Corona- waar maakt KansPlus zich sterk voor

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Voor iedereen, maar misschien ook wel in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking aan wie vaak moeilijk is uit te leggen waarom familie ineens niet meer op bezoek kan komen en waarom ze niet meer het weekeind naar huis mogen. En ook waarom de begeleiding ineens een afstand van 1.5 meter houdt tenzij dat niet anders kan.

KansPlus is nauw betrokken bij de overleggen met andere cliëntenorganisaties en met VWS over de maatregelen die getroffen moeten worden. We willen graag duidelijk maken waar we ons voor inzetten. Let wel, dit is waar we ons voor inzetten. Dat wil nog niet zeggen dat dit is hoe het op dit moment gaat.

We staan achter de noodzaak dat alles gedaan moet worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, en dus ook dat we moeten voorkomen dat het virus in de woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking komt. We vinden echter ook dat bij beoordeling van wat wel en wat niet kan ook rekening moet worden gehouden met de emotionele en psychische schade die de mensen kunnen oplopen als ze langdurig in een sociaal-emotioneel isolement komen. Er moet daarom niet alleen vanuit het medisch perspectief beoordeeld worden wat wel of niet kan, maar ook de mening van de gedragskundige moet daarin worden meegenomen.

Er moet meer vertrouwen zijn in de zorgvuldigheid van verwanten. Geen enkele verwant wil het risico lopen een eventuele besmetting op te lopen en daarmee de eigen naaste en zijn/haar huisgenoten in de woning in gevaar te brengen. Bezoek door verwanten is niet risicovoller dat het in en uitgaan van begeleiders.

Er moet een open communicatie zijn tussen zorgorganisatie en de verwanten. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor dialoog. We realiseren ons dat de ontwikkelingen soms snel gaan, maar dat mag niet ten koste gaan van goede communicatie. De regeling ‘nee-tenzij’ geeft locatiemanagers de ruimte om voor de eigen locatie te kijken wat wel of niet verantwoord is. Dit moet in dialoog met de cliënten en verwanten/vertegenwoordigers. We willen dat de VGN (koepelorganisatie van zorgaanbieders) bij haar achterban de noodzaak van open communicatie en dialoog benadrukt.

12-5-2020