16 september: Jubileumdag voor leden van KansPlus

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar.

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag.

Het voorlopige programma is als volgt:

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort
10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag
11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker in de Suite
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen.
12.oo uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein
12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen
13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker
15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker
15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort

Kosten:

 • Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p

 • Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p

 • Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p

 • Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p

 • Donateurs: € 7,50 p/p

 • Niet-leden: € 10,00 p/p

 • Upgrade* ticket € 10 p/p

* Lidmaatschap upgrade:
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap).

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf 10 april kaartjes besteld worden via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/. Ook in ons blad PlusPunt van begin april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag. Voor meer info kunt u bellen met 06-12979532

Wij zien u graag op zaterdag 16 september en houdt onze websiteFacebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!!

Tweede Kamer verkiezing 15 maart: Stem jij ook?

Op 15 maart zijn de verkiezingen waarin de nieuwe leden van de Tweede Kamer gekozen worden. Om te kunnen stemmen ontvangt iedereen die mag stemmen een stempas.

Als je meer wilt weten over wat de Tweede Kamer is, waar je op kunt stemmen en hoe je kunt stemmen is er de website Stem jij ook?

Het project ‘Stem jij ook?’ is een initiatief van MEE en ProDemos en wordt ondersteund door verschillende organisaties. Ook KansPlus heeft bijgedragen aan totstandkoming van het project.

Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/02/16/verslag-landelijke-kiezersdag-11-februari/

 

 

Reactie van VWS op brief van KansPlus “vooruitlopen op nieuwe WMCZ”

In het antwoord op de brief van KansPlus van 11 januari jl. geeft de directeur Markt en Consument , dhr. Krapels van VWS , aan “dat ongeacht hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, het op dit moment voorbarig en niet volgens de wet is als zorginstellingen nu al een stap zouden zetten om cliëntenraden ertoe te brengen af te zien van hun wettelijke rechten. Het is aan de cliëntenraden zelf om hier een standpunt over in te nemen.”

KansPlus is tevreden met dit antwoord: vooruitlopen op wetswijzigingen kan niet.

Tijdens de internetconsultatie zijn er veel reacties binnengekomen over de ruimte voor maatwerk en de positie van de zorginstellingen hierin. In de brief wordt gesteld dat het wetsontwerp zal worden aangepast op die punten om de genoemde risico’s te verzachten. Verder wijst dhr. Krapels erop dat cliëntenraden, doordat zij geschillen te allen tijden kunnen voorleggen aan de Landelijke commissie van vertrouwenslieden, voldoende mogelijkheden hebben om zich te weer te stellen.

Lees hier de volledige brief van VWS aan KansPlus.

Op 11 januari schreef Dickie van Kaa, directeur van KansPlus/VraagRaak een brief aan  het ministerie van VWS waarin KansPlus aandacht vraagt voor het feit dat de tekst van het ambtelijk voorontwerp klaarblijkelijk een stimulerend karakter heeft en dat door zorgaanbieders al vooruitgelopen wordt op de nieuwe WMCZ.

” Wij hebben er grote bezwaren tegen dat in negatieve zin wordt afgeweken van de nu geldende wet dan wel de strekking daarvan. In de nu geldende wet is heel duidelijk vastgelegd dat cliëntenraden met name genoemde adviesrechten hebben en daar kan niet van worden afgeweken. In ons commentaar op de internetversie hebben wij al beargumenteerd aangegeven dat we sowieso grote bezwaren hebben tegen in negatieve zin afwijken van de advies- en instemmingsrechten. “

Lees hier de volledige brief van KansPlus aan VWS.

Kamervragen over medezeggenschap in zorginstellingen

Een recente uitspraak van de Hoge Raad over de medezeggenschap bij Lunet zorg (zorg voor mensen met een beperking) in Brabant heeft geleid tot Kamervragen. De fracties van de ChristenUnie en de PvdA willen graag weten welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad heeft voor cliëntenraden in het hele land.
Op 16 december 2016 deed de Hoge Raad een uitspraak over de medezeggenschap bij Lunet zorg. Dit was vanwege een geschil tussen cliëntenraden en de Raad van Bestuur. De laatste wilde de medezeggenschap anders indelen. Niet meer op lokaal niveau, maar verdeeld over de ‘sectoren’ van zorg. Na zaken bij de kantonrechter (gelijk voor Lunet zorg) en het gerechtshof (gelijk voor de cliëntenraden) oordeelde de Hoge Raad dat Lunet zorg geen lokale cliëntenraden in stand hoeft te houden. Daarbij baseerde de Hoge Raad zich op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de omschrijving van begrip ‘instelling’. Via deze link kunt u de uitspraak van de Hoge Raad lezen.

Volgens de letter van de wet is de definitie van een ‘instelling’ namelijk gekoppeld aan een WTZi-toelating. Zo’n toelating is nodig om zorg te verlenen. De toelating wordt vaak op concernniveau verleend: daar vallen meerdere locaties en sectoren onder. Lunet zorg heeft 1 WTZi-toelating. En zou in theorie maar één cliëntenraad in stand hoeven houden. De Hoge Raad heeft daarmee de letter van de wet gevolgd. Maar volgens de geest van de wet moet medezeggenschap zo lokaal mogelijk vormgegeven worden. Die geest is in de wet verloren door aanpassingen die sinds 1996 zijn doorgevoerd. En daar is deze uitspraak nu het gevolg van.
De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat zorgaanbieders zomaar cliëntenraden kunnen opheffen. Een eenzijdig bestuursbesluit is niet mogelijk. Dat heeft het ministerie ook bevestigd in haar antwoord.

De Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Lea Bouwmeester (PvdA) willen weten wat deze uitspraak betekent voor bestaande cliëntenraden. Zo vinden de CU en PvdA dat medezeggenschap zo lokaal mogelijk moet plaatsvinden. De ontwikkeling moet zelfs zo zijn dat er sprake is van zeggenschap voor mensen die zorg krijgen. Waarbij cliëntenraden aparte budgetten en ondersteuning krijgen.
Daarnaast zijn de twee fracties benieuwd naar eventuele maatregelen die minister Schippers wil nemen. Om ervoor te zorgen dat de bestaande tekortkoming in de Wmcz wordt gerepareerd. Ook vragen ze of de nieuwe Wmcz zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden.

De volledige vragen en antwoorden kunt u hier lezen:

Verslag Landelijke Kiezersdag 11 februari

Op zaterdag  11 februari vond de landelijke Kiezersdag voor mensen met een verstandelijke beperking plaats, georganiseerd door MEE en Pro Demos. Dickie van de Kaa, directeur van kansPLus, zat in de jury om de ‘beste politicus eenvoudig communiceren te kiezen.

Andere juryleden waren Jade Haakman (Fonds vg), Anne van Eijndhoven (beleidsadvisieur College voor de rechten van de mens), Andries lever (ervaringsdeskundige LFB) en Walter Freeman (moderator debat instituut).

In de ochtend waren er bij Prodemos workshops over ‘Wat is de Tweede Kamer’ , ‘Waar kan ik op stemmen’, ‘ Wat zijn de verschillen tussen de programma’s van verschillende partijen?’ en ‘ Waar let je op als je als je nadenkt op welke partij je gaat stemmen?’
Ook is er gewezen op de samenvattingen van alle partijprogramma’s die in eenvoudige taal beschikbaar zijn. De deelnemers kregen een rondleiding over het Binnenhof en in de Ridderzaal. De deelnemers konden ook hun stem uitbrengen, nadat uitleg was gegeven over de werkwijze van het stemmen.

Meer informatie en de partijprogramma’s in eenvoudige taal is te vinden op www.stemjijook.nu .
Hier kan ook de speciale verkiezingskrant voor mensen met een verstandelijke beperking worden besteld.

In de middag vond het politieke debat plaats over toegankelijkheid, zorg werk, onderwijs en veiligheid. Groen Links, PvdA, VVD, PVDD, CDA, SP, D66, CU, SGP en 50+ deden mee aan het politieke debat. Het debat werd geleid door Johan Overdevest, geassisteerd door Michiel Zeeuw en Monique van der Meij van de LFB.

Men was het met elkaar eens dat het mogelijk moet zijn dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning krijgen in het stemhokje, mits de veiligheid geborgd is.

De VVD wilde de stemcomputer invoeren. Uit de zaal klonk het geluid dat de stemhokjes te hoog zijn voor mensen in een rolstoelen dat de informatie ook in braille beschikbaar moet komen. Sommige partijen bieden het programma al in braille aan. Mensen met een auditieve problemen vonden dat informatie ook voor hen toegankelijker gemaakt moet worden.
De zaal vond ook dat de partijen niet alleen in verkiezingstijd met de mensen moeten praten, maar ook daarbuiten. De SP vond dat er ook meer geld moet komen voor de gehandicaptenzorg en niet alleen voor de ouderenzorg en dat ook thuiswonende mensen goede zorg en ondersteuning moeten krijgen.  De PVDD vond dat voorkomen moet worden dat de zorg gemeden word. Men vond ook dat er veel afgebroken is en dat de sociale werkvoorziening belangrijk is en blijft in de samenleving, naast banen in ‘gewone’ bedrijven. Het PGB moet in elke gemeente hetzelfde worden uitgekeerd. Groen Links pleitte voor de onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Het was een geanimeerd debat waar de zaal volop aan meedeed.

 

De Klip en Klaar prijs  voor beste politicus eenvoudig communiceren werd gewonnen door Renske Leijten van de SP. Zij kreeg ook de meeste stemmen uit de zaal.

 

Input algemeen overleg decentralisatie Wmo

KansPlus heeft op 25 januari samen met Ieder(in), Patiëntenfedratie Nederland, KBO-PCBO en Per saldo een brief geschreven naar de vaste Commissie voor VWS waarin zij op grond van verschillende onderzoeken concluderen dat de decentralisatie van de Wmo niet goed werkt.

In de brief vragen de PG-organisaties aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • voorkom oneigenlijk gebruik van WLZ-geld
 • zorg dat maatwerk echt de norm wordt:ook voor complexe zorgvragen
 • investeer in zeggenschap, tegenkracht en inclusie

Bij elk van deze onderwerpen vragen zij gezamenlijk aan de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg de naar voren gebrachte aandachtspunten te benadelen in het overleg van 1 februari.

Lees hier de volledige brief.

 

Uitnodiging Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG

Op diverse plaatsen in het land worden de belangen behartigd van mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt in WMO- of participatieraden, cliëntenraden, in platforms of verenigingen. De afgelopen jaren is er veel veranderd op dit terrein, met als gevolg dat het onderlinge contact grotendeels is weggevallen. Een aantal belangenbehartigers heeft daarom het plan opgevat elkaar weer te ontmoeten in een Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG.

De landelijke besturen van KansPlus en Sien ondersteunen dit initiatief.

Wanneer: vrijdag 10 maart van 15.00 uur tot 19.00 uur
Waar: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ in Houten

Het doel van de werkconferentie is:

 • Versterking van de lokale- en regionale belangenbehartiging VG, door ontmoeting en uitwisseling van kennis, informatie, goede voorbeelden en ervaringen.
 • Het ophalen en doorgeven van signalen voor de landelijke belangenbehartiging (via Ieder(in) en ouderverenigingen)

 De werkconferentie is bedoeld voor:

Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz.

Aanmelden: voor 1 maart via dit formulier .

Lees hier de hele uitnodiging: Uitnodiging werkconferentie lokale belangenbehartiging VG