Actueel - Pagina 2 van 14

Reactie KansPlus op bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

ZN en de VGN stellen dat een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Aan de hand van vijf thema’s, de zgn. kanslijnen, geven ze vorm aan het anders organiseren van betaalbare zorg. Het Landelijk akkoord gehandicaptenzorg is al verstuurd naar de zorgorganisaties.

KansPlus is zeer verontrust over de gevolgen van dit akkoord voor de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en vraagt aandacht voor het volgende:

 • Het is onvoorstelbaar dat in deze tijd een dergelijk akkoord tot stand is gekomen zonder gelijkwaardige inbreng van cliëntorganisaties.
 • Het is zeer zorgelijk dat de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders voor het bieden van kwalitatief goede zorg gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven wordt vervangen door de verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het werken aan duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Het gaat om zorg en ondersteuning aan mensen.
 • Zorgaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de instroom van nieuwe zorgverleners te bevorderen en de uitstroom te beperken door het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.
 • Het is onbegrijpelijk dat er geen aandacht is voor de alsmaar toenemende bureaucratie en overhead in zorginstellingen. Ook worden geen grenzen gesteld aan het eigen vermogen dat bij sommige zorgaanbieders buitensporig hoog is.
 • Het streven om de instroom in de Wlz te beperken leidt niet tot verlaging van de kosten op landelijk niveau. Het is een verschuiving van de kosten van de Wlz naar Wmo en van zorgkantoren naar gemeenten. Kostenverlaging kan alleen gerealiseerd worden als mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onvoldoende zorg in de WMO kan leiden tot ernstige problemen voor mensen en tot de ontwikkeling van een meer complexer zorgvraag.
 • Als VGN en ZN gezamenlijk streven naar een verminderde instroom wordt de positie van het CIZ als orgaan voor onafhankelijke indicatiestelling aangetast.
 • Inzet van technologie leidt niet alleen tot vereenzaming van mensen, maar ook tot een reductie van het beroep van de zorgverlener tot het verrichten van functionele handelingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de noodzaak tot het bieden van nabijheid.
 • De inzet van professionele zorg wordt aanvullend gemaakt op de inzet van mantelzorgers. Zij worden verantwoordelijk gemaakt voor problemen die zorgaanbieders hebben om hun verantwoordelijkheid voor goede zorg waar te maken.
 • De voorgestelde verschraling van de dagbesteding zal direct leiden tot een verschraling van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Woninggebonden dagbesteding zal niet leiden tot vermindering van de personeelskosten, tenzij er van wordt uitgegaan dat deze dagbesteding er door de woonbegeleiders maar even bijgedaan word

Vrijdag 1 april hebben de cliëntenorganisaties Iederin, KansPlus en LFB en gesproken over het Landelijk Akkoord gehandicaptenzorg.

VGN en ZN hebben aangegeven dat het niet betrekken van de cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van het landelijk akkoord niet juist was.  De kennis vanuit het cliënt- en naastenperspectief is gemist en de effecten van het akkoord waren onvoldoende in beeld. Ook is geconstateerd dat er goede intenties en bedoelingen ten grondslag liggen aan het akkoord.

De cliëntenorganisaties hebben in dit overleg de risico’s en ongewenste effecten benoemd via de lijn die aangegeven is in de Inleiding en Ambitie van het landelijk akkoord. Voor donderdag 7 april staat een vervolgoverleg gepland.

Wij houden u via onze websites op de hoogte over de verdere ontwikkelingen omtrent dit bestuurlijk akkoord wat van grote invloed is op de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

(Lees hier het volledige bestuurlijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ van VGN en ZN)

Lees meer

In memoriam Jan Hoornsman

Via het bestuur van de  KansPlus ledengroep Noord-Holland Noord (NHN), ontvingen wij het droevige bericht dat op 10 februari 2022 Jan Hoornsman is overleden.

Jan Hoornsman stond bekend als een zeer sociaal bewogen en maatschappelijk betrokken mens. Reeds in de jaren 80 zette Jan zich in voor onze doelgroep en maakte hij als penningmeester deel uit van het bestuur van VOGG De Noordkop. Hij maakte zich hard voor vele initiatieven die destijds werden ondernomen voor onze doelgroep en was zeer betrokken bij o.a. het paardrijden en het vervoer van de Avondschool (SASV). Hij vond het belangrijk om dit soort initiatieven vanuit de vereniging te stimuleren en waar mogelijk financieel te ondersteunen.

Naast zijn deelname binnen het bestuur van VOGG De Noordkop zat Jan ook in andere overlegorganen, zoals bijv. de Regionale Commissie. Standaard bezocht hij de landelijke vergaderingen van KansPlus en maakte hij op vele fronten gebruik van de mogelijkheden op te komen voor de mens met een verstandelijke beperking.

Na de fusie van de afdelingen VOGG De Noordkop, West-Friesland en Alkmaar tot KansPlus Noord-Holland Noord (NHN) bleef Jan zich als bestuurslid inzetten in de functie van secretaris. Hij bleef dit doen met hart en ziel, zelfs toen zijn gezondheid hem langzaam in de steek begon te laten. Tijdens bestuursvergaderingen gaf Jan heel duidelijk aan dat hij –ondanks zijn afnemende gezondheid- wel graag betrokken wilde blijven en wilde deelnemen aan de vergaderingen. De laatste ledengroep vergaderingen hebben wij gehouden in het verzorgingshuis, waar hij inmiddels naar toe was verhuisd .

Naast zijn inzet voor onze vereniging heeft Jan ook zijn steentje bijgedragen aan vele andere maatschappelijke initiatieven, zoals de Bel- en Buurtbus in de Noordkop. Hij ondersteunde deze initiatieven niet alleen bestuurlijk (meestal als penningmeester), maar was ook actief op praktisch gebied, zoals bijv. als chauffeur. Wederom werd duidelijk hoe belangrijk hij mobiliteit vond, in dit geval voor ouderen en minder validen. Wij herkenden deze inzet en dachten terug aan zijn onvermoeibare daadkracht m.b.t. het vervoer van de Avondschool.

In zijn werkbare leven heeft Jan ruim 40 jaar leiding gegeven aan de financiële administratie van CAV de Wieringermeer in Slootdorp. Na zijn pensionering in 2009 kon hij zich volledig toewijden aan hetgeen hij maatschappelijk van groot belang vond.

KansPlus is Jan Hoornsman bijzonder erkentelijk voor zijn decennialange inzet en verdiensten voor KansPlus en daarmee voor mensen met een verstandelijke beperking en wenst de familie en alle andere betrokkenen sterkte met dit verlies, slechts vier maanden na het overlijden van zijn vrouw.

Lees meer

Koninklijke onderscheiding voor Pouwel van de Siepkamp

Op vrijdag 11 maart ontving Pouwel van de Siepkamp een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Franck Backhuijs van de gemeente Nieuwegein. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Pouwel van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als vrijwilliger bij diverse organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

KansPlus
Pouwel van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020) van KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hij lobbyde bij ministeries, brancheorganisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Hij was de motor achter het onderzoek naar sociale inclusie van de doelgroep in een beschutte woonomgeving. Hij nam deel aan de actualisatie van het zorgprofiel VG7 en aan het traject tot de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. Tijdens de coronapandemie voerde hij wekelijks overleg met ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk van naasten om de doelgroep zoveel mogelijk te beschermen tegen de effecten van de pandemie en de maatregelen.

Gentle Teaching
De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode ‘gentle teaching’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij stond aan de basis van de introductie van de methode in Nederland, ontwikkelde lesmateriaal, leidde trainers op, verzorgde trainingen voor begeleiders in verschillende landen en was adviseur bij implementatietrajecten en individuele cliënt trajecten.

RIGPA
Van 2006 – 2014 was de heer Pouwel van de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational program. Hij begeleidde zorgverleners in de zorg voor chronisch zieken en stervenden.

Werkverband van Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003 – 2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen. Hij fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke beperking richting de overheid, de politiek en adviesorganen. Ook bereidde hij mede de fusie voor tot KansPlus.

Dennendal
Van 1994 – 2008 was de heer Pouwel van de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, later Familievereniging Reinaerde (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties.

Groenlinks
Sinds 1992 is Pouwel van de Siepkamp vrijwilliger bij Groenlinks. Hij was coördinator van het landelijk netwerk zorg, was lid van schaduwcommissie in de gemeenteraadsfracties en raadslid bij de gemeente Nieuwegein.

Kortom, Pouwel van de Siepkamp heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doet hij met grote passie en heel veel deskundigheid.
Op dit moment is Pouwel van de Siepkamp vrijwillig beleidsadviseur bij KansPlus.

Lees meer

Vervolg- Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer.

De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven eind november 2021 gezamenlijk een brief aan Kamerleden met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren.

Er zijn vragen gesteld door de VVD-fractie en door de CDA-fractie of de minister het probleem herkent en zo ja, of de minister bereid is dit op te lossen door de Wet langdurige zorg aan te passen. Naar aanleiding van deze vragen is er met het ministerie van VWS contact geweest. Helaas heeft dit niet geleid tot een toezegging van het ministerie om het voorliggende wetsvoorstel te benutten om dit probleem op te lossen. Hoewel de nota naar aanleiding van het verslag nog niet bekend is, gaan wij er dan ook van uit dat de minister geen nota van wijziging zal indienen die voorziet in een oplossing van het probleem.

Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit probleem blijft bestaan en roepen daarom op om het wetsvoorstel te amenderen zodat een familielid namens een cliënt een (her) indicatie kan aanvragen en de vervolgbeslissingen kan nemen die nodig zijn om de aanspraak op zorg te verwezenlijken.

Dit schrijven de bovengenoemde organisaties op 2 maart in een brief aan de leden van de vaste commissie van VWS voor de behandeling van wetsvoorstel 35 943.

20220302uJM VWS Wetsvoorstel 35 943

Lees meer

Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met beperking

KansPlus steunt de oproep van Ieder(in) en de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de waarheid in jullie landen, dring er bij jullie regeringen op aan om in actie te komen.” Ieder(in) en European Disability Forum (EDF – de De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking) pleiten voor noodhulp met extra aandacht en inzet voor mensen met een beperking.

Zorg in gevaar en vluchten is vaak geen optie

In Oekraïne zijn 2,7 miljoen personen met een handicap geregistreerd. Velen verkeren in een noodsituatie en lopen door hun beperking extra risico’s. Veel mensen met een beperking wonen in een instelling. Doordat het personeel dat daar werkt vlucht, staat hun woonplek onder druk. Ook is een grote groep mensen met een beperking of chronische aandoening afhankelijk van ziekenhuisbehandelingen, medicijnen, zuurstof of andere (zorg)voorzieningen. De continuïteit en toegang tot deze voorzieningen is in groot gevaar. Vluchten is voor veel mensen door mobiliteitsbeperking- of andere handicap geen optie.

Mensen met een handicap strijden mee

De zusterorganisatie van Ieder(in)  in Oekraïne schrijft het volgende: “Vandaag de dag helpen mensen met een handicap en gehandicaptenorganisaties in Oekraïne onze staat en staan ze schouder aan schouder met onze verdedigers. Iedereen probeert zo goed mogelijk te helpen: door maaltijden te koken, te coördineren, medicijnen te bezorgen, te helpen in ziekenhuizen, onderdak te bieden aan ontheemden in het land, zich aan te sluiten bij territoriale civiele strijdkrachten of molotovcocktails te maken. Gisteren kregen we informatie dat een zoon, vader en echtgenoot in de buurt van Kyiv is gedood bij het verdedigen van zijn familie, zijn huis. Hij gebruikte een rolstoel, maar sloot zich ook aan bij de verdediging. Onze wereldberoemde paralympische atleten namen de wapens op. We zijn verenigd.”

Oproep samen met European Disability Forum

De contacten van het EDF in Oekraïne bevestigen dat de situatie voor personen met een beperking erbarmelijk is. Met de escalatie van de situatie in het land vragen wij samen met het EDF uitdrukkelijk aandacht op grond van artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap. De verantwoordelijken moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming en veiligheid van alle personen met een beperking te waarborgen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan degenen die het grootste risico lopen, waaronder vrouwen, kinderen, blinden en doofblinde mensen, mensen met psychosociale en verstandelijke beperking en met een hoge ondersteuningsbehoefte.

Oproep aan Nederlandse regering

KansPlus onderschrijft de oproep van het EDF en Ieder(in) waarin zij de Nederlandse regering en de partners met wie zij samenwerken oproepen om extra aandacht te hebben voor de bescherming en veiligheid van personen met een beperking in Oekraïne door rekening te houden met:

 • hun verplichtingen op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, artikel 11 betreffende risicosituaties en humanitaire noodsituaties;
 • Resolutie 2475 (2019) van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van personen met een handicap in conflictsituaties;
 • Internationaal Humanitair Recht en de Humanitaire Beginselen.

We roepen de politieke leiders en alle hulp-, ondersteunings- en veiligheidsorganisaties die zich met deze crisis bezighouden op om ervoor te zorgen dat personen met een beperking:

 • volledige toegang hebben tot alle humanitaire hulp;
 • worden beschermd tegen geweld, misbruik en mishandeling;
 • worden voorzien van toegankelijke en begrijpelijke informatie over veiligheid en bijstand, evacuatieprocedures en -ondersteuning;
 • volledige toegang hebben tot basisdiensten, waaronder water en sanitaire voorzieningen, sociale ondersteuning, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en informatie;
 • mensen met een beperking en hun organisaties te betrekken bij de humanitaire hulpacties.

Meer informatie:

 

Bron: Ieder(in)

Lees meer

Reactie rapport Onderzoeksraad voor veiligheid: gehandicaptenzorg is vergeten groep

Op 3 maart heeft KansPlus samen met Ieder(in), EMB Nederland, Sien, LVOI, Cornelia de Lange Syndroom, Stichting Downsyndroom, 2CU Complex Care United, SOL Limburg,
NVA-Nederlandse Vereniging voor Autisme en dit Koningskind een brief gestuurd naar de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin zij gezamenlijk vragen om een aanvullend onderzoek naar de situatie in de gehandicaptenzorg als gevolg van de aanpak van de coronacrisis.

Dit naar aanleiding van het in februari verschenen eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de gehandicaptenzorg niet genoemd wordt. Ook in de gehandicaptenzorg is in de eerste periode van de coronapandemie tot september 2020 veel gebeurd en heeft zich een ‘stille ramp’ voltrokken.

In de instellingen voor de gehandicaptenzorg stierven veel bewoners en heerste grote eenzaamheid en angst zowel bij bewoners als bij naasten als bij zorgverleners. Ook gingen op slot en er was geen contact mogelijk tussen naasten en hun kinderen, broers of zussen en anderen. Niet omdat er een door de overheid opgelegde bezoekregeling was, maar omdat de sector een eigen bezoekregeling toepaste. En elke zorginstelling hanteerde, ondanks de handreiking ‘Bezoek en logeren’ van de VGN, waarin werd opgeroepen maatwerk per locatie/woning te leveren, een eigen regeling. Veel zorgaanbieders gaven een eigen uitleg aan deze handreiking en stelden een algemeen bezoekverbod voor de hele
instelling in. De gevolgen van de toegepaste maatregelen beïnvloedden het leven van mensen woonachtig in groepswoningen, kleinschalige wooninitiatieven, zij die bij ouders wonen en hen die begeleid zelfstandig wonen. Ook naasten werden hard getroffen door maatregelen. Hiermee werd het recht op zelfbeschikking volledig terzijde geschoven. Voor veel bewoners en naasten ontbrak elk perspectief.

Als cliëntenorganisaties, die in nauw contact staan met onze achterban, constateren wij dat er onvoldoende aandacht was voor de fysieke kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking én voor de sociale en psychische kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de eerste periode van de pandemie waarover uw rapport gaat.

03-03-2022-Brief aan Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Lees meer

Samen werken aan goede zorg

Op 8 maart organiseert de VGN namens de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg. Deze bijeenkomst gaat over de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In dat kwaliteitskader zijn afspraken gemaakt over goede zorg en ondersteuning. De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van leven en bestaan en is bedoeld voor mensen met een beperking. Ook helpt het begeleiders, managers en zorgorganisaties om het werken met mensen met een beperking verder te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

KansPlus, Het LSR en Ieder(in) zijn als cliëntorganisaties betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitskader. Ook zijn we onderdeel van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van het kader. Het kwaliteitskader loopt dit jaar af. Daarom spreekt de stuurgroep nu over verbetering van het kader. Daar doen verschillende partijen aan mee, zoals VGN, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en een aantal beroepsverenigingen.

Voor wie is de bijeenkomst?

De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen:

 • bestuurders
 • zorgmedewerkers
 • kwaliteitsfunctionarissen
 • cliënten en hun ondersteuners
 • verwanten en hun ondersteuners
 • mensen die werken bij zorgkantoren
 • mensen van de inspectie.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 • Een gezamenlijk deel waarbij twee dagvoorzitters in gesprek gaan met een zorgaanbieder, een ervaringsdeskundige en de voorzitter van de stuurgroep.
 • Kleine groepjes waar je met andere mensen in gesprek gaat over één onderwerp. Je kunt zelf aangeven over welk onderwerp je graag in gesprek wilt. Aan die gesprekken doen mensen met een beperking mee, hun naasten, begeleiders, managers, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders. De gesprekken worden geleid door iemand van de stuurgroep.

Aanmelden

Wil je meedoen? Schrijf je snel in!  Laat het ook aan andere mensen weten, zodat iedereen die dat wil kan meepraten over kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Inschrijven gaat via https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg

Meer informatie over de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg op https://www.vgn.nl/agenda/2022-03/op-weg-naar-een-geactualiseerd-kwaliteitskader

 

Lees meer

Inclusieve stembureaus

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Stichting Prokkel ( www.prokkel.nl) zet zich in om bij de komende verkiezingen in elke Nederlandse gemeente één duo bestaande uit een persoon zonder en met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger in het stemlokaal te hebben. En daardoor bij te dragen aan inclusie, oftewel het meedoen en erbij horen van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de initiatiefnemer op zoek naar mensen met en zonder beperking, die zich samen als duo vrijwillig inzetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022.

Om dit mogelijk te maken worden duo’s gevormd bestaande uit een persoon zonder en een met een (licht) verstandelijke beperking. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, legt uit wat de term ‘prokkel’ inhoudt. “Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.” Een inclusief stembureau dus. In totaal hoopt de organisatie dat in maart in zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten een stembureau te vinden is waar een Prokkelduo actief zal zijn. “Vorig jaar hebben we een pilot gedaan in zeven gemeenten en het is alle partijen heel goed bevallen. Daarom breiden we dit jaar onze ambities uit.”

Wie zin heeft in zo’n prikkelde ontmoeting en altijd al eens een stembureau heeft willen bemensen of dit sowieso al van plan was, kan zich aanmelden via www.prokkel.nl. “De deelnemers krijgen een training vanuit de gemeente en begeleiding vanuit ons. Zo zorgen we dat iedereen goed geïnformeerd is en de dag soepel kan verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

Kijk ook op https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/ voor meer informatie.

Lees meer

Verbeteringen nodig bij uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren.

KansPlus vraagt in een gezamenlijke brief met Ieder(in), LSR, LFB en Per Saldo om aandacht voor de volgende knelpunten:

 • Meer bekendheid en kennis over de Wzd bij cliënten, familie en zorgverleners.
 • Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig.
 • Personeel en ondersteuning: voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ICT en de hoge werkdruk.
 • Sterkere inzet cliëntvertrouwenspersoon (cvp): mensen kunnen bij onvrijwillige zorg een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen dienen laagdrempelig en vrij beschikbaar te zijn.
 • Ontwikkelen alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Via de volgende link is de volledige brief te lezen: Schriftelijke inbreng wetsevaluatie Wvggz en Wzd eerste fase TK25424-598

 

Lees meer

Harold de Graaf stopt als voorzitter Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus

Met ingang van 1 april legt Harold de Graaf zijn functie als voorzitter van KansPlus neer. Het voorzitterschap is niet langer te combineren met zijn werkzaamheden. Harold de Graaf is sinds september 2021 algemeen directeur van NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).

Harold de Graaf: “Het was voor mij een voorrecht om op te komen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De beweging om de vereniging KansPlus toekomstbestendig te maken is ingezet, ook daar ben ik trots op. Door mijn andere werkzaamheden ontbreekt het mij aan voldoende tijd om de belangenbehartiging en de vereniging recht te doen. Dat begint te “knagen” en daarom heb ik helaas moeten besluiten mijn functie als voorzitter van KansPlus neer te leggen. Ik wens de leden, vrijwilligers, medewerkers en bestuur van KansPlus alle goeds.”

Harold de Graaf was sinds oktober 2020 voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus. Hij heeft zich toegewijd en met grote betrokkenheid ingezet voor de missie van de vereniging: bijdragen aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
KansPlus komt op voor en ondersteunt mensen met een verstandelijk beperking en hun netwerk. Zo werken we aan een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het landelijk bureau zijn Harold dankbaar voor zijn inzet en grote betrokkenheid.
Met het vertrek van Harold de Graaf is het landelijk bestuur op zoek naar een opvolger als voorzitter van het landelijk bestuur.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2363744.

Lees meer