Activiteiten

Informatiebijeenkomst 2018

Thema: Goede zorg en ondersteuning

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst voor leden van KansPlus en Sien op

donderdag 18 oktober 2018, aanvang 19.45 uur

Locatie: Wilhelmina-zalencentrum, Wilhelminaplein 2, 9411 PC Beilen. Inloop vanaf 19.15 uur.

Aan de orde komen de recente veranderingen in de zorg en ondersteuning waar u voor uw kind mee te maken heeft of kunt krijgen. De bijeenkomst is o.l.v. Dorien Kloosterman van KansPlus in het kader van ‘Samen Sterk voor kwaliteit’*.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als;
– Wanneer kan ik een beroep doen op de Wlz?
– Wat valt er onder de jeugdwet?
– Op welke wijze kan zorg en ondersteuning op school bekostigd worden?
– Welke ondersteuning mag bekostigd worden via de jeugdwet of Wlz?
– Biedt de jeugdwet mogelijkheden voor familieleden om zorg te verlenen gefinancierd vanuit een PGB?
– Wat is het verschil in zorg en natura en PGB?
– Moet ik een eigen bijdrage betalen als de woning wordt aangepast voor mijn kind?

We willen benadrukken dat deze avond uitsluitend bedoeld is voor ouders en familieleden van iemand met een verstandelijke handicap. Familieleden die nog geen lid zijn van KansPlus of Sien, zijn eveneens welkom. Wilt u hen attenderen op deze bijeenkomst?

Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. I.v.m. de organisatie vragen wij u om u voor 13 oktober a.s. per mail aan te melden: secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl of telefonisch 0528-261221 met vermelding lid KansPlus, lid Sien of geen lid.

Themabijeenkomst 2017

Ouder worden met een verstandelijke handicap

“Vergeet dementie en onthoud de mens”, was de boodschap van Frans Hoogeveen aan de bezoekers van de bijeenkomst op 27 november 2017 over ouder worden met een verstandelijke handicap georganiseerd door KansPlus Drenthe en Sien

Met het stijgen van de levensverwachting neemt de kans op ouderdomsziekten waaronder dementie toe. Dit geldt ook voor iemand met een verstandelijke beperking.
Frans Hoogeveen gaf als psycholoog en specialist dementiezorg een inkijkje in het brein van mensen met dementie en de grote impact van deze ziekte op de persoon in kwestie en zijn omgeving. Hij benadrukte dat iemand met dementie in de eerste plaats een mens is met dezelfde behoeften als iemand zonder dementie en zonder verstandelijke beperking. Bij dementie ‘rolt’ het geheugen van achteren op. De meest recente gebeurtenissen verdwijnen, wel weet men zich veel van vroeger te herinneren. “Maak gebruik van iemands historie en leef je in, in zijn of haar gevoel. Haal herinneringen van vroeger op en geef de persoon intimiteit en warmte. Daarbij is de rol van familie en vrienden een veel grotere rol dan die van de verzorgende professional, dat is meer van toegevoegde waarde. Als je weet hoe je moet handelen, kun je veel betekenen voor de dementerende”, aldus Hoogeveen. Met enkele indringende filmpjes illustreerde hij de grote betekenis in de praktijk van het geven van warmte en intimiteit.

Impact voor kleinschalig wooninitiatief
In een speciale workshop voor mensen met een familielid in een kleinschalig wooninitiatief o.l.v. Dorien Kloosterman van KansPlus, werd ingegaan op de consequenties van de ouder wordende bewoner in een kleinschalige woonvorm. Zij stelde voor om al op 35-jarige leeftijd een nulmeting te doen om later al in een vroegtijdig stadium gedragsveranderingen te kunnen opmerken.
Het ouder worden vraagt om een meer intensieve zorg. De impact van meer hulp en verpleging kan voor een kleinschalig wooninitiatief groot zijn. Moet er meer zorg worden ingekocht? Is een herindicatie nodig en wat betekent dit voor de budgetgarantie bij een Pgb? Ook kunnen de wensen t.a.v. dagbesteding veranderen en gaat men wellicht minder naar de dagbesteding buitenshuis.
Om in huis te kunnen blijven wonen kunnen aanpassingen vanuit de Wmo nodig zijn.
Zij adviseerde om met de bewoners vooral dat te blijven doen waar men plezier in heeft. Laat hen zolang mogelijk wonen op hun vertrouwde plek, zoek desnoods contact met een verpleeghuis om aan de zorg in huis te kunnen voldoen. Voorts is het belangrijk te zorgen voor een goede voeding, voldoende beweging en het voorkomen van overgewicht.
Tenslotte adviseerde Dorien om bij mensen waarvan de zorg onder de Wlz valt, bij een veranderende zorgbehoefte of indicatie gebruik te maken van het wettelijke recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook kan via het Zorgkantoor zgn. Meerzorg worden aangevraagd als er 25% meer budget nodig blijkt om passende zorg te kunnen inkopen.

Antwoord grote zorginstelling
Grote zorginstellingen proberen met een speciale huisvesting en een ander soort zorg in te spelen op ouderdomsziekten. Margreet Bolwijn gaf aan hoe een grote zorginstelling als De Trans de best mogelijke zorg meent te kunnen bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek. Een antwoord hierop is het project ‘Nieuwe Havens’ in Rolde waarin o.a. domotica een grote rol speelt.

 

Ledenbijeenkomst 2016

KansPlus Drenthe verder in het VG- Platform Drenthe

Op 3 november 2016 heeft KansPlus  in Spier een ledenbijeenkomst gehouden. De activiteiten in de eigen regio en die vanuit het landelijk bureau van KansPlus passeerden de revue. Duidelijk is dat aan ontspannende activiteiten en gezellige ontmoetingsdagen in onze regio geen behoefte meer is. In contacten met KansPlus-ledengroepen  elders in het land blijkt ook daar hetzelfde te spelen.  De landelijke belangenbehartiging richting overheid gebeurt steeds meer via Ieder(In) en voor regionale belangenbehartiging richting gemeenten en instellingen zijn er provinciale platforms. De tijden zijn duidelijk veranderd. Het zich samen sterk maken voor de rechten van mensen met een verstandelijke handicap lijkt op de achtergrond te zijn geraakt.

Vroeger wilden de ouders nadrukkelijk inspraak hebben over de zorg voor hun kind en staken daartoe de koppen bij elkaar. Door hun gezamenlijke inzet is er veel bereikt . Kennelijk is vandaag de dag de zorg rond ons kind zo goed op orde, dat het niet meer nodig is om samen ergens voor te vechten. Met name laten jonge ouders de collectieve belangenbehartiging door organisaties als KansPlus en Sien links liggen. Ze lijken te “teren” op wat de vorige generatie heeft bevochten op het gebied van een goede zorg. Is de rol van een belangenorganisatie uitgespeeld? 

Neen. Wat blijft, is de behoefte aan voorlichting over specifieke onderwerpen. Dit bleek ook nu weer uit de grote belangstelling voor de lezing van notaris mr. Gea Haak na de pauze over erfrecht.  Hierbij waren ook de leden van Sien aanwezig die in dezelfde locatie een ledenbijeenkomst hadden en enkele niet-leden van Sien of KansPlus.

 Voorzitter Peter Arends stelde de vergadering voor om als KansPlus Drenthe niet in de slaapstand te gaan, maar om samen met zusterorganisatie Sien  onze stem te laten horen wanneer ons kind, broer of zus door welke oorzaak ook, tussen de wal en het schip dreigt te raken. KansPlus en Sien gaan niet fuseren, maar bundelen nadrukkelijk hun krachten in het VG-BelangenPlatform Drenthe. De leden blijven via de regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het VG-Platform en de social media op de hoogte van de actualiteit in de sector. Het VG-BelangenPlatform zal, indien gewenst, met informatiebijeenkomsten op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Verder hoort zij graag tegen welke problemen u  in en rond de zorg aanloopt en zal ze zo nodig actie ondernemen.

 De voorzitter belooft leden die niet beschikken over internet op verzoek voortaan belangrijk informatie per post toe te sturen. (bv. nieuwsbrieven)De KansPlus-leden konden zich in dit voorstel vinden. Voor individuele vragen of kwesties kunnen de leden voor raad en daad terecht bij het landelijk bureau van KansPlus, tel. 030-236 3750.

28 mei 2015: Algemene ledenvergadering in mineur

Voor het eerst in de geschiedenis hielden zowel Sien als KansPlus op dezelfde datum in dezelfde locatie hun ledenvergadering. Na een gezamenlijke kop koffie met cake ging men uiteen om na de pauze weer bijeen te komen voor de bijdrage van oud-VG-consulent Dries Schneider die o.m. sprak over Knelpunten bij het vervoer en dagbesteding.

Voorzitter Peter Arends schetste in zijn openingswoord de grote bureaucratie in onze zorgwereld. Hij noemde de grote problemen rond het PGB en de alsmaar groeiende zorginstellingen met hun welluidende slogans over ‘de cliënt centraal’ en ‘zorg op locatie’. In de praktijk komt bitter weinig terecht van al dit moois. Ideaal en werkelijkheid staan soms ver uiteen. Hij stond stil bij het afkalvende ledental bij organisaties als de onze. Oudere leden overlijden en jongeren voelen zich kennelijk niet thuis in onze vereniging of hebben hier geen behoefte aan. “Willen we er toe doen richting overheid en zorgaanbieders dan is nieuwe aanwas van leden noodzakelijk”, aldus de voorzitter.

Drenthe is uitgenodigd deel te nemen aan een pilot die wordt uitgezet bij vier ledengroepen van KansPlus. Gedurende een jaar kan de afdeling dan een beroep doen op steun van een parttime coach om te werken aan een grotere zichtbaarheid van de vereniging inclusief de uitbouw van een netwerk. Landelijk is men er van doordrongen dat de basis van KansPlus ligt bij sterke en betrokken ledengroepen. Deelname aan deze pilot vraagt extra inzet van bestuur en leden. Tijdens de vergadering bleek dat er vanuit de leden geen steun te verwachten valt voor dit project. Zonder enthousiaste leden en een bestuur dat op sterkte is, is deelname geen haalbare kaart. Vervolgens werden vanuit de zaal vraagtekens gezet bij het laten voortbestaan van onze ledengroep. Veel van de vroeger drukbezochte activiteiten zoals lotgenotencontact en familiedagen, zijn bij gebrek aan belangstelling en hoge kosten, verdwenen. Schrale troost is dat op dit ogenblik veel verenigingen op zoek zijn naar hun bestaansrecht. Solidariteit is in onze egoïstische samenleving kennelijk niet meer aan de orde. Het moet waarschijnlijk eerst veel slechter worden in ons zorgwereldje voordat jongeren opstaan en de handen weer ineen slaan om verenigingen als de onze weer op te richten.

Aan het slot van het huishoudelijke gedeelte werd afscheid genomen van secretaresse Froukje Rozema. Gedurende vijf jaar maakte zij deel uit van het bestuur, eerst als penningmeester, later als secretaresse. Zij was vooral betrokken bij de organisatie van de familiedag en de moederdag. Zij deed dit samen met oud-bestuurslid Ria Kruize. Peter bedankte Froukje namens allen voor de plezierige samenwerking. Ook Froukje gaf aan met veel plezier voor onze afdeling te hebben gewerkt. Door haar vertrek resten nog slechts twee bestuursleden: Peter als voorzitter en Jur Wester als penningmeester. Het zoeken naar nieuwe bestuurders heeft tot dusver geen resultaat gehad.

Knelpunten bij vervoer en dagbesteding

Voor dit actuele onderwerp was oud-consulent Dries Schneider uitgenodigd. Eerst nam hij ons mee naar het verleden en schetste hoe na de Tweede Wereldoorlog de zorg voor de verstandelijk gehandicapte medemens van de grond kwam. Aanvankelijk werden deze mensen afgezonderd van de buitenwereld ondergebracht in gesloten instellingen ergens in de bossen. Later kreeg men oog voor een ander leef- en woonmodel, trad de professionalisering op de voorgrond, er ontstonden kleinschaliger woongemeenschappen en meer openheid. Ook mocht onze verstandelijk gehandicapte medemens meedoen aan sport en kwam er een zinvolle dagbesteding. Intussen waren er ouderverenigingen opgericht voor de behartiging van de belangen. De komst van het PGB maakte dat ouders zelf een keuze konden maken, het zorgaanbod verbreedde zich. Anno 2015 moeten mensen met een verstandelijke handicap participeren in de samenleving. Weg met de AWBZ, het wordt Wmo of Wlz. Grote veranderingen en grote verwarring.

Het blijkt dat zorginstellingen deze situatie aangrijpen om op diverse fronten te bezuinigen op de zorg. Dat er van overheidswege fors gekort wordt op het vervoer klopt, maar betekent niet dat het tekort dan verhaald moet worden op de gebruiker van dit vervoer. Eerst zou de instelling moeten kijken of er niet elders binnen de eigen organisatie geld bespaard kan worden om zo het vervoer en het aantal uren dagbesteding in stand te houden Toch blijkt dat veel van de aanwezigen geconfronteerd worden met de vraag om een eigen bijdrage in de vervoerskosten. Ook zien we dat er minder uren dagbesteding worden gegeven en locaties worden gesloten. “De cliëntenraad moet van het pluche komen om aantoonbare misstanden in hun instelling aan te pakken”, De macht van de instelling moet worden aangepakt. aldus Dries Schneider. Omdat een instelling ouders en verwanten bij veranderingen vaak individueel benadert is het goed om met andere ouders de koppen bij elkaar te steken om niet tegen elkaar te worden uitgespeeld. Juist daarom zijn belangennetwerken als KansPlus en Sien belangrijk.

25 oktober 2014: Natuurwandeling

Rond 25 leden hebben deelgenomen aan een fraaie natuurwandeling in het gebied van de Drentse Aa. Vertrekpunt was Herberg “De Fazant” in Oudemolen. Hier werd eerst een kopje koffie gedronken om vervolgend op stap te gaan. De wandeling stond onder leiding van een natuurgids die ons de mooiste plekjes liet zien. Het laatste deel bestond uit een rit in een huifkar. Na de lunch ging een ieder weer huiswaarts.

mei/juni 2014: Bijeenkomsten met Drentse Wmo-raden

Ook dit jaar is aan het informeren van Wmo-raden een vervolg gegeven. KansPlus was  nauw bij de organisatie en uitvoering van drie regionale bijeenkomsten betrokken. Elke bijeenkomst begon met twee korte inleidingen: de eerste vanuit het perspectief van de belangenorganisaties, de tweede vanuit gemeenteperspectief. Jo Terlouw, directeur van KansPlus en Pouwel van de Siepkamp, landelijk bestuurder, maakten de positie van de mensen met een verstandelijke beperking duidelijk. Zij onderstreepten het belang van de ondersteuning vanuit de belangenorganisaties. “Wat als we zelf niet voor onze mensen opkomen?”

Vanuit de gemeenten is door beleidsambtenaren uitgelegd hoe men decentralisaties wil uitvoeren, hoe hun sociale teams gaan werken en welke knelpunten men tegenkomt.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Gemeenten moeten veel bezuinigen op hun uitgaven. Zij zullen geneigd zijn goedkoop aan te besteden. Welke risico’s dit heeft, hebben we gezien met het schoolvervoer.
  • Wmo-raadsleden en beleidsmedewerkers moeten steeds weer de (on)mogelijkheden van de zorgvragers centraal stellen. Realiseer je dat het niet alleen gaat om verstandelijke beperkingen, maar ook om emotionele beperkingen!
  • Zorg dat de zorgvrager het uitgangspunt blijft. Veiligheid en continuïteit zijn daarbij essentieel.
  • Realiseer je dat ‘groei’ van mensen met een beperking traag gaat, maar dat ook zij heel lang kunnen doorgroeien.
  • Maak de zorgvraag zo concreet mogelijk. Maak vooral duidelijk wat er moet gebeuren; vermijd het woordje ‘kan’.
  • Maak als Wmo-raad gebruik van de kennis en ervaring van belangenorganisaties als MEE, KansPlus. AVI, VG-BelangenPlatform, Onderling Sterk. We hebben het over mensen; ga steeds de consequenties van besluiten voor hun leven na.
  • Zorg dat de regeling bij klachten goed is en dat goede ondersteuning voor onze doelgroep aanwezig is.

Wmo-raden kregen het advies zich nu vooral bezig te houden met de kadernota en het beleidsplan. “Zorg ook dat je direct betrokken bent bij het opstellen van de kwaliteitseisen bij de komende aanbesteding.” Van uitstel van invoering van de maatregelen zal het niet komen. Per 1 januari gaan veel maatregelen in. Diverse deelnemers gaven aan het op prijs te stellen als er in voorjaar 2015 weer vervolgbijeenkomsten komen.

De bijeenkomsten werden geleid door Dries Schneider, voorheen consulent VG-BelangenPlatform en Zorgbelang Drenthe.

1 april 2014: Jaarvergadering Kans Plus Drenthe

De Algemene Ledenvergadering stond in het teken van alle veranderingen die door de bezuinigingen in de zorg op ons af komen. Veel zorgaanbieders lopen nu al vooruit op de te verwachten bezuinigingen. Dagbesteding staat al onder druk en door bezuinigingen op vervoer hebben veel deelnemers een plek dichter bij huis moeten zoeken. Ook kwam de toenemende bureaucratisering bij de zorgaanbieders aan de orde. Iedere administratieve functie onttrekt  geld aan de zorg.

De voorzitter Peter Arends citeerde in dit verband prof. Slaets uit Groningen: “Ga uit van vertrouwen. Gooi het papierwerk weg. Ga terug naar wat iemand nodig heeft voor zijn of haar geluk, welbevinden en een beter leven.” Er zijn aanwijzingen, dat zorgaanbieders alles het liefst centraal willen regelen met de centrale cliëntenraad als gesprekspartner. Ga als betrokken verwant in de lokale cliëntenraad zitten en beslis mee. Hoe kunnen we de zorg voor onze verwant op niveau houden. Het zorgplan is het uitgangspunt. Van daaruit moet er in overleg met de betrokken verwant een aanbod komen en niet andersom!

De deelname aan de ontspannende activiteiten van onze ledengroep, zoals de jaarlijkse Familiedag loopt terug, terwijl er wel een grote aanslag op de financiën gepleegd wordt. De vergadering besluit, om de familiedag, die meestal uit een boottocht bestond, niet meer te organiseren. Ook de brussendag trekt minder deelnemers. de brussenwerkgroep heeft voorlopig haar activiteiten stil gelegd. Spijtig is het dat het Fonds Verstandelijk Gehandicapten steeds minder bereid is om onze activiteiten te honoreren.

De Moederdag bedruipt zich zelf, alle deelneemsters vinden dit een goede manier, om elkaar te ontmoeten. De wandeldag is naar verhouding niet erg duur, ook die zal in 2014 weer worden georganiseerd.

Belangenbehartiging blijft voor onze ledengroep het zwaartepunt en trekt de meeste belangstelling. Samen met de andere ouderverenigingen  Sien en Dit Koningskind wordt een enquête gehouden over de zorg voor de oudere verstandelijk gehandicapte. Visies van zorgaanbieders worden op dit thema bekeken en met elkaar vergeleken. De uitkomst wordt met de directeuren van de grote zorgaanbieders besproken. Is er genoeg aandacht voor de oudere mens met een beperking en is er genoeg kennis voor hun begeleiding? Is er regionale afstemming en hoe kunnen wensen worden gerealiseerd?

In mei zijn er bijeenkomsten met de WMO-raden en de erbij betrokken ambtenaren. Hoe kunnen we de participatiesamenleving concretiseren en hoeveel en welke vangnetten zijn nodig? Dit om te voorkomen, dat mensen tussen wal en schip vallen. We doen dit als gezamenlijke belangenbehartigers samen met MEE Drenthe.

In het najaar zullen wij weer een middag organiseren over de actuele veranderingen in de zorg.

Na de pauze hield Jur Wester een gloedvol betoog over de mogelijkheid voor belangenbehartigers, om met de zorgaanbieder tot de wenselijke zorg te komen. We moeten de zorg met anderen delen, aan anderen overlaten, die dit als hun werk  zien, die niet van onze verwant houden zoals wij. Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden heb je, om je wensen vervuld te krijgen? Hoe kun je je recht krijgen? Wie kan je helpen, als je er zelf niet uitkomt? Jur Wester is van plan, een checklijst te ontwikkelen, die je stap voor stap door zo’n proces loodst. We discussieerden naar aanleiding daarvan ook nog over de stelling: “Als begeleiders hun boerenverstand gebruiken, kunnen de lijsten de prullenbak in”, aldus Jur Wester.

2 november 2013: Informatieve middag over de zorg

Onder het motto ‘Laat van je horen’, is op 2 november 2013 in Beilen een bijeenkomst gehouden over ervaringen met medezeggenschap en inspraak bij de zorg voor verstandelijk gehandicapten. De bijeenkomst was georganiseerd door KansPlus, Sien en Dit Koningskind. Naast ouders en verwanten waren ook leden van cliëntenraden en Wmo-adviesraden aanwezig.

In zijn openingswoord merkte de voorzitter van het VG-BelangenPlatform Drenthe, Peter Arends,  op dat de geesten sluipenderwijs rijp worden gemaakt voor een nieuwe samenleving waarin zelfredzaamheid de boventoon voert. Hij bepleitte een vangnet voor kwetsbare mensen met een verstandelijk beperking. ”Laat hen doen wat ze kunnen en zorg voor ondersteuning als het moet”.

Jonnie Bosch, werkzaam als consulent bij Sien, gaf uitleg over de jongste stand van zaken rond de financiering van de zorg. Zij gaf aan dat mede door een intensieve lobby van onze belangenorganisaties een deel van de door de regering voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van tafel is. Desondanks staan er grote veranderingen voor de deur. Zij wees op het belang van een goed zorgplan en benadrukte dat  de zorgaanbieder alles wat hierin niet duidelijk omschreven staat, ook niet hoeft te leveren. Maak de afspraken in het zorgplan zo concreet mogelijk en regel vooral het wettelijk recht (curatele/mentorschap)  om inspraak te houden bij het zorgplan voor je kind, broer of zus .

Speciaal voor de aanwezige leden van cliëntenraden sprak Jasper Boele van de LSR, de landelijke koepel van cliëntenraden in o.a. de VG-sector. Binnenkort verandert de wetgeving voor cliëntenraden op het vlak van de medezeggenschapsstructuur. Voor zorginstellingen in de VG-sector komt er een verplichte cliëntenraad waarbij de instelling zelf de manier mag invullen waarop de belangen van cliënt en instelling worden behartigd. Zorg dat een cliëntenraad voldoende gewicht krijgt en neem als verwant zelf zitting in deze raad (lokaal of centraal), is het advies. In de nieuwe wet krijgt de cliëntenraad naast het adviesrecht ook instemmingsrecht, wat een belangrijke versteviging betekent.

Vervolgens kwam de rol van de Wmo-raad aan de orde. Deze raad behoort eisen te stellen aan de medezeggenschap van hen die van de gemeentelijke diensten gebruik gaan maken. De Wmo-raad kan verlangen dat de instelling waarmee de gemeente een contract afsluit, de medezeggenschap van de betreffende cliënten goed heeft geregeld.

 

16 maart 2013: Uitstekend bezochte informatiemiddag

De themabijeenkomst Pas op… Je zorg! in Spier was een schot in de roos. De organisatoren van deze middag, de drie Drentse belangenverenigingen van mensen met een verstandelijke handicap en hun koepel het VG-BelangenPlatform Drenthe, konden maar liefst 170 bezoekers verwelkomen.

De aftrap werd gedaan door Jaap Boerema, oud-voorzitter van de VOGG. Hij schetste hoe in het huidige politieke klimaat tal van zekerheden in rap tempo verdwijnen. ”De nieuwe slogan is: ‘Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf’. Als we niet oppassen raakt onze doelgroep in deze tijd van privatisering, vrije markteconomie en winstmaximalisering, tussen de wal en het schip. Woorden als liefdadigheid en solidariteit zijn de moderne neoliberalen een doorn in het oog” , aldus Boerema. In zijn visie zijn belangennetwerken als KansPlus meer dan ooit nodig in de strijd voor een menswaardig bestaan van onze verstandelijk gehandicapten.

Vervolgens gaf Jonnie Bosch, consulent bij Sien een informatieve uiteenzetting over de actuele stand van zaken rond de bezuinigingsdrift van onze overheid. Zij schetste de gevolgen van de op stapel staande maatregelen voor onze doelgroep. Zorgaanbieders krijgen minder geld en veel zaken die nu onder de AWBZ vallen, komen in de gemeentelijke Wmo, die met een beduidend kleiner budget de zorg moeten gaan regelen. Ook Jeugdzorg, financiële regelingen en de sociale werkvoorziening gaan grondig op de schop.

Daarna konden de aanwezigen, waaronder politici, aan de hand van pittige stellingen discussiëren over de thema’s arbeid en dagbesteding, vervoer, belangenbehartiging, PGB en AWBZ/Wmo. De uitkomsten van deze discussies werden aan het eind van de middag gepresenteerd door oud-VG-consulent Dries Schneider, die fungeerde als een bekwaam dagvoorzitter.

26 maart 2013: Jaarvergadering

Op de ALV van 26 maart is afscheid genomen van de bestuursleden Ria Kruize en Gerrit Rottink. In hun plaats zijn gekozen Tjimmie Hoekstra en Jur Wester. Na het huishoudelijke gedeelte is gesproken over een manier om de belangenbehartiging in onze regio nog effectiever en krachtiger te maken. Veel van de zorg voor onze verstandelijk gehandicapten komt in handen van de gemeenten. Daardoor komt het accent van de belangenbehartiging nadrukkelijker in de regio te liggen. Het accent van de activiteiten van onze ledengroep zal daarom vooral liggen op belangenbehartiging en het geven van voorlichting. Een wat minder prominente rol zullen de naar verhouding prijzige ontspannende activiteiten krijgen. Desondanks staan voor 2013 de volgende (familie)activiteiten gepland: mei: Familiedag op het water; juni; Brussendag in Donkerbroek en september Moederdag in Veenhuizen.

 

Terugblik op 2012

27 maart 2012: Algemene Ledenvergadering KansPlus Drenthe

Na de jaarstukken was er een levendige discussie over “Wat verstaat u onder goede zorg?”

14 april 2012: Voorjaarswandeling

De jaarlijkse natuurwandeling o.l.v. een boswachter en huifkartocht ging ditmaal over het Dwingelderveld en werd afgesloten met een lunch.

19 april 2012: Informatiebijeenkomst ‘Zorg voor Iedereen’

In samenwerking met het VG-BelangenPlatform passeerden afkortingen als AWBZ, WMO, PGB, VPZ, ZZP, ZIN, VPT, ZzV, ZmV de revue. Wat betekenen al die afkortingen en wat heeft u(w kind/broer/zus) daarmee te maken?

21 en 22 april: Brussenweekend in Harkstede

voor broers en zussen vanaf 15 jaar, organisatie: Brussen Noord Nederland

12 mei 2012: Familiedag in Friesland

Eerst gingen we met bussen naar Eernewoude voor een rondvaart door de fraaie Olde Feanen. ’s Middags gingen we naar het waterdierenpark Aqua Zoo bij Leeuwarden.

2 juni: Brusjesdag in Veenwoude

voor broers en zussen van 7 – 14 jaar, organisatie: Brussen Noord Nederland

11 september 2012: Moederdag in Nieuw-Buinen

Zoals gebruikelijk was weer een creatieve workshop in het programma opgenomen. Ditmaal bij aardewerkfabriek Goedewagen in Nieuwbuinen. Het diner werd gebruikt in Gasselte.

 

Bovenstaande activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.