Wat doen wij?

De ledengroep Drenthe van KansPlus Drenthe komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten. Voor haar regionale activiteiten werkt onze ledengroep nauw samen in het VG-BelangenPlatform Drenthe. Via dit Platform overlegt zij met partijen die bijdragen aan de zorg en de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap en hun betrokkenen.

Binnen het VG-BelangenPlatform Drenthe worden regelmatig bijeenkomsten over actuele en interessante onderwerpen georganiseerd. In dit Platform wordt nauw samen gewerkt met de zusterorganisatie Sien. Invloed, daar gaat het om. Onze stem moet er toe doen. Zorginstellingen, zorgverzekeraars, het Zorgkantoor en gemeenten moeten ons kennen en weten te vinden. Het samen optrekken met Sien is belangrijk. Samen staan we sterk(er) als we met één mond spreken.

Groepsvoorlichting, advies en signalering zijn onze speerpunten. Daarnaast staan activiteiten op het programma voor mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten.

KansPlus Drenthe is bestuurlijk actief in de Stichting Drentse Soos in Assen. Deze stichting organiseert met hulp van enthousiaste vrijwilligers eens per twee weken op de vrijdagavond in Assen een ontmoetingsavond voor mensen met een verstandelijke handicap. Inl. drentsesoosassen@gmail.com

De circa 160 leden van de KansPlus Drenthe worden regelmatig op de hoogte gehouden over activiteiten en actuele onderwerpen via de uitgave Pluspunt en de digitale nieuwsbrief van het VG-BelangenPlatform en haar website vgbelangenplatform-drenthe.nl

Vindt u een goed bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking ook belangrijk? Misschien is het voor u interessant om met ons mee te denken over bepaalde thema’s zoals kwaliteit van de zorg, dagbesteding, vervoer of kwaliteit van de zorg. Uw inbreng en enthousiasme is van harte welkom!

Actueel: Zorgen over de zorg

Door de bezuinigingen van overheidswege krijgt onze doelgroep met grote veranderingen te maken. Velen krijgen van doen met een gemeentelijke invulling van de zorg.

Uit een enquête onder KansPlus-leden, gehouden door het VG-BelangenPlatform Drenthe, blijkt veel ongerustheid over de continuïteit van de zorg en de ondersteuning. De zorgen spitsen zich vooral toe op de kwaliteit van de zorg, het duurdere vervoer en de keuzevrijheid bij dagbesteding.

Ook een punt van onvrede is de soms gebrekkige communicatie tussen de zorgverlener en de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. Eenzijdig worden besluiten doorgevoerd zonder daarin de cliënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger hierin te kennen. Dit speelt vooral bij de grote zorginstellingen. De cliëntvertegenwoordiger wordt vaak niet  als een gelijkwaardige gesprekspartner in de zorg benaderd, terwijl de zorgaanbieders pretenderen dit wel te doen. Ook komt het voor dat verwanten van een cliënt geen gehoor vinden voor hun problemen als ze die melden bij de cliëntenraad van de betreffende instelling.

Uit het onderzoek komt ook naar voren hoe belangrijk een zinvolle dagbesteding is. Ook voor bewoners van instellingen moet het mogelijk blijven te kiezen voor een dagbesteding die aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt, ook als die wordt gegeven door een andere zorgaanbieder. Sommige zorginstellingen blijken nauwelijks bereid een deel van de zorg van hun cliënten te gunnen aan bijvoorbeeld een zorgboer. Houdt men het zorgbudget soms liever in eigen huis? Ook komt de keuzevrijheid bij dagbesteding in de knel door bezuinigingen bij het vervoer.

Actualiteit rond erfrecht en levenstestament

Tijdens de gecombineerde ledenbijeenkomst van KansPlus Drenthe met de leden van zusterorganisatie Sien op 3 november 2016 in Spier besprak Mr. Gea Haak van het Notariaat Zuidlaren de volgende onderwerpen: het Erfrecht, Testament en Levenstestament.

Het Erfrecht is het wettelijke systeem voor de verdeling van een nalatenschap. In een testament worden aanvullingen gedaan op deze wettelijke regeling, zoals een uitsluitingsregeling voor aangetrouwde kinderen. Ook kunnen bepalingen worden opgenomen m.b.t. de opeisbaarheid van het erfdeel, mocht de langstlevende worden opgenomen in een zorginstelling. Aan de afwikkeling van een nalatenschap zitten veel kanten.

Door een bewuste keuze kan fors worden bespaard op de successierechten. Uiteraard kregen de verschillende regelingen voor kinderen met een verstandelijke handicap ruime aandacht. Betrekkelijk nieuw is het Levenstestament waarin je een volmacht geeft aan een door u gekozen persoon ingeval van wilsonbekwaamheid.