De nieuwe ‘Wet zorg en dwang’ uitgelegd in eenvoudige taal

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. De brochure is gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit.

Recht op vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten.Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid. Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Voor wie
Mensen met een beperking en hun familie, zodat zij zich kunnen voorbereiden om de Wet zorg en dwang. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten waar de wet over gaat. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

Voor iedereen te begrijpen
De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie.

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is.

U kunt de brochure hier downloaden: Brochure-wet-zorg-dwang of tegen verzendkosten bestellen via de webwinkel.

Debat in Tweede Kamer over Wmcz wordt vervolgd

Het debat van 12 september wordt voorgezet na de Algemene Beschouwingen. Er was gisteren niet genoeg tijd om alles te bespreken.

Een aantal besproken punten uit het debat van gisteren zijn:

  • lokale medezeggenschap als uitgangspunt. Ook KansPlus pleit voor lokale medezeggenschap met het principe ja-tenzij i.p.v. Nee-tenzij.  In het debat bleek bleek bij nagenoeg alle partijen draagvlak hiervoor. De minister houdt vast aan de regeling dat lokale cliëntenraden alleen moeten worden opgericht wanneer daarom verzocht wordt door een groep cliënten (nee, tenzij). Dit in plaats van de verplichting tot inrichting lokale cliëntenraden tenzij cliënten ervan afzien (ja, tenzij).
  • Voor de meeste fracties stond het instemmingsrecht niet meer ter discussie.

KansPlus blijft de voortgang volgen en zal ook hierover berichten.
Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer .

Moet het zorgplan ondertekend worden?

Er was onduidelijkheid tussen de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) en het Zorginstituut Nederland (ZN) over het ondertekenen van het zorgplan. Inmiddels is er overeenstemming.
Vanaf nu moet de zorgaanbieder aantoonbaar kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Dit kan door ondertekening door de cliënt of diens vertegenwoordiger, maar dat kan ook op een andere wijze worden vastgelegd.

Zie voor meer info dit bericht.

bron:VGN

Brief aan Tweede Kamer voor debat over Wmcz

Op 12 september gaat de Tweede Kamer in debat met de minister over de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). KansPlus heeft samen met LSR, LOC en Ncz een gezamenlijke brief opgesteld met aandachtspunten. De aandachtspunten worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind.

Het debat van 12 september zal binnenkort worden voorgezet. Naar verwachting zal dit kort na de Algemene beschouwingen zijn. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondanks verbeteringen zoals de versterking van de wettelijke basis van cliëntenraden en de handhaving van het bindend voordrachtsrecht zien we nog een aantal belangrijke punten die aanscherping behoeven.

  • Lokale medezeggenschap moet leidend zijn
  • Inspraak en medezeggenschap; het verschil hiertussen moet duidelijker
  • onafhankelijke ondersteuning is essentieel voor goede medezeggenschap
  • Geschillencommissie: we pleiten voor één commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering

Er is al vele jaren sprake van een herziening van de Wmcz. We merken dat er steeds druk
uitgeoefend wordt van diverse kanten om de positie van de cliëntenraad eerder te
verzwakken dan te versterken. Het is daarom naar ons idee nodig om nu door te zetten en
daadwerkelijk te kiezen voor versterking van de cliëntenraad. Zodat het cliëntenperspectief
sterker naar voren komt in de zorg.

Brief debat Wmcz 12 september

Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer.

Samen komen we verder in de zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Op 7 september 2018 organiseerde KansPlus een studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking.

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Aan de hand van vier thema’s gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Elk thema werd ingeleid door Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven. Door hun deskundigheid en vanuit hun verschillende achtergrond werden de thema’s op diverse manieren belicht.

De thema’s die besproken werden zijn:

  • Vermoedens en wat dan?
  • Het taxatiegesprek
  • Hope gaat het verder?
  • Preventie: wat kunnen wij doen?

De volledige PowerPointpresentatie kunt u hier lezen.
In de presentatie en in deze hand-out vindt u meer informatie met o.a. verschillende links.

KansPlus is Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven dankbaar dat zij hebben willen bijdragen aan deze studiedag. Het was een leerzame ochtend waarin we een stap gezet hebben in meer bewustwording en kennisoverdracht, mede dankzij het dagvoorzitterschap van Dik de Jongh.

 

 

Voor vragen over dit of over andere onderwerpen kunt u contact opnemen met het Kennis -en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via advies@kansplus.nl of van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.

presentatie KansPlus 070918
handout_KansPlus studiedag seksualiteit_def

Deze dag werd mede financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Onderling Sterk Arnhem en Omstreken.

 

Mensen met een verstandelijke beperking staan centraal bij Politiek Ontbijt in Nieuwspoort

KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en Sien (vereniging rondom mensen met een verstandelijke beperking) organiseren op vrijdagochtend 21 september een politiek ontbijt. Het thema van het ontbijt is: “Wat is er nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”

Politici, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, belangenorganisaties en ouders gaan met elkaar in gesprek.  Vanuit de dagelijkse praktijk delen ouders en professionals hun verhalen. Het doel van het ontbijt is om politici te voeden met informatie uit het veld en om de verbinding te versterken tussen het werk van belangenorganisaties en de politiek. Het politieke ontbijt vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag van 8.00 tot 10.00 uur.

Belangrijke onderwerpen zullen de revue passeren in de vorm van pitches, toespraken en gesprekken. Aan de orde komen onderwerpen zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, de positie van naastbetrokkenen, de implementatie van het VN verdrag in de instellingen voor langdurige zorg, zeggenschap en medezeggenschap, wonen en zorg, de uitkomsten van het nog lopende programma ‘Samen sterk voor kwaliteit’ (De Kwaliteitsagenda) en de speerpunten van het Programma Gehandicaptenzorg.

Op 18 september is het Prinsjesdag en dan gaat het nieuwe parlementaire jaar van start. De politieke beschouwingen vinden plaats op woensdag 19 en vrijdag 21 september. Dit is het uitgelezen moment om een politiek ontbijt te organiseren om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Hier kunt u het programma van de bijeenkomst bekijken: Programma Ontbijtbijeenkomst (21 september 2018 Nieuwspoort Den Haag)

Wilt u het ontbijt bijwonen? Aanmelden kan via deze link.

https://www.kansplus.nl/2018/08/21/politieke-ontbijtbijeenkomst-in-ere-hersteld/
Persbericht_Politiek ontbijt Nieuwspoort_def

Kamervragen over steeds weer dezelfde vragen over ernstig gehandicapt kind

Elke vijf jaar wordt voor personen die onder curatele staan hun positie door de rechtbank geëvalueerd. Dit gebeurt door een aantal vragen te stellen aan de curator(en). Met de antwoorden stelt de rechtbank vast of de onder curatelestelling voortgezet moet worden.

Voor curatoren van mensen met een ernstige verstandelijke (en lichamelijke) beperking worden deze vragen vaak als kwetsend beschouwd.  Het gaat om levenslange, levensbrede ernstige beperkingen. Ouders zijn vaak curator van hun kind en moeten elke vijf jaar vragen beantwoorden als: ‘Wat heeft u de afgelopen vijf jaar gedaan om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’ en: ‘Wat denkt u de komende vijf jaar te doen om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’

Conny Dickhoff, moeder van de 27-jarige Eva heeft hierover een brief geschreven aan de rechtbank Midden-Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank heeft beloofd te kijken naar de vraagstelling en om die wellicht aan te passen. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hebben inmiddels Kamervragen over de kwestie gesteld aan de verantwoordelijke ministers Sander Dekker en Hugo de Jonge.

We houden berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Bron: AD

Bijeenkomsten lokale belangenbehartigers en politici

KansPlus en Sien organiseren in oktober en november bijeenkomsten in heel het land voor lokale politici en belangenbehartigers. Een actieve dialoog tussen belangenbehartigers en lokale politici is belangrijk. Veel zaken voor mensen met een beperking worden immers lokaal geregeld sinds de komst van de Wmo.

We vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici. Daarom nodigen we alle lokale belangenbehartigers en politici van harte uit op één van de onderstaande bijeenkomsten.

Regio Datum Locatie Aanmelden
Utrecht 22 oktober Het Veerhuis

Nijemonde 4, Nieuwegein

<<klik hier>>
Groningen 24 oktober Restaurant Balk

De Gast 39, Zuidhorn

<<klik hier>>
Noord Holland 25 oktober Wijkcentrum de Rekere

Drechterwaard 16, Alkmaar

<<klik hier>>
Westelijk Brabant 29 oktober Stichting Zorgbelang Brabant

Ringbaan-Zuid 44, Tilburg

<<klik hier>>
Noord & Midden Limburg 31 oktober Turfhoeve

Midden Peelweg 1, Sevenum

<<klik hier>>
Bollenstreek / Rijnstreek 1 november Restaurant de Engel

Heereweg 386, Lisse

<<klik hier>>

 

Panel van Ieder(in) zoekt nieuwe deelnemers

Het panel van Ieder(in) wordt gebruikt om veel voorkomende problemen van mensen met een beperking en chronisch zieken aan te kaarten bij de politiek en in de media. Vaak met succes. Maar om deze rol te kunnen (blijven) vervullen heeft het panel nieuwe leden nodig. Wellicht iets voor u? 

Ieder(in) is de koepelorganisatie van 250 organisaties van chronisch zieken en mensen met een beperking, waarbij ook KansPlus is aangesloten. Ieder(in) bevraagt het panel zo eens per kwartaal over de ervaringen met bijvoorbeeld zorg en ondersteuning, vervoer, werk, toegankelijkheid. Regelmatig weet Ieder(in) zo een onderwerp, zoals de hoogte van de eigen bijdragen, op de politieke agenda in Den Haag te krijgen. Dat leidde dit jaar nog tot verlaging van eigen bijdrage in de Wmo.

Maar ook andere brandende kwesties krijgen mede dankzij het panel aandacht. Bijvoorbeeld het gebrek aan passende woonruimte, de slechte kwaliteit van veel keukentafelgesprekken en de hemeltergende bureaucratie in de zorg. Verder wordt het panel soms ook gebruikt om mensen te zoeken die in de media hun verhaal willen doen over een bepaald onderwerp.

Doe mee en meld u aan

Het panel biedt u een uitgelezen kans om uw stem te laten horen en de positie van mensen met een beperking en chronisch zieken te verbeteren.

Het panel staat open voor iedereen die een chronische ziekte of beperking heeft. Ook naasten, zoals familie, verzorgenden en mantelzorgers kunnen zich aanmelden.

Het panel wordt zo’n zes keer per jaar bevraagd. U bepaalt vooraf over welke onderwerpen u geraadpleegd wilt worden.

Aanmelden kan via: www.iederin.nl/panel

Vragenlijst: kiezen binnen de Wet langdurige zorg

Mensen met een beperking, hun familie en verschillende organisaties werken samen om de gehandicaptenzorg nog beter te maken. Maakt u gebruik van gehandicaptenzorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u ook meehelpen, door deze vragenlijst in te vullen. 

De vragen gaan over keuzes binnen de gehandicaptenzorg.

De cliëntenorganisaties LFB en Ieder(in) werken aan dit onderwerp samen met ervaringsdeskundigen. Uw antwoorden helpen verschillende organisaties om mensen zo goed mogelijk te informeren.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Bent u op zoek naar informatie die u kan helpen om een goede keuze te maken? Heeft u een tijdje terug gezocht naar informatie om zorg of ondersteuning te vinden die bij u past. En was dit na 1 januari 2015?

Dan is deze vragenlijst voor u bedoeld!

De antwoorden

Uw antwoorden worden vertrouwelijk gebruikt. Dat betekent dat uw naam en adres niet wordt gevraagd en niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven.

Van uw antwoorden en die van anderen, wordt een rapport gemaakt. Het rapport helpt om de informatie die voor u belangrijk is gemakkelijk te maken. Mensen kunnen dan beter de zorg en ondersteuning vinden die past. Het rapport komt op de website www.ikdoemee.nl.

De kwaliteitsagenda

Deze vragenlijst hoort bij de kwaliteitsagenda “Samen Sterk voor kwaliteit’. De kwaliteitsagenda bestaat uit allemaal plannen om de gehandicaptenzorg nog beter te maken. Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS werken daarvoor samen met mensen met een beperking en hun families.

Wilt u meer weten over de kwaliteitsagenda? Kijk dan op de website www.ikdoemee.nl.U kunt daar ook filmpjes bekijken. Mensen met een beperking vertellen daarin over hun ervaringen.

Contact

Wilt u meer weten over de vragenlijst? Stuur een mail naar Mieke van Opstal: m.vanopstal@iederin.nl  of naar Mirjam Tempelman: m.tempelman@lfb.nu.

Klik hier voor de vragenlijst. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 16 september 2018.