Nog teveel kiesdrempels bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meer gebruik maken van hun
stemrecht?

Met het oog op de gemeenteverkiezingen op 21 maart 2018 houden belangenverenigingen
Sien en KansPlus zich bezig met deze belangrijke vraag. Mensen met een verstandelijke
beperking willen ook graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar helaas is dit niet altijd
goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de stemformulieren zo moeilijk zijn en mensen met een
beperking geen uitleg over het verkiezingsprogramma krijgen. (Kijk ook op www.sien.nl)

De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking
geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij
laaggeletterden. Op basis van die ervaring is de notitie opgesteld ‘Stemmen door mensen met
een verstandelijke beperking’.

Op 9 november hebben KansPlus en Sien gezamenlijk een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeenten in Nederland. In deze brief vragen zij de raadsleden om te melden waar zij tegenaan lopen wat betreft het betrekken van mensen met een beperking bij het verkiezingsproces.

brief aan gemeenten inzake stemmen

Themabijeenkomst en Algemene Vergadering KansPlus 25 november 2017

Discussie over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid

Graag nodigen wij iedereen uit om mee te denken over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid van KansPlus.

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. De termijn van het huidige meerjarenplan is binnenkort verstreken. Bezinning is nodig over hoe KansPlus de komende periode in wil gaan.

Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de algemene vergadering voorleggen, maar nodigt u van harte uit hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

De discussie wordt georganiseerd aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de themabijeenkomst in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Meer weten?

De themabijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken. Uitnodiging themabijeenkomst-25 november 2017

Datum: zaterdag 25 november 2017
Plaats: Zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/setk3e2lfkAIBCDP2. Graag voor 20 november 2017.

Programma:

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst: strategisch beleidsplan KansPlus
12.30 – 13.15 uur: lunch (€ 15)
13.15 uur: algemene vergadering.Het programma hiervoor kunt u lezen op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

Uitnodiging vervolg Werkconferentie lokale belangenbehartging VG

Wij nodigen u van harte uit voor een landelijke conferentie regionale belangenbehartiging. Deze conferentie zal, in navolging van de bijeenkomst op vrijdag 10 maart 2017, plaats vinden op vrijdag 24 november 2017 van 15.00 tot 19.00 uur in Utrecht (bij PGO-support).

Deze conferentie wordt ondersteund door KansPlus, Naar- Keuze, SIEN en Platform VG Haaglanden.
Na afloop staat een broodjesbuffet gereed. Wij verzoeken u om zich voor 20 november aan te melden via de link https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lokale-belangenvg

Het voorlopige programma (het definitieve krijgt u op de dag zelf) ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00 uur             Inloop
15.00 – 15.15 uur              Opening en welkom
15.15  – 16.00 uur             Pitches
16.00 –  17.00 uur            1e werktafel n.a.v. een pitch
17.00 – 18.00 uur             2e werktafel n.a.v. een pitch
18.00 – 18.30 uur             Terugkoppeling, afspraken maken voor vervolg
18.30 – 19.00 uur              Afsluiting, broodjesbuffet

Er kan gekozen worden uit één van de volgende werktafels (zie toelichting)

  1. Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
  2. Lokale belangenbehartiging
  3. Gemeenteraadsverkiezingen/ stemmen ook voor LVB
  4. Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid

1.Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
Gemeente Eindhoven heeft een subsidie verstrekt voor lokale belangenbehartiging. Onafhankelijke cliëntondersteuning en het in kaart brengen van de problematiek en hulpvraag van LVB jongeren. Een stappenplan van subsidieaanvraag bij gemeente Eindhoven, de toekenning ervan en de start van de uitvoering.
2.Lokale belangenbehartiging
Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven.
3.Gemeenteraadsverkiezingen
Hoe heb ik als lokale belangenbehartiger invloed op de politiek. Stemmen ook door mensen met een licht verstandelijke beperking; hoe bereik ik dat?
4.Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid.
Jongeren met een verstandelijke beperking hebben – net als ieder ander – recht op zelfontplooiing. De vraag is wat er nu met deze jongeren gebeurt als ze de school verlaten. Het SOL heeft in Limburg diverse partijen hierover gesproken en presenteert op grond daarvan een Manifest.”

Bijdrage in de kosten
Deze bijeenkomsten worden door vrijwilligers georganiseerd. Ook de verdere kosten willen we zo laag mogelijk proberen te houden. We kunnen ‘gratis’ terecht bij PGO-support omdat Naar-Keuze een bon voor een vergaderarrangement inlevert.

We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon voor de bestrijding van de kosten zoals de broodjes. Dit bedrag kunt u contact afrekenen bij binnenkomst. De kosten die dan nog betaald moeten worden zullen gezamenlijk gedragen worden door Sien, KansPlus en Naar-Keuze. En wanneer u onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

De werkconferentie is bedoeld voor:
Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz.

uitnodiging bijeenkomst regionale belangenbehartiging_

 

 

Samenwerkingsovereenkomst KansPlus met Platform VG Zuid-Holland Zuid

KansPlus en Platform VG Zuid-Holland Zuid hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.Ze gaan in de regio Zuid-Holland Zuid verder samenwerken om lokaal en regionaal de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking te versterken.

Op de foto v.l.n.r. Dickie van de Kaa, directeur KansPlus en Willy Groenemeijer- Sleiffer, voorzitter Platform VG Zuid- Holland Zuid

Uitnodiging aan minister de Jonge

KansPlus, LFB, Sien en Naar Keuze vragen aan Minister de Jonge om op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking. Zij doen dat door middel van onderstaande brief.

“Geachte heer De Jonge,

Allereerst willen we u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport.  We wensen u veel succes en hopen op een goede samenwerking de komende jaren. We verheugen ons erop dat de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg in de portefeuilleverdeling aan u is toebedeeld en daarmee op ministerieel niveau bij de eindverantwoordelijke op het departement is komen te liggen.

Onze organisaties richten zich specifiek op de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het regeerakkoord staan niet veel specifieke zaken die voor onze achterban van belang zijn om goede kwaliteit van leven te ervaren. We zien dat als een goede ruimte die open gelaten wordt om gezamenlijk een ambitieus beleid te ontwikkelen dat erop gericht is om de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten in alle domeinen van het leven te ondersteunen.

We zouden het op prijs stellen als we op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking met u kunnen hebben om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de ambities die u en wij hebben.”

Deze brief wordt mede ondersteund door Stichting Down syndroom, Helpende handen, Ieder(in) en VGN.

Uitnodiging aan minister De Jonge-2 november 2017

 

Website Ik doe mee online

Op 1 november is de website ikdoemee.nl online gegaan. Daar staan verhalen van en over mensen met een beperking over wat zij willen en nodig hebben voor een fijn leven. Op de site staat ook informatie over verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor mensen met een beperking zelf en de mensen om hen heen. Doe, denk, praat en lees mee. Samen maken we de gehandicaptenzorg beter.

Ik doe mee is een onderdeel van het programma Samen Sterk voor kwaliteit dat als doel heeft de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren. Wat dit programma inhoudt leest u hier.

Doe je ook mee?

Mensen worden van harte uitgenodigd om ook hun persoonlijke verhaal te delen via de website www.ikdoemee.nl. Of door naar een bijeenkomst te gaan, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Ook familie, vrienden of begeleiders zijn meer dan welkom om mee te doen, praten en denken, want juist met elkaar kunnen we veel bereiken.  Al die activiteiten en wat ze opleveren, komen op de website.

Belangenverenigingen KansPlus en Sien vragen om ambitieuzer beleid voor VG-sector

In een brief aan alle woordvoerders ‘Langdurige Zorg’ van de Tweede Kamer roepen Belangenverenigingen KansPlus en Sien op om in de komende debatten te pleiten voor een ambitieuzer beleid voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het regeerakkoord wordt nauwelijks aandacht besteed aan mensen met een verstandelijke beperking.  KansPlus en Sien hadden op zijn minst verwacht dat uit het regeerakkoord de ambitie zou blijken om echt werk te maken van het verbeteren van de positie en de zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze ambitie is niet zichtbaar.

De komende week zal het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet plaats vinden en medio november wordt de begroting van VWS voor 2018 besproken.  Dit zijn goede gelegenheden om bij het nieuwe kabinet, en in het bijzonder bij de bewindspersonen op VWS, te benadrukken dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een beleid dat meer is dan brandjes blussen en wachten tot er een nieuwe brand is.

Lees hier de brief die Belangenvereniging Sien samen met KansPlus stuurde naar Kamerleden.

Hier kunt u lezen welke punten wij belangrijk vinden voor een ambiteus beleid voor mensen met een beperking.

Thema-avond ‘seksualiteit en een verstandelije beperking’ in Vught

Op dinsdag 7 november om 19.30 uur organiseert Het Veilige huis in samenwerking met Novalis en KansPlus Bossche Ommelanden een thema-avond over seksualiteit een verstandelijke beperking. Deze avond geeft de toonaangevende bio psycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos een boeiende lezing over dit onderwerp. Daarnaast is er een informatiemarkt. De avond  vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Aanmelden kan tot 10 november 2017 online op www.hetveiligehuis.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lezing Martine Delfos
Verstandelijke handicap en seksualiteit. Twee lastige onderwerpen bij elkaar. Verstandelijk beperkt…, maar is die diagnose altijd kloppend? En hoe verstandelijk beperkt is iemand met een verstandelijke beperking eigenlijk. En hoe is dat te plaatsen in geval van autisme. Maar wat er ook aan de hand is: mensen willen met mensen verbinden, mensen willen relaties en hun geest, hart en lichaam vraagt om relaties en seksualiteit. En dát onderwerp is voor iedereen een erg lastig onderwerp. Genoeg stof om ons over te buigen!

Over dit onderwerp vertelt Dr. Martine Delfos deze avond. Ze is een toonaangevend bio psycholoog, therapeut en auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie, autisme en seksuele voorlichting van kinderen. Meer informatie over haar werk vindt u op: www.mdelfos.nl.

Het Veilige Huis
Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen ze seksuele opvoeding voor mensen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening. Het Veilige Huis is een ouderinitiatief. Meer informatie: www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Datum:
Dinsdag 7 november om 19.30 uur. Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Kosten €5,00 incl koffie of thee.
Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

uitnodiging Martine Delfos 7-11 def

Vooraankondiging Algemene (leden)vergadering KansPlus 25 november

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen gaan. Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, maar we willen leden nadrukkelijk uitnodigen hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

We willen deze discussie organiseren aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de ALV in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Hier kunt u de volledige vooraankondiging lezen. Wilt u meepraten? Reserveer dan 25 november alvast in uw agenda.

Binnenkort volgt meer informatie over exacte tijd en locatie.

Wij zien u graag op 25 november!