KansPlus is kritisch over het wetvoorstel Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz): adders onder het gras voor de VG-sector

In eerdere berichtgeving kon u al lezen over de standpunten van KansPlus inzake het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Op donderdag 15 februari hebben we in een persbericht twee punten centraal gesteld:

Bij het instellen van lokale raden houdt de wet geen rekening met de VG-sector

Teleurstellend is dat het kabinet het recht op eigen cliënten- en verwantenraden voor kleinschalige voorzieningen ernstig verzwakt heeft. Juist in de VG-sector zijn er veel kleinschalige voorzieningen.

In het wetsvoorstel wordt bepaald dat een instelling voor langdurige zorg meerdere cliëntenraden kan instellen. Het bestuur van de instelling is verplicht dit te doen als er meer dan tien zorgmedewerkers zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van het bestuur verlangd kan worden. Dit “tenzij”  is een belangrijke adder onder het gras. De voorbeelden – in de Memorie van Toelichting (MvT) over die verplichting verwijzen op geen enkele wijze naar kleinschalige voorzieningen, wel naar grootschalige voorzieningen als verpleeghuizen. Zorgorganisaties kunnen dus al snel op basis van de MvT stellen dat het niet redelijk is een lokale cliëntenraad in te stellen. Ook de geschillencommissie kan op het verkeerde been gezet worden door de voorbeelden in de MvT.  Al met al een aanmerkelijke verslechtering voor de VG-sector met veel kleinschalige woon- en activiteitenvoorzieningen. De medezeggenschapsstructuur in onze sector dient te worden opgebouwd vanuit het dagelijkse leven van de cliënt en dient daarom te beginnen bij de lokale cliënten- en verwantenraden. Dit principe dreigt nu onderuit gehaald te worden.

Ondersteuning moet onafhankelijk van de zorgorganisatie kunnen zijn

De wetgever verankert de onafhankelijke ondersteuner van cliënten- en verwantenraden in de wet door vast te leggen dat de kosten daarvan ten laste komen van de zorgorganisatie. Maar ook hier zit een adder onder het gras.

Er wordt bepaald dat het om de kosten gaat die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van onafhankelijke ondersteuning. Wat is redelijkerwijs? Er kunnen gemakkelijk verschillen van mening ontstaan over de vraag wat onafhankelijk is. Het is van groot belang dat de cliëntenraad geheel vrij is te kiezen uit verschillende alternatieven. Dus ook een bewuste keuze voor een ondersteuner van buiten de zorgorganisatie. De schijn van afhankelijkheid willen veel cliënten- en verwantenraden voorkomen, ook naar hun achterban.

Geschillen in de bekostiging kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Maar de commissie krijgt op basis van de formuleringen in de MvT een te grote ruimte om te beslissen dat een medewerker van de instelling als onafhankelijk gezien kan worden.

Bijlage persbericht: Toelichting reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

 

Hoe toegankelijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen moet kunnen stemmen.
KansPlus, Sien, Ieder(in) en LFB willen graag weten hoe makkelijk het is om te stemmen in jouw gemeente.

Door het invullen van een vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. Na de verkiezingen verzamelen we alle reacties en weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Doe mee en vul de vragenlijst in via deze link.

 

Inspiratiewaaier: hoe betrek je mensen met een licht verstandelijke beperking in het gemeentelijk beleidsproces

Mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB) ervaren waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij hun stem laten horen. Voor veel gemeenten is het lastig om deze groep te betrekken bij beleid. In deze nieuwe inspiratiewaaier staan 11 uiteenlopende instrumenten om mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid.

De instrumenten in de instrumentenwaaier zijn samen met de LVB-doelgroep en diverse partners geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Hier kunt u de instrumentenwaaier downloaden www.movisie.nl/publicaties 

Bronnen: Movisie en LFB

Reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

In het bericht van 19 december op deze website heeft KansPus aangegeven een uitgebreide reactie te formuleren op het wetsontwerp Wmcz. Dit ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen.

Het wetsontwerp realiseert een groot aantal verbeteringen in de positie van de cliëntenraad. Daar zijn wij heel blij mee. KansPlus/VraagRaak is jaren bezig geweest, in woord en geschrift, dit te bereiken, veelal samen ook met de collega-landelijke organisaties. In onze sector gaat het om mensen die veelal hun hele leven afhankelijk zijn van goede zorg door instellingen op goede locaties.Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 januari 2019 (met daarna nog een overgangstermijn van een half jaar) van kracht wordt.

In vergelijking met het ambtelijk voorontwerp van najaar 2016 (waar KansPlus/VraagRaak uitgebreid op reageerde) zijn nu nog enkele verbeteringen naar aanleiding van onze reactie aangebracht, waaronder:

 • het afzien van het voorstel dat in de medezeggenschapsregeling kan worden opgenomen dat de cliëntenraad kan afzien van één of meer advies- of instemmingsrechten. In de praktijk kan dat per situatie altijd, maar het ging wel ver om dit voor lange duur en ook structureel voor bepaalde rechten in een regeling op te nemen
 • de cliëntenraad moet nu door de zorgaanbieder gehoord worden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling voorzover dat betreft het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag, zittingsduur en welke personen tot lid kunnen worden benoemd, uitgaande van het principe dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief kan worden geacht en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen te behartigen
 • de cliëntenraden hebben een grotere rol gekregen bij de vervulling van vacatures en met het contact met de achterban

Al met al zien wij in vergelijking met de huidige bestaande wet een aantal positieve punten:

 • een scherpere verplichting de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft
 • uitbreiding en aanscherping adviesrechten
 • verplichting om alle cliënten inspraak te geven over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijkse leven
 • invoeren toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met sanctiemogelijkheden
 • uitdrukkelijk regelen dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal besluiten
 • benodigde informatie moet voortaan op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad worden verstrekt
 • aanscherping voorwaarde tijdig advies vragen aan de cliëntenraad
 • uitdrukkelijk toekennen van recht op enquête van de cliëntenraad
 • verplichte openbaar making van vacatures cliëntenraad
 • cliëntenraad moet vastleggen op welke wijze de cliëntenraad de wensen van cliënten inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers informeert over zijn werkzaamheden en de resultaten. Instelling bevordert voorts contact cliëntenraad en achterban
 • het begrip vertegenwoordigers wordt in de wet en de Memorie van Toelichting frequent naast het begrip cliënten gebruikt

Dit alles wil niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn. Het wetsontwerp behoeft denken wij nog een aantal verbeteringen en die hebben we graag aan de fracties van de Tweede Kamer, de woordvoerders en de Vaste Commissie voor VWS laten weten via de ‘aanbiedingsbrief’ en de ‘bijlage aanbiedingsbrief’ die u onderaan dit bericht via de links kunt lezen.  Alvorens in de loop van het jaar de plenaire behandeling zal plaatsvinden is er nog een schriftelijke voorbereiding waarin toelichting en verduidelijking door de Tweede Kamer gevraagd zal worden en de bewindslieden antwoord geven.  Wij hopen dat de Tweede Kamer de reactie zal betrekken bij het stellen van vragen en dat het standpunt later wordt meegenomen in de plenaire behandeling.

De koepelorganisatie Ieder(in) heeft ons laten weten deze reactie te ondersteunen.

De aanbiedingsbrief en de bijlage (waarin een uitwerking van de reactie) kunt u via onderstaande links lezen:

Aanbiedingsbrief WMCZ 090218

Bijlage Aanbiedingsbrief WMCZ-Reactie KansPlus op wetsvoorstel WMCZ 090218

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u.

Sinds 2015 hebben cliënten en familieleden die gebruik maken van de Wlz (wet langdurige zorg) de mogelijkheid om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen. Dat kan zijn als men op zoek is naar passende zorg, een passende woonplek, dagbesteding, maar ook in andere situaties, bv. bij conflicten.

We bemerken dat veel mensen niet weten dat zij gebruik kunnen maken  van onafhankelijke clientondersteuners. Daar willen we graag verandering in brengen. Cliëntenorganisaties zoals KansPlus zijn op zoek naar positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. De ervaringen zullen we (anoniem) bundelen om VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders te adviseren hoe er meer bekendheid gegeven kan worden aan de Wlz-cliëntondersteuner.

Hebt u goede ervaringen opgedaan en wilt u deze met ons delen in een kort telefonisch interview (ongeveer 20 minuten)? Neem dan voor 1 april contact op met Dorien Kloosterman tel (06) 46291032 of mail d.kloosterman@kansplus.nl

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op:  https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/interessante-bijeenkomsten-en-activiteiten/goede-ervaringen-met-onafhankelijke-clientondersteuning-laat-het-ons-weten/ en op www.ikdoemee.nl

Themabijeenkomsten over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning

Het Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op 27 februari en 6 maart twee bijeenkomsten samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning.

De bijeenkomsten vinden plaatst in Waalre van 19.30 tot 22.30 uur.

Op dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2, en 3 aan de orde en de eigen bijdragen WLZ en Wmo.

Op dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninitiatieven.

Op beide avonden is ruimte voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen van  tevoren mailen maar secretariaat@kansplus-sien.nl .

Aanmelden kan via dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@kansplus-sien.nl of sturen naar Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven t.n.v. secretariaat KansPlus-Sien.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

 

Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer

Op 23 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking  beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

Gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet gaat 1 januari 2020 in en regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen.

Uiterste middel
Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven.
In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. De zorg moet worden verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij’. Daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is.

Meer informatie over de nieuwe wet: klik hier.

De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt.  Dit gebeurt door een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur. Namens verschillende organisaties heeft KansPlus een notitie gestuurd naar Hugo de Jonge, minister van VWS. In deze notitie onderschrijven de organisaties de noodzaak om de ambulante toepassing van onvrijwillige zorg goed te regelen.

De notitie en de brief kunt u hier lezen:
Bijlage-Gezamenlijke reactie op AMvB wet Zorg en Dwang
Brief-AMvB-Wet-Zorg-en-Dwang

 

 

 

Bijeenkomsten voor cliënten- en verwantenraden over het vernieuwde kwaliteitskader

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2018 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2017. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg hebben LSR, LFB en KansPlus een aanbod ontwikkeld voor cliëntenraden, verwanten en hun coaches en adviseurs om de raden voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.

Meer weten over dit aanbod? Klik hier of download het volgende bestand.
bijeenkomsten kwaliteitskader