Cliëntenorganisaties vormen “kwaliteitsvierspan”

KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij hebben hiervoor gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

v.l.n.r.: Illya Soffer (Ieder(in), Dickie van de Kaa (KansPlus), Jasper Boele (LSR),
Conny Kooijman (LFB).

 
Op 1 juli 2016 stuurde de Staatssecretaris van VWS de Nota “Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg doorgaans Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg genoemd) naar de Tweede Kamer. De Kwaliteitsagenda heeft tot doel de langdurige zorg voor onze doelgroep op veel punten te verbeteren. Maar liefst 63 actiepunten dienden te worden aangepakt.

Enkele voorbeelden uit die actiepunten:

 • terugdringen van door cliënten en verwanten ervaren afhankelijkheid van zorgaanbieders
 • betere toerusting van cliënten en verwanten om de dialoog aan te gaan met zorgaanbieders
 • versterken sociale netwerk cliënten
 • terugdringen onnodige vrijheidsbeperking cliënten
 • betere informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
 • betere keuze-informatie
 • betere voorlichting cliëntenraden en familieverbanden over hun mogelijkheden tot beïnvloeding van het kwaliteitsbeleid
 • onderzoeken hoe cliënten en verwanten, cliëntenraden en familieverbanden meer betrokken kunnen worden bij besluitvorming die van invloed is op de kwaliteit van zorg en leven
 • verbetering advisering en instructies medewerkers bij complexe zorgvragen
 • bevorderen dat bestuurders faciliteren en inspireren door medewerkers ruimte te geven in hun werk en de dialoog tussen cliënt, verwant en medewerkers te stimuleren, idem dat bestuurders scherper zicht hebben op hun verplichtingen naar cliëntenraden en dat bestuurders in afstemming met cliëntenraad en familieverbanden tot beleid komen voor betrokkenheid van nabije familie

De cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsorganisaties op landelijk niveau en het Ministerie van VWS spraken al af alle actiepunten samen op te pakken in een Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. De Staatssecretaris van VWS was daarnaast bereid de Coalitie met financiële middelen te ondersteunen teneinde als Coalitie de actiepunten om te kunnen zetten in uitvoeringsplannen en beleid.
De afgelopen maanden hebben KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) al gezamenlijk de eerste plannen van aanpak omgezet en ingebracht in de Coalitie om de positie van de cliënt te versterken.

Essentieel is nu – zo stellen de vier landelijke cliëntenorganisaties – dat zij bij de uitwerking van de actiepunten goed afstemmen, zoveel mogelijk op één lijn zitten, gebruik maken van elkaars deskundigheid en de subsidiemiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten en verantwoorden. Zij hebben er alle vertrouwen in – gezien de samenwerking van de afgelopen maanden – dat dat goed gaat verlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman via 06-46291032 of via d.kloosterman @kansplus.nl .

Wijziging eigen bijdrage Modulair Pakket Thuis (MPT) en Wmo

Eigen bijdrage MPT (Wlz)

De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd.
Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij terwijl je zelf de woonlasten en levensonderhoud betaalt. Het is hierbij ook mogelijk om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die  zorg ontvangen via MPT. Dat kan ook in een wooninitiatief zijn, maar veelal zullen de uren zorg per maand dan hoger zijn dan 20 uur.  Gebleken is dat voor mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. Cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen gaan terug naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2015 ingevoerd. Dat betekent concreet dat mensen die meer dan € 23,00 per maand betalen aan eigen bijdrage maar minder dan 20 uur zorg afnemen per maand, geld zullen terug krijgen van het CAK. Mensen met wisselend zorggebruik zullen alleen over de maanden dat zij minder dan 20 uur zorg hebben ontvangen, geld terug ontvangen als zij meer dan € 23,00 hebben ontvangen.

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. Ook gaat het minimale bedrag dat iemand aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 was het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van de situatie:
·         Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
·         Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
 

Addendum “Veiligheid en veerkracht versterken’

De VGN heeft op 17 maart het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ gepresenteerd tijdens het symposium ‘Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking’.
Het addendum dient als aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’ (VGN, 2011). In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Het addendum is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM, waarbij ook de Inspectie gezondheidszorg was betrokken. VGN en politie hebben met elkaar afgesproken dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen politie en gehandicaptenzorgorganisatie met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers.
Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan er besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van gesprekken en heeft tot doel om een onthulling van een cliënt over seksueel misbruik te verhelderen. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM. Informatie van het taxatiegesprek wordt, mits met toestemming van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, verstrekt aan de politie.

Het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ kunt u lezen via http://www.vgn.nl/artikel/25201 . Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jos Noordover, jnoordover@vgn.nl.

Bron: VGN – vgn.nl/artikel/25201

Werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’*

KansPlus presenteert met trots de werkmethode “Bouwstenen voor familiebeleid”. Samen met zorgorganisatie ’s Heeren Loo hebben we in 2016 samen gewerkt aan het project ‘Het zit in de familie’.

Het doel van dit project was het verankeren en faciliteren van de familierol in de zorg. Met als uiteindelijk resultaat een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en hun familie in het hele zorgcontinuüm. Vanuit de praktijk hebben we  ‘bouwstenen’ opgehaald voor het ontwikkelen van familiebeleid. De opbrengst van het project is nu verwerkt in de uitgave ‘Werkmethode Bouwstenen voor Familiebeleid’. Een werkmodel vanuit de praktijk met bouwstenen als gespreksstof voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen de zorgorganisatie.

Familie speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Zij zijn vaak een leven lang hun steun en toeverlaat. Familieleden ondersteunen hun familielid ook nu er steeds meer wordt gevraagd van mensen met een beperking: meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking.

De werkmethode biedt bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid bij zorgorganisaties. Het zijn onderwerpen waar cliënten, familie en professionals met elkaar over kunnen praten.  Het gaat dan over de thema’s  respect, visie, communicatie, vertrouwen en veiligheid.

Familiebeleid vraagt tijd en aandacht van alle bij de zorgorganisatie betrokken partijen.

Betrokkenheid van de zorgorganisatie is een voorwaarde voor samenwerken in de driehoek familie-cliënt- professionals. De zorgorganisatie heeft een eigen visie op samenwerking met cliënt en familie. Met de bouwstenen geeft de organisatie een werkwijze om deze visie in de praktijk vorm te geven, door alle lagen van de organisatie heen. De zorgorganisatie maakt het gesprek mogelijk, door deskundigheid en ondersteuning te bieden. Professionals, beleidsmedewerkers maar zeker ook cliëntenraden, familieverenigingen en andere familieverbanden spelen hierbij een rol.

Uitgave lezen of bestellen
Meer weten over de bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen een zorgorganisatie? Nieuwsgierig geworden naar de bouwstenen hiervoor? U kunt de digitale uitgave hier lezen en downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Kennis- en adviescentrum via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

* Dit product maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen (www.pgwerktsamen.nl), een samenwerkingsverband van patiënten koepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.
Het project is ondersteund door PGOsupport en gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Extra waarborg toegevoegd in Wmo in verhouding tussen prijs en kwaliteit

In het Staatsblad is de AMvB (Algemene maatregel van bestuur) gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Nieuw in de definitieve versie is dat de gemeente er voor mag kiezen om niet zelf een reële prijs vast te stellen. Wel moet de gemeente dan eisen dat de inschrijvende partij de voorgeschreven kostprijselementen in de prijs verwerkt en dit inzichtelijk maakt.

In de WMO is in artikel 2.6.6. vastgelegd dat de gemeente in een verordening moet vastleggen hoe zij een goede verhouding tussen de prijs en eisen die worden gesteld aan de  kwaliteit van een voorziening waarborgen. Bij het maken van een inschatting van een reële kostprijs moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld het vereiste deskundigheidsniveau van het in te schakelen personeel.

Met deze nieuwe AMVB wordt vastgelegd welke kostprijs elementen de gemeenten bij het bepalen van de reële prijs moeten meenemen en het regelt de plaats van de reële prijs in de aanbestedingsprocedure.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bij verlenging van bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB.

De volledige tekst van de AMvB kunt u lezen in het Staatsblad

Persoonsvolgende Zorg in de regio Rotterdam

In de regio Rotterdam is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend geworden.  Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties. Het doel van dit experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Wat gebeurt er in het experiment?

Het experiment bestaat uit drie thema’s:

 1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
 2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.
 3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Op 21 maart is er een bijeenkomst voor cliëntenraden in Activeringscentrum Kreileroord, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het doel en de opzet van het experiment.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Corine Boer (corineboer@persoonsvolgendezorg.nl 06-43456713)  of Denise van Brenk ( denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl of 06-10167951)
Lees hier de volledige uitnodiging: Uitnodiging-Clientenraden

 

Meldpunt voor problemen bij stemmen

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan stemmen lastig zijn. Daarvoor zijn toegankelijke en bereikbare stemlokalen nodig, maar ook eenvoudige stembiljetten, begrijpelijke en goed leesbare partijprogramma’s.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat Nederland vorig jaar ratificeerde, onderstreept het belang van toegankelijke verkiezingen. Want bij volwaardige deelname aan de samenleving hoort ook de mogelijkheid om te kunnen stemmen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt geopend voor problemen die mensen met een (verstandelijke) beperking ondervinden bij het stemmen.

Het meldpunt is via deze link te vinden.

Op 11 maart verscheen een interview in het Eindhovens Dagblad van Erik en Ad den Hartog waarin zij beide pleiten voor toelating van hulp in het stemhokje zoals dat nu al geldt voor mensen met een visuele beperking.

Bron: Ieder(in), College voor de rechten van de Mens en het Eindhovens Dagblad..

Congres ‘Het persoonsgebonden budget: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Op donderdag 30 maart 2017 organiseert Per Saldo samen met De Guus Schrijvers Academie een congres over de toekomst van het persoonsgebonden budget (pgb).
Tal van actuele onderwerpen rond het pgb, innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland zullen die dag de revue passeren. Staatssecretaris Martin van Rijn opent het congres.

Het congres is bestemd voor professionals in de zorg- en welzijnssector, leden van de Raad van Bestuur en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders, inkopers bij zorgverzekeraars, wethouders, zorginkopers van gemeenten, onderzoekers, vertegenwoordigers van nationale instanties en brancheorganisaties, leden van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun regionale platforms en iedereen die interesse heeft in het pgb.

Het pgb-congres vindt plaats op 30 maart 2017, van 8.30 uur tot 16.45 uur, in het Cinemec congrescentrum in Utrecht. De kosten bedragen 275,- (btw-vrij).
Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar van Integrated  Care, het nieuwe boek van Guus Schrijvers. Voor vragen en inschrijving gaat u naar de pagina Congres Persoonsgebonden Budget 30 maart 2017.

bron: PerSaldo

 

Verenigingsraad KansPlus ‘Verbreding Lokale Belangenbehartiging’

Op 8 april vindt de vergadering van de verenigingsraad plaats van 10.00 tot 13.00 uur in Nieuwegein (‘Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ). Voor deze vergadering worden bestuurders van ledengroepen KansPlus, familieverenigingen KansPlus en cliëntenraden KansPlus/VraagRaak uitgenodigd.

De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid. Op 8 april wordt advies gevraagd over de verbreding van de lokale belangenbehartiging. In de notitie ‘Verbreding Lokale belangenbehartiging’ leest u hier meer over.

Wilt u uiterlijk 1 april via email naar info@kansplus.nl uw komst dan wel uw verhindering aan ons laten weten?

U bent van harte welkom. De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

Hoe wilt u uw Wlz-zorg in 2017 geleverd hebben?

Zorginstituut Nederland heeft een brochure gepubliceerd waarin uitleg gegeven wordt over de verschillende leveringsvormen van de Wlz. U kunt bij de aanvraag van een indicatie voor de Wlz aangeven  bij het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen.
De brochure is te downloaden via https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brochure/2017/02/06/hoe-wilt-u-uw-zorg-in-2017-geleverd-hebben-in-de-wet-langdurige-zorg .

In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland  kunt u meer in details lezen over de zorg die in de Wlz geleverd wordt.

Bron: Zorginstituut Nederland.