Extra waarborg toegevoegd in Wmo in verhouding tussen prijs en kwaliteit

In het Staatsblad is de AMvB (Algemene maatregel van bestuur) gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Nieuw in de definitieve versie is dat de gemeente er voor mag kiezen om niet zelf een reële prijs vast te stellen. Wel moet de gemeente dan eisen dat de inschrijvende partij de voorgeschreven kostprijselementen in de prijs verwerkt en dit inzichtelijk maakt.

In de WMO is in artikel 2.6.6. vastgelegd dat de gemeente in een verordening moet vastleggen hoe zij een goede verhouding tussen de prijs en eisen die worden gesteld aan de  kwaliteit van een voorziening waarborgen. Bij het maken van een inschatting van een reële kostprijs moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld het vereiste deskundigheidsniveau van het in te schakelen personeel.

Met deze nieuwe AMVB wordt vastgelegd welke kostprijs elementen de gemeenten bij het bepalen van de reële prijs moeten meenemen en het regelt de plaats van de reële prijs in de aanbestedingsprocedure.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bij verlenging van bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB.

De volledige tekst van de AMvB kunt u lezen in het Staatsblad

Persoonsvolgende Zorg in de regio Rotterdam

In de regio Rotterdam is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend geworden.  Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties. Het doel van dit experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Wat gebeurt er in het experiment?

Het experiment bestaat uit drie thema’s:

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Op 21 maart is er een bijeenkomst voor cliëntenraden in Activeringscentrum Kreileroord, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het doel en de opzet van het experiment.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Corine Boer (corineboer@persoonsvolgendezorg.nl 06-43456713)  of Denise van Brenk ( denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl of 06-10167951)
Lees hier de volledige uitnodiging: Uitnodiging-Clientenraden

 

Meldpunt voor problemen bij stemmen

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan stemmen lastig zijn. Daarvoor zijn toegankelijke en bereikbare stemlokalen nodig, maar ook eenvoudige stembiljetten, begrijpelijke en goed leesbare partijprogramma’s.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat Nederland vorig jaar ratificeerde, onderstreept het belang van toegankelijke verkiezingen. Want bij volwaardige deelname aan de samenleving hoort ook de mogelijkheid om te kunnen stemmen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt geopend voor problemen die mensen met een (verstandelijke) beperking ondervinden bij het stemmen.

Het meldpunt is via deze link te vinden.

Op 11 maart verscheen een interview in het Eindhovens Dagblad van Erik en Ad den Hartog waarin zij beide pleiten voor toelating van hulp in het stemhokje zoals dat nu al geldt voor mensen met een visuele beperking.

Bron: Ieder(in), College voor de rechten van de Mens en het Eindhovens Dagblad..