Nieuws VraagRaak

23-2-2107 Kamervragen over medezeggenschap in zorginstellingen

In het volgende artikel leest u over de Kamervragen die ChristenUnie en de PvdA gersteld hebben naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap bij Lunet Zorg.

Kamervragen over medezeggenschap in zorginstellingen

Reactie van het ministerie van VWS op brief KansPlus: vooruitlopen op nieuwe WMCZ

In het antwoord op onze brief van 11 januari jl. geeft de directeur markt en Consument , dhr. Krapels, aan “dat ongeacht hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, het op dit moment voorbarig en niet volgens de wet is als zorginstellingen nu al een stap zouden zetten om cliëntenraden ertoe te brengen af te zien van hun wettelijke rechten. Het is aan de cliëntenraden zelf om hier een standpunt over in te nemen.”

Tijdens de internetconsultatie zijn er veel reacties binnengekomen over de ruimte voor maatwerk en de positie van de zorginstellingen hierin. In de brief wordt gesteld dat het wetsontwerp zal worden aangepast op die punten om de genoemde risico’s te verzachten. Verder wijst dhr. Krapels erop dat cliëntenraden, doordat zij geschillen te allen tijden kunnen voorleggen aan de Landelijke commissie van vertrouwenslieden, voldoende mogelijkheden hebben om zich te weer te stellen.

Lees hier de volledige brief

Brief aan ministerie van VWS: vooruitlopen op nieuwe WMCZ

Op 11 januari schreef Dickie van Kaa, directeur van KansPlus/VraagRaak een brief aan dhr. Kramer van het ministerie waarin KansPlus/VraagRaak aandacht vraagt voor het feit dat de tekst van het ambtelijk voorontwerp klaarblijkelijk een stimulerend karakter heeft en dat door zorgaanbieders al vooruitgelopen wordt op de nieuwe WMCZ.

” Wij hebben er grote bezwaren tegen dat in negatieve zin wordt afgeweken van de nu geldende wet dan wel de strekking daarvan. In de nu geldende wet is heel duidelijk vastgelegd dat cliëntenraden met name genoemde adviesrechten hebben en daar kan niet van worden afgeweken. In ons commentaar op de internetversie hebben wij al beargumenteerd aangegeven dat we sowieso grote bezwaren hebben tegen in negatieve zin afwijken van de advies- en instemmingsrechten. “

In de brief geeft KansPlus/VraagRaak aan de inhoud van de brief graag persoonlijk te willen toelichten.

Lees hier de volledige brief

Informele versus formele medezeggenschap

Op 9 december werd in Lunteren het congres Inspraak in Kwaliteit gehouden.
Zie https://www.kansplus.nl/2016/12/14/inspirerend-congres-inspraak-in-kwaliteit/
Een van de workshop  met als onderwerp ‘Informele versus formele medezeggenschap’werd die dag verzorgd door Jaap Zwitser.
De volledige tekst van de workshop kunt u hier lezen:
Jaap Zwitser-informele versus formele medezeggenschap

Reactie KansPlus/VraagRaak op ambtelijk ontwerp van Wet tot wijziging WMCZ

Op 10 november heeft KansPlus/VraagRaak haar reactie op de internetconsultatie van het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt ingediend.

In het algemeen kan gezegd worden dat het ontwerp belangrijke verbeteringen bevat in de positie van cliënten/vertegenwoordigers en cliëntenraden. Enkele medezeggenschapsrechten zijn zeker aangescherpt. Op een aantal punten stellen wij echter verbeteringen voor. Dit omdat we ook zien dat de positie van cliënten en cliëntenraden bij enkele punten onvoldoende uit de verf komt of zelfs verzwakt ten aanzien van de zorgaanbieder.
De volledige reactie van KansPlus/VraagRaak kunt u via de volgende link lezen:
reactie-kansplus-ambtelijk-ontwerp-wmcz

Alle openbare reacties op de consultatie kunt u lezen via
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/reacties

Internetconsultatie herziening Wmcz 

Op 1 november hield KansPlus een ledenraadpleging in Driebergen en heeft Jaap Zwitser een presentatie verzorgd. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
* wat is er nieuw?
*  wat zijn de onduidelijkheden een aandachtspunten gezien vanuit KansPlus?
*  hoe verder?

Lees hier de volledige presentatie.

Presentatie over gedachterichting van het Ministerie van VWS over de aanstaande wetswijzigingen van de WMCZ

VraagRaak/KansPlus informeerde de aangesloten leden het afgelopen jaar enkele keren[1] over de voornemens van de Minister van VWS de WMCZ te wijzigen en later over de consequenties van de Motie Bouwmeester/Dik-Faber van eind vorig jaar. In die door de Tweede Kamer aangenomen motie verzocht de Kamer de regering om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid.

Naar aanleiding van deze adviezen constateert de Minister in haar brief van 15 juni jl. dat de adviezen een belangrijke steun zijn voor het door haar al uitgezette beleid ter wijziging van de WMCZ. In grote lijnen komt het er op neer dat zij haar beleid voortzet. Zie hierover verder ons Actueel van 22 juni 2016. De preciseringen dienen uiteraard nog te volgen.

Op 23 juni jl. hebben de zorgaanbieders en de cliëntenorganisaties, waaronder KansPlus/VraagRaak, een presentatie gekregen van de betrokken beleidsambtenaren van VWS over de richting waarin het Ministerie wat betreft de preciseringen denkt. Uiteraard onder voorbehoud van alle afwegingen die de Minister nog zal maken. Heel goed is dat VWS dit doet en gaf ons de gelegenheid te reageren vanuit de visie van KansPlus/VraagRaak.

In grote lijnen behelzen ze het volgende qua nieuwe voornemens:

  • Een zorgaanbieder met meer dan 10 personen die zorg verlenen stelt een cliëntenraad in,
  • Een zorgaanbieder met cliënten die langdurig verblijven stelt cliënten in de gelegenheid inspraak uit te oefenen. Inspraak gaat over zaken die direct van invloed zijn op het dagelijkse leven, de vorm waarin is vrij en sluit aan bij aard en omvang van de zorgverlening. Dit zal uitgebreid in de Memorie van Toelichting worden beschreven, ook inspraak van familieverbanden hoort daar bij. Een en ander spoort met het verzoek van KansPlus/VraagRaak aan de Minister van VWS en haar toezegging naast de formele medezeggenschap ook de informele medezeggenschap te betrekken bij de wetswijziging,
  • Een zorgaanbieder informeert cliënten over wat hij het gedaan met de r4esultatie van de inspraak,
  • De cliëntenraad betrekt de resultaten van de inspraak bij zijn werkzaamheden
  • Indien een zorgaanbieder meerdere instellingen heeft dient er een centrale cliëntenraad te zijn naast de cliëntenraden,
  • Beter geregeld zal worden dat de cliëntenraad kosten kan maken voor scholing, onafhankelijke ondersteuning en voor het voorleggen van een geschil aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, kosten van rechtsgedingen komen uitdrukkelijk ten laste van de zorgaanbieder. De cliëntenraad kan niet in proceskosten veroordeeld worden,
  • Verzwaard adviesrecht wordt instemmingsrecht
  • De cliëntenraad krijgt het zogenaamde enquêterecht richting Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (nu heeft de cliëntenraad dat alleen indien de raad is genoemd hiervoor in de statuten van de zorgaanbieder),
  • Een vacature in de cliëntenraad dien door de zorgaanbieder openbaar gemaakt te worden,
  • De Inspectie Gezondheidszorg wordt uitdrukkelijk belast met het toezicht op de Wmcz, inclusief de bovenstaande wijzigingen.

KansPlus/VraagRaak is positief over de richting waarin ambtelijk gedacht wordt. Het versterkt absoluut de positie van de cliëntenraden en ook de inspraak krijgt nu een plek. De verwachting is dat het wetsontwerp in januari/februari 2017 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Hopelijk zal de schriftelijke behandeling nog voor de verkiezingen gaan plaats vinden. Het zit er niet in dat het wetsontwerp voor de verkiezingen kan worden aangenomen, laat staan door de Eerste Kamer. KansPlus/VraagRaak heeft de hoop (gezien de gepleegde sonderingen) dat deze keer, in tegenstelling tot eerdere gestrande wetswijzigingen Wmcz, de meeste fracties de wetswijzigingen ondersteunen en dat het dus niet al te veel uitmaakt welke coalitie gaat regeren. Beter een vernieuwde wet dan helemaal geen wetswijziging!

Hier treft u de gehele presentatie waarin meer details te lezen zijn. De uitwerking zal nog geschieden in een wetsontwerp. Hierover zal nog een internetconsultatie plaatsvinden richting KansPlus/VraagRaak en een aantal andere landelijke organisaties en deskundigen.

[1] Zie onder Actueel op deze site de berichten van 15 juni 2015, 9 september 2015 en 22 juni 2016. Vermeld ook onder Medezeggenschap.

Procesherziening Wmcz
Op 16 juni 2016 heeft Minister Schippers het onderzoeksrapport van IBMG (het Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg) aan de Tweede Kamer aangeboden. De herziening van de Wmcz loopt al jaren en liep opnieuw vertraging op door de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Lees hier meer

 

Handreiking van Ieder(in) over ‘Praten over vrijheidsbeperkingen in de zorg’ https://iederin.nl/nieuws/17721/praten-over-vrijheidsbeperkingen-in-de-zorg/

Samenvatting uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over Verduidelijking rechten Cliëntenraden over adviesrecht medezeggenschapsstructuur, recht op continuïteit in de ondersteuning, recht op financiële informatie en het niet zo maar kunnen beëindigen van de samenwerking met een voorzitter of hele cliëntenraad

Laatste stand van zaken voorbereiding nieuwe regels goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden