KansPlus zoekt kwartiermakers voor het Project Dienstverlening

KansPlus wil de komende periode de dienstverlening verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als commercieel. Daarom zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers die als kwartiermaker aan de slag willen gaan.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Ontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wlz en de Wmo en gefinancierd door respectievelijk de zorgkantoren en de gemeenten.
 • Ontwikkelen van een inhoudelijk actueel en commercieel aantrekkelijk aanbod aan trainingen en andere vormen van ondersteuning voor cliëntenraden en andere vormen van collectieve belangenbehartiging of medezeggenschap bij zorgaanbieders.

Voor beide functies zoeken we personen die:

 • op HBO/universitair niveau zelfstandig kunnen werken
 • projectmatig kunnen werken
 • affiniteit hebben met de vg doelgroep
 • een relevant netwerk hebben in de vg-sector/zorg
 • beschikken over persoonlijke kwaliteiten op het gebied van: regie nemen , netwerken, innoveren, verbinden en samenwerken
 • 2 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden een dienstverband gedurende de deur van de projectfase. Salariëring is passend en volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het volledige profiel voor beide functies kunt u hieronder lezen:
Project KansPlus Dienstverlening- cliëntondersteuning
Project KansPlus Dienstverlening-training en advies cliëntenraden

Voor reacties en vragen kunt u tot 14 april contact opnemen met Dickie van Kaa, directeur KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2367 744.

Vooraankondiging Verenigingsraad KansPlus 21 april

De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid.

Op 21 april willen we uw advies over het meerjarenbeleidsplan van KansPlus.

De vergadering vindt plaats bij de KNMvD van 10.00 uur tot 13.00 uur. U bent van harte welkom vanaf  9.30 uur. Na afloop van de vergadering wordt u een lunch aangeboden.

Adres:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

U kunt zich tot 11 april aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/verenigingsraad21042018

Ik hoop dat uw ledengroep, familievereniging of cliëntenraad een vertegenwoordiger naar deze bijeenkomst wil afvaardigen en wij ontmoeten u graag op 21 april.

Op 19 juni vindt de Algemene Vergadering van KansPlus plaats. Zie https://www.kansplus.nl/2018/03/21/vooraankondiging-algemene-ledenvergadering-kansplus-2/

KansPlus en Sien vragen speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij bespreking Wlz

Op 28 maart bespreekt de Vaste Commissie van VWS de Wet langdurige zorg (Wlz). KansPlus en Sien vragen specifiek aandacht te besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat deze mensen vaak gedurende hun hele leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben en door hun aard van hun beperking niet of beperkt in staat zijn zelf de regie over het leven en de zorg te hebben.

KansPlus en Sien vragen in een brief aan de commissie de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • uitbreiding en versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het mogelijk maken zelf te kunnen kiezen door wie men zich wil laten ondersteunen
 • kinderen met een ernstige beperking moeten aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg
 • de ontwikkeling van een programma dat gericht is op een dialoog tussen verwanten en begeleiders zodat onnodige afhankelijkheid verminderd wordt en de kwaliteit van leven bevorderd wordt
 • het initiëren van een pilot voor  persoonsgestuurde financiering
 • om in samenspraak met cliëntorganisaties en andere veldpartijen een adequaat beleid te ontwikkelen om mensen met een lichte verstandlijke beperking de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

De volledige brief kunt u hier lezen:
Brief WLZ aan leden Vaste Kamercommissie VWS- 2203201

KansPlus pleit voor eigen keuzes en regie

Het bestuur van KansPlus heeft samen met SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en de cliëntenraad van Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin zij pleiten voor eigen keuze en regie waar het gaat om behandeling binnen de Wlz.

In oktober 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) positief geadviseerd over het overhevelen van behandeling van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Volgens de ouders/verwanten/ belangenbehartigers van de drie genoemde organisaties gaat dit advies voorbij aan het recht van een cliënt om zelf te kiezen.

Op 28 maart is er een Algemeen Overleg waarbij o.a. het Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg op de agenda staat. In de brief vragen de organisaties aan de leden van Vaste Kamercommissie VWS hun overwegingen bij dit overleg mee te nemen.

Voor meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D29331&did=2017D29331

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws 

De volledige brief met de uitgewerkte standpunten van KansPlus, SOL en de cliëntenraad van PSW kunt u hier lezen: brief AO positionering behandeling in Wlz 210318

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

Gisteren 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Iedereen moet kunnen stemmen. Ook mensen met een verstandelijke beperking.
Was het voor jou makkelijk om te stemmen bij de verkiezingen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen dit graag weten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vul de vragenlijst in via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/na_verkiezingen/ 

Door het invullen van de vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. We verzamelen alle reacties en zo weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Verbeterpunten voor de Wmo

Op 15 maart jl. heeft de Vaste Commissie voor VWS en de minister van VWS een verzameloverleg gehad over de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelen.

Het concept verslag van dit overleg kunt u hier lezen.

In een brief aan de vaste Commissie voor VWS hebben de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KansPlus en Ieder(in) aandacht gevraagd voor drie concrete verbeterpunten voor de Wmo.

 • Eén goed functionerend loket voor passende zorg en ondersteuning
 • verschaf snel duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief
 • Verbeter de 9rechts0positie in de Wmo

De volledige brief kunt u via onderstaande link lezen.
Bijlage 2.1.-Brief AO-WMO-Mantelzorg Maatschappelijke Opvang en Hulpmiddelen

Vooraankondiging Algemene vergadering KansPlus

De eerste algemene ledenvergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/aanmeldingav190618 

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.