KansPlus en actuele ontwikkelingen in de VG-zorg

De plaatsingsproblematiek voor mensen met moeilijk begeleidbaar gedrag.
Op zondag 26 maart en maandag 27 maart besteedde Nieuwsuur aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met moeilijk te begeleiden gedrag. KansPlus herkent, mede op basis van meldingen bij ons Kennis en Adviescentrum, het probleem dat het voor een groep mensen moeilijk is een geschikte plaats voor wonen en begeleiden te vinden Uiteraard vinden we dat hier snel een oplossing voor moet komen. KansPlus stoort zich aan het elkaar de schuld toeschuiven door zorgaanbieders en zorgkantoren. We vinden dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen is om per regio de omvang van de problematiek in kaart te brengen en adequate oplossingen te creëren.

De problemen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking (EMB).Kassa heeft in een tweetal uitzending aandacht besteed aan de problematiek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Naar aanleiding van deze uitzending is KansPlus een meldactie gestart die is uitgezet onder een deel van de eigen leden en leden van onze zusterorganisatie Sien. Op deze actie zijn in korte tijd zo’n 200 reacties binnengekomen die bij elkaar het beeld geven dat op meerdere gebieden verbeteringen noodzakelijk zijn. Van de politiek en met name van de  Staatssecretaris verwachten we dan ook concrete acties om de problemen op te lossen.

Voorkom te grote belasting van het familienetwerk
Extra aandacht willen we vragen aan de positie van het familienetwerk. Het is goed dat de sociale context van de persoon met een beperking wordt meegenomen in de indicatiestelling, maar dat mag dan niet op een manier die ertoe leidt dat meer druk op het familiesysteem gelegd wordt dan dit systeem ook op de langere termijn aankan. Niet vergeten mag worden dat de familiezorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking levensbreed en levenslang is. Bij meenemen van de context bij de bepaling van de noodzakelijke meerzorg moet echt goed gekeken worden wat wel of niet binnen de kaders van ‘gebruikelijk zorg door de familie’ valt. We zullen hier bij de invoering van de maatregel scherp op blijven letten en aan de bel trekken als we signalen krijgen dat het familienetwerk oneigenlijk belast wordt. Dit mag ook niet vertraagd worden door de formatie van het nieuwe kabinet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet goed geregeld
Een belangrijk punt dat zowel in de KASSA uitzending als in de meldactie naar voren is gekomen is het volstrekt niet functioneren van de onafhankelijke clientondersteuning. Uit de meldactie is gebleken dat 75% van de ouders niet geïnformeerd is over hun recht op onafhankelijke clientondersteuning en dat 80% er geen gebruik van maakt. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk bij ouders die hun kind thuis hebben wonen en bij ouders wiens kind in een WLZ-gefinancierde voorziening wonen. Een aantal ouders geeft in de meldactie aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid van cliëntondersteuning omdat ze geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid of in de kwaliteit ervan.

Op 31 mei spreken de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS met de Staatssecretaris van VWS over actuele ontwikkelingen in de VG-zorg.
KansPlus heeft mede ondersteund door Sien en Naar-Keuze gevraagd de volgende punten in het Algemeen Overleg in te brengen:

  • Vraag de Staatssecretaris de zorgaanbieders en zorgkantoren met klem aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid een goed oplossing te creëren voor de mensen die vanwege hun gedrag moeilijk plaatsbaar zijn.
  • Vraag de staatssecretaris spoed te werken aan de realisatie van de voornemens betreffende het maatwerkprofiel en daarbij rekening te houden met de belastbaarheid van het familienetwerk.
  • Vraag de Staatssecretaris zonder verder uitstel en in samenspraak met de cliëntenorganisaties een plan uit te werken voor de verbetering van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees hier de volledige brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS.

Resultaten van het programma ‘PG werkt samen’:

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. In de afgelopen twee jaar hebben patiënten- en familieorganisaties, waaronder KansPlus, in een gezamenlijk project ‘PG werkt samen’ ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben  proeftuinen ( ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector) een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd. Voor de verstandelijk gehandicaptensector heeft KansPlus  samen met ’s Heerenloo familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie https://www.kansplus.nl/2017/04/06/clienten-familie-en-zorgprofessionals-werken-beter-samen-met-bouwstenen-voor-familiebeleid/ 

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

De succesfactoren uit de verschillende proeftuinen van de ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector zijn gebundeld in een eindnotitie.

Patiënten- en familieorganisaties hebben veel te bieden als het gaat om familie en naasten in de zorg. Ze beschikken over (ervarings)kennis en een praktisch ondersteuningsaanbod. Dit is van waarde in de samenwerking met zorgorganisaties en andere stakeholders.

 

KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur:

  • Een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie.
  • Een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers.

De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend.

Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen.

Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak.

Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen.

Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld.

Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)