Reactie van VWS op brief van KansPlus “vooruitlopen op nieuwe WMCZ”

In het antwoord op de brief van KansPlus van 11 januari jl. geeft de directeur Markt en Consument , dhr. Krapels van VWS , aan “dat ongeacht hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, het op dit moment voorbarig en niet volgens de wet is als zorginstellingen nu al een stap zouden zetten om cliëntenraden ertoe te brengen af te zien van hun wettelijke rechten. Het is aan de cliëntenraden zelf om hier een standpunt over in te nemen.”

KansPlus is tevreden met dit antwoord: vooruitlopen op wetswijzigingen kan niet.

Tijdens de internetconsultatie zijn er veel reacties binnengekomen over de ruimte voor maatwerk en de positie van de zorginstellingen hierin. In de brief wordt gesteld dat het wetsontwerp zal worden aangepast op die punten om de genoemde risico’s te verzachten. Verder wijst dhr. Krapels erop dat cliëntenraden, doordat zij geschillen te allen tijden kunnen voorleggen aan de Landelijke commissie van vertrouwenslieden, voldoende mogelijkheden hebben om zich te weer te stellen.

Lees hier de volledige brief van VWS aan KansPlus.

Op 11 januari schreef Dickie van Kaa, directeur van KansPlus/VraagRaak een brief aan  het ministerie van VWS waarin KansPlus aandacht vraagt voor het feit dat de tekst van het ambtelijk voorontwerp klaarblijkelijk een stimulerend karakter heeft en dat door zorgaanbieders al vooruitgelopen wordt op de nieuwe WMCZ.

” Wij hebben er grote bezwaren tegen dat in negatieve zin wordt afgeweken van de nu geldende wet dan wel de strekking daarvan. In de nu geldende wet is heel duidelijk vastgelegd dat cliëntenraden met name genoemde adviesrechten hebben en daar kan niet van worden afgeweken. In ons commentaar op de internetversie hebben wij al beargumenteerd aangegeven dat we sowieso grote bezwaren hebben tegen in negatieve zin afwijken van de advies- en instemmingsrechten. “

Lees hier de volledige brief van KansPlus aan VWS.