FAQ

Algemene vragen over KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 50 ledengroepen, 6000 leden en ruim 1000 vrijwilligers.
De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus familieverenigingen en ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.

KansPlus heeft een kantoor in Houten van waaruit de medewerkers werken, ondersteunt door de vele vrijwilligers samen met het meewerkend bestuur.
VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. VraagRaak ondersteunt cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen bij alle vormen van collectieve medezeggenschap voor mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg. Medezeggenschapsraden en familieverenigingen kunnen zich aansluiten bij VraagRaak. Het is een jaarlijks lidmaatschap. Kijk op www.vraagraak.nu.
Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden van ledengroepen, vrijwilligers, cliëntenraden en familieverenigingen. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.

Het Kennis- en adviescentrum is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur
Telefoon: (030) 236 37 50
Email: advies@kansplus.nl
Door het lidmaatschap kun je deelnemen aan diverse activiteiten in jouw regio. Ook ondersteun je ons werk in de belangenbehartiging waarin we opkomen voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Ook kun je gratis gebruik maken van het Kennis- en adviescentrum voor vragen en advies. Verder ontvang je het verenigingsblad PlusPunt. Word lid door je aan te melden via deze pagina: https://www.kansplus.nl/over-kansplus/lid-worden/.
Ja, met uw donatie kunnen we veel goed werk doen. KansPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit betekent dat u een gift op uw belastingaangifte als aftrekpost kunt opvoeren. Kijk op de volgende pagina: https://www.kansplus.nl/over-kansplus/donateur-worden/.
Ja, neem contact op via 030-2363750 van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Of mail naar advies@kansplus.nl. Onze deskundige medewerkers van het Kennis- en adviescentrum helpen je graag.

Veelgestelde vragen aan het Kennis- en adviescentrum

Wet langdurige zorg (Wlz)
Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. Ook bieden Gemeenten beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Welke voorwaarde geldt vanaf 2015 voor langdurige zorg uit de Wlz?
Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij. Is het niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen? Dan kan iemand een beroep op de Wlz ( Wet Langdurige Zorg) doen.

Hoe gaat de uitvoering van de Wlz ( Wet Langdurige Zorg)?
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt het recht op zorg vast. Die kijkt of iemand blijvend behoefte heeft aan zorg en of het gaat om een behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij.

Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast.

Uitvoering van de Wlz gaat via een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met VPT ( Volledig pakket thuis), MPT ( Modulair pakket thuis) of PGB ( Persoons gebonden budget) thuis zorg krijgen.

Meer weten over de verschillende zorgwetten?
Download hier de brochure ‘De wetten zorg & ondersteuning ‘. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gemaakt in het kader van de Kwaliteitsagenda.
Basisinformatie staat op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/jeugd-18-jaar. Meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.
Ja, het zorgplan moet besproken worden met de zorgvrager en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Minimaal 1 x per jaar. Ook moet het aangepast worden als er wijzigingen zijn. In het zorg- of ondersteuningsplan wordt beschreven welke ondersteuning nodig is en worden de afspraken over hoe een ander uitgevoerd gaat worden vastgelegd.
Als u geld nalaat aan uw kind met een beperking, wilt u misschien niet dat hij hierdoor een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen voor de zorg die hij krijgt. Hoewel niet te voorspellen is wat de overheid in de toekomst op dit punt zal bedenken, zijn er op basis van het huidige beleid wel mogelijkheden het geld zo aan uw kind te laten toekomen dat dit risico zo klein mogelijk is. U kunt hierover contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum.
Onderstaande tekst in gepubliceerd is PlusPunt van juni 2019.

DigiD betekent digitale identiteit. Door invullen van gebruikersnaam en wachtwoord maak je je bekend. Dan kun je aan overheidsinstanties informatie leveren en opvragen. Het betekent bijvoorbeeld dat je bij het UWV gegevens over de uitkering kunt inzien. De jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank kunt aanleveren. De aangifte voor de belasting kunt doen. De overheid gebruikt DigiD voor toegang tot elektronische dienstverlening. Het is zonder DigiD niet mogelijk om hiervan gebruik te maken. Kan iedereen dan goed meedoen?

Het ministerie is heel streng en zegt: DigiD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of uitleenbaar. Het is juridisch niet toegestaan voor iemand anders een DigiD aan te vragen, te activeren of te gebruiken. Ook niet wanneer burgers onder curatele of onder bewind staan. De term ‘paarse krokodil’ is bij het onderzoeken van dit onderwerp vaak bij ons opgekomen: het is allemaal vaag en soms tegenstrijdig. Het ministerie zegt: ‘Een persoon die onder curatele, bewindvoering of mentorschap staat, mag een DigiD aanvragen of gebruiken. DigiD voorziet in wie een persoon is, niet in wat een persoon mag. Het is aan de instantie die DigiD inzet voor de elektronische dienstverlening om hierop te controleren.’ Verder zeggen ze: ‘Het is op dit moment juridisch niet toegestaan om als bewindvoerder of curator namens een burger elektronisch zaken te doen met de overheid. Wij adviseren u contact op te nemen met de betreffende instantie voor alternatieve mogelijkheden.’

Alternatieven
Er lijken twee alternatieven te zijn: werken met machtigingen of de ouderwetse papieren manier. Machtigingen valt af als een kind met een verstandelijke beperking of een cliënt niet zelf kan aangeven dat hij jou machtigt. Daarnaast is het aanvragen en werken met machtigingen erg omslachtig omdat dit per organisatie apart aangevraagd moet worden. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben op alle gebieden intensieve ondersteuning nodig. Zij zijn wilsonbekwaam. Zij bewegen zich niet zelfstandig in de maatschappij en zullen nooit onder iemand anders erbij in contact komen met derden. Er zal altijd een vertegenwoordiger moeten zijn. Vertegenwoordiging via volmacht is dan niet aan de orde. Omdat deze persoon wilsonbekwaam is en dus geen gevolmachtigde kan benoemen. DigiD machtigingen zijn bedoeld voor mensen die namens zichzelf kunnen en mogen handelen. Dit geldt voor zowel de gemachtigde als de belanghebbende. Kijk voor meer informatie op: www.goedvertegenwoordigd.nl.

Papier
Papier, dat kan maar is veel administratieve rompslomp. En is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat vinden de Tweede Kamer en de nationale ombudsman ook. Na diverse klachten heeft de staatssecretaris van binnenlandse zaken in november 2018 beloofd dat hij het gaat regelen. Want burgers, bedrijven en andere organisaties hebben volgens de Algemene wet bestuursrecht, het recht om iemand te machtigen in hun (zakelijke) relatie met de overheid.

Klacht
In april 2019 heeft KansPlus aan DigiD gevraagd: ‘Wanneer gaat dit nu werken?’ Als antwoord kregen wij: ‘Wij krijgen veel reacties binnen over dit onderwerp. Wij herkennen de problemen die u ervaart en wij sturen actief op oplossingen. In een later stadium ontvangt u een inhoudelijke reactie…’

Negeer de wet
Onze tweede vraag was: ‘Welke straf staat erop als je het gewoon negeert en als wettelijk vertegenwoordiger een DigiD aanvraagt voor je kind of cliënt en jezelf machtigt?’ Het antwoord was dat het niet mag. Maar dat de Rijksoverheid hierop geen sanctie zet en dit overlaat aan de instantie welke DigiD gebruikt voor hun elektronische dienstverlening. Ons is geen instantie bekend die er wel sancties op zet. We mogen het officieel niet aanraden maar gaan er van uit dat er zeer binnenkort gewijzigde regels komen. Waardoor de wettelijk vertegenwoordiger gewoon namens het kind met een beperking of de cliënt een DigiD kan aanvragen en gebruiken. Wij zouden alvast hierop vooruitlopen en een DigiD voor hen aanvragen.

Vragen?
Neem contact op met het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak, 030 236 37 50 of via advies@kansplus.nl.

Lees hier het artikel uit PlusPunt juni 2019.