Corona- waar maakt KansPlus zich sterk voor

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Voor iedereen, maar misschien ook wel in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking aan wie vaak moeilijk is uit te leggen wat de regels zijn waar we ons aan moeten houden.

KansPlus is nauw betrokken bij de overleggen met andere cliëntenorganisaties en met VWS over de maatregelen die getroffen moeten worden. We willen graag duidelijk maken waar we ons voor inzetten.

We staan achter de noodzaak dat alles gedaan moet worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, en dus ook dat we moeten voorkomen dat het virus in de woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking komt. We vinden echter ook dat bij beoordeling van wat wel en wat niet kan ook rekening moet worden gehouden met de emotionele en psychische schade die de mensen kunnen oplopen als ze langdurig in een sociaal-emotioneel isolement komen. Er moet daarom niet alleen vanuit het medisch perspectief beoordeeld worden wat wel of niet kan, maar ook de mening van de gedragskundige moet daarin worden meegenomen.

Er moet meer vertrouwen zijn in de zorgvuldigheid van verwanten. Geen enkele verwant wil het risico lopen een eventuele besmetting op te lopen en daarmee de eigen naaste en zijn/haar huisgenoten in de woning in gevaar te brengen.

Er moet een open communicatie zijn tussen zorgorganisatie en de verwanten. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor dialoog. We realiseren ons dat de ontwikkelingen soms snel gaan, maar dat mag niet ten koste gaan van goede communicatie. We willen dat de VGN (koepelorganisatie van zorgaanbieders) bij haar achterban de noodzaak van open communicatie en dialoog benadrukt.

Begin juli is er een nieuwe handreiking van de VGN voor de bezoekregeling en het logeren. Er is een wisselend beeld over de vraag of logeren gedurende de afgelopen maanden wel of niet beschikbaar is gebleven. Volgens de VGN wel, maar geluiden die bij de cliëntenorganisaties binnenkomen laten zien dat de logeeropvang veelal heeft stilgeleden, en nog steeds mondjesmaat aangeboden wordt.

 

(Bijgewerkt op 16-12-2021)