KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur:

  • Een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie.
  • Een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers.

De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend.

Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen.

Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak.

Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen.

Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld.

Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)