Actueel - Pagina 2 van 17

Kabinet komt in november met plan energiesteun voor zorginstellingen

Het kabinet-Rutte maakt volgende maand een steunregeling bekend voor zorginstellingen met een hoge energienota. “De maatregel heeft een soortgelijke systematiek als de coronasteun die is verleend aan de zorgsector”, zegt minister Helder van VWS.

Helder “deelt de urgentie van het probleem”, maar zegt dat VWS niet alle extra energiekosten gaat compenseren. “In de tussentijd kunnen instellingen bij hun zorgkantoor terecht.” Die zou volgens haar een instelling financieel tegemoet kunnen komen of kunnen zorgen voor een overbrugging. Dat hangt mede af van de financiële reserves van die organisatie.

https://www.skipr.nl/nieuws/vws-energiesteun-aan-zorgsector-gaat-lijken-op-coronahulp/

Bronnen: skipr.nl en Docu-alert 510

Lees meer

Energiekosten grote last voor gezinnen met zorgintensieve gezinsleden

Er komen steeds meer berichten dat het prijsplafond  om te compenseren voor de sterk gestegen energie kosten niet passend is voor gezinnen met een thuiswonende zorg-intensieve verwant. Ook voor wooninitiatieven is niet duidelijk of zij gecompenseerd gaan worden zoals voor de meeste zorginstellingen gaat gelden.

Koepelorganisatie Ieder(in) heeft op 6 oktober de Tweede Kamer gevraagd voor een gerichte compensatie https://iederin.nl/verbeter-bestaanszekerheid-en-kom-met-gerichte-compensatie-van-energiekosten/

Om de problematiek meer zichtbaar te maken is KansPlus, samen met een aantal andere organisaties, op zoek naar inhoudelijke voorbeelden en wat dit betekent voor u en uw gezin of voor uw wooninitiatief.

Er zijn meer waskosten, elektrische hulpmiddelen die stroom vragen, extra verwarming.
Het prijsplafond is niet passend voor mensen met een zorgintensieve verwant thuis. Zij zitten altijd boven de grenswaarden van modaal verbruik. Energie besparen lukt nauwelijks.

Met uw melding kunnen we dit bij beleidsmakers en politieke beslissers op de agenda krijgen.
De samenwerkende organisaties zijn: KansPlus, EMB Nederland, Sien, 2CU, Helpende Handen en Dit Koningskind.

Meld uw situatie met voorbeelden via https://www.kansplus.nl/over-kansplus/meld-uw-ervaring/

Lees meer

IGJ en NZa bezorgd over medische basiszorg ouderen en gehandicapten

Wie is er verantwoordelijk voor de basiszorg voor ouderen en gehandicapten in kleinschalige woonvormen? De onduidelijkheid hierover leidt tot gezondheidsrisico’s. Dat stellen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het komt steeds vaker voor dat mensen die intensieve langdurige zorg krijgen in een kleinschalige woonvorm, geen toegang hebben tot medische basiszorg. Dit is de zorg waarvoor je als je thuis woont naar de huisarts gaat. De langdurige zorg wordt aan deze mensen door de woonvoorziening geleverd, maar een behandeling van een arts of fysiotherapeut moeten de bewoners zelf regelen.

Verantwoordelijkheid

Zorgkantoren en zorgaanbieders van kleinschalige woonvormen slagen er in een aantal regio’s niet in om voor de cliënten de basiszorg te regelen. De IGJ en NZa zijn met een aantal lokale partijen in gesprek gegaan om samen tot passende oplossingen te komen. Maar die zijn nog niet gevonden.  “Het probleem komt doordat niet duidelijk is afgesproken wie er verantwoordelijk is voor deze zorg”, stellen de instanties in een gezamenlijk bericht. “De specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten of de plaatselijke huisarts. Aan deze onduidelijkheid moet een einde komen. Want anders kan dit leiden tot gezondheidsrisico’s.”

Regionale oplossingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen daarom in een gezamenlijke brief aan minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om aandacht voor de toegankelijkheid van deze medische basiszorg. “Minister Helder (VWS) werkt al aan een structurele oplossing met afspraken op centraal niveau. Maar dat kost tijd. De IGJ en de NZa vragen de minister daarom nu te organiseren dat zorgkantoren, zorgverzekeraars, beroepsgroepen en brancheverenigingen komen tot regionale oplossingen. Per regio moeten er afspraken komen over wie de basiszorg voor deze kwetsbare groep oppakt. De NZa ondersteunt dat door prestaties en tarieven te herijken als dat nodig is. De IGJ houdt binnen haar toezicht rekening met de regionale context en afspraken.”

Bronnen: skipr.nl en igj.nl

Lees meer

VGN lanceert Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige zorg van VWS, en Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het Kwaliteitskompas is de opvolger van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector.

Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid

Evenals het Kwaliteitskader gaat het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. Vergeleken met het Kwaliteitskader is het Kwaliteitskompas minder instrumenteel, sluit het beter aan op de praktijk en is er meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Daarbij is er aandacht voor het sociaal netwerk van mensen met een beperking, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen.

Wat is goede zorg?

De veranderingen zijn ingegeven door de input van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Tijdens een bijeenkomst in maart jongstleden, georganiseerd door VGN, praatten zij mee over wat goede zorg voor hen betekent. Zorginstituut Nederland heeft recent definitief groen licht gegeven voor het Kwaliteitskompas en het meteen opgenomen in zijn kwaliteitsregister. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028.

Roadshow

Direct na de lancering is er een roadshow van start gegaan. Tot aan de zomer van 2023 worden (zorg)organisaties bezocht om toelichting te geven op de inhoud, de ambities en de toepassing. De werkgroep die heeft gebouwd aan het Kwaliteitskompas zal in gesprek gaan met zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokken partijen bij de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Meer informatie

Op de website van de VGN https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028 is uitgebreide en actuele informatie te vinden over het Kwaliteitskader.

Het volledige kwaliteitskompas is volledig te lezen en te downloaden via deze link.

 

Bronnen: iederin.nl en vgn.nl

Lees meer

EMB congres ‘Kijk! Een frisse blik…mijn familie & ik’

Op 30 november is hét congres voor professionals, ouders, verwanten en andere betrokkenen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Het is belangrijk dat ouders, verwanten en vertegenwoordigers deel kunnen nemen aan dit jaarlijkse congres en daarom zijn er gratis kaarten voor leden van belangenorganisaties. Ook voor leden van KansPlus. Deze gratis kaarten worden beschikbaar gesteld door EMB Nederland, waar KansPlus mee samenwerkt.

Bij aanmelding via de link kunt u aangeven lid te zijn van een van de samenwerkende organisaties of van een andere ouder-verwantenorganisatie (ook dan is deelname gratis).

Er zijn een beperkt aantal plaatsen gratis beschikbaar dus meldt u snel aan!

Aanmelden EMB congres

Kijk hier voor het programma!

Lees meer

Over wilsbekwaamheid en het belang dit samen te bespreken

Wilsbekwaamheid is niet een van de makkelijkste onderwerpen om te bespreken, maar wel belangrijk. De samenspraak tussen cliënt en zorgprofessional is hierbij essentieel, stelt José Laheij, vice-voorzitter van KansPlus, in het interview met SKILZ.nu (https://lnkd.in/e-8sUUw3) over de richtlijn Wilsbekwaamheid.

Hieronder de tekst van het interview.

De ontwikkeling van de handreiking Wilsbekwaamheid is vergevorderd. José Laheij vertegenwoordigt via KansPlus, waarvan ze vicevoorzitter is, het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking in de werkgroep Wilsbekwaamheid.

KansPlus zet zich in voor het belang van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Zij zetten zich in voor het kunnen leiden van een zinvol en plezierig leven. KansPlus is zowel landelijk als regionaal actief op het gebied van belangenbehartiging, advies en informatie en ontmoeting.

Wilsbekwaamheid: een complex begrip

‘Wilsbekwaamheid is een begrip dat bijna niet te definiëren is. Dat maakt het tot een complex begrip. Uit de gesprekken die we als werkgroep hierover hebben gevoerd, is dat ook zeker duidelijk geworden. Want wat iemand wel of niet kan beslissen, is heel moeilijk te bepalen. Ik vergelijk het met een zoektocht. En in die zoektocht is het erg belangrijk dat de ervaring en kennis van cliënten en naasten meegenomen worden, naast de wetenschappelijke en professionele kennis.’

Samenspraak cliënt en professional

‘De essentie is terug te brengen naar de samenspraak tussen cliënt en professional, en de naaste. Door samen in gesprek te gaan, echt in verbinding te zijn met elkaar, kun je de beste stappen zetten. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat cliënten met passende ondersteuning veel kunnen. Ook als het om beslissingen gaat, en dan hoeft het niet altijd om grote beslissingen te gaan. Dat vergt inzet van professionals, goed luisteren, het lef om echt door te vragen. Zaken niet in te vullen voor de cliënt, maar mee te denken mét de cliënt. En bovenal een houding dat je dat belangrijk vindt. Dat zien we gelukkig steeds meer. Daarom is deze handreiking ook zo belangrijk, omdat juist die samenspraak tussen cliënt en professional een essentiële plaats heeft gekregen.

Daarnaast is het van groot belang dat de bescherming van de wettelijk vertegenwoordiger wordt meegenomen. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat een zorgorganisatie bepaalt wat er gaat gebeuren bij een cliënt met een verstandelijke beperking. Dat is een onwenselijke situatie.’

Handreiking in de praktijk

‘Voor KansPlus is het belangrijkste dat de wensen en de beslisvaardigheid van iemand met een verstandelijke beperking, en de ervaringskennis van de naaste daarover geborgd worden in het besluitvormingsproces. Goede ondersteuning hierbij van mensen met een beperking vereisen het versterken van het recht om zelf te beslissen en het versterken van beslisvaardigheid. Daar wordt in deze handreiking veel aandacht aan besteed. Daar zijn we blij mee.
Een ander mooi winstpunt is het uitgangspunt dat iedereen wilsbekwaam is totdat anders is aangetoond.

Natuurlijk blijven er altijd nog wensen over. Dan denk ik aan de betrokkenheid van naasten en wettelijk vertegenwoordigers bij de vraag of er sprake van wilsonbekwaamheid zou kunnen zijn en de besluitvorming daarover. In de praktijk heeft iedere betrokkene een eigen rol en beschikt over kennis en ervaring die er in het besluitvormingsproces toe doen. Het is aan de professionals om de professionele kennis aan ervaring en perspectieven te verbinden.

Meerwaarde van een multidisciplinaire setting

‘Het werken met al deze verschillende partijen vanuit diverse disciplines aan deze handreiking is echt van meerwaarde. En naar mijn idee ook een voorbeeld van hoe het in de praktijk zou moeten gaan. Vanuit verschillende invalshoeken kijken naar de vraag die voorligt; vanuit de kennis die de wetenschap biedt, de professionele praktijk en vanuit ervaringskennis. Ik kan niet anders zeggen dan dat het zeer boeiend en waardevol is. En het resultaat mag er zo meteen zijn.

Wat me daarnaast bijzonder geraakt heeft in het proces, is de oprechtheid en grote betrokkenheid van alle partijen bij deze zoektocht die het maken van deze handreiking ook was.’

Lees meer

Digitale informatiebijeenkomsten over Wet zorg en Dwang

Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijk beperking, psychogeriatrisch aandoening, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en ziekte van Huntington. U bent van harte welkom om deel te nemen.

In de maanden oktober en november 2022 worden in totaal zes digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet zorg en dwang, die in januari 2020 is gestart.
Elke bijeenkomst start om 19.30 (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Goede informatie is belangrijk
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov en ziekte van Huntington).

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg en ondersteuning op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Onvrijwillig zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is.

Informatiebijeenkomst
In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de Wet zorg en Dwang. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

 • Wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?
 • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
 • Hoe zit het met onvrijwillige zorg bij de Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet?
 • Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder: wat dan ik dan doen?
 • Wie kan mij helpen als ik vragen heb??

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd_2022

Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:

 • Op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening. Het gaat om mensen die een PGB hebben.
 • Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening.
 • Op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 is er een bijeenkomst voor mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening en hun familie/naasten.
 • Op maandag 7 november 2022 om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor leden van cliëntenraden en leden van verwantenraden.

Als u zich aanmeldt, geeft u toestemming dat uw mailadres wordt gebruikt om u uit te nodigen voor de digitale bijeenkomst. Uw telefoonnummer zal alleen gebruikt worden als zich problemen met aanmelden voordoen en zal niet voor andere doelen gebruikt worden.

U ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Over ons

In opdracht van het ministerie van VWS is in het kader van de Wet zorg en dwang een project gestart met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de Wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban. Bij dit project zijn de volgende cliëntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, Het LSR en de LFB.

Lees meer

ZorgkaartNederland ook voor de gehandicaptenzorg

ZorgkaartNederland is de landelijke website waarop mensen aangeven wat hun ervaring is met zorg en ondersteuning. De meeste mensen kennen de Zorgkaart van de beoordelingen die daarop staan over bijvoorbeeld ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. De Zorgkaart is inmiddels ook goedgevuld met ervaringen over de gehandicaptenzorg.

ZorgkaartNederland heeft samen met cliëntenorganisaties KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) gewerkt aan het toegankelijk maken van Zorgkaart voor mensen met een beperking.

Langdurige zorg

Op de Zorgkaart is ook informatie te vinden over bijvoorbeeld:

 • Je woonplek, verzorging en dagbesteding
 • Aanbieders langdurige zorg
 • Zorgboerderijen en kleinschalige wooninitiatieven
 • Zorg en ondersteuning voor persoonsgebonden budget (pgb)

De Zorgkaart is nog niet ‘klaar’. Mensen kunnen hun ervaringen met de gehandicaptenzorg altijd blijven delen op de Zorgkaart. Ook zorgaanbieders kunnen informatie aanleveren. Dit kan mensen helpen om een goede keuze te maken.

Ervaring delen

Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat je een zorgaanbieder vindt die bij jou past. Heb je die gevonden? Help dan anderen door jouw ervaringen te delen op Zorgkaart. Ga naar ZorgkaartNederland en deel jouw ervaring.

Zelf je ervaring op de Zorgkaart zetten

Ook jij kunt een waardering geven over je zorgaanbieder. Kijk hier hoe het werkt: Hoe kan ik de vragenlijst invullen? (je gaat naar YouTube).

Er is ook een filmpje over Rico. Hij woont in een instelling voor begeleid wonen. Rico heeft begeleiding. Hij schrijft met wat hulp van zijn vader op Zorgkaart wat hij van de zorgaanbieder vindt. Kijk hier naar het filmpje: Rico vult de Zorgkaart in (je gaat naar YouTube).

Bron: Ieder(in)

Lees meer

Jaarlijks congres cliëntenraden in een nieuw jasje!

Zet alvast in je agenda: 2 december 2022

Het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg is niet meer weg te denken.
Elke eerste vrijdag van december was het weer zover.
En er is goed nieuws: de komende vijf jaar blijft het congres.

Nieuw jasje

Het congres gaat de komende jaren verder in een nieuw jasje.
Het congres gaat samen met de SamenSterkdagen.
Deze dagen werden door het hele land georganiseerd bij zorgaanbieders.
Het congres heet daarom komende jaren de SamenSterkdag.

SamenSterkdag 2022

Tijdens het congres staan mensen met een beperking centraal.
We gaan weer aan de slag met belangrijke en interessante onderwerpen.
Denk aan vrijheid, kwaliteit van de zorg en plannen voor de toekomst.
Er zal veel aandacht zijn voor inspraak, eigen regie, zeggenschap en medezeggenschap!

Voor wie?

Het congres is voor cliëntenraadsleden en medewerkers in de medezeggenschap. Daarnaast zijn alle mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders welkom.

Meer informatie en inschrijven

De uitnodiging en het programma volgen later. Dan komt er ook meer informatie over hoe en wanneer je je kunt inschrijven. Houd de berichten dus in de gaten.

Mis de SamenSterkdag niet! Reserveer alvast in je agenda: vrijdag 2 december 2022.

Het congres wordt georganiseerd door Ieder(in), KansPlus, LFB en het LSR.

Lees meer

KansPlus jaaroverzicht 2021

Met gepaste trots publiceren wij het jaaroverzicht 2021 van het Landelijk Bureau van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en VraagRaak, steunpunt medezeggenschap en de rapportage van het Kennis- en adviescentrum van KansPlus.

Het geeft een beeld van de werkzaamheden van het Landelijk Bureau van KansPlus in 2021. De opdracht die KansPlus zichzelf stelt is het bevorderen van een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en het ondersteunen en adviseren van hun naasten. We vertalen dit in drie kerntaken.

 • Belangenbehartiging. Dit doen we zowel landelijk als lokaal in de richting van de politiek, zorgaanbieders en andere beleidsbepalende organen en organisaties.
 • Dienstverlening. Ondersteuning en advisering van individuele leden via het Kennis- en adviescentrum en ondersteuning van cliëntenraden en via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus.
 • Ontmoeting. Recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

In het land werken onze ledengroepen samen met de leden aan dezelfde missie. Iedere ledengroep draagt op een eigen wijze bij. Sommige ledengroepen organiseren mooie activiteiten waar de mensen waar het om gaat heel gelukkig van worden en waardoor ze ook deel kunnen uitmaken van een netwerk dat zich buiten een zorginstelling bevindt. Andere ledengroepen focussen zich meer op de belangenbehartiging op lokaal niveau en lobbyen voor beter vervoer, goede dagbesteding, betere toegankelijkheid, meer oog voor mensen met een verstandelijke beperking. En er wordt hard gewerkt. Het landelijk bestuur van KansPlus is trots op de ledengroepen en weet dat zij vaak met beperkte menskracht zich optimaal en op vrijwillige basis inzetten voor een mooi leven voor mensen met een verstandelijk beperking. Hier past alleen maar hele grote waardering voor.

Het jaaroverzicht is opgebouwd langs de lijnen van het strategisch beleidsplan 2019-2023. Het strategisch beleid bestaat uit zes bouwstenen.

Via deze link kunt u de samenvatting van het jaaroverzicht lezen.  U kunt deze en de uitgebreide versie ook lezen en downloaden via https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaaroverzicht-KansPlus-2021.pdf

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze naar info@kansplus.nl of bel met 030-2363744.

Lees meer