Addendum “Veiligheid en veerkracht versterken’

De VGN heeft op 17 maart het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ gepresenteerd tijdens het symposium ‘Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking’.
Het addendum dient als aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’ (VGN, 2011). In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Het addendum is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM, waarbij ook de Inspectie gezondheidszorg was betrokken. VGN en politie hebben met elkaar afgesproken dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen politie en gehandicaptenzorgorganisatie met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers.
Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan er besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van gesprekken en heeft tot doel om een onthulling van een cliënt over seksueel misbruik te verhelderen. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM. Informatie van het taxatiegesprek wordt, mits met toestemming van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, verstrekt aan de politie.

Het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ kunt u lezen via http://www.vgn.nl/artikel/25201 . Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jos Noordover, jnoordover@vgn.nl.

Bron: VGN – vgn.nl/artikel/25201