Minister gaat knelpunten bij ouderinitatieven oplossen

Minister Hugo de Jonge van VWS  heeft een eerste van twee brieven aan de Tweede Kamer geschreven over zijn inzet op het terrein van ouderinitiatieven.  In de brief van 8 februari geeft de minister aan welke acties zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren.

KansPlus wordt naast andere organisaties genoemd met betrekking tot het verminderen van de regeldruk. De minister zegt in de eerste helft van 2019 samen met de verschillende organisaties in kaart te gaan brengen, welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing is, en te bezien of een lichter regime qua wet- en regelgeving, met behoud van de kwaliteit van zorg, mogelijk is.

Voor het zomerreces informeert hij de Tweede Kamer in een tweede brief over de voortgang en resultaten.

kamerbrief-over-ouderinitiatieven

Zie ook onze eerdere berichten.

 

 

Inspirerende brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Afgelopen zaterdag hebben we een inspirerende brainstormbijeenkomst gehad over de vraag hoe KansPlus zich kan ontwikkelen tot een dynamische organisatie die aansluit bij wat mensen in dit tijdsbestek nodig hebben.

De missie van KansPlus is het bevorderen van een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze missie hebben we al heel lang, en het is een missie die we ook nog heel lang hoog in het vaandel kunnen houden. Maar een missie heeft pas zin als we ook een effectieve manier hebben om deze missie te realiseren.

Als belangenorganisatie hebben we in de afgelopen jaren veel gedaan en ook veel bereikt. We hebben daarbij een manier van werken en organiseren ontwikkeld die in de achterliggende tijd wel werkte, maar die misschien in de huidige tijd niet meer effectief is. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen. De missie kan overeind blijven, maar we moeten een manier van organiseren en werken ontwikkelen die past bij deze tijd en de komende jaren.

Onder deskundige begeleiding van Marike Kuperus, van Kuperus & Co, gingen bestuurders, medewerkers en leden met elkaar aan het werk.

Daarbij waren er lastige vragen te beantwoorden. Zoals past het klassieke lidmaatschap nog bij deze tijd of moeten we veel meer kijken naar open en flexibele netwerken? Of moeten we het nog hebben van ledenvergaderingen en themabijeenkomsten in een zaaltje, of moeten we veel meer doen aan het ontwikkelen van digitale ontmoetingen?  Dat zijn lastige vragen voor een organisatie die niet even rustig achterover kan leunen om over de toekomst na te denken, omdat er in het hier en nu ook veel werk te doen is.

Er zijn een aantal lijnen die we verder uit gaan werken:

 • We willen ons ontwikkelen van een ‘vaste organisatie’ naar een dynamische beweging. Als voorbeeld is genoemd een zwerm spreeuwen. Deze heeft geen vaste vorm, geen vaste leider en geen vooraf vastgelegde koers, maar komt wel altijd op de plaats van bestemming. Onderling stemmen de vogels op elkaar af en houden ze rekening met elkaar. Soms splitst een groepje zich af om even iets te doen wat ze samen blijkbaar belangrijk vinden, maar daarna sluiten ze zich weer aan bij de zwerm. Dus hoe kunnen we ons ontwikkelen tot een zwerm, en welke andere organisaties / mensen kunnen we uitdagen zich bij deze zwerm aan te sluiten?
 • We hebben veel leden met uiteenlopende kennis en vaardigheden. We maken daar nu eigenlijk weinig gebruik van. De ervaring leert dat mensen het best wel leuk vinden als we om hun input/medewerking vragen, als ze tenminste weten dat ze niet direct in besturen gezogen worden. Mensen willen op een onderdeel hun bijdrage leveren, en dan hun eigen draad weer op kunnen pakken. Dus hoe ontwikkelen we een cultuur waarbij er meer wisselwerking en evenwicht komt in ‘halen en brengen’ ?
 • Overal in het land zijn mensen actief in de belangenbehartiging; in familieverbanden, cliëntenraden, Wmo-adviesraden, medezeggenschapsraden in scholen, enzovoort. Maar al deze actieve mensen ontmoeten elkaar weinig en kunnen dus weinig met elkaar delen en van elkaar leren. Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat er meer lokale netwerken / zwermen komen?

Om deze lijnen uit te werken zoeken we mensen die actief mee willen denken in een paar korte sessies. Ook mensen die geen lid zijn van KansPlus maar wel mee willen denken, zijn hierbij van harte welkom.

Wilt u meedoen? Neem contact op met KansPlus via 030-2363744 of via info@kansplus.nl.

Kamervragen beantwoord over onafhankelijke cliëntondersteuning

De vragen werden ingediend naar aanleiding van een rapport van de beroepsvereniging BCMB. Het onderzoek is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in opdracht van beroepsvereniging. Uit dit onderzoek bleek dat de professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner onder druk staat.Een samenvatting en het onderzoek kunt u hier lezen.

Minister De Jonge (VWS) heeft de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) beantwoord in een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer. Hij geeft daarin antwoord op een 8-tal vragen.

Hij geeft o.a. aan de uitkomsten van het onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede en
de visie van de BCMB aan de zorgkantoren voor te leggen en hen te vragen of, en zo ja
op welke wijze, zij dat kunnen meenemen in hun ontwikkelagenda. Het gaat in
die agenda om het vergroten van de bekendheid en de vindbaarheid van
(onafhankelijke) cliëntondersteuning, om de ontwikkeling van een gezamenlijk
kwaliteitsproces, inzicht in de doelmatigheid van de inzet voor onafhankelijke
cliëntondersteuning en de samenwerking over de (wettelijke) domeinen heen.
Hier leest u de volledige antwoorden op de gestelde vragen: beantwoording-kamervragen-over-de-professionele-autonomie-van-de-onafhankelijke-clientondersteuner-die-onder-druk-staat (3)

KansPlus blijft de ontwikkelingen op dit gebied kritisch volgen.

Bron:  Docu-alert en Ieder(in)

Winnaars prijsvraag SailWise bekend

De winnaars van de prijsvraag uit ons blad PlusPunt zijn bekend. In het oktobernummer van vorig jaar stond een prijsvraag waarmee een gratis weekend in een appartement van de organisatie SailWise te winnen was. SailWise organiseert al bijna 45 jaar watersportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Uit de inzendingen heeft SailWise samen met de redactie van PlusPunt de winnaar gekozen. De familie de Jong uit Rotterdam mag samen met hun zoon en dochter een weekend doorbrengen in een appartement in It Sailhûs. Wij gunnen de van oorsprong Friese familie een mooi weekend in het Friese watersportdorp Elahuizen.
Op de foto staat naast de familie de Jong Menne Scherpenzeel, de directeur van SailWise. Hij reikte de prijs op 21 januari uit. Namens KansPlus waren Miriam Zegger, bestuurslid en Marion Thielemans, beleidsmedewerker PR/communicatie erbij.

Tussen de inzendingen zat ook het verhaal van de vader van Tijs: “Ik gun mijn zoon Tijs wel een weekend in It Sailhûs. Tijs is gek van boten, niet om zelf te varen maar om te genieten van het gerommel, de spanning en soms het motorgeluid. Een haven is de perfecte atmosfeer voor hem. Hij is blind en moet het dus hebben van de activiteit van anderen. We gaan vaak naar Enkhuizen……Wie weet kunnen we een keer met de Lutgerdina als deze ook ‘opstappers’ meeneemt.”

Toen we de inzendingen doornamen met de directeur van SailWise besloot hij dat naast de familie de Jong ook de familie van Tijs in aanmerking kwam voor een prijs.
Tijs mag op Koningsdag, samen met zijn familie en begeleider, meevaren op de tweemastklipper Lutgerdina.
KansPlus vindt het fantastisch dat SailWise een extra prijs heeft gegeven aan Tijs. We zijn ervan overtuigd dat hij een geweldige dag gaat beleven.

Op een later moment laten we weten hoe het weekend in It Sailhûs en de dag op de Lutgerdina is geweest.

Meer informatie over SailWise via deze link.

Onderzoek naar bekendheid donorregistratie

Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. De belangrijkste verandering is dat iedereen van 18 jaar en ouder wordt geregistreerd in het Donorregister met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, tenzij iemand zelf actief zijn of haar keuze heeft vastgelegd.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is benieuwd wat Nederlanders weten en vinden van het huidige donorbeleid in Nederland. Het VWS wil verder weten of de informatie die zij verspreidt over het donorbeleid bij alle Nederlanders bekend is. Het is voor VWS belangrijk dat zij alle Nederlanders op de hoogte houdt van het beleid, maar VWS realiseert zich dat op dit moment misschien niet alle Nederlanders informatie over het donorbeleid ontvangen. VWS heeft onderzoeksbureau Motivaction gevraagd een onderzoek uit te voeren waarmee informatie wordt verzameld in hoeverre het beleid van VWS over orgaandonatie bekend is.

Motivaction heeft KansPlus gevraagd om een korte online vragenlijst te verspreiden om zo een beeld te krijgen over de bekendheid met donorregistratie bij mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. De vragenlijst is in te vullen via deze link.

 

Nieuw bestuur voor ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen

Op zondag 13 januari konden leden van KansPlus in de regio Eindhoven kennis maken met de nieuwe bestuurders van de ledengroep KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen.
Onder het genot van warme oliebollen en een glas bubbels namen de oud bestuurders tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Bubbels & Bollen’ afscheid en werden de nieuwe bestuurders verwelkomd.

De afscheidnemende bestuurders Ad den Hartog, Cees Adams, Maarten Haasnoot, Pierre Dassen en Theo Magermans kregen de KansPlus gouden Speld van Verdienste voor hun vele jaren bestuurswerk voor de vereniging. Vanuit het landelijk bureau van KansPlus waren Pouwel van de Siepkamp en Dickie van de Kaa aanwezig. Namens Sien was Koos Spanbroek erbij.

     

KansPlus-Sien Eindhoven|Helmond|de Kempen is er in geslaagd goede opvolgers te vinden in Ciske van der Wal (secretaris), Hans Tholen (penningmeester), Marijke Blom (voorzitter) en Peter Jacobs (coördinator activiteiten).

Wij wensen hen veel succes en een mooie samenwerking!

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak voldoet aan een belangrijke behoefte bij de achterban van KansPlus/VraagRaak. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis- en adviescentrum. Jaarlijks zijn er honderden telefonische contacten. Ook wordt, waar mogelijk en wenselijk, advies per e-mail gegeven.

Bij het Kennis- en adviescentrum werken vrijwilligers die ondersteund worden door een consulent en een coördinator. De vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem of de vraag  is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen worden.

Voor versterking van ons telefoonteam zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers om gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst te verzorgen. De telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Wat vragen wij:

 • Beschikbaarheid van 1 ochtend per twee weken van 10.00 tot 13.00 uur en enige extra tijd om kennis actueel te houden bij voorkeur op maandag en/of dinsdag
 • Vaardigheden om goed te luisteren en door het stellen van de goede vragen de beller te helpen het probleem en/of vraag te verhelderen
 • Bekendheid met de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Goede schriftelijke communicatievaardigheden
 • Oplossingsgericht denken, rekening houdend met het krachtenveld waarin het probleem zich voordoet
 • Een positief ingestelde persoon die het leuk vindt om andere leden te ondersteunen
 • Een stabiele persoonlijkheid die de eigen grenzen goed kent en kan bewaken
 • Beschikking over een goede internetverbinding thuis en een goede computer/laptop
 • Computervaardigheden om te rapporteren in de geautomatiseerde rapportage van het Kennis-en adviescentrum

Wat bieden wij:

 • Een gedegen training bij de start van de werkzaamheden
 • Intensieve begeleiding door een beroepskracht van KansPlus
 • Enkele malen per jaar een teamdag met deskundigheidsbevordering en om ervaringen uit te wisselen
 • Een financiële vergoeding conform het vrijwilligersbeleid van KansPlus.

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met  Marion Thielemans, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: m.thielemans@kansplus.nl .

Hier kunt u de vacature downloaden: werving vrijwilligers K en a.

Rectificatie artikel PlusPunt

In het artikel ‘Zelfstandig stemmen voor iedereen’ is helaas een verkeerde website genoemd. De juiste website is www.simpelstemmen.nl

Op www. simpelstemmen.nl kunt u toegankelijke informatie vinden over de politiek, wat de verkiezingen inhouden, een politiek ABC met tips over stemmen en een quiz om je testen.

Brainstormbijeenkomst voor een dynamisch KansPlus

Een van de bouwstenen van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 is het ontwikkelen van een dynamische organisatie voor KansPlus. In het plan zijn hier al enkele ingrediënten voor aangedragen, zoals:

 • Afstemmen van de informatie aan leden op behoefte die door henzelf is aangegeven
 • Betere verbinding tussen het landelijk bestuur en de ledengroepen
 • Inrichten van themaledengroepen voor leden met een zelfde interesse

Vanuit ledengroepen zijn de afgelopen periode meer ideeën aangedragen die in het uitwerken van deze bouwsteen kunnen worden meegenomen, zoals verschillende vormen van lidmaatschap om mensen aan ons te verbinden.

Maar naast deze ideeën zijn er vast meer gedachten en concrete voorstellen die ertoe bij kunnen dragen dat de dynamiek in KansPlus zich ontwikkelt in een richting die beter aansluit bij wat past in de huidige tijd.

Om deze gedachten en voorstellen te verzamelen organiseert het landelijk bestuur een brainstormbijeenkomst waarin we met de aanwezigen alle ideeën willen verzamelen om vervolgens te kijken wat kansrijk en mogelijk is om te gaan realiseren.

De bijeenkomst zal worden begeleid door Marike Kuperus. Marike is deskundige op het gebied van verenigingen. U kent haar ook als ‘De oma van Fé’ in de columns die ze schrijft in PlusPunt. Ook heeft zij op de Algemene Vergadering waar Jo Terlouw afscheid nam een inspirerende presentatie verzorgd over het moderniseren van de vereniging.
We zijn ervan overtuigd dat we onder leiding van Marike een inspirerende en succesvolle brainstormbijeenkomst kunnen hebben.

De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari van 10.30 – 14.30 uur in Koningshof- Zaal 1, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
We nodigen voor deze bijeenkomst de bestuurders van de lokale ledengroepen uit, maar uiteraard zijn alle leden die ideeën hebben van harte welkom.

Via deze link kunt u zich aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst.

Reageer op het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het kabinet presenteerde onlangs een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie. Dat kan tot uiterlijk 18 december.

Ook u kunt op de aanpassing van de Wajong reageren, als individu of als organisatie/vereniging. Hieronder een aantal punten uit het wetsvoorstel die aandacht verdienen:

 • Het volgen van een studie heeft geen gevolgen meer voor de hoogte van of het recht op een Wajonguitkering. Voor studerende Wajongers kan dit positieve gevolgen hebben.
 • Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen die geen arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn, ontvangen een volledige Wajong-uitkering als ze nog schoolgaand zijn.
 • De (voortgezette) werkregeling (Wajong 2010) vervalt. Dit is ongunstig voor de mensen die hier gebruik van maken.
 • Wat op het oog positief lijkt maar nog wel verdere bestudering behoeft, is dat de Wajong op een aantal punten wordt geharmoniseerd. De inkomensondersteuning voor mensen in de oude Wajong en de Wajong 2010 worden gelijkgetrokken, net als de verplichting een passend werkaanbod te aanvaarden als voorwaarde voor een re-integratietraject bij het UWV.
 • De regels m.b.t. het beëindigen en her-activeren van het recht op Wajong worden aangepast. Hierdoor blijft het recht op Wajong bij inkomsten uit arbeid vijf in plaats van een jaar bestaan.

Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Doe dat dan uiterlijk 18 december via deze link.

Bron: www.iederin.nl

Ieder(in) werkt momenteel aan een reactie. Deze zal naar verwachting in de tweede week van december worden ingediend en op www.iederin.nl worden geplaatst.