Maandag 17 december 2018

Brainstormsessie KansPlus

Wanneer: 17 december 2018 van 19.00 tot 21.00 uur

Waar:  Wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67, 8012 VA Zwolle

Aanmelden: graag individueel tot 11 december via deze link

De “spagaat” tussen enerzijds de gewenste en noodzakelijke autonomie van de ledengroepen van KansPlus en anderzijds het zicht dat de landelijke organisatie van KansPlus (landelijk bureau en het landelijk bestuur) nodig heeft om haar wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid voor de gehele vereniging te kunnen dragen, vraagt om herijking.

Directe aanleiding hiervoor zijn de bevindingen van de externe accountant bij de uitvoering van de controle-opdracht bij de samengevoegde jaarrekening 2017 van de vereniging. Op de achtergrond speelt ook de door het bestuur en directie ervaren onduidelijkheid rond de verantwoordelijkheid en de mogelijke aansprakelijkheid van het landelijk bestuur voor (rechts)handelingen van de besturen van de ledengroepen een rol.

Op 15 oktober jl. is onder andere dit onderwerp besproken met penningmeesters en voorzitters van een aantal ledengroepen. Tijdens dit overleg is de conclusie getrokken dat dit onderwerp vraagt om een intensieve meningsvorming tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie. Het betreft namelijk niet uitsluitend een financiële vraagstelling, maar het onderwerp raakt aan de fundamentele verhouding tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie.

Tijdens het bovengenoemde overleg van 15 oktober 2018 hebben de deelnemers afgesproken, om als eerste aanzet tot de herijking, een tweetal bijeenkomsten te organiseren.
Deze bijeenkomsten zullen een “brainstorm karakter” hebben en zo mogelijk leiden tot een projectgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de ledengroepen en de landelijke organisatie om met betrekking tot de geschetste problematiek een voorstel uit te werken en dit- zo mogelijk – aan de algemene vergadering van voorjaar 2019 voor te leggen.