Eerste Kamer behandelt Wetsvoorstel Zorg en Dwang

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld.

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 28 november 2017 het eindverslag uitgebracht.

De gezamenlijke plenaire behandeling van dit voorstel en de wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische vinden plaats op 15 en 16 januari 2018. Als voorbereiding op de bespreking in de Eerste Kamer heeft KansPlus een schriftelijke reactie gegeven. Deze reactie kunt u hier lezen.

Op de website van de Eerste kamer kunt u lezen over de voortgang.