Rectificatie artikel PlusPunt

In het artikel ‘Zelfstandig stemmen voor iedereen’ is helaas een verkeerde website genoemd. De juiste website is www.simpelstemmen.nl

Op www. simpelstemmen.nl kunt u toegankelijke informatie vinden over de politiek, wat de verkiezingen inhouden, een politiek ABC met tips over stemmen en een quiz om je testen.

Brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Een van de bouwstenen van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 is het ontwikkelen van een dynamische organisatie voor KansPlus. In het plan zijn hier al enkele ingrediënten voor aangedragen, zoals:

  • Afstemmen van de informatie aan leden op behoefte die door henzelf is aangegeven
  • Betere verbinding tussen het landelijk bestuur en de ledengroepen
  • Inrichten van themaledengroepen voor leden met een zelfde interesse

Vanuit ledengroepen zijn de afgelopen periode meer ideeën aangedragen die in het uitwerken van deze bouwsteen kunnen worden meegenomen, zoals verschillende vormen van lidmaatschap om mensen aan ons te verbinden.

Maar naast deze ideeën zijn er vast meer gedachten en concrete voorstellen die ertoe bij kunnen dragen dat de dynamiek in KansPlus zich ontwikkelt in een richting die beter aansluit bij wat past in de huidige tijd.

Om deze gedachten en voorstellen te verzamelen organiseert het landelijk bestuur een brainstormbijeenkomst waarin we met de aanwezigen alle ideeën willen verzamelen om vervolgens te kijken wat kansrijk en mogelijk is om te gaan realiseren.

De bijeenkomst zal worden begeleid door Marike Kuperus. Marike is deskundige op het gebied van verenigingen. U kent haar ook als ‘De oma van Fé’ in de columns die ze schrijft in PlusPunt. Ook heeft zij op de Algemene Vergadering waar Jo Terlouw afscheid nam een inspirerende presentatie verzorgd over het moderniseren van de vereniging.
We zijn ervan overtuigd dat we onder leiding van Marike een inspirerende en succesvolle brainstormbijeenkomst kunnen hebben.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari van 10.30 – 14.30 uur in Koningshof- Zaal 1, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
We nodigen voor deze bijeenkomst de bestuurders van de lokale ledengroepen uit, maar uiteraard zijn alle leden die ideeën hebben van harte welkom.

Via deze link kunt u zich aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst.

Reageer op het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het kabinet presenteerde onlangs een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie. Dat kan tot uiterlijk 18 december.

Ook u kunt op de aanpassing van de Wajong reageren, als individu of als organisatie/vereniging. Hieronder een aantal punten uit het wetsvoorstel die aandacht verdienen:

  • Het volgen van een studie heeft geen gevolgen meer voor de hoogte van of het recht op een Wajonguitkering. Voor studerende Wajongers kan dit positieve gevolgen hebben.
  • Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen die geen arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn, ontvangen een volledige Wajong-uitkering als ze nog schoolgaand zijn.
  • De (voortgezette) werkregeling (Wajong 2010) vervalt. Dit is ongunstig voor de mensen die hier gebruik van maken.
  • Wat op het oog positief lijkt maar nog wel verdere bestudering behoeft, is dat de Wajong op een aantal punten wordt geharmoniseerd. De inkomensondersteuning voor mensen in de oude Wajong en de Wajong 2010 worden gelijkgetrokken, net als de verplichting een passend werkaanbod te aanvaarden als voorwaarde voor een re-integratietraject bij het UWV.
  • De regels m.b.t. het beëindigen en her-activeren van het recht op Wajong worden aangepast. Hierdoor blijft het recht op Wajong bij inkomsten uit arbeid vijf in plaats van een jaar bestaan.

Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Doe dat dan uiterlijk 18 december via deze link.

Bron: www.iederin.nl

Ieder(in) werkt momenteel aan een reactie. Deze zal naar verwachting in de tweede week van december worden ingediend en op www.iederin.nl worden geplaatst.

Manifest VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking aangeboden aan Vaste Commissie VWS

Op 4 december hebben vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, waaronder KansPlus, Sien, LFB en de vereniging Angelman Syndroom Nederland  het manifest VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking aangeboden aan leden van de vaste Commissie van VWS.

Lees hier het manifest waarin we aandacht vragen voor een specifieke uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

Waar we voor pleiten is dat bij de uitwerking van het VN-verdrag niet van algemene mooiklinkende slogans uitgegaan wordt, maar dat vanuit het individu gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft om zich deel te kunnen voelen van een voor hem/haar zingevende samenleving. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de landelijke overheid, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die iets voor mensen met een verstandelijke beperking willen/moeten betekenen.

De reacties op het manifest waren positief. De Kamerleden die we gesproken hebben onderkennen wel het  belang om bij de uitwerking uit te gaan van het individu en niet van de groep als geheel, maar vinden het tegelijk moeilijk om dit op politiek niveau handen en voeten te geven. Met enkele Kamerleden is afgesproken hier nog op terug te komen als – mogelijk in januari of februari – het programma Onbeperkt Meedoen van de Minister in de Kamer besproken gaat worden. Hier is nog geen datum van bekend.

Manifest VN verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking_def