Reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

In het bericht van 19 december op deze website heeft KansPus aangegeven een uitgebreide reactie te formuleren op het wetsontwerp Wmcz. Dit ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen.

Het wetsontwerp realiseert een groot aantal verbeteringen in de positie van de cliëntenraad. Daar zijn wij heel blij mee. KansPlus/VraagRaak is jaren bezig geweest, in woord en geschrift, dit te bereiken, veelal samen ook met de collega-landelijke organisaties. In onze sector gaat het om mensen die veelal hun hele leven afhankelijk zijn van goede zorg door instellingen op goede locaties.Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 januari 2019 (met daarna nog een overgangstermijn van een half jaar) van kracht wordt.

In vergelijking met het ambtelijk voorontwerp van najaar 2016 (waar KansPlus/VraagRaak uitgebreid op reageerde) zijn nu nog enkele verbeteringen naar aanleiding van onze reactie aangebracht, waaronder:

 • het afzien van het voorstel dat in de medezeggenschapsregeling kan worden opgenomen dat de cliëntenraad kan afzien van één of meer advies- of instemmingsrechten. In de praktijk kan dat per situatie altijd, maar het ging wel ver om dit voor lange duur en ook structureel voor bepaalde rechten in een regeling op te nemen
 • de cliëntenraad moet nu door de zorgaanbieder gehoord worden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling voorzover dat betreft het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag, zittingsduur en welke personen tot lid kunnen worden benoemd, uitgaande van het principe dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief kan worden geacht en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen te behartigen
 • de cliëntenraden hebben een grotere rol gekregen bij de vervulling van vacatures en met het contact met de achterban

Al met al zien wij in vergelijking met de huidige bestaande wet een aantal positieve punten:

 • een scherpere verplichting de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft
 • uitbreiding en aanscherping adviesrechten
 • verplichting om alle cliënten inspraak te geven over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijkse leven
 • invoeren toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met sanctiemogelijkheden
 • uitdrukkelijk regelen dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal besluiten
 • benodigde informatie moet voortaan op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad worden verstrekt
 • aanscherping voorwaarde tijdig advies vragen aan de cliëntenraad
 • uitdrukkelijk toekennen van recht op enquête van de cliëntenraad
 • verplichte openbaar making van vacatures cliëntenraad
 • cliëntenraad moet vastleggen op welke wijze de cliëntenraad de wensen van cliënten inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers informeert over zijn werkzaamheden en de resultaten. Instelling bevordert voorts contact cliëntenraad en achterban
 • het begrip vertegenwoordigers wordt in de wet en de Memorie van Toelichting frequent naast het begrip cliënten gebruikt

Dit alles wil niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn. Het wetsontwerp behoeft denken wij nog een aantal verbeteringen en die hebben we graag aan de fracties van de Tweede Kamer, de woordvoerders en de Vaste Commissie voor VWS laten weten via de ‘aanbiedingsbrief’ en de ‘bijlage aanbiedingsbrief’ die u onderaan dit bericht via de links kunt lezen.  Alvorens in de loop van het jaar de plenaire behandeling zal plaatsvinden is er nog een schriftelijke voorbereiding waarin toelichting en verduidelijking door de Tweede Kamer gevraagd zal worden en de bewindslieden antwoord geven.  Wij hopen dat de Tweede Kamer de reactie zal betrekken bij het stellen van vragen en dat het standpunt later wordt meegenomen in de plenaire behandeling.

De koepelorganisatie Ieder(in) heeft ons laten weten deze reactie te ondersteunen.

De aanbiedingsbrief en de bijlage (waarin een uitwerking van de reactie) kunt u via onderstaande links lezen:

Aanbiedingsbrief WMCZ 090218

Bijlage Aanbiedingsbrief WMCZ-Reactie KansPlus op wetsvoorstel WMCZ 090218