Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het PGB

In bijna alle situaties waarbij mensen met een verstandelijke beperking een PGB gebruiken om zorg in te kopen, worden zij ondersteund in het beheer van het PGB. Bij kinderen is dat natuurlijk helemaal het geval omdat ouder(s) verantwoordelijk zijn. Vaak verplicht het zorgkantoor een gewaarborgde hulp, de gemeente vraagt om een bewindvoerder enz. Bij kinderen tot 18 jaar is/zijn, in principe, de ouder(s) wettelijk vertegenwoordiger. Er blijkt echter nog veel onduidelijkheid te zijn over de rol, taken en verantwoordelijkheden van wettelijk vertegenwoordigers. Dat geldt zowel voor de vertegenwoordigers zelf, als voor organisaties/instanties als zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders e.d. Daarom laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg.

Q-Consult Zorg heeft een vragenlijst gemaakt die is gericht op budgethouders en hun eventuele vertegenwoordiger of hulp. De vragen gaan over de vertegenwoordiging namens een budgethouder in 2016.  Naar-Keuze, waarmee KansPlus een samenwerkingsovereenkomst heeft,  is betrokken geweest bij het opstellen van de vragen en levert hier graag een bijdrage aan. U ook?

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst in vóór 29 juli 2017 via https://fd8.formdesk.com/qconsult1/pgb
De gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer informatie

Er is ook een document beschikbaar met uitleg over de gebruikte afkortingen en begrippen in dit onderzoek.

 

Projectgroep richtlijnontwikkeling ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’

April jongstleden is gestart met de ontwikkeling van multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen ‘Ketenzorg visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’. Dit project wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg van het Ministerie van VWS met cofinanciering van VIVIS (Visio en Bartiméus), en uitgevoerd door een projectgroep verbonden aan het Erasmus MC. De richtlijnen dienen in maart 2019 afgerond te zijn.

De projectgroep wil op een transparante manier richtlijnen ontwikkelen; richtlijnen waarmee alle professionals betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit de voeten kunnen en die bovendien onderschreven worden door patiënten- en ouderorganisaties. Om dit doel te bereiken is een werkgroep in het leven geroepen waarin experts van diverse beroepsverenigingen, koepelorganisaties en cliënten/familieorganisaties zijn vertegenwoordigd – waaronder Ergotherapie Nederland, KansPlus, Jeugdartsen Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen, Optometristen Vereniging Nederland, VIVIS en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. De werkgroep staat onder leiding van Sandra de Wit (voorzitter, V&VN) en Marjolein Wallroth (vicevoorzitter, VIVIS). De uitvoerende projectgroep staat altijd open voor opmerkingen en suggesties uit het veld. Praktijkkennis is immers van onschatbare waarde om goede richtlijnen te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de richtlijnen gebeurt in sterke wisselwerking met de leden van de werkgroep en de verenigingen die zij representeren. Tegen het einde van het project zullen een adviesronde, praktijktoets en formele commentaarfase georganiseerd worden, om tot de beste en meest bruikbare richtlijnen voor de sector te komen.

Meer informatie kunt u hier lezen: Nieuwsbericht ‘Richtlijnontwikkeling Visuele Beperkingen van start’

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer informatie, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met projectleider dr. Marieke Kroezen (m.kroezen@erasmusmc.nl), die graag met u in gesprek gaat.

Bron: Marike Kroezen.

 

Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptenzorg

Er is gekozen voor twee aparte inkoopkaders: één voor bestaande en één voor nieuwe zorgaanbieders. Het doel hiervan is om het traject voor nieuwe zorgaanbieders te verduidelijken. De inkoopkaders zijn door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en zijn van toepassing voor de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor bestaande zorgaanbieders binnen de Wlz heeft dit kader tot doel inzage te geven in hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 (-2020).

Voor nieuwe zorgaanbieders binnen de Wlz beschrijft dit document de visie, het beleid en de te volgen procedure. Beschreven worden de ontwikkelingen in de Wlz die van belang zijn om kennis te van te hebben voor de inschrijving en op welke uitgangspunten dit inkoopkader gebaseerd is.

Bij de kaders horen 5 bijlagen:

bijlage 1- Overeenkomst eenjaring, overeenkomst meerjarig
bijlage 2a- Bestuursverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 2b- Instemmingsverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 3- Beleidskader Wlz 2018
bijlage 4- Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018 ( volgt 1 november definitief 2018, tot die tijd blijft huidig voorschrift gehandhaafd)
bijlage 5- Declaratieprotocol Wlz 2018

 

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register

Leren en verbeteren wordt de norm in de gehandicaptenzorg.Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 kunt u hier lezen.

Jaarverslag KansPlus/VraagRaak en jaarrapportage Kennis- en adviescentrum 2016

Met gepaste trots presenteren we het jaarverslag 2016. Trots op het feit dat we in 2016 een aantal concrete resultaten hebben gerealiseerd, maar vooral omdat we dit gedaan hebben met een groot aantal vrijwilligers in het hele land, ondersteund door een klein aantal betaalde medewerkers op het centraal bureau. Het jaarverslag beschrijft naast de werkzaamheden van het landelijk bestuur en het centraal bureau voor KansPlus en VraagRaak, de jaarrapportage van het Kennis- en adviescentrum.

In het begin van het jaar is veel aandacht uitgegaan naar twee belangrijke operaties: de herordening van de landengroepen en de overgang naar een nieuwe ledenadministratie. Inhoudelijk succes hebben we met name geboekt met de projecten ‘Familiebeleid’ en ‘Lokale Belangenbehartiging’. Beide projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden door belangenbehartigers, familie(organisaties) en instellingen.

In 2016 is KansPlus zich met succes meer gaan richten op het versterken van de contacten in de landelijke belangenbehartiging: concrete voorstellen hebben ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk aan tafel zitten bij de gesprekken over landelijk beleid.

Met dit jaarverslag laten we zien een actieve vereniging te zijn zowel naar buiten als in de dienstverlening aan de leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. KansPlus blijft zich onverkort sterk maken voor een zorg- en dienstverlening die ertoe bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking een waardevol leven kunnen leiden.

U kunt het jaarverslag hier lezen en downloaden: Jaarverslag2016-def.
Reacties horen wij graag en kunt u mailen naar info@kansplus.nl.