KansPlus over de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017

Per 1 januari 2017 is voor de instellingen gehandicaptenzorg de Zorgbrede Governancecode 2017 van kracht geworden. Een code voor goed bestuur en toezicht van de instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en voor de ziekenhuizen. Wij informeerden u al middels een bericht d.d. 15 december 2016 op de website van KansPlus over de “lancering” van de code op die dag.
Zie https://www.kansplus.nl/2016/12/15/lancering-nieuwe-governance-code-zorg/ .
U kunt de code downloaden via www.governancecodezorg.nl.

Leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverbanden krijgen allemaal in meer of mindere mate te maken met de code en het lijkt goed dat deze op de hoogte zijn van de ons inziens zwakkere punten uit de code. Naar aanleiding van de aan ons toegezonden consultatieversie publiceerden wij reeds op 30 juni 2016 op de site van KansPlus onze kritiek op die versie. KansPlus is van mening dat bij de definitieve code onvoldoende rekening gehouden is met onze kritiek.

Dat wil echter niet zeggen dat de code zoals deze per 1 januari 2017 in werking getreden is helemaal niets voorstelt. De code is ondanks de door ons gesignaleerde tekortkomingen een belangrijk middel om het beleid van de instelling tegen het licht te houden. Dat kunnen cliëntenraden en familieverbanden dus zonder meer doen, maar ook individuele leden of ledengroepen die te maken hebben met één of meer instellingen. Indien instellingen de coderegels of de strekking van de coderegels naar het oordeel van belanghebbenden bij de instelling niet naleven kan een belanghebbende een toetsingsverzoek indienen bij de ingestelde landelijke bezwarencommissie, te weten de Governancecommissie Gezondheidszorg.

Wij roepen de achterban van KansPlus graag op met de code aan de slag te gaan en na te gaan hoe deze op dit moment of binnenkort wordt ingevuld door de voor hen belangrijke instellingen. De instellingen voor gehandicaptenzorg zijn – na de raadpleging aan de hand van de consultatieversie – uitgebreid voorgelicht over de code. Op 16 maart 2017 is er nog een extra voorlichtings- en discussiesymposium voor de ziekenhuizen, instellingen gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De code is echter nu al van toepassing.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van onze oproep kunnen deze voorgelegd worden aan het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50.

In de bijlage kunt u enkele commentaarpunten van KansPlus lezen op de definitieve code. Uiteraard kunt u hiermee rekening houden met het bezien van de vraag hoe u met de code om wilt gaan.

bijlage-enkele commentaarpunten van KansPlus op de Governance code