16 september jubileumdag KansPlus in dierenpark Amersfoort

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar.

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark
Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag.

Het voorlopige programma is als volgt:

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort
10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag
11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen.
12.00 uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein
12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen
13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker
15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker
15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort

Kosten:

 • Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p

 • Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p

 • Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p

 • Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p

 • Donateurs: € 7,50 p/p

 • Niet-leden: € 10,00 p/p

 • Upgrade* ticket € 10 p/p

* Lidmaatschap upgrade:
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap).

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf 10 april kaartjes besteld worden via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/. Ook in ons blad PlusPunt van begin april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag.

Als u de kaarten niet online kunt betalen, dan is er ook de mogelijkheid om kaarten via een factuur af te rekenen. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met 06-27 31 17 88.

Wij zien u graag op zaterdag 16 september en houdt onze websiteFacebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!!

Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het PGB

In bijna alle situaties waarbij mensen met een verstandelijke beperking een PGB gebruiken om zorg in te kopen, worden zij ondersteund in het beheer van het PGB. Bij kinderen is dat natuurlijk helemaal het geval omdat ouder(s) verantwoordelijk zijn. Vaak verplicht het zorgkantoor een gewaarborgde hulp, de gemeente vraagt om een bewindvoerder enz. Bij kinderen tot 18 jaar is/zijn, in principe, de ouder(s) wettelijk vertegenwoordiger. Er blijkt echter nog veel onduidelijkheid te zijn over de rol, taken en verantwoordelijkheden van wettelijk vertegenwoordigers. Dat geldt zowel voor de vertegenwoordigers zelf, als voor organisaties/instanties als zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders e.d. Daarom laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg.

Q-Consult Zorg heeft een vragenlijst gemaakt die is gericht op budgethouders en hun eventuele vertegenwoordiger of hulp. De vragen gaan over de vertegenwoordiging namens een budgethouder in 2016.  Naar-Keuze, waarmee KansPlus een samenwerkingsovereenkomst heeft,  is betrokken geweest bij het opstellen van de vragen en levert hier graag een bijdrage aan. U ook?

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst in vóór 29 juli 2017 via https://fd8.formdesk.com/qconsult1/pgb
De gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer informatie

Er is ook een document beschikbaar met uitleg over de gebruikte afkortingen en begrippen in dit onderzoek.

 

Projectgroep richtlijnontwikkeling ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’

April jongstleden is gestart met de ontwikkeling van multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen ‘Ketenzorg visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’. Dit project wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg van het Ministerie van VWS met cofinanciering van VIVIS (Visio en Bartiméus), en uitgevoerd door een projectgroep verbonden aan het Erasmus MC. De richtlijnen dienen in maart 2019 afgerond te zijn.

De projectgroep wil op een transparante manier richtlijnen ontwikkelen; richtlijnen waarmee alle professionals betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit de voeten kunnen en die bovendien onderschreven worden door patiënten- en ouderorganisaties. Om dit doel te bereiken is een werkgroep in het leven geroepen waarin experts van diverse beroepsverenigingen, koepelorganisaties en cliënten/familieorganisaties zijn vertegenwoordigd – waaronder Ergotherapie Nederland, KansPlus, Jeugdartsen Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen, Optometristen Vereniging Nederland, VIVIS en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. De werkgroep staat onder leiding van Sandra de Wit (voorzitter, V&VN) en Marjolein Wallroth (vicevoorzitter, VIVIS). De uitvoerende projectgroep staat altijd open voor opmerkingen en suggesties uit het veld. Praktijkkennis is immers van onschatbare waarde om goede richtlijnen te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de richtlijnen gebeurt in sterke wisselwerking met de leden van de werkgroep en de verenigingen die zij representeren. Tegen het einde van het project zullen een adviesronde, praktijktoets en formele commentaarfase georganiseerd worden, om tot de beste en meest bruikbare richtlijnen voor de sector te komen.

Meer informatie kunt u hier lezen: Nieuwsbericht ‘Richtlijnontwikkeling Visuele Beperkingen van start’

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer informatie, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met projectleider dr. Marieke Kroezen (m.kroezen@erasmusmc.nl), die graag met u in gesprek gaat.

Bron: Marike Kroezen.

 

Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptenzorg

Er is gekozen voor twee aparte inkoopkaders: één voor bestaande en één voor nieuwe zorgaanbieders. Het doel hiervan is om het traject voor nieuwe zorgaanbieders te verduidelijken. De inkoopkaders zijn door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en zijn van toepassing voor de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor bestaande zorgaanbieders binnen de Wlz heeft dit kader tot doel inzage te geven in hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 (-2020).

Voor nieuwe zorgaanbieders binnen de Wlz beschrijft dit document de visie, het beleid en de te volgen procedure. Beschreven worden de ontwikkelingen in de Wlz die van belang zijn om kennis te van te hebben voor de inschrijving en op welke uitgangspunten dit inkoopkader gebaseerd is.

Bij de kaders horen 5 bijlagen:

bijlage 1- Overeenkomst eenjaring, overeenkomst meerjarig
bijlage 2a- Bestuursverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 2b- Instemmingsverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 3- Beleidskader Wlz 2018
bijlage 4- Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018 ( volgt 1 november definitief 2018, tot die tijd blijft huidig voorschrift gehandhaafd)
bijlage 5- Declaratieprotocol Wlz 2018

 

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register

Leren en verbeteren wordt de norm in de gehandicaptenzorg.Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 kunt u hier lezen.

Jaarverslag KansPlus/VraagRaak en jaarrapportage Kennis- en adviescentrum 2016

Met gepaste trots presenteren we het jaarverslag 2016. Trots op het feit dat we in 2016 een aantal concrete resultaten hebben gerealiseerd, maar vooral omdat we dit gedaan hebben met een groot aantal vrijwilligers in het hele land, ondersteund door een klein aantal betaalde medewerkers op het centraal bureau. Het jaarverslag beschrijft naast de werkzaamheden van het landelijk bestuur en het centraal bureau voor KansPlus en VraagRaak, de jaarrapportage van het Kennis- en adviescentrum.

In het begin van het jaar is veel aandacht uitgegaan naar twee belangrijke operaties: de herordening van de landengroepen en de overgang naar een nieuwe ledenadministratie. Inhoudelijk succes hebben we met name geboekt met de projecten ‘Familiebeleid’ en ‘Lokale Belangenbehartiging’. Beide projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden door belangenbehartigers, familie(organisaties) en instellingen.

In 2016 is KansPlus zich met succes meer gaan richten op het versterken van de contacten in de landelijke belangenbehartiging: concrete voorstellen hebben ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk aan tafel zitten bij de gesprekken over landelijk beleid.

Met dit jaarverslag laten we zien een actieve vereniging te zijn zowel naar buiten als in de dienstverlening aan de leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. KansPlus blijft zich onverkort sterk maken voor een zorg- en dienstverlening die ertoe bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking een waardevol leven kunnen leiden.

U kunt het jaarverslag hier lezen en downloaden: Jaarverslag2016-def.
Reacties horen wij graag en kunt u mailen naar info@kansplus.nl.

Themabijeenkomst “VN-verdrag en inclusie’ en ALV

Op 20 mei organiseerde een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.

Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, vertelde hoe het leven van de bewoners eruitziet op Nieuw Woelwijck: een dorpsgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de begrippen -samenleving- en -inclusie-.
Over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

 

In de middag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats waarin de voortgang van het jaarwerkplan 2017, het jaarverslag en jaarrekening 2016 van het landelijk bureau en de exploitatie 2017 op de agenda stonden.

Bijeenkomst Rotterdam over persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg

Op 30 mei vindt een grote bijeenkomst plaats van 14.00 tot 17.00 uur bij Engels Conference Center (Stationsplein 45, Rotterdam) voor zorgverleners, familieverenigingen en cliëntenraden, familie van cliënten en overige betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zal vooral de zgn. klantreis centraal staan. De bijeenkomst is gratis. Een van de workshops wordt door KansPlus gegeven. U kunt zich aanmelden via https://www.persoonsvolgendezorg.nl/agenda/grote-bijeenkomst-rotterdam/

Wat is persoonsvolgende bekostiging?
In Rotterdam heeft het zorgkantoor voor alle zorgaanbieders (die voldoen aan minimum kwaliteitseisen) hetzelfde tarief vastgesteld per zorgprofiel. Ook zijn er geen volumeafspraken gemaakt zodat de zorgaanbieder wordt betaald op basis van werkelijk geleverde zorg. Bovendien kunnen nieuwe zorgaanbieders of zorgaanbieders die (nog) niet in Rotterdam werkzaam zijn, ook zorg leveren. Dat betekent dat cliënten in principe kunnen kiezen voor alle zorgaanbieders in Rotterdam waar het Zorgkantoor deze afspraken heeft gemaakt. Alle cliënten met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) kunnen in principe van dit experiment gebruik maken. Dit geldt in ieder geval voor alle cliënten met een Wlz indicatie vanaf 1 januari 2017, maar ook voor cliënten met een verhuiswens in/naar Rotterdam.

Meer regie bij de cliënt en familie
Persoonsvolgende bekostiging wordt gezien als middel om cliënten en hun familie meer keuzemogelijkheden te geven, omdat er echt gekozen kan worden voor een zorgaanbieder/ locatie die het best passend is bij de situatie. Dat geldt ook voor mensen binnen de experimentregio die nu al gebruik maken van Wlz zorg, maar bijvoorbeeld willen verhuizen. Gebrek aan plaatsen of wachtlijsten zouden geen belemmering meer mogen vormen. In principe kunnen mensen met een Wlz indicatie bij alle gecontracteerde zorgaanbieders in de experimentregio terecht. Ze kunnen dus ook kiezen voor de aanbieder die past bij hun levenswijze of voor een locatie in de buurt. Als er niet meteen woonruimte voorhanden is, biedt juist dit experiment ruimte voor creatieve oplossingen. Als de ‘vraag van de cliënt’ is dat hij graag gebruik wil maken van de zorg en dienstverlening van een bepaalde aanbieder, moeten ook alle zeilen worden bijgezet om die zorg te leveren; wellicht eerst als thuisondersteuning, of deeltijd wonen enz.

Voorlichting en ondersteuning zijn heel belangrijk
Het is heel belangrijk dat (nieuwe) cliënten met een Wlz indicatie goed geïnformeerd worden over het feit dat zij wonen in een experimentregio en wat dit betekent voor de keuzes die zij kunnen maken. Er is extra geld voor cliëntenondersteuning beschikbaar gesteld. Cliëntenondersteuners kunnen cliënten en hun familie ondersteunen bij het goed formuleren van hun de wensen en behoeften, eventueel in een ondersteuningsplan.

Uitnodiging bijeenkomst Experiment persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg in Rotterdam

Vooroordelen bij sollicitaties of op het werk

Voor de ontwikkeling van een training voor werkgevers in de zorg is Ieder(in) op zoek naar ervaringen en voorbeelden van mensen met verschillende soorten zichtbare en onzichtbare beperkingen. De training gaat over beelden en vooroordelen die mensen met een beperking tegenkomen in hun werk, of als ze op zoek zijn naar een baan (bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek).

Aan de hand van antwoorden op de drie onderstaande vragen willen ze een inventarisatie maken die te gebruiken is voor de ontwikkeling van de training. Uiteraard zullen de antwoorden zo verwerkt worden dat er geen naam bij staat en dat ze ook niet kunnen worden teruggeleid naar een bepaalde werknemer of werkgever.

 1. Welke beelden, vooroordelen of onhandige/onprettige bejegening kom je tegen tijdens je werk, of bij het zoeken naar werk? Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, of in het contact met je baas of collega’s? Of tijdens contacten met uitzendbureau of UWV? Het gaat hier om voorbeelden die laten zien dat men soms (positieve of negatieve) ideeën of oordelen heeft over mensen met een beperking, die niet blijken te kloppen.
 2. En zijn er ook voorbeelden die misschien niet te maken hebben met werk, maar die wel goed laten zien hoe er soms naar mensen met een beperking gekeken wordt? Bijvoorbeeld: een mevrouw in een rolstoel betaalt bij de kassa van een drogist, maar de kassajuffrouw geeft het geld terug aan haar man, omdat ze denkt dat hij de begeleider is.
 3. Welke tips hebben jullie? Wat kunnen werkgevers anders doen in de werving en selectie, zodat mensen met een beperking niet gediscrimineerd worden en een eerlijke kans op een baan krijgen?

Antwoorden op de vragen kun je mailen naar Nienke van der Veen van Ieder(in) via n.vanderveen@iederin.nl .

 

KansPlus en actuele ontwikkelingen in de VG-zorg

De plaatsingsproblematiek voor mensen met moeilijk begeleidbaar gedrag.
Op zondag 26 maart en maandag 27 maart besteedde Nieuwsuur aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met moeilijk te begeleiden gedrag. KansPlus herkent, mede op basis van meldingen bij ons Kennis en Adviescentrum, het probleem dat het voor een groep mensen moeilijk is een geschikte plaats voor wonen en begeleiden te vinden Uiteraard vinden we dat hier snel een oplossing voor moet komen. KansPlus stoort zich aan het elkaar de schuld toeschuiven door zorgaanbieders en zorgkantoren. We vinden dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen is om per regio de omvang van de problematiek in kaart te brengen en adequate oplossingen te creëren.

De problemen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking (EMB).Kassa heeft in een tweetal uitzending aandacht besteed aan de problematiek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Naar aanleiding van deze uitzending is KansPlus een meldactie gestart die is uitgezet onder een deel van de eigen leden en leden van onze zusterorganisatie Sien. Op deze actie zijn in korte tijd zo’n 200 reacties binnengekomen die bij elkaar het beeld geven dat op meerdere gebieden verbeteringen noodzakelijk zijn. Van de politiek en met name van de  Staatssecretaris verwachten we dan ook concrete acties om de problemen op te lossen.

Voorkom te grote belasting van het familienetwerk
Extra aandacht willen we vragen aan de positie van het familienetwerk. Het is goed dat de sociale context van de persoon met een beperking wordt meegenomen in de indicatiestelling, maar dat mag dan niet op een manier die ertoe leidt dat meer druk op het familiesysteem gelegd wordt dan dit systeem ook op de langere termijn aankan. Niet vergeten mag worden dat de familiezorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking levensbreed en levenslang is. Bij meenemen van de context bij de bepaling van de noodzakelijke meerzorg moet echt goed gekeken worden wat wel of niet binnen de kaders van ‘gebruikelijk zorg door de familie’ valt. We zullen hier bij de invoering van de maatregel scherp op blijven letten en aan de bel trekken als we signalen krijgen dat het familienetwerk oneigenlijk belast wordt. Dit mag ook niet vertraagd worden door de formatie van het nieuwe kabinet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet goed geregeld
Een belangrijk punt dat zowel in de KASSA uitzending als in de meldactie naar voren is gekomen is het volstrekt niet functioneren van de onafhankelijke clientondersteuning. Uit de meldactie is gebleken dat 75% van de ouders niet geïnformeerd is over hun recht op onafhankelijke clientondersteuning en dat 80% er geen gebruik van maakt. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk bij ouders die hun kind thuis hebben wonen en bij ouders wiens kind in een WLZ-gefinancierde voorziening wonen. Een aantal ouders geeft in de meldactie aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid van cliëntondersteuning omdat ze geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid of in de kwaliteit ervan.

Op 31 mei spreken de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS met de Staatssecretaris van VWS over actuele ontwikkelingen in de VG-zorg.
KansPlus heeft mede ondersteund door Sien en Naar-Keuze gevraagd de volgende punten in het Algemeen Overleg in te brengen:

 • Vraag de Staatssecretaris de zorgaanbieders en zorgkantoren met klem aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid een goed oplossing te creëren voor de mensen die vanwege hun gedrag moeilijk plaatsbaar zijn.
 • Vraag de staatssecretaris spoed te werken aan de realisatie van de voornemens betreffende het maatwerkprofiel en daarbij rekening te houden met de belastbaarheid van het familienetwerk.
 • Vraag de Staatssecretaris zonder verder uitstel en in samenspraak met de cliëntenorganisaties een plan uit te werken voor de verbetering van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees hier de volledige brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS.

Resultaten van het programma ‘PG werkt samen’:

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. In de afgelopen twee jaar hebben patiënten- en familieorganisaties, waaronder KansPlus, in een gezamenlijk project ‘PG werkt samen’ ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben  proeftuinen ( ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector) een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd. Voor de verstandelijk gehandicaptensector heeft KansPlus  samen met ’s Heerenloo familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie https://www.kansplus.nl/2017/04/06/clienten-familie-en-zorgprofessionals-werken-beter-samen-met-bouwstenen-voor-familiebeleid/ 

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

De succesfactoren uit de verschillende proeftuinen van de ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector zijn gebundeld in een eindnotitie.

Patiënten- en familieorganisaties hebben veel te bieden als het gaat om familie en naasten in de zorg. Ze beschikken over (ervarings)kennis en een praktisch ondersteuningsaanbod. Dit is van waarde in de samenwerking met zorgorganisaties en andere stakeholders.