Belangenorganisaties stellen manifest VN-verdrag op voor mensen met een verstandelijke beperking

Met het manifest willen belangenorganisaties aandacht vragen voor een specifieke uitwerking van het VN-verdrag handicap voor mensen met een verstandelijke beperking.  Het VN-verdrag handicap gaat over de rechten van mensen met een beperking en is op 14 juli 2016 in werking getreden.

Aanleiding om met dit manifest te komen is dat in het VN-verdrag en ook in het Programma Onbeperkt Meedoen, waarmee het Kabinet het VN-verdrag in ons land wil uitvoeren, geen specifieke uitwerking voor onderscheiden doelgroepen wordt aangegeven.

In de praktijk merken wij dat er tamelijk simplistisch gedacht wordt over wat het verdrag betekent: iedereen moet volwaardig meedoen in de samenleving. Maar wat ‘meedoen’ betekent en hoe de samenleving er voor een individu met een beperking uit moet zijn is heel verschillend. Voor de een kan het belangrijk zijn dat de samenleving beschut en overzichtelijk is, terwijl voor de ander de samenleving groot en open moet zijn. We kennen genoeg voorbeelden van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de gewone samenleving en daar een geïsoleerd en eenzaam bestaan leiden.

Waar we voor pleiten is dat bij de uitwerking van het VN-verdrag niet van algemene mooiklinkende slogans uitgegaan wordt, maar dat vanuit het individu gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft om zich deel te kunnen voelen van een voor hem/haar zingevende samenleving. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de landelijke overheid, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die iets voor mensen met een verstandelijke beperking willen/moeten betekenen.

Het manifest zal op 4 december aangeboden worden aan de Vaste Kamercommissie van VWS en zal vervolgens verzonden worden naar o.a. gemeenten, zorgaanbieders en scholen.

Lees hier het volledige persbericht: persbericht manifest VN verdrag

Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt procedure Wmcz

Update:
De Eerste Kamercommissie van VWS heeft voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019.

Vandaag, 27 november, staat de procedure van behandeling van het ontwerp van de Wmcz op de agenda van de Eerste Kamer.

Er gebeurt op dit moment veel in de sector waarbij goede medezeggenschap van cliëntenraden van groot belang is. We hopen daarom dat de behandeling van de wet op zo kort mogelijke termijn plaats zal vinden. Via een brief aan de Eerste Kamercommissie van VWS dringt KansPlus aan op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Op 20 november is het wetsvoorstel vernieuwde Wmcz eindelijk aangenomen door de Tweede Kamer en werden een aantal amendementen en moties aangebracht.

De Tweede Kamer heeft niet alleen wijzigingen aangebracht in de wetstekst. Ook zijn een drietal moties aangenomen waarbij de Tweede Kamer de Minister verzoekt iets te doen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de aangebrachte amendementen en moties en wat dit betekent voor de medezeggenschap van cliënten kunt u de volgende notitie lezen :  Wetsvoorstel vernieuwde Wmcz aangenomen door Tweede Kamer – wat betekent dit-

Brief aan vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer: Brief KansPlus aan Vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer inzake wetsontwerp WMCZ

KansPlus gaat samenwerken in de Toiletalliantie

Op donderdag 22 november is de Toiletalliantie opgericht. Een alliantie die door diverse maatschappelijke partners, waaronder KansPlus wordt gedragen. De alliantie zet zich in om het aantal openbare, toegankelijke toiletten te vergroten en doet dit op de volgende terreinen:

  • voorlichting en creëren van bewustzijn
  • belangenbehartiging en lobby
  • benaderen van media en opzetten van media-acties

In Nederland zijn te weinig toiletten. Of het nu openbare toiletunits zijn, toegankelijke toiletten, of opengestelde toiletten bij winkels en horeca: er zijn er te weinig van. Als er al toiletten zijn dan zijn die niet makkelijk te vinden of niet voor iedereen te gebruiken. Te weinig in vergelijking met het buitenland, maar ook te weinig om met een gerust hart de deur uit te gaan, en zeker te weinig voor sommige groepen die vaker een toilet nodig hebben. En dat is eigenlijk bizar, want naast eten, drinken en slapen is naar het toilet gaan een eerste levensbehoefte.

Onze droom? Over vijf jaar kan iedereen met een gerust hart de deur uit, omdat er overal voldoende toiletten zijn voor een kleine én grote boodschap. Wat is ‘voldoende’? Om de 500 meter in (winkel)centra en drukke voetgangersgebieden, én in alle verblijfsgebieden zoals wijkwinkelcentra, parken en recreatiegebieden.

In 2016 startte de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), samen met de Maag lever darm Stichting (MLDS) en diverse patiëntenverenigingen het initiatief ‘waarkaniknaardewc.nl’. Op dit platform kan iedereen informatie vinden waarmee je aan de slag kunt in je eigen omgeving.  De Toiletalliantie werkt nauw samen met de makers van de HogeNood-app, waar overheden en ondernemers hun toiletlocaties kunnen aanmelden zodat deze voor iedereen vindbaar worden.

Onze droom kan slagen als zoveel mogelijk mensen zelf aan de slag gaan! Kijk in je eigen omgeving hoe het gesteld is met het aantal openbare toiletten en vraag bedrijven, verenigingen, gemeentes om toegankelijke toiletruimtes open te stellen via de HogeNood-app.

Digitaal deelnemen aan de Algemene Vergadering KansPlus

Op 27 november is de tweede Algemene vergadering van KansPlus. Zie ook https://www.kansplus.nl/2018/11/13/algemene-vergadering-kansplus/ .

Voor mensen die wel deel willen nemen op 27 november, maar voor wie het reizen naar Houten een probleem is, bestaat de mogelijkheid om via internet aan de vergadering deel te nemen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat desgewenst kunt doen.

Om via internet deel te nemen aan de vergadering hoeft u geen apart programma op uw pc of laptop te installeren.

Wel is het belangrijk dat u over een stabiele verbinding beschikt, een goede microfoon en luidspreker en zo mogelijk een webcam.

Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van GotoMeeting, kunt u hier uitproberen of uw systeem aan de eisen voldoet: https://link.gotomeeting.com/system-check.

Klik om vanaf een pc, laptop of tablet deel te nemen aan de vergadering op deze link: https://global.gotomeeting.com/join/717519429 Voor een uitgebreide instructie hoe u verder gaat klikt u hier.

We zullen ervoor zorgen dat we de sessie om 18.30 openen, zodat u tijd heeft om het te testen. Als u er niet uitkomt kunt u even bellen met 0655161136.

U kunt ook alleen telefonisch deelnemen aan de vergadering door dit nummer te bellen +31 207 941 377 . De toegangscode voor telefonische deelname is: 717-519-429 .

Goed nieuws voor cliënten met een ZZP VG8-indicatie incl. dagbesteding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs haar standpunt met betrekking tot de dagbesteding van cliënten met een indicatie ZZP VG 8 gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 wordt de groepsgrootte voor dagbesteding van ZZP VG 8 gelijk gesteld aan die van ZZP VG 7.  Dat betekent dat de groepsgrootte wordt teruggebracht van 5,3 naar 3,3.

Als reden geeft de NZa aan dat een begeleider dan meer aandacht aan deze niet mobiele mensen met een ernstige meervoudige beperking kan besteden.

Het ZZP VG 8- tarief is hier op aangepast/verhoogd.

Concreet betekent dit dat per 1 januari 2019 er in plaats van 1 activiteitenbegeleider per 5,3 cliënten er 1 activiteitenbegeleider op 3,3 cliënten moet zijn. Een bezetting van bijvoorbeeld 2 op 7 of 3 op 10. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Dit is goed nieuws voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking. Zorgaanbieders moeten deze wijzigingen nu ook daadwerkelijk invoeren en er zorg voor dragen dat mensen met een ZZP VG8  ( VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging inclusief dagbesteding) indicatie ten volle profiteren van deze nieuwe situatie.

Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253471_22/1/

Einde van het jaar: veranderen van zorgverzekering of niet?

Aan het einde van het jaar gaan veel mensen aan het vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars. Ook leden van KansPlus stellen hier vragen over bij ons Kennis- en adviescentrum.

“Weet ik wel zeker dat ik nog goed zit? Als blijkt dat het een goed idee is dat ik overstap, hoe pak ik dat aan?” 

Ieder jaar tussen 12 november en 31 december kan men overstappen naar een andere zorgverzekering. De nieuwe zorgverzekering gaat dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in.

Wanneer je overstapt is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de hoogte van de premies, maar ook naar ‘keuzevrijheid’ van bijvoorbeeld ziekenhuizen en behandelaars. Wil je je eigen risico verhogen voor een lagere premie? Heb je wel een aanvullende verzekering nodig? Waar krijg ik een collectiviteitskorting en hoe hoog is die?

Als je in een zorginstelling woont en zorg krijgt vanuit de Wlz wordt aanvullende zorg ( bv. tandarts, fysiotherapie) mogelijk betaald vanuit de Wlz en hoef je je daarvoor dus niet extra voor te verzekeren. Vraag dit na bij de zorginstelling. Let goed op wat de instelling op grond van de Wlz betaalt: daar hoef je je niet voor te verzekeren.

Het is voor mensen met een ernstig beperkt kind dat afhankelijk is van veel hulpmiddelen risicovol om van verzekeraar te veranderen. Ons advies is goed te regelen dat de nieuwe verzekeraar de zaken overneemt. Let goed op dat er bij de nieuwe verzekeraar dezelfde regels gelden voor hulpmiddelen.

Meer informatie kunt u vinden op:https://www.zorgwijzer.nl/ of https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

Op https://www.zorgpremiekorting.nl/  staan alle collectiviteitskortingen op de zorgverzekering van 2019 waar men gebruik van kan maken. Ook is er op deze site algemene informatie te vinden.

Mocht u ondanks bovenstaande tips vragen hebben dan kunt u van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via 030-2363750 of mailen advies@kansplus.nl.

Tweede plenaire debat Wmcz op 15 november

Update:
De Kamer heeft op 20 november over het wetsvoorstel en de ingediende moties gestemd. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P17752

Zie voor een verslag van het debat van 15 november op: : https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-medezeggenschap-cli%C3%ABnten-zorginstellingen-20-0

Het eerder uitgestelde plenaire debat over de vernieuwing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen staat gepland voor donderdag 15 november. Zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=15-11-2018#2018A03740.

Eeerder , in aanloop naar dit debat, heeft KansPlus een brief geschreven aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS. In deze brief vragen we aandacht voor twee onderwerpen:

  • Lokale raden
  • Vergoeding ondersteuning cliëntenraden bij geschillen voorgelegd aan de Commissie van vertrouwenslieden (CvV)

Zie ook onze eerdere berichtgeving. https://www.kansplus.nl/2018/10/10/voortzetting-plenair-debat-nieuwe-wmcz/ 

Wij volgen het debat en de uitkomsten en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Op 28 november organiseren we een cursus vernieuwde Wmcz. Kijk op https://www.kansplus.nl/agenda/cursus-vernieuwde-wmcz-voor-leden-van-clientenraden-en-familieverenigingen/ voor meer informatie en aanmelden.

Algemene Vergadering KansPlus

De tweede algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 27 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Voor de agenda en de vergaderstukken zie: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/ 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link tot 22 november 12.00 uur.

U bent van harte welkom bij:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 27 november!

VraagRaak cursus vernieuwde Wmcz

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt. Daarom organiseert VraagRaak een cursus waarin de Wmcz wordt uitgelegd.

De cursus wordt gegeven door Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker bij KansPlus/VraagRaak.

Wanneer:   donderdag 29 november van 10.00 uur tot 14.00 uur

Waar: bij KansPlus/VraagRaak, De Molen 83, 3995 AW Houten

Kosten: 

  •  gratis voor leden van cliëntenraden en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus/VraagRaak (inclusief lunch)
  •  € 40 voor leden van cliëntenraden en familieverenigingen die geen lid zijn van KansPlus/VraagRaak (inclusief lunch)

Aanmelden: voor 19 november via deze link, via e-mail naar  vraagraak@kansplus.nl of bel naar 030 2363 3744.

Hier kunt u de uitnodiging downloaden: cursus Wmcz 29112018