met een (verstandelijke) beperking wordt u ondersteund als lid van KansPlus.

Deze betrokkenheid voor onze verwant met een beperking geldt natuurlijk niet alleen voor het ‘hoofdlid’ en eventuele huisgenoten of familieleden. Ook andere familieleden die elders wonen voelen zich vaak verbonden met het wel en wee van de persoon met een beperking en maken deel uit van zijn of haar persoonlijk betrokken netwerk.

Om ook deze persoonlijke relaties vertrouwd te maken met wat KansPlus kan betekenen in het kader van individuele en collectieve belangenbehartiging, is besloten een familielidmaatschap in te voeren.
Door een bedrag van €10.00 boven de reguliere contributie, kunnen ook andere familieleden, ongeacht waar ze wonen, lid zijn van KansPlus.

Als u ook wilt dat uw familieleden vanuit KansPlus meer betrokken raken bij de belangenbehartiging, kunt u uw lidmaatschap omzetten in een familielidmaatschap. U kunt zich aanmelden door hier uw gegevens in te vullen. U kunt het ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@kansplus.nl of bellen naar 030-236 37 44.

Op dit moment kent KansPlus ook het zogenaamde gezinslidmaatschap. Dit lidmaatschap blijft bestaan voor huidige leden maar kan met ingang van 1-12017 niet meer worden afgesloten.

 

KansPlus over de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017

Per 1 januari 2017 is voor de instellingen gehandicaptenzorg de Zorgbrede Governancecode 2017 van kracht geworden. Een code voor goed bestuur en toezicht van de instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en voor de ziekenhuizen. Wij informeerden u al middels een bericht d.d. 15 december 2016 op de website van KansPlus over de “lancering” van de code op die dag.
Zie https://www.kansplus.nl/2016/12/15/lancering-nieuwe-governance-code-zorg/ .
U kunt de code downloaden via www.governancecodezorg.nl.

Leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverbanden krijgen allemaal in meer of mindere mate te maken met de code en het lijkt goed dat deze op de hoogte zijn van de ons inziens zwakkere punten uit de code. Naar aanleiding van de aan ons toegezonden consultatieversie publiceerden wij reeds op 30 juni 2016 op de site van KansPlus onze kritiek op die versie. KansPlus is van mening dat bij de definitieve code onvoldoende rekening gehouden is met onze kritiek.

Dat wil echter niet zeggen dat de code zoals deze per 1 januari 2017 in werking getreden is helemaal niets voorstelt. De code is ondanks de door ons gesignaleerde tekortkomingen een belangrijk middel om het beleid van de instelling tegen het licht te houden. Dat kunnen cliëntenraden en familieverbanden dus zonder meer doen, maar ook individuele leden of ledengroepen die te maken hebben met één of meer instellingen. Indien instellingen de coderegels of de strekking van de coderegels naar het oordeel van belanghebbenden bij de instelling niet naleven kan een belanghebbende een toetsingsverzoek indienen bij de ingestelde landelijke bezwarencommissie, te weten de Governancecommissie Gezondheidszorg.

Wij roepen de achterban van KansPlus graag op met de code aan de slag te gaan en na te gaan hoe deze op dit moment of binnenkort wordt ingevuld door de voor hen belangrijke instellingen. De instellingen voor gehandicaptenzorg zijn – na de raadpleging aan de hand van de consultatieversie – uitgebreid voorgelicht over de code. Op 16 maart 2017 is er nog een extra voorlichtings- en discussiesymposium voor de ziekenhuizen, instellingen gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De code is echter nu al van toepassing.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van onze oproep kunnen deze voorgelegd worden aan het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50.

In de bijlage kunt u enkele commentaarpunten van KansPlus lezen op de definitieve code. Uiteraard kunt u hiermee rekening houden met het bezien van de vraag hoe u met de code om wilt gaan.

bijlage-enkele commentaarpunten van KansPlus op de Governance code

Aftrek van zorgkosten: laat geen belastinggeld liggen!

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer.
Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Ieder(in) maakt jaarlijks een artikel over de aftrek van specifieke zorgkosten. Ook voor 2016 heeft Kees Dijkman een 10 stappenplan gemaakt. In dit overzicht vindt u een handig overzicht van de aftrekposten over 2016. Dit overzicht geldt voor uw aangifte over 2016 die u in 2017 doet.

U kunt het 10- stappenplan hier lezen en downloaden.

Bron: Ieder(in)- Kees Dijkman

Spotlightbijeenkomst 3 februari: De kracht van familie en naasten

Het voeren van de eigen regie wordt in de zorg steeds belangrijker gevonden. En dat betekent: meer zelf doen, meer zelf regelen. Maar dat vraagt vaak ook meer van de familie en naasten van de zorgvrager.

Tijdens deze derde Spotlightbijeenkomst laten we drie aansprekende tools zien en hoe je ze het beste kunt inzetten. Aansluitend kun je in separate sessies van gedachten wisselen met de makers van de tools over hoe de tool uitgerold kan worden en wat je ermee kunt.

In de spotlight
• Mijn kwaliteit van leven – Patiëntenfederatie Nederland
• Partners voor Partners – Dwarslaesie Organisatie Nederland
• Betrekken van familie en naasten – KansPlus

Waar?
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Tijd?
Van 13.45 tot 17.00 uur

Meer info en aanmelden?
Klik hier

Bekijk hier de uitnodiging: uitnodiging Spotlight 3 febr 17 DEF

Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Op 11 februari 2017 wordt de tweede Landelijke Kiezersdag in Den Haag georganiseerd voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Tijdens deze dag worden de deelnemers op praktische en informatieve wijze voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen.

Informatie
Alle informatie over de Landelijke Kiezersdag, het project ‘Stem jij ook?’ en achtergrondinformatie over de verkiezingen, stemmen en de Landelijke Kiezersdag is terug te vinden op www.stemjijook.nu

Stem jij ook?
De Landelijke Kiezersdag is onderdeel van het grotere ‘Stem jij ook?’-project van MEE NL en ProDemos en wordt ondersteund door  verschillende organisaties.
KansPlus levert een praktische bijdrage aan de Landelijke Kiezersdag.

Hier kunt de aankondiging bekijken: AANKONDIGING Stemjijook2017

KansPlus vraagt om actie van Staatssecretaris van Rijn op oneigenlijk gebruik van WLZ-middelen

KansPlus is ernstig verontrust door berichten over het verschuiven van geld dat bestemd is voor cliënten in de WLZ naar activiteiten in het sociaal domein.

Vorige week meldde Skipr dat zorgaanbieders tekorten die ze oplopen bij activiteiten in het sociaal domein dekken door verschuiving van gelden die eigenlijk bestemd zijn voor mensen die zorg krijgen in het kader van de WLZ. Terwijl gemeenten geld dat voor het sociaal domein bestemd is over houden, wordt het gecreëerde tekort verhaald op mensen die behoefte hebben aan intensieve zorg.
KansPlus vindt dat onaanvaardbaar en heeft de Staatssecretaris gevraagd maatregelen te nemen om dit oneigenlijke gebruik van geld tegen te gaan.

Tevens heeft KansPlus de Staatssecretaris gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de hele geldstroom in de langdurige zorg.

De brief van KansPlus aan de Staatssecretaris vindt u hier.