Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer

Op 23 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking  beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

Gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet gaat 1 januari 2020 in en regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen.

Uiterste middel
Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven.
In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. De zorg moet worden verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij’. Daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is.

Meer informatie over de nieuwe wet: klik hier.

De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt.  Dit gebeurt door een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur. Namens verschillende organisaties heeft KansPlus een notitie gestuurd naar Hugo de Jonge, minister van VWS. In deze notitie onderschrijven de organisaties de noodzaak om de ambulante toepassing van onvrijwillige zorg goed te regelen.

De notitie en de brief kunt u hier lezen:
Bijlage-Gezamenlijke reactie op AMvB wet Zorg en Dwang
Brief-AMvB-Wet-Zorg-en-Dwang