Kiezen voor dagbesteding

Wilt u meedoen aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding?
KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een  beperking  en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van bestaan wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

Wat zoeken wij?
Voor een van de activiteiten willen we graag in contact komen met ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd.

 • Is de dagbestedingslocatie gesloten?
 • Heeft u/uw familielid zelf gekozen om naar een andere dagbesteding te gaan?
 • Moet u/uw familielid naar een andere locatie omdat er problemen met vervoer zijn?
 • Moet u/uw familielid verhuizen naar een andere woonvorm waardoor ook de dagbesteding wijzigt?
 • Heeft u/uw voor het eerst gebruik gemaakt van dagbesteding bijvoorbeeld omdat u/uw familielid van school komt?

Wat doen met de resultaten van het onderzoek?
In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaats vindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over vrije keuze en de wijze waarop uiteindelijk voor ‘passende’ dagbesteding wordt ‘gekozen’ .

Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2017/2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Hoe kunt u meedoen?
Als u zich via deze link aanmeldt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten. Uiteraard zullen de resultaten anoniem verwerkt worden. Indien u belangstelling hebt, kunt u tijdens het interview aangeven dat u het rapport graag wilt ontvangen.

Ook als u gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren. Voor vragen kunt u mailen naar d.kloosterman@kansplus.nl.

Wil u meer lezen over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017?https://iederin.nl/nieuws/18032/wie-langdurige-zorg-zoekt–raakt-snel-de-weg-kwijt/
Het gezamenlijk rapport cliëntenroutes kunt hier downloaden:
Gezamenlijk_rapport_clientenroutes

Nieuwe webpagina Dementietafel – voor informatie en contact

De afgelopen jaren zijn, op initiatief van KansPlus, door heel het land Dementietafels gestart. De Dementietafel is een plek waar familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek gaan over mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden en te maken krijgen met dementie. Op de nieuwe website www.dementietafel.kansplus.nl is van alles te vinden over de Dementietafel. Een goede plek voor een antwoord op vragen en een ontmoeting met andere betrokkenen.

 • Is er een Dementietafel bij mij in de buurt?
 • Over welke thema’s gaat het?
 • Wie doen er allemaal mee aan een Dementietafel?
 • Hoe kan ik zelf een Dementietafel organiseren?
 • Hoe kom ik aan input voor de Dementietafel?
 • Wat vinden anderen van de Dementietafel?
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?

Info op de webpagina

Op de webpagina www.dementietafel.kansplus.nl vindt u de data wanneer er Dementietafels zijn, een overzicht van waar er werkgroepen rond de Dementietafels actief zijn en de contactpersonen per provincie.

De webpagina biedt een snelle mogelijkheid om door te klikken naar de twee achterliggende portals voor meer informatie: de KansPlus-site en het Kennisplein Gehandicaptensector. Hier vindt u ervaringen met eerdere Dementietafels, handreikingen voor het organiseren van een Dementietafel én een interessante Toolkit met veel inhoudelijke informatie over relevante thema’s. Heel handig als u op zoek bent naar sprekers, filmbeelden of ander materiaal.

De webpagina biedt ook de mogelijkheid om andere betrokkenen bij de Dementietafel te ontmoeten en om informatie uit te wisselen. U kunt direct contact leggen via LinkedIn en Facebook.

We horen graag van u wat u van de webpagina vindt. En of u zelf een bijdrage heeft voor de webpagina: uw ervaring, uw vraag of informatie en datum van een Dementietafel bij u in de buurt.

Meer informatie en contact

De Dementietafel is een project van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Belangrijke partners waarmee KansPlus samenwerkt bij de Dementietafel zijn de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Alzheimer Nederland en Programma Zorg Verandert.

Voor meer informatie en contact over de Dementietafel, kunt u bellen of mailen naar het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak, 030 236 37 50, advies@kansplus.nl . We kunnen dan bekijken hoe we u verder kunnen helpen.

Download persbericht: Persbericht_webpaginaDT

 

Koploper-gemeenten project onafhankelijke cliëntenondersteuning bekend

Veertien gemeenten gaan met VNG, Ieder(in) en de Koepel van Adviesraden
Sociaal Domein het Project koplopers cliëntenondersteuning uitvoeren. Dit project
moet leiden tot een betere uitvoering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.

De cliëntondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Om die ontwikkeling een impuls te geven voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Kennisinstituut Movisie zal het Koplopersproject het komende jaar ondersteunen en diverse kennisproducten ontwikkelen.

Voor meer informatie zie https://iederin.nl/nieuws/18064/14-gemeenten-gekozen-als-koploper-clientondersteuning/

Bron: Ieder(in)

Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ door Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 17 juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een factsheet en een filmpje “Kun jij leven zoals je wilt?’ gepubliceerd.

Hierin worden de uitkomsten van een onderzoek aan 38 zorgorganisaties getoond. Tijdens de toezichtbezoeken aan de zorgorganisaties voerde de inspectie gesprekken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De hoofdconclusie is dat de meeste zorgaanbieders hun best doen om cliënten het leven te laten leiden dat zij zelf wensen. De bezochte zorgaanbieders willen over het algemeen dat cliënten zelf mogen kiezen wat ze belangrijk vinden. Zij proberen de cliënten hierbij te helpen.

Aanbevelingen:

Tijdens de bezoeken stonden de volgende vier onderwerpen centraal:

 • dialoog tussen cliënt en zorgverlener
 • aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt
 • behoud van keuzeruimte van de cliënt
 • systematisch werken met een integraal ondersteuningsplan.

Voor deze vier onderwerpen doet de inspectie de volgende aanbevelingen:

 • zorg er voor dat begeleiders voldoende tijd hebben om ook informele gesprekken met de cliënt te kunnen voeren
 • besteed (nog) meer aandacht aan het ‘onafhankelijk’ maken van de cliënt, zodat hij zelf meer de regie kan voeren op het ontwikkelen van een sociaal netwerk
 • zorg er voor dat de geldende huisregels niet beperkend zijn
 • weeg risico’s, die beplaade keuzes met zich meebrengen, af in samenspraak met de driehoek. betrek de cliënt hier (nog) meer bij
 • maak zorgplannen eenvoudiger en overzichtelijker (op het niveau van de cliënt)

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/kun-jij-leven-zoals-je-wilt.aspx

Factsheet Kun jij leven zoals jij dat wilt

 

Juist mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen. Ook komt het voor dat deze mensen helemaal van adequate zorg verstoken blijven. Dit gebeurt het vaakst in de jeugdzorg. Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de samenwerkende belangen- en cliëntenorganisaties.

Het nieuwe stelsel voor langdurige zorg – dat in 2015 is ingevoerd – zou juist mensen met complexe problemen beter gaan bedienen. Maar die belofte is niet waargemaakt, blijkt uit de meldingen.

De meldingen beslaan de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. Ze zijn samengebracht door de organisaties Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, KBO-PCOB, Zorg Verandert, Mezzo en KansPlus.

Bureaucratie

Mensen die langdurig zorg nodig hebben, lijden onder de bureaucratie. Ze moeten langs veel loketten en hebben te maken met lange aanvraagprocedures en lange wachttijden bij het toekennen van voorzieningen. Verder hebben ze ook nog last van de verschraling van voorzieningen door bezuinigingen.

Het krijgen van goede zorg vergt vaak veel doorzettingsvermogen en strijd. Dit speelt onder meer als mensen zorg nodig hebben van hun gemeente. Veel mensen melden dat gemeenten in het keukentafelgesprek een vast zorgrecept proberen op te dringen. Vaak is hulp van naasten of van een onafhankelijk cliëntondersteuner nodig om uiteindelijk toch maatwerk te krijgen.

Pgb

Soortgelijke taferelen doen zich voor bij het pgb. Voor mensen met een complexe zorgvraag is het pgb vaak de enige weg naar echt passende zorg. Toch zijn er nog steeds gemeenten die botweg zeggen “aan een pgb doen wij niet”.

Verder duurt vooral in de Jeugdwet het toekennen van een pgb erg lang. Daar komt bij dat veel gemeenten op dit terrein te weinig expertise hebben. Het gevolg is dat er vaak te weinig of te lichte zorg wordt geïndiceerd. Alsnog de juiste zorg krijgen is dan een zeer moeizaam proces; als het al lukt.

Mantelzorgers

Ook voor mantelzorgers is het er niet makkelijker op geworden. Er wordt een steeds groter beroep op hen gedaan voor zorgtaken. En vaak worden ze slecht voorgelicht over de ondersteuning die ze kunnen krijgen.

Aanbeveling

De organisaties vinden dat de langdurige zorg makkelijker toegankelijker moet worden. Ze pleiten er daarom voor dat het eerste loket waar een zorgvrager zich meldt, verantwoordelijk wordt voor het regelen van alle benodigde zorg (de integrale oplossing).

Het volledige signaalrapport kunt u hier lezen en downloaden: signaalrapport_2017_def

Wil jij meedoen aan de ontwikkeling van een digitaal Kennisplatform?

Wil je mee doen aan de ontwikkeling van een (digitaal) Kennisplatform voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen gehandicaptenzorg?

KansPlus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie) en het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) gaan hier in 2017 en 2018 mee aan de slag. Maar niet alleen. Wij hebben cliënten en verwanten uit cliëntenraden en verwantenraden nodig om het samen op te zetten. We zoeken daarom mensen die de komende tijd in een klankbordgroep willen zitten.

Een digitaal Kennisplatform
Het digitaal Kennisplatform gaat over collectieve medezeggenschap. Het idee is om informatie, teksten, beelden, filmpjes die al bestaan over collectieve medezeggenschap te bundelen op het Kennisplatform. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen kunnen daar informatie opzoeken. En het is interactief met fora. Eigen informatie en kennis én vragen kunnen worden gedeeld en uitgewisseld.

Om welke informatie gaat het?

 1. Formele/wettelijke (Wmcz) en juridische informatie
 2. Het werk van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen in de praktijk.
 3. Verschillende thema’s waar cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen veel mee te maken hebben (Bijvoorbeeld de rol van zorginkoop; inspectie of thema voeding)
 4. Eigen ervaringen en kennis
  (Bijvoorbeeld uitwisseling van ‘goede’ voorbeelden; elkaar vragen stellen over het werk van de raad)

Waarom een digitaal Kennisplatform?
De overheid wil de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren. Onder de naam ‘Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg’ zijn hiervoor vijf doelstellingen geformuleerd.  Hier is extra geld voor. Alle partijen in de gehandicaptenzorg (zoals onder andere de cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsorganisaties, de inspectie) hebben samen projecten bedacht om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Eén van de doelstellingen is de versterking van de positie van de cliënt. Hieronder valt het versterken van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen. Zodat zij meer invloed kunnen hebben op besluitvormingsprocessen over beleid. En daardoor meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van bestaan.

Wat vragen wij?
Wij zoeken 3 cliënten uit cliëntenraden, 3 verwanten uit verwantenraden en 3 verwanten uit familieverenigingen die willen meedoen in de klankbordgroep en die:

 • Zo’n 6 maal (éénmaal per 2 maanden in 2017 en 2018) naar Utrecht komen om te praten over hoe het Kennisplatform eruit moet zien en moet werken
 • Mee willen kijken en testen als het Kennisplatform gebouwd wordt/is.

Wat bieden wij?

 • Inspraak in hoe het digitaal Kennisplatform eruitziet en wat erin komt
 • Een vergoeding van 25 euro plus reiskosten voor de bijeenkomsten.

Hoe kun je meedoen?

Neem voor 15 augustus 2017 contact op met Dorien Kloosterman (d.kloosterman@kansplus.nl)

Brief van Rijn over stand van zaken gehandicaptenzorg

Demissionair staatssecretaris Van Rijn geeft in deze recente brief aan de Tweede Kamer  de stand van zaken van een aantal in gang gezette ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.
Hij gaat daarbij onder andere in op de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
  KansPlus werkt hierin samen met andere organisaties voor een betere kwaliteit van de zorg voor mensen in de langdurige zorg
 • Kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige
  beperking (ZEMVB)
 • MEE-lijst (over passende zorg voor Wlz-cliënten met een complexe zorgvraag)
 • Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

KansPlus/VraagRaak is bij een aantal onderwerpen actief betrokken.

kamerbrief-over-diverse-onderwerpen-gehandicaptenzorg-en-maatwerk-in-wlz-zorg-thuis (1)

Goede zorg voor mensen met (Z)EMB

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest omtrent de zorg voor mensen met (zeer) ernstig meervoudige beperkingen. Ook KansPlus heeft hier actief aan deelgenomen. Zie onder andere  https://www.kansplus.nl/2017/04/11/uitzending-kassa-ouders-van-zwaar-beperkte-kinderen-luiden-de-noodklok/ en https://www.kansplus.nl/2017/04/18/kansplus-meldactie-emb/

Hieronder een aantal acties die recent ondernomen zijn naar aanleiding hiervan:

 • Er is door demissionair staatssecretaris van Rijn een werkgroep ingesteld op initiatief van de ouders achter de actie #ikziejewel. Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het verbeteren van de zorg, hulp en ondersteuning voor ZEMB kinderen en hun gezinnen. In de werkgroep zitten naast Ton Heerts (voorzitter MBO Raad, voormalig voorzitter FNV en voormalig Tweede Kamerlid) als onafhankelijk voorzitter ook Sarike de Zoeten en Vanessa Liem (ouders van ZEMB kinderen). De komende maand wordt de werkgroep aangevuld met andere leden zodat ze in augustus kunnen starten. (Bron: Nationale Zorggids.)
 • Op verzoek van VWS is onderzocht of er een apart (CIZ)afwegingskader voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen moet komen. Dit onderzoek kwam tot de conclusie dat zo’n kader niet nodig is. Staatssecretaris Van Rijn neemt deze conclusie over, zo heeft hij de Tweede kamer in een brief laten weten.
 • De VGN vraagt staatssecretaris Van Rijn om de komende anderhalf jaar €20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor verruiming van de meerzorg van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Zie http://www.vgn.nl/artikel/25670

 

Invoering nieuwe Wmcz pas in volgend kabinet

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer op 6 juli laten weten dat zij de indiening van het wetsvoorstel van de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) overlaat aan het volgend kabinet.

In maart van dit jaar is het wetsvoorstel aan de Raad van State gezonden voor advies. Het advies is inmiddels gereed en ontvangen door VWS. Het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de reactie op het advies worden op het moment van indiening van het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Dit zal pas in het volgend kabinet zijn.

De brief van de minister en de bijlage (over Wmcz op blz. 2, zesde paragraaf) kunt u lezen via onderstaande links.

stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017
bijlage stand van zaken moties en toezeggingen

 

Brief KansPlus Inkoopkader Langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptensector

Begin juni 2017 verscheen het Inkoopkader langdurige zorg 20182020 voor de gehandicaptenzorg.  Een uitgave van de gezamenlijke zorgkantoren in Nederland. Een belangrijk stuk voor cliëntenraden in de verstandelijk gehandicaptenzorg (en hun achterban) die te maken hebben met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het is van belang dat de langdurige zorg goed aansluit en blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Betrokkenheid van de cliëntenraad bij het inkoopproces is belangrijk.

In deze brief geeft KansPlus/VraagRaak aan wat belangrijk is:

 • (meerjarig) contract
 • betrokkenheid en dialoog
 • bestuursverklaring en governancecode
 • afspraken maken met de zorgaanbieder
 • wegwijzer Kwaliteit en zorginkoop

In de notitie “Belangenbehartiging goede en passende zorg- zorginkoop” is te lezen hoe het meepraten over zorginkoop in zijn werk kan gaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft: bel of mail naar ons Kennis- en adviescentrum! Wij staan u graag te woord via 030 2363750 (ma. t/m. do. van 10.00-13.00)of via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Daarnaast is het fijn als u uw ervaringen met de zorginkoop met ons wilt delen. Dit kan door een mail te sturen naar advies@kansplus.nl Het hoeft maar een kort mailtje te zijn! Wij kunnen daar van leren en onze dienstverlening aanpassen.

Brief Zorginkoop 21 juni 2017

Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/06/20/inkoopkader-langdurige-zorg-2018-2020-gehandicaptenzorg/