Impressie netwerkbijeenkomst ‘Landelijke stem ook lokaal’

Ruim 30 mensen van lokale cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst ‘Landelijke stem ook lokaal’ die Ieder(in) op 1 oktober organiseerde.
Centrale vraag: hoe kan de stem van alle verschillende mensen met een beperking of chronische ziekte in de gemeente worden gehoord. Een van de conclusies: een (lokaal) netwerk ontwikkel je door betekenisvolle samenkomsten.

Jeanet Bouw van KansPlus liet zien hoe hun landelijke organisatie het ontstaan van ledengroepen ondersteunt door coaching. Jeanet Bouw: ‘Je moet mensen alleen vanwege een bepaalde reden bij elkaar brengen. Bijeenkomen om het bijeenkomen heeft geen zin.’

Ad van Dongen van Hersenletsel.nl liet zien dat het ontwikkelen van een netwerk niet in één keer gaat. Zijn organisatie heeft in elke provincie een klankbordgroep opgericht. Ad’s aanbeveling: ‘Geduld is een schone zaak. Het samen vieren van je successen is de motor voor voortgang.’

Lees hierover meer: Impressie netwerkbijeenkomst Landelijk stem ook lokaal

Webinars KansPlus

Dit najaar organiseert KansPlus enkele webinars. Een webinar is een live uitzending op internet die u via uw computer of tablet ‘live’ kunt volgen.
Het is mogelijk om tijdens de webinars vragen te stellen per e-mail, via webinars@kansplus.nl Als de tijd het toelaat wordt getracht om telkens tegen het einde de vragen live te beantwoorden. Mocht u na afloop toch nog vragen hebben, mail deze dan ook gewoon door, wij zullen de antwoorden publiceren en u hiervan op de hoogte brengen.

Op 14 oktober om 17.00 uur: Interview met 2 lokale belangenbehartigers.
In de cursus Lokale Belangenbehartiging gaan we dieper in op wat lokale belangenbehartiging is. Wat verstaan we onder belangenbehartiging? Wat is belangrijk bij het bouwen van netwerken? Hoe doe je dat? Wat werkt en wat werkt niet? We hebben twee rasechte belangenbehartigers bereid gevonden om hun kennis en ervaring te delen: de heren Aart Bogerd en Pouwel van de Siepkamp.
U kunt zich aanmelden via webinars@kansplus.nl en ontvangt dan een weblink met aanvullende informatie.

28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s?
21 oktober: impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?

 

Ledengroep Noord Holland Noord schrijft brief naar wethouder over aanbesteding Wmo

De ledengroep Noord Holland Noord laat zien wat lokale belangenbehartiging inhoudt.
Met een brief rechtstreeks aan de wethouder van gemeente Hollands Kroon uit de ledengroep zijn zorgen over de aanbesteding van de Wmo. In de brief staat waarom de ledengroep een andere manier van aanbesteden wil. Ook beschrijven ze hun bezwaren tegen het wijkteam en generalisten. Tenslotte stellen ze een aantal vragen aan de wethouder.
De brief is in kopie naar de gemeenteraad en de Wmo-adviesraad gestuurd. Lees de tekst van de brief hier 

Op deze manier komt de ledengroep zichtbaar op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Waar heeft de ledengroep Noord Holland Noord zorgen over?
De gemeente wil dat alles via één aanbieder wordt geregeld. Aanbieders willen dat het niet zo snel gaat. Wie wordt hiervan de dupe?
Ook verdwijnen per januari 2017 een aantal subsidies omdat de activiteiten onderdeel van de aanbesteding worden, of worden taken overgeheveld naar het wijkteam. Gevolg is dat goede medewerkers nu al op zoek gaan naar een andere baan. Ook vreest de ledengroep voor mogelijke belangenverstrengeling omdat het wijkteam niet onafhankelijk van de gemeente is.
De gemeente wil generalisten in het wijkteam. De ledengroep vindt dat geen goede ontwikkeling. Ze pleiten voor casemanagers die een beroep kunnen doen op mensen met gespecialiseerde kennis.

 

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt? Om daarachter te komen, start de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober. De vragenlijst www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

Zorg verbeteren De resultaten van de raadpleging worden gebundeld en aangeboden aan lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. Zij kunnen de ervaringen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.

Programma Aandacht voor iedereen De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) www.aandachtvooriedereen.nl. Hierin werken negen cliëntenorganisaties samen: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Webinar KansPlus over lokale belangenbehartiging

Speciaal voor KansPlus en andere belanghebbenden starten we, naast de diverse bijeenkomsten in het land, met brede online communicatie door de inzet van WEBINARS en SOCIAL MEDIA.

• Website http://www.kansplus.nl
• Twitter https://twitter.com/KansPlusNL
• Facebook https://www.facebook.com/kansplus
• YouTube https://www.youtube.com/KansPlus
• LinkedIn https://goo.gl/DcI3sF

webinar en sociale media

Interview Zorgvisie met Dickie van de Kaa: ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’

De zorgtransitie zorgt voor veel onrust bij mensen met een verstandelijke beperking. Dickie van de Kaa is per 1 juli de nieuwe directeur van KansPlus en wil zich onder andere richten op belangenbehartiging op lokaal niveau.‘We zien grote verschillen tussen gemeenten.’
http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2015/6/Belangenbehartiging-nu-belangrijk-op-lokaal-niveau-1779990W/
Zorgvisie – ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’
Bron: www.zorgvisie.nl

Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz.
KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend.

Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg en ondersteuning daarbij niet meevalt. Veel mensen zijn in het ongewisse hoe hun zorg gaat verlopen. Veel gemeenten hebben de onafhankelijke cliëntondersteuning niet goed geregel. Veel mensen worden geconfronteerd met een stapeling aan extra kosten.
15-0026 Brief TK AO Wlz Wmo
Bijlage 1 bij brief 15-0026 TK AO Wlz Wmo

Brief cliëntenorganisaties aan Vaste Kamercommissie over AO WMO 11 december

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS

Op 11 december debatteert u over de laatste eindjes van de hervorming van de langdurige zorg.
De gezamenlijke cliëntenorganisaties maken zich op de drempel van deze enorme operatie
ernstig zorgen over de continuïteit van de zorg voor de mensen waar het om gaat. Veel mensen
leven in grote onzekerheid en vragen zich af of zij na de kerstdagen nog wel kunnen rekenen op
hun zorg en ondersteuning.Wij vragen de staatssecretaris daarom dringend om nog verantwoordelijkheid te blijven nemen
voor het systeem om te voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Te veel gemeenten
hebben hun zaakjes voor de zorgtaken die zij krijgen nog niet op orde. Maar ook de
bezuinigingen op de huishoudelijke hulp hebben op dit moment grote gevolgen voor mensen die
dit zien wegvallen of halveren. En ook hoe de zorgkantoren en zorgverzekeraars hun taken gaan
uitvoeren is nog niet op alle punten duidelijk. Het is belangrijk dat de staatssecretaris zijn
verantwoordelijkheid toont en geen mensen door systemen in de knel laat komen.
Brief 14-0436 AO wmo 11-12

Tips voor het keukentafelgesprek: een goede voorbereiding van groot belang

Nu de gemeenten meer zorg- en ondersteuningstaken krijgen, zullen ook meer mensen te maken krijgen met het zogeheten keukentafelgesprek. Dit gesprek met de gemeente is zeer belangrijk, omdat het gevolgen heeft voor de zorg en ondersteuning die mensen krijgen. Bereid u daarom goed voor en stel u vooraf op de hoogte van de bezwaarprocedure die de gemeente hanteert.
Tips voor het keukentafelgesprek