KansPlus studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik

Op 7 september 2018 organiseert KansPlus een studiedag voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking met als thema:

‘Zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met dergelijke vermoedens. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van zorgorganisatie en die van de zedenpolitie? Wat is een taxatiegesprek? Hoe waarborg je de veiligheid van de personen waarom het gaat?

Aan de hand van twee lezingen zullen we op deze vragen ingaan.

Waar: Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn (www.koningshofdoorn.nl)

Wanneer: vrijdag 7 september 2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch

Kosten: € 25 voor leden, € 40 voor niet leden

Voorlopig programma:

9.30 uur- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter Dik de Jongh, voormalig voorzitter van de Familievereniging Bartiméus

10.15 -12.30 uur:

Presentatie Aafke Scharloo. Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met als specialisatie expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking.

Presentatie Henk van Kouwenhoven. Hij is bestuurder bij Sherpa en betrokken bij de totstandkoming van het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’. Het addendum is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’.

Sluiting door dagvoorzitter Dik de Jongh

12.30- 13.30 uur: lunch

Aanmelden kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/studiedag7september2018.

Lees hier de vooraankondiging: KansPlus studiedag seksualiteit 190718

KansPlus en de nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving, ook wel AVG genoemd, van toepassing.
Het bestuur van KansPlus vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Heeft u vragen over ons privacybeleid: neem dan gerust contact op met KansPlus.

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De nieuwste versie van de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ is deze week verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. In de nieuwste versie staan onder andere nog meer aansprekende voorbeelden. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het ingewikkeld en niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen. U kunt de brochure hier gratis downloaden of via de website ikdoemee.nl .

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

PERSBERICHT- Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij De Seizoenen

De Ondernemingskamer, ook aangeduid als ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen.

Op 30 april heeft de Ondernemingskamer bij beschikking een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DeSeizoenen B.V. over de periode vanaf 10 januari 2012 tot 15 maart 2016.  De Seizoenen is een antroposofische zorginstelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen met zes vestigingen op verschillende locaties in Oost- en Zuid-Nederland. De centrale Cliëntenraad van De Seizoenen had om een dergelijk onderzoek verzocht.

Wie het onderzoek zal uitvoeren, zal de Ondernemingskamer later bekendmaken.

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van De Seizoenen in genoemde periode. Het gaat hierbij om een bedrijvenconstructie zoals die opgericht is bij de overname van De Zonnehuizen. De Ondernemingskamer geeft in de beschikking duidelijk aan dat de huidige situatie van De Seizoenen geen reden geeft voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij De Seizoenen.

De Ondernemingskamer stelt in zijn beschikking dat er twijfels kunnen zijn aan de onafhankelijkheid van bestuurders en commissarissen en zorgvuldigheid bij de beslissingen over de financiering van de vastgoedverwerving en ook of er bij de huurovereenkomsten wel een optimaal onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.

De Ondernemingskamer geeft ook aan voldoende te zijn overtuigd dat op dit moment marktconforme huren worden betaald. Ook achten de rechters de wijzigingen in het bestuur sinds 2016 voldoende om te kunnen spreken van onafhankelijkheid.

Bronnen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-Ondernemingskamer-gelast-een-onderzoek-bij-DeSeizoenen-.aspx

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1465

 

 

Algemene ledenvergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Op de agenda staat het strategisch beleidsplan KansPlus 2019-2023.

Dit strategisch beleidsplan is voortgekomen uit discussies gevoerd tijdens voorgaande algemene vergaderingen, input uit bezoeken aan ledengroepen, gesprekken met bestuurders van ledengroepen en eigen ervaringen van het landelijk bestuur en de medewerkers van KansPlus.
Het plan geeft de koers van KansPlus aan voor de komende jaren.
Op 19 juni leggen we dit plan graag aan u voor en willen we er met u over van gedachten wisselen. Met als doel het beleidsplan voor de komende jaren definitief te maken en tot uitvoering te brengen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

De vergaderstukken kunt u hier lezen: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 19 juni!