Risico ’s van medezeggenschapsraden van cliënten (23-11-2010)

Veel verstandelijk gehandicapten zijn door de community care buiten hun wil in gewone wijken terecht gekomen. Ze werden met machtsmiddelen daarheen gedirigeerd. Eén van de mogelijkheden om hieraan een schijn van behoorlijkheid te geven, is het op onjuiste wijze inschakelen van mensen met verstandelijke beperking in de medezeggenschap. Hierover handelt onderstaand Zorgkwaliteit-bericht met twee bijlagen.

Zorgkwaliteit

De risico’s van medezeggenschapsraden van cliënten

Geachte heer, mevrouw,

Wij signaleren de laatste tijd een tendens in gehandicapteninstellingen om bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de inrichting van instellingsterreinen, medezeggenschapsraden die uit cliënten bestaan naar voren te schuiven. Deze raden zijn meestal voorstander van de community care, dus het wonen in ‘gewone woonwijken’. Het wetenschappelijk onderzoek heeft echter laten zien dat voor het grootste deel van de verstandelijk gehandicapten het wonen in wijken slechts tot verlies van kwaliteit van leven leidt. Zie Overzicht onderzoek naar integratie verstandelijk gehandicapten

Medezeggenschapsraden van cliënten (CCR’s) zijn niet representatief omdat er alleen zogenoemde ‘hoog-niveau’ bewoners in zitten. Gehandicapten die niet kunnen praten, kunnen ook niet meedraaien in een medezeggenschapsraad. Het gevaar bestaat dat hun belangen niet aan de orde komen in de medezeggenschapsraden.

In de bijgevoegde Notitie “WMCZ en curatele” wordt ingegaan op de juridische en wetenschappelijke bezwaren tegen deze raden en de manier waarop zij worden ingezet. De auteurs zijn een groot voorstander van inspraak en medezeggenschap door cliënten. Vanwege de gesignaleerde risico’s pleiten zij er echter voor dat medezeggenschap voor zover het gaat om de algemene belangen van de gehandicapten, niet door de cliënten wordt uitgeoefend maar door raden van belangenbehartigers, ondersteund door onderzoek door onafhankelijke instituten.

Wij schrijven deze notitie om een discussie over dit onderwerp op gang te brengen. Reacties zijn daarom van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

M. Nauta (LNKO)
P.L. Schuerman (LNKO)
C. Hulst (LNKO)
J. Thomas (LNKO)
M. Malsch (IGBTS)

Geplaatst 22-12-2010 door LNKO, Piet Schuerman