Themabijeenkomst “VN-verdrag en inclusie’ en ALV 20 mei

Op 20 mei organiseerde een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.

Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, vertelde hoe het leven van de bewoners eruitziet op Nieuw Woelwijck: een dorpsgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de begrippen -samenleving- en -inclusie-.
Over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Een volledig verslag van de themabijeenkomst kunt u hier lezen: Verslag themadeel AV 20 mei 2017

In de middag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats waarin de voortgang van het jaarwerkplan 2017, het jaarverslag en jaarrekening 2016 van het landelijk bureau en de exploitatie 2017 op de agenda stonden.

Bijeenkomst Rotterdam over persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg

Op 30 mei vindt een grote bijeenkomst plaats van 14.00 tot 17.00 uur bij Engels Conference Center (Stationsplein 45, Rotterdam) voor zorgverleners, familieverenigingen en cliëntenraden, familie van cliënten en overige betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zal vooral de zgn. klantreis centraal staan. De bijeenkomst is gratis. Een van de workshops wordt door KansPlus gegeven. U kunt zich aanmelden via https://www.persoonsvolgendezorg.nl/agenda/grote-bijeenkomst-rotterdam/

Wat is persoonsvolgende bekostiging?
In Rotterdam heeft het zorgkantoor voor alle zorgaanbieders (die voldoen aan minimum kwaliteitseisen) hetzelfde tarief vastgesteld per zorgprofiel. Ook zijn er geen volumeafspraken gemaakt zodat de zorgaanbieder wordt betaald op basis van werkelijk geleverde zorg. Bovendien kunnen nieuwe zorgaanbieders of zorgaanbieders die (nog) niet in Rotterdam werkzaam zijn, ook zorg leveren. Dat betekent dat cliënten in principe kunnen kiezen voor alle zorgaanbieders in Rotterdam waar het Zorgkantoor deze afspraken heeft gemaakt. Alle cliënten met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) kunnen in principe van dit experiment gebruik maken. Dit geldt in ieder geval voor alle cliënten met een Wlz indicatie vanaf 1 januari 2017, maar ook voor cliënten met een verhuiswens in/naar Rotterdam.

Meer regie bij de cliënt en familie
Persoonsvolgende bekostiging wordt gezien als middel om cliënten en hun familie meer keuzemogelijkheden te geven, omdat er echt gekozen kan worden voor een zorgaanbieder/ locatie die het best passend is bij de situatie. Dat geldt ook voor mensen binnen de experimentregio die nu al gebruik maken van Wlz zorg, maar bijvoorbeeld willen verhuizen. Gebrek aan plaatsen of wachtlijsten zouden geen belemmering meer mogen vormen. In principe kunnen mensen met een Wlz indicatie bij alle gecontracteerde zorgaanbieders in de experimentregio terecht. Ze kunnen dus ook kiezen voor de aanbieder die past bij hun levenswijze of voor een locatie in de buurt. Als er niet meteen woonruimte voorhanden is, biedt juist dit experiment ruimte voor creatieve oplossingen. Als de ‘vraag van de cliënt’ is dat hij graag gebruik wil maken van de zorg en dienstverlening van een bepaalde aanbieder, moeten ook alle zeilen worden bijgezet om die zorg te leveren; wellicht eerst als thuisondersteuning, of deeltijd wonen enz.

Voorlichting en ondersteuning zijn heel belangrijk
Het is heel belangrijk dat (nieuwe) cliënten met een Wlz indicatie goed geïnformeerd worden over het feit dat zij wonen in een experimentregio en wat dit betekent voor de keuzes die zij kunnen maken. Er is extra geld voor cliëntenondersteuning beschikbaar gesteld. Cliëntenondersteuners kunnen cliënten en hun familie ondersteunen bij het goed formuleren van hun de wensen en behoeften, eventueel in een ondersteuningsplan.

Uitnodiging bijeenkomst Experiment persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg in Rotterdam

Vooroordelen bij sollicitaties of op het werk

Voor de ontwikkeling van een training voor werkgevers in de zorg is Ieder(in) op zoek naar ervaringen en voorbeelden van mensen met verschillende soorten zichtbare en onzichtbare beperkingen. De training gaat over beelden en vooroordelen die mensen met een beperking tegenkomen in hun werk, of als ze op zoek zijn naar een baan (bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek).

Aan de hand van antwoorden op de drie onderstaande vragen willen ze een inventarisatie maken die te gebruiken is voor de ontwikkeling van de training. Uiteraard zullen de antwoorden zo verwerkt worden dat er geen naam bij staat en dat ze ook niet kunnen worden teruggeleid naar een bepaalde werknemer of werkgever.

 1. Welke beelden, vooroordelen of onhandige/onprettige bejegening kom je tegen tijdens je werk, of bij het zoeken naar werk? Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, of in het contact met je baas of collega’s? Of tijdens contacten met uitzendbureau of UWV? Het gaat hier om voorbeelden die laten zien dat men soms (positieve of negatieve) ideeën of oordelen heeft over mensen met een beperking, die niet blijken te kloppen.
 2. En zijn er ook voorbeelden die misschien niet te maken hebben met werk, maar die wel goed laten zien hoe er soms naar mensen met een beperking gekeken wordt? Bijvoorbeeld: een mevrouw in een rolstoel betaalt bij de kassa van een drogist, maar de kassajuffrouw geeft het geld terug aan haar man, omdat ze denkt dat hij de begeleider is.
 3. Welke tips hebben jullie? Wat kunnen werkgevers anders doen in de werving en selectie, zodat mensen met een beperking niet gediscrimineerd worden en een eerlijke kans op een baan krijgen?

Antwoorden op de vragen kun je mailen naar Nienke van der Veen van Ieder(in) via n.vanderveen@iederin.nl .

 

KansPlus en actuele ontwikkelingen in de VG-zorg

De plaatsingsproblematiek voor mensen met moeilijk begeleidbaar gedrag.
Op zondag 26 maart en maandag 27 maart besteedde Nieuwsuur aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met moeilijk te begeleiden gedrag. KansPlus herkent, mede op basis van meldingen bij ons Kennis en Adviescentrum, het probleem dat het voor een groep mensen moeilijk is een geschikte plaats voor wonen en begeleiden te vinden Uiteraard vinden we dat hier snel een oplossing voor moet komen. KansPlus stoort zich aan het elkaar de schuld toeschuiven door zorgaanbieders en zorgkantoren. We vinden dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen is om per regio de omvang van de problematiek in kaart te brengen en adequate oplossingen te creëren.

De problemen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking (EMB).Kassa heeft in een tweetal uitzending aandacht besteed aan de problematiek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Naar aanleiding van deze uitzending is KansPlus een meldactie gestart die is uitgezet onder een deel van de eigen leden en leden van onze zusterorganisatie Sien. Op deze actie zijn in korte tijd zo’n 200 reacties binnengekomen die bij elkaar het beeld geven dat op meerdere gebieden verbeteringen noodzakelijk zijn. Van de politiek en met name van de  Staatssecretaris verwachten we dan ook concrete acties om de problemen op te lossen.

Voorkom te grote belasting van het familienetwerk
Extra aandacht willen we vragen aan de positie van het familienetwerk. Het is goed dat de sociale context van de persoon met een beperking wordt meegenomen in de indicatiestelling, maar dat mag dan niet op een manier die ertoe leidt dat meer druk op het familiesysteem gelegd wordt dan dit systeem ook op de langere termijn aankan. Niet vergeten mag worden dat de familiezorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking levensbreed en levenslang is. Bij meenemen van de context bij de bepaling van de noodzakelijke meerzorg moet echt goed gekeken worden wat wel of niet binnen de kaders van ‘gebruikelijk zorg door de familie’ valt. We zullen hier bij de invoering van de maatregel scherp op blijven letten en aan de bel trekken als we signalen krijgen dat het familienetwerk oneigenlijk belast wordt. Dit mag ook niet vertraagd worden door de formatie van het nieuwe kabinet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet goed geregeld
Een belangrijk punt dat zowel in de KASSA uitzending als in de meldactie naar voren is gekomen is het volstrekt niet functioneren van de onafhankelijke clientondersteuning. Uit de meldactie is gebleken dat 75% van de ouders niet geïnformeerd is over hun recht op onafhankelijke clientondersteuning en dat 80% er geen gebruik van maakt. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk bij ouders die hun kind thuis hebben wonen en bij ouders wiens kind in een WLZ-gefinancierde voorziening wonen. Een aantal ouders geeft in de meldactie aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid van cliëntondersteuning omdat ze geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid of in de kwaliteit ervan.

Op 31 mei spreken de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS met de Staatssecretaris van VWS over actuele ontwikkelingen in de VG-zorg.
KansPlus heeft mede ondersteund door Sien en Naar-Keuze gevraagd de volgende punten in het Algemeen Overleg in te brengen:

 • Vraag de Staatssecretaris de zorgaanbieders en zorgkantoren met klem aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid een goed oplossing te creëren voor de mensen die vanwege hun gedrag moeilijk plaatsbaar zijn.
 • Vraag de staatssecretaris spoed te werken aan de realisatie van de voornemens betreffende het maatwerkprofiel en daarbij rekening te houden met de belastbaarheid van het familienetwerk.
 • Vraag de Staatssecretaris zonder verder uitstel en in samenspraak met de cliëntenorganisaties een plan uit te werken voor de verbetering van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees hier de volledige brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS.

Resultaten van het programma ‘PG werkt samen’:

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. In de afgelopen twee jaar hebben patiënten- en familieorganisaties, waaronder KansPlus, in een gezamenlijk project ‘PG werkt samen’ ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben  proeftuinen ( ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector) een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd. Voor de verstandelijk gehandicaptensector heeft KansPlus  samen met ’s Heerenloo familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie https://www.kansplus.nl/2017/04/06/clienten-familie-en-zorgprofessionals-werken-beter-samen-met-bouwstenen-voor-familiebeleid/ 

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

De succesfactoren uit de verschillende proeftuinen van de ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector zijn gebundeld in een eindnotitie.

Patiënten- en familieorganisaties hebben veel te bieden als het gaat om familie en naasten in de zorg. Ze beschikken over (ervarings)kennis en een praktisch ondersteuningsaanbod. Dit is van waarde in de samenwerking met zorgorganisaties en andere stakeholders.

 

KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur:

 • Een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie.
 • Een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers.

De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend.

Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen.

Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak.

Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen.

Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld.

Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)

16 september jubileumdag KansPlus in dierenpark Amersfoort

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar.

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag.

Het voorlopige programma is als volgt:

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort
10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag
11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen.
12.00 uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein
12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen
13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker
15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker
15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort

Kosten:

 • Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p

 • Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p

 • Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p

 • Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p

 • Donateurs: € 7,50 p/p

 • Niet-leden: € 10,00 p/p

 • Upgrade* ticket € 10 p/p

* Lidmaatschap upgrade:
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap).

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf 10 april kaartjes besteld worden via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/. Ook in ons blad PlusPunt van begin april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag.

Als u de kaarten niet online kunt betalen, dan is er ook de mogelijkheid om kaarten via een factuur af te rekenen. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met 06-27 31 17 88.

Wij zien u graag op zaterdag 16 september en houdt onze websiteFacebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!!

Algemene ledenvergadering KansPlus

Na de themabijeenkomst ‘Het VN-verdrag voor mensen met een beperking’ op 20 mei vindt de algemene ledenvergadering KansPlus plaats voor leden.

De agenda en de bijlagen (inclusief routebeschrijving) voor de vergadering kunt u hier lezen.

Datum: zaterdag 20 mei 2017

Tijd: 13.15 uur huishoudelijk deel Algemene Vergadering

Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Telefoon: 030-6064448

Aanmelden: via deze link  voor 15 mei

 

Themabijeenkomst: het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 20 mei organiseert KansPlus van 10.30 uur tot 12.30 uur een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Enkele maanden geleden heeft de regering – na jaren aarzelen – het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De overheid is nu bezig uitvoeringsregelingen uit te werken. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.
Binnen onze sector – mensen met een verstandelijke beperking – lopen de meningen over wat inclusie betekent en hoe dit vorm moet worden gegeven sterk uiteen; ook binnen de ouderbeweging. Sommigen vinden dat inclusie betekent dat mensen met een verstandelijke beperking naar gewone scholen moeten, binnen gewone bedrijven moeten werken en in een gewone woonwijk moeten wonen. Anderen zijn van mening dat dit voor aan aantal mensen wel goed is, maar voor anderen niet. Zij zijn op zoek naar andere vormen waarin mensen zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en hun kwaliteiten kunnen ontplooien.
Een instelling die op een bijzondere manier inhoud geeft aan de gemeenschapsvorming is Nieuw Woelwijck, dat zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een dorp waar iedereen een rol heeft en waar ook familieleden van de ‘dorpsbewoners’ deel uit maken van de dorpsgemeenschap. Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, zal een presentatie gegeven over hoe het leven op Nieuw Woelwijck er voor de bewoners uitziet.
Na deze presentatie zullen we aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in discussie gaan over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Programma:

10.30- 10.45 uur: Introductie door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus
10.45- 11.30 uur: Inleiding door mevrouw Viehoff, voorzitter familievereniging Nieuw Woelwijck
11.30- 12.30 uur: Discussie in groepjes aan de hand van stellingen van vragen
12.10- 12.30 uur: Terugkoppeling uit de groepjes en nog een afsluitende plenaire discussie
12.30- 13.15 uur: Lunch

Voor leden van KansPlus is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen vanaf 13.15 uur.

Datum:

zaterdag 20 mei 2017

Plaats:

’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

Aanmelden:

graag voor 15 mei 2017 via deze link.