Cliëntenorganisaties vormen “kwaliteitsvierspan”

KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij hebben hiervoor gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

v.l.n.r.: Illya Soffer (Ieder(in), Dickie van de Kaa (KansPlus), Jasper Boele (LSR),
Conny Kooijman (LFB).

 
Op 1 juli 2016 stuurde de Staatssecretaris van VWS de Nota “Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg doorgaans Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg genoemd) naar de Tweede Kamer. De Kwaliteitsagenda heeft tot doel de langdurige zorg voor onze doelgroep op veel punten te verbeteren. Maar liefst 63 actiepunten dienden te worden aangepakt.

Enkele voorbeelden uit die actiepunten:

  • terugdringen van door cliënten en verwanten ervaren afhankelijkheid van zorgaanbieders
  • betere toerusting van cliënten en verwanten om de dialoog aan te gaan met zorgaanbieders
  • versterken sociale netwerk cliënten
  • terugdringen onnodige vrijheidsbeperking cliënten
  • betere informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
  • betere keuze-informatie
  • betere voorlichting cliëntenraden en familieverbanden over hun mogelijkheden tot beïnvloeding van het kwaliteitsbeleid
  • onderzoeken hoe cliënten en verwanten, cliëntenraden en familieverbanden meer betrokken kunnen worden bij besluitvorming die van invloed is op de kwaliteit van zorg en leven
  • verbetering advisering en instructies medewerkers bij complexe zorgvragen
  • bevorderen dat bestuurders faciliteren en inspireren door medewerkers ruimte te geven in hun werk en de dialoog tussen cliënt, verwant en medewerkers te stimuleren, idem dat bestuurders scherper zicht hebben op hun verplichtingen naar cliëntenraden en dat bestuurders in afstemming met cliëntenraad en familieverbanden tot beleid komen voor betrokkenheid van nabije familie

De cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsorganisaties op landelijk niveau en het Ministerie van VWS spraken al af alle actiepunten samen op te pakken in een Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. De Staatssecretaris van VWS was daarnaast bereid de Coalitie met financiële middelen te ondersteunen teneinde als Coalitie de actiepunten om te kunnen zetten in uitvoeringsplannen en beleid.
De afgelopen maanden hebben KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) al gezamenlijk de eerste plannen van aanpak omgezet en ingebracht in de Coalitie om de positie van de cliënt te versterken.

Essentieel is nu – zo stellen de vier landelijke cliëntenorganisaties – dat zij bij de uitwerking van de actiepunten goed afstemmen, zoveel mogelijk op één lijn zitten, gebruik maken van elkaars deskundigheid en de subsidiemiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten en verantwoorden. Zij hebben er alle vertrouwen in – gezien de samenwerking van de afgelopen maanden – dat dat goed gaat verlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman via 06-46291032 of via d.kloosterman @kansplus.nl .