Reactie KansPlus op algemeen overleg VWS over subsidiekader patiënten- en belangen organisaties

Op 25 april heeft de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019- 2022. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D21594&did=2018D21594)

In een eerder bericht op deze website kon al u lezen over de brandbrief die de patiënten- en cliëntenorganisaties voorafgaand aan dit overleg naar de Commissie gestuurd hebben. In deze brief hebben ze namens zo’n 100 organisaties (waaronder ook KansPlus) hun standpunten weergegeven.

Na het overleg heeft de voorzitter van KansPlus (Pouwel van de Siepkamp) namens KansPlus een reactie gegeven naar de leden van de Vaste Kamercommissie met het verzoek deze reactie mee te nemen in verdere overleggen met de minister.  KansPlus vraagt hierin o.a aandacht voor adequate financiering voor de ontwikkeling van lokale/regionale en domein overstijgende belangen netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook vraagt KansPlus aandacht voor een inhoudelijke verbetering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.
De volledige reactie van Pouwel van de Siepkamp, voorzitter van KansPlus kunt u hier lezen.

Bijeenkomsten voor cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen

KansPlus is volop bezig met de uitvoering van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen sterk voor kwaliteit’. De kwaliteitsagenda is met 16 landelijke organisaties waaronder andere cliëntenorganisaties, Inspectie en VWS opgesteld om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren.

De uitvoering bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Vanuit de kwaliteitsagenda wordt de mogelijkheid geboden om bijeenkomsten te organiseren voor ouders en verwanten en voor cliëntenraden. Mogelijk kunt u hiervan gebruik maken tijdens een bijeenkomst met uw achterban.
Voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen zijn er de volgende opties:

  • Bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd)
  • Bijeenkomst (1 dagdeel) of training ( 3 dagdelen) over het gesprek rondom het zorgplan/ ondersteuningsplan
  • Een goed leven, goede zorg voor ouderen met verstandelijke beperkingen
  • De kracht van een netwerk – Samen Sterk
  • Landelijk congres cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen op 7 december 2018

Ook ledengroepen kunnen van bovenstaande mogelijkheden gebruik maken. Voor hen is er voor ouders en verwanten ook een informatiebijeenkomst in eenvoudig Nederlands over zorg en ondersteuning.

Een omschrijving van de inhoud van de bijeenkomsten kunt u in de volgende documenten lezen:
bijeenkomsten voor cliëntenraden vanaf mei 2018
bijeenkomsten voor ledengroepen vanaf mei 2018

Ook via https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/interessante-bijeenkomsten-en-activiteiten/ kunt lezen over de diverse bijeenkomsten.

Wilt u een of meerdere bijeenkomsten organiseren of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Dorien Kloosterman, d.kloosterman@kansplus.nl of (06) 46291032.

Koraal wint eerste landelijke VG Hackathon

Van 9 tot en met 13 april werd de eerste VG Hackathon georganiseerd.
Een hackathon is een bijeenkomst waarbij diverse mensen gedurende een bepaalde periode  gezamenlijk aan een thema werken. Het doel is om binnen een korte tijd een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken.

In totaal deden 35 teams van zorginstellingen mee aan deze eerste VG Hackathon waarbij de vraag was hoe mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst beter te ondersteunen zijn met behulp van technologie.

Het team van Koraal heeft gewonnen met ‘ZieMij’; een app voor op de smartphone.  De tool vertaalt tekst zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan je helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jou hiermee in contact.

De tweede plaats is naar Abrona gegaan met K.I.T, een digitaal hulpmiddel om tandenpoetsen makkelijk en leuk te maken.De derde plaats was voor Bartiméus met Eye Eye kapitein. Met deze  applicatie kunnen mensen met een visuele beperking op een een slimme manier zelf activiteiten opzoeken en zich ervoor inschrijven. De publieksprijs ging naar Stichting Philadelphia Zorg voor Kandit, een app voor financiële zelfstandigheid.

Bron: Skipr en Koraal

 

Patiënten- en cliënten organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader

Op 25 april spreekt de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022.  De patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een brief naar de Commissie gestuurd waarin ze namens zo’n 100 organisaties (waaronder ook KansPlus) hun standpunten weergeven.

Als de overheid patiënten-, en cliënten- en familieorganisaties belangrijk vindt om de toegang en kwaliteit van de zorg te verbeteren, moet ze ook zorgen dat die organisaties hun werk goed kunnen doen. En dat is nu niet het geval. De financiering van de patiëntenbeweging dateert uit de tijd dat ze alleen opkwam voor betere zorg. Terwijl patiënten- en cliëntenorganisaties ook opkomen voor een betere participatie of het nu gaat om passend onderwijs en werk. Denk aan goede ondersteuning thuis zoals begeleiding, dagbesteding. Maar ook aan beschikbare en/of aangepaste woningen voor mensen met een beperking.

De zorg is gedeeltelijk gedecentraliseerd. Maar de inrichting van het subsidiekader niet. Inmiddels praten vertegenwoordigers van cliënten en familieorganisaties mee op veel meer plaatsen: landelijk, regionaal, lokaal. Het werk is enorm toegenomen, maar de financiering niet.

Op steeds meer plekken wordt het noodzakelijk geacht dat mensen met een beperking of aandoening en patiënten meepraten over zaken die hen aangaan. Dit vergt enorm veel van PG-organisaties. We schuiven aan bij steeds meer overlegtafels op landelijk, regionaal en lokaal niveau om inbreng te leveren en tegenmacht te bieden aan gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, landelijke overheid. Ons doel is de toegang en kwaliteit te verbeteren van de zorg, ondersteuning, passend onderwijs en werk. En het systeem patiëntvriendelijker te maken.  Het huidige subsidiekader voorziet hier absoluut niet in.

De primaire taak van patiënten-, cliënten en familieorganisaties is lotgenotencontact, voorlichting, aansturing van professionals en begeleiding van vrijwilligers of ervaringsdeskundigen. De organisatie en aansturing vraagt veel. De meerwaarde van ervaringsdeskundigen om de zorg te verbeteren wordt breed erkend. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen. Het voorgestelde subsidiekader is hiervoor volstrekt ontoereikend.

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben daarom samen met ruim 100 patiënten- cliënten en familieorganisaties organisaties een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Ze willen meer mogelijkheden om de zorg en ondersteuning in Nederland beter te maken. Sommigen staat het water aan de lippen; het is tijd om te vragen om een nieuw, beter en ruimer subsidiekader.

De volledige brief kunt u hier lezen:2018-33 Brief Verzameloverleg Patienten- Clientenrechten 25 april

 

Actueel rapport over ouderinitiatieven van het Centraal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ‘ouderinitiatieven’: kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is.
De onderzoekers hielden groepsgesprekken met ouders/beheerders van ouderinitiatieven en interviewden adviseurs van ouderinitiatieven, zorgaanbieders die er de zorg verlenen en raadpleegden deskundigen van een zorgkantoor, gemeente, wooncorporaties en belangenbehartigers.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking.’
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een geschikt locatie en een goed samengestelde groep ouders zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
De eisen waaraan ouderinitiatieven moeten voldoen om financiële ondersteuning te krijgen, zijn echter niet altijd duidelijk. Ouders kunnen baat hebben bij ondersteuning door deskundigen die de lokale situatie goed kennen en om hun belangen te behartigen bij de gemeente.

Het volledige rapport kunt u lezen en downloaden via https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis.

Bron:  Persbericht ‘Net als thuis’ van Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

 

Fonds verstandelijk gehandicapten heet voortaan HandicapNL

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april: HandicapNL.
HandicapNL zet zich in om mensen met een handicap en hun naasten meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” HandicapNL helpt familieleden en mantelzorgers middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden eenvoudiger en veiliger moet kunnen.

Bron: HandicapNL

Binnenkort verschijnt het 50ste nummer van PlusPunt

Deze week verschijnt het vijftigste nummer van PlusPunt. Reden dus om even terug te kijken.
In januari 2007, elf jaar geleden verscheen het eerste nummer. Een nieuw tijdschrift, bedoeld voor de achterban van de toen nieuwe vereniging KansPlus. Vorig jaar hebben we het tienjarig bestaan van de vereniging KansPlus gevierd met een speciale jubileumuitgave.

PlusPunt is inmiddels een gecombineerde uitgave met het katern Zeg’s over medezeggenschap.

Als voorproefje op PlusPunt nummer 50 kunt hier al het persoonlijke gesprek lezen wat Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, had met Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij VWS.