Wijziging eigen bijdrage Modulair Pakket Thuis (MPT) en Wmo

Eigen bijdrage MPT (Wlz)

De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd.
Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij terwijl je zelf de woonlasten en levensonderhoud betaalt. Het is hierbij ook mogelijk om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die  zorg ontvangen via MPT. Dat kan ook in een wooninitiatief zijn, maar veelal zullen de uren zorg per maand dan hoger zijn dan 20 uur.  Gebleken is dat voor mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. Cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen gaan terug naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2015 ingevoerd. Dat betekent concreet dat mensen die meer dan € 23,00 per maand betalen aan eigen bijdrage maar minder dan 20 uur zorg afnemen per maand, geld zullen terug krijgen van het CAK. Mensen met wisselend zorggebruik zullen alleen over de maanden dat zij minder dan 20 uur zorg hebben ontvangen, geld terug ontvangen als zij meer dan € 23,00 hebben ontvangen.

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. Ook gaat het minimale bedrag dat iemand aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 was het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van de situatie:
·         Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
·         Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.