Stemmen met een beperking: meest gestelde vragen

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp in het stemhokje bij het stemmen. Alleen kiezers met een fysieke beperking, mogen hulp krijgen in het stemhokje, als dat nodig is.

Bij zorgaanbieders, cliënten en hun vertegenwoordigers/familie bestaan vragen over rechten en plichten bij het kiesrecht. Daarom heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) samen met Ieder(in) een notitie gemaakt waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord. Ook KansPlus is betrokken geweest bij opstellen van de notitie.

De notitie geeft antwoord op vragen als:

 • Wie mogen er stemmen?
 • Wat is de rol van de vertegenwoordiger?
 • Hoe kan een cliënt iemand anders voor zich laten stemmen?
 • Mag een cliënt een hulpverlener machtigen om voor hem te stemmen?
 • Wie brengt de cliënt naar het stembureau om zijn stem uit te kunnen brengen?
 • Wie bepaalt in het stembureau of iemand zijn wil kan bepalen?
 • Wanneer en aan wie mag in het stembureau bijstand worden verleend?

Lees hier de volledige notitie: Veel_gestelde_vragen_kiesrecht_gehandicaptensector

Bron: https://iederin.nl/nieuws/18444/politiek-algemeen-en-overige/verstandelijke-beperking-en-stemmen–hoe-zit-het-/

Zorgkosten en de belastingen

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek en medicijnen. Al deze kosten kunt u opvoeren bij uw aangifte. Op meerkosten.nl staat gedetailleerd beschreven welke kosten u wel of niet kunt opvoeren.

Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wilt u de informatie toch ook graag op papier? Hier en via de website van Ieder(in) kunt u het artikel ’De aftrek van zorgkosten’ downloaden.

Bron: https://iederin.nl/nieuws/18428//zorgkosten-terug-van-de-belasting/ 

 

Meer weten over het vernieuwend kwaliteitskader?

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2019 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2018. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Evenals vorig jaar hebben wij de mogelijkheid om vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg een workshop aan te bieden aan cliëntenraden, familie en/of verwantenraden, zowel lokaal, regionaal als centraal verwanten en hun coaches en adviseurs om zich voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.
De inhoud is grotendeels gelijk als de trainingen die vorig jaar hebben plaats gevonden.

Er zijn twee mogelijkheden:
De cliëntenraad/ verwantenraad organiseert een cursus op locatie of u woont een landelijke bijeenkomst bij. Hieronder treft u meer informatie aan over ons aanbod.

Kosten
Omdat deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de kwaliteitsagenda zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Ook aan de training georganiseerd op locatie zijn geen kosten verbonden. We gaan er wel van uit dat de organiserende partij voor een vergaderzaaltje, koffie/thee en het gebruik van audiovisuele middelen (zoals een laptop en beamer) kan zorgdragen.

Cursus op locatie voor familie-en verwantenraden of gecombineerde raden (cliënten en verwanten)
De (centrale)cliënten(verwanten)raad kan een workshopleider uitnodigen die gedurende een dagdeel (een ochtend, middag of avond) de cliënten en/of verwantenraad en hun coaches/ adviseurs informeert en traint op het gebied van de kwaliteitsagenda. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Wilt u een workshop voor uw eigen cliëntenraad op locatie organiseren of wilt u eerst meer informatie? Neem contact op met d.kloosterman@kansplus.nl of 06-46291032. Wacht niet te lang met reserveren; er is een beperkt aantal gratis workshops beschikbaar.

Landelijke bijeenkomsten over het kwaliteitskader
Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op donderdag 28 maart van 10.30 tot 16.00 uur in Houten of dinsdag 9 april 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht.

De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Naast bovengenoemde vragen zal ook gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen. U kunt zich aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kwaliteitskader.

Inzet cliënten/ verwanten bij externe visitatie
Alle zorgaanbieders stellen een kwaliteitsrapport op een eens per twee jaar zal dit rapport besproken worden met een aantal externen. Ook cliëntenorganisaties ontvangen regelmatig het verzoek om een of meer personen te leveren die vanuit cliënten- en/of verwantenperspectief kunnen deelnemen aan een externe visitatie. Vanuit de kwaliteitsagenda leiden wij een aantal cliënten en verwanten op tot externe visiteur. Deze opleiding (training) zal plaats vinden op maandag 8 april 2019 in Utrecht van 10.00 tot 15.00 uur. Heeft u hiervoor belangstelling; neem gerust contact met ons op.

Het is de bedoeling dat de externe visiteurs nog voor 1 juni ingezet kunnen worden tijdens de externe visitatie. Eventuele belangstellende cliënten/verwanten die een training tot externe visiteur willen volgen en ingezet willen worden bij externe visitaties, kunnen contact opnemen met Dorien Kloosterman.

Minister gaat knelpunten bij ouderinitatieven oplossen

Minister Hugo de Jonge van VWS  heeft een eerste van twee brieven aan de Tweede Kamer geschreven over zijn inzet op het terrein van ouderinitiatieven.  In de brief van 8 februari geeft de minister aan welke acties zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren.

KansPlus wordt naast andere organisaties genoemd met betrekking tot het verminderen van de regeldruk. De minister zegt in de eerste helft van 2019 samen met de verschillende organisaties in kaart te gaan brengen, welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing is, en te bezien of een lichter regime qua wet- en regelgeving, met behoud van de kwaliteit van zorg, mogelijk is.

Voor het zomerreces informeert hij de Tweede Kamer in een tweede brief over de voortgang en resultaten.

kamerbrief-over-ouderinitiatieven

Zie ook onze eerdere berichten.

 

 

Inspirerende brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Afgelopen zaterdag hebben we een inspirerende brainstormbijeenkomst gehad over de vraag hoe KansPlus zich kan ontwikkelen tot een dynamische organisatie die aansluit bij wat mensen in dit tijdsbestek nodig hebben.

De missie van KansPlus is het bevorderen van een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze missie hebben we al heel lang, en het is een missie die we ook nog heel lang hoog in het vaandel kunnen houden. Maar een missie heeft pas zin als we ook een effectieve manier hebben om deze missie te realiseren.

Als belangenorganisatie hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan en ook veel bereikt. We hebben daarbij een manier van werken en organiseren ontwikkeld die in de achterliggende tijd wel werkte, maar die misschien in de huidige tijd niet meer effectief is. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen. De missie kan overeind blijven, maar we moeten een manier van organiseren en werken ontwikkelen die past bij deze tijd en de komende jaren.

Onder deskundige begeleiding van Marike Kuperus, van Kuperus & Co, gingen bestuurders, medewerkers en leden met elkaar aan het werk.

Daarbij waren er lastige vragen te beantwoorden. Zoals past het klassieke lidmaatschap nog bij deze tijd of moeten we veel meer kijken naar open en flexibele netwerken? Of moeten we het nog hebben van ledenvergaderingen en themabijeenkomsten in een zaaltje, of moeten we veel meer doen aan het ontwikkelen van digitale ontmoetingen?  Dat zijn lastige vragen voor een organisatie die niet even rustig achterover kan leunen om over de toekomst na te denken, omdat er in het hier en nu ook veel werk te doen is.

Er zijn een aantal lijnen die we verder uit gaan werken:

 • We willen ons ontwikkelen van een ‘vaste organisatie’ naar een dynamische beweging. Als voorbeeld is genoemd een zwerm spreeuwen. Deze heeft geen vaste vorm, geen vaste leider en geen vooraf vastgelegde koers, maar komt wel altijd op de plaats van bestemming. Onderling stemmen de vogels op elkaar af en houden ze rekening met elkaar. Soms splitst een groepje zich af om even iets te doen wat ze samen blijkbaar belangrijk vinden, maar daarna sluiten ze zich weer aan bij de zwerm. Dus hoe kunnen we ons ontwikkelen tot een zwerm, en welke andere organisaties / mensen kunnen we uitdagen zich bij deze zwerm aan te sluiten?
 • We hebben veel leden met uiteenlopende kennis en vaardigheden. We maken daar nu eigenlijk weinig gebruik van. De ervaring leert dat mensen het best wel leuk vinden als we om hun input/medewerking vragen, als ze tenminste weten dat ze niet direct in besturen gezogen worden. Mensen willen op een onderdeel hun bijdrage leveren, en dan hun eigen draad weer op kunnen pakken. Dus hoe ontwikkelen we een cultuur waarbij er meer wisselwerking en evenwicht komt in ‘halen en brengen’ ?
 • Overal in het land zijn mensen actief in de belangenbehartiging; in familieverbanden, cliëntenraden, Wmo-adviesraden, medezeggenschapsraden in scholen, enzovoort. Maar al deze actieve mensen ontmoeten elkaar weinig en kunnen dus weinig met elkaar delen en van elkaar leren. Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat er meer lokale netwerken / zwermen komen?

Om deze lijnen uit te werken zoeken we mensen die actief mee willen denken in een paar korte sessies. Ook mensen die geen lid zijn van KansPlus maar wel mee willen denken, zijn hierbij van harte welkom.

Wilt u meedoen? Neem contact op met KansPlus via 030-2363744 of via info@kansplus.nl.