Inspiratiewaaier: hoe betrek je mensen met een licht verstandelijke beperking in het gemeentelijk beleidsproces

Mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB) ervaren waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij hun stem laten horen. Voor veel gemeenten is het lastig om deze groep te betrekken bij beleid. In deze nieuwe inspiratiewaaier staan 11 uiteenlopende instrumenten om mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid.

De instrumenten in de instrumentenwaaier zijn samen met de LVB-doelgroep en diverse partners geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Hier kunt u de instrumentenwaaier downloaden www.movisie.nl/publicaties 

Bronnen: Movisie en LFB

Reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

In het bericht van 19 december op deze website heeft KansPus aangegeven een uitgebreide reactie te formuleren op het wetsontwerp Wmcz. Dit ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen.

Het wetsontwerp realiseert een groot aantal verbeteringen in de positie van de cliëntenraad. Daar zijn wij heel blij mee. KansPlus/VraagRaak is jaren bezig geweest, in woord en geschrift, dit te bereiken, veelal samen ook met de collega-landelijke organisaties. In onze sector gaat het om mensen die veelal hun hele leven afhankelijk zijn van goede zorg door instellingen op goede locaties.Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 januari 2019 (met daarna nog een overgangstermijn van een half jaar) van kracht wordt.

In vergelijking met het ambtelijk voorontwerp van najaar 2016 (waar KansPlus/VraagRaak uitgebreid op reageerde) zijn nu nog enkele verbeteringen naar aanleiding van onze reactie aangebracht, waaronder:

 • het afzien van het voorstel dat in de medezeggenschapsregeling kan worden opgenomen dat de cliëntenraad kan afzien van één of meer advies- of instemmingsrechten. In de praktijk kan dat per situatie altijd, maar het ging wel ver om dit voor lange duur en ook structureel voor bepaalde rechten in een regeling op te nemen
 • de cliëntenraad moet nu door de zorgaanbieder gehoord worden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling voorzover dat betreft het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag, zittingsduur en welke personen tot lid kunnen worden benoemd, uitgaande van het principe dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief kan worden geacht en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen te behartigen
 • de cliëntenraden hebben een grotere rol gekregen bij de vervulling van vacatures en met het contact met de achterban

Al met al zien wij in vergelijking met de huidige bestaande wet een aantal positieve punten:

 • een scherpere verplichting de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft
 • uitbreiding en aanscherping adviesrechten
 • verplichting om alle cliënten inspraak te geven over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijkse leven
 • invoeren toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met sanctiemogelijkheden
 • uitdrukkelijk regelen dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal besluiten
 • benodigde informatie moet voortaan op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad worden verstrekt
 • aanscherping voorwaarde tijdig advies vragen aan de cliëntenraad
 • uitdrukkelijk toekennen van recht op enquête van de cliëntenraad
 • verplichte openbaar making van vacatures cliëntenraad
 • cliëntenraad moet vastleggen op welke wijze de cliëntenraad de wensen van cliënten inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers informeert over zijn werkzaamheden en de resultaten. Instelling bevordert voorts contact cliëntenraad en achterban
 • het begrip vertegenwoordigers wordt in de wet en de Memorie van Toelichting frequent naast het begrip cliënten gebruikt

Dit alles wil niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn. Het wetsontwerp behoeft denken wij nog een aantal verbeteringen en die hebben we graag aan de fracties van de Tweede Kamer, de woordvoerders en de Vaste Commissie voor VWS laten weten via de ‘aanbiedingsbrief’ en de ‘bijlage aanbiedingsbrief’ die u onderaan dit bericht via de links kunt lezen.  Alvorens in de loop van het jaar de plenaire behandeling zal plaatsvinden is er nog een schriftelijke voorbereiding waarin toelichting en verduidelijking door de Tweede Kamer gevraagd zal worden en de bewindslieden antwoord geven.  Wij hopen dat de Tweede Kamer de reactie zal betrekken bij het stellen van vragen en dat het standpunt later wordt meegenomen in de plenaire behandeling.

De koepelorganisatie Ieder(in) heeft ons laten weten deze reactie te ondersteunen.

De aanbiedingsbrief en de bijlage (waarin een uitwerking van de reactie) kunt u via onderstaande links lezen:

Aanbiedingsbrief WMCZ 090218

Bijlage Aanbiedingsbrief WMCZ-Reactie KansPlus op wetsvoorstel WMCZ 090218

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u.

Sinds 2015 hebben cliënten en familieleden die gebruik maken van de Wlz (wet langdurige zorg) de mogelijkheid om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen. Dat kan zijn als men op zoek is naar passende zorg, een passende woonplek, dagbesteding, maar ook in andere situaties, bv. bij conflicten.

We bemerken dat veel mensen niet weten dat zij gebruik kunnen maken  van onafhankelijke clientondersteuners. Daar willen we graag verandering in brengen. Cliëntenorganisaties zoals KansPlus zijn op zoek naar positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. De ervaringen zullen we (anoniem) bundelen om VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders te adviseren hoe er meer bekendheid gegeven kan worden aan de Wlz-cliëntondersteuner.

Hebt u goede ervaringen opgedaan en wilt u deze met ons delen in een kort telefonisch interview (ongeveer 20 minuten)? Neem dan voor 1 april contact op met Dorien Kloosterman tel (06) 46291032 of mail d.kloosterman@kansplus.nl

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op:  https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/interessante-bijeenkomsten-en-activiteiten/goede-ervaringen-met-onafhankelijke-clientondersteuning-laat-het-ons-weten/ en op www.ikdoemee.nl

Themabijeenkomsten over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning

Het Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op 27 februari en 6 maart twee bijeenkomsten samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning.

De bijeenkomsten vinden plaatst in Waalre van 19.30 tot 22.30 uur.

Op dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2, en 3 aan de orde en de eigen bijdragen WLZ en Wmo.

Op dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninitiatieven.

Op beide avonden is ruimte voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen van  tevoren mailen maar secretariaat@kansplus-sien.nl .

Aanmelden kan via dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@kansplus-sien.nl of sturen naar Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven t.n.v. secretariaat KansPlus-Sien.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

 

Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer

Op 23 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking  beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

Gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet gaat 1 januari 2020 in en regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen.

Uiterste middel
Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven.
In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. De zorg moet worden verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij’. Daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is.

Meer informatie over de nieuwe wet: klik hier.

De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt.  Dit gebeurt door een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur. Namens verschillende organisaties heeft KansPlus een notitie gestuurd naar Hugo de Jonge, minister van VWS. In deze notitie onderschrijven de organisaties de noodzaak om de ambulante toepassing van onvrijwillige zorg goed te regelen.

De notitie en de brief kunt u hier lezen:
Bijlage-Gezamenlijke reactie op AMvB wet Zorg en Dwang
Brief-AMvB-Wet-Zorg-en-Dwang

 

 

 

Bijeenkomsten voor cliënten- en verwantenraden over het vernieuwde kwaliteitskader

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2018 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2017. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg hebben LSR, LFB en KansPlus een aanbod ontwikkeld voor cliëntenraden, verwanten en hun coaches en adviseurs om de raden voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.

Meer weten over dit aanbod? Klik hier of download het volgende bestand.
bijeenkomsten kwaliteitskader

 

Gesprek over Kiezen voor dagbesteding

Wilt u meedoen aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding?

KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van bestaan wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.
Kijk voor meer informatie op https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/ en op https://www.ikdoemee.nl.

Wat vragen wij?
Wij hebben ruim 50 ouders en cliënten geïnterviewd over hun ervaringen t.a.v. de keuzes voor dagbesteding. Daarnaast willen we 5 focusbijeenkomsten organiseren waar we de resultaten van de interviews met u delen en aan u vragen of u de resultaten herkent. Ook praten we met u door over uw ervaringen en welke verbetermogelijkheden u ziet.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd. De volgende vragen spelen hierbij een rol;

 • Wat was de aanleiding voor de verandering van de dagbesteding?
 • Hoe is de keuze voor de nieuwe dagbesteding tot stand gekomen?
 • Wat liep goed bij het keuzeproces en welke belemmeringen bent u tegengekomen?
 • Hoe is de informatievoorziening en eventuele ondersteuning geweest?
 • Wat vindt u van de huidige dagbesteding?

Wanneer en waar?

U kunt zich nu aanmelden voor de volgende bijeenkomsten.

Donderdag 22 maart 2018

17:00 – 18:00u Inloop met broodjes
18:00 – 20:00u Focusgesprek

Locatie: kantoor LSR – Kanaalweg 17c – Utrecht

Dinsdag 27 maart 2018

17:00 – 18:00u Inloop met broodjes
18:00 – 20:00u Focusgesprek

Locatie: kantoor LSR – Kanaalweg 17c – Utrecht

Wat doen met de resultaten van het onderzoek?

In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaatsvindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over de keuzemogelijkheden en de wijze waarop uiteindelijk voor dagbesteding wordt gekozen.

Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich via deze link  aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De bevestiging van deelname ontvangt u van het LSR. Reiskosten zullen worden vergoed.

Ook als u gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren. Voor vragen kunt u mailen naar d.kloosterman@kansplus.nl.

Wil u meer lezen over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017?

https://iederin.nl/nieuws/18032/wie-langdurige-zorg-zoekt–raakt-snel-de-weg-kwijt/

Website met eenvoudige uitleg over basisverzekering

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn een nieuwe website gelanceerd: https://www.uitlegzorgverzekering.nl .

Deze website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering werkt. De basisverzekering en begrippen zoals eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met voorbeelden uitgelegd.

Als u vragen heeft kunt u uw eigen zorgverkering bellen, contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn of bellen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. Het Kennis- en advies centrum is bereikbaar per e-mail via advies@kansplus.nl en telefonisch van maandag tot met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur op nummer 030-236 37 50.

Bron: Zorgverzekeraar Nederland ( www.zn.nl)

Eerste Kamer behandelt Wetsvoorstel Zorg en Dwang

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld.

De zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel; daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen.

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 28 november 2017 het eindverslag uitgebracht.

De gezamenlijke plenaire behandeling van dit voorstel en de wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische vinden plaats op 15 en 16 januari 2018. Als voorbereiding op de bespreking in de Eerste Kamer heeft KansPlus een schriftelijke reactie gegeven. Deze reactie kunt u hier lezen.

Op de website van de Eerste kamer kunt u lezen over de voortgang.

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

In de ministerraad van 15 december heeft het kabinet eindelijk ingestemd met een nieuw wetsontwerp Wmcz.

Dit naar aanleiding van het ambtelijk voorontwerp van oktober 2016 dat door VWS in een internetronde aan het veld werd voorgelegd. In november 2016 reageerde KansPlus/VraagRaak uitvoerig op het ambtelijk voorontwerp. Dit na raadpleging van onze leden en nadat een speciale extra ledenvergadering belegd werd op 1 november 2016.

In 2017  werd het voorontwerp door het Ministerie van VWS aangepast en aan de Raad van State voor advies toegezonden. Ook vonden in 2017 nog besprekingen plaats tussen het Ministerie, de landelijke cliëntenorganisaties (KansPlus/VraagRaak, Landelijke Stichting Raden, Landelijk Overleg Cliëntenraden ouderenzorg) en landelijke brancheorganisaties op het terrein van de ggz, ziekenhuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De voormalige Minister van VWS zond het wetsontwerp niet meer aan de Tweede Kamer omdat zij haar opvolgers niet voor de voeten wilde lopen.

Op 24 januari vergadert de Vaste commissie van VWS, daarin zal de procedure van behandeling door de Tweede Kamer worden besproken. Gewoonlijk word er eerst een schriftelijke ronde gehouden van vragen stellen en antwoorden van de Minister. Daarna komt er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan “amendementen” indienen om de wet nog te wijzigen.  De verwachting is vooralsnog dat de wet dit jaar wordt afgehandeld door Tweede kamer en Eerste Kamer en als dat lukt zal ie waarschijnlijk vanaf 1 januari 2019 gelden. Maar zekerheid is er niet, vooral wanneer de Tweede Kamer het wetsontwerp wil wijzigingen kan vertraging oproepen.

KansPlus was en is voornemens een reactie op het wetsontwerp te maken ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen. Niet al onze voorstellen over het ambtelijk voorontwerp zijn overgenomen. Dus KansPlus zal nagaan welke punten (er zijn nog weer nieuwe wijzigingen in het wetsontwerp opgenomen in vergelijking met het ambtelijk voorontwerp) alsnog aan de Kamerleden zullen worden voorgelegd.

De wettekst, de memorie van toelichting, het advies Afdeling Raad van State kunt u hier lezen.