Resultaten van het programma ‘PG werkt samen’:

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. In de afgelopen twee jaar hebben patiënten- en familieorganisaties, waaronder KansPlus, in een gezamenlijk project ‘PG werkt samen’ ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben  proeftuinen ( ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector) een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd. Voor de verstandelijk gehandicaptensector heeft KansPlus  samen met ’s Heerenloo familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie https://www.kansplus.nl/2017/04/06/clienten-familie-en-zorgprofessionals-werken-beter-samen-met-bouwstenen-voor-familiebeleid/ 

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

De succesfactoren uit de verschillende proeftuinen van de ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector zijn gebundeld in een eindnotitie.

Patiënten- en familieorganisaties hebben veel te bieden als het gaat om familie en naasten in de zorg. Ze beschikken over (ervarings)kennis en een praktisch ondersteuningsaanbod. Dit is van waarde in de samenwerking met zorgorganisaties en andere stakeholders.