Actueel - Pagina 8 van 20

Koninklijke onderscheiding voor Pouwel van de Siepkamp

Op vrijdag 11 maart ontving Pouwel van de Siepkamp een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Franck Backhuijs van de gemeente Nieuwegein. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Pouwel van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als vrijwilliger bij diverse organisaties die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

KansPlus
Pouwel van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020) van KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hij lobbyde bij ministeries, brancheorganisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Hij was de motor achter het onderzoek naar sociale inclusie van de doelgroep in een beschutte woonomgeving. Hij nam deel aan de actualisatie van het zorgprofiel VG7 en aan het traject tot de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg. Tijdens de coronapandemie voerde hij wekelijks overleg met ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk van naasten om de doelgroep zoveel mogelijk te beschermen tegen de effecten van de pandemie en de maatregelen.

Gentle Teaching
De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode ‘gentle teaching’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij stond aan de basis van de introductie van de methode in Nederland, ontwikkelde lesmateriaal, leidde trainers op, verzorgde trainingen voor begeleiders in verschillende landen en was adviseur bij implementatietrajecten en individuele cliënt trajecten.

RIGPA
Van 2006 – 2014 was de heer Pouwel van de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational program. Hij begeleidde zorgverleners in de zorg voor chronisch zieken en stervenden.

Werkverband van Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003 – 2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen. Hij fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke beperking richting de overheid, de politiek en adviesorganen. Ook bereidde hij mede de fusie voor tot KansPlus.

Dennendal
Van 1994 – 2008 was de heer Pouwel van de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, later Familievereniging Reinaerde (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties.

Groenlinks
Sinds 1992 is Pouwel van de Siepkamp vrijwilliger bij Groenlinks. Hij was coördinator van het landelijk netwerk zorg, was lid van schaduwcommissie in de gemeenteraadsfracties en raadslid bij de gemeente Nieuwegein.

Kortom, Pouwel van de Siepkamp heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doet hij met grote passie en heel veel deskundigheid.
Op dit moment is Pouwel van de Siepkamp vrijwillig beleidsadviseur bij KansPlus.

Lees meer

Vervolg- Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel. Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer.

De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven eind november 2021 gezamenlijk een brief aan Kamerleden met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren.

Er zijn vragen gesteld door de VVD-fractie en door de CDA-fractie of de minister het probleem herkent en zo ja, of de minister bereid is dit op te lossen door de Wet langdurige zorg aan te passen. Naar aanleiding van deze vragen is er met het ministerie van VWS contact geweest. Helaas heeft dit niet geleid tot een toezegging van het ministerie om het voorliggende wetsvoorstel te benutten om dit probleem op te lossen. Hoewel de nota naar aanleiding van het verslag nog niet bekend is, gaan wij er dan ook van uit dat de minister geen nota van wijziging zal indienen die voorziet in een oplossing van het probleem.

Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit probleem blijft bestaan en roepen daarom op om het wetsvoorstel te amenderen zodat een familielid namens een cliënt een (her) indicatie kan aanvragen en de vervolgbeslissingen kan nemen die nodig zijn om de aanspraak op zorg te verwezenlijken.

Dit schrijven de bovengenoemde organisaties op 2 maart in een brief aan de leden van de vaste commissie van VWS voor de behandeling van wetsvoorstel 35 943.

20220302uJM VWS Wetsvoorstel 35 943

Lees meer

Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met beperking

KansPlus steunt de oproep van Ieder(in) en de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de waarheid in jullie landen, dring er bij jullie regeringen op aan om in actie te komen.” Ieder(in) en European Disability Forum (EDF – de De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking) pleiten voor noodhulp met extra aandacht en inzet voor mensen met een beperking.

Zorg in gevaar en vluchten is vaak geen optie

In Oekraïne zijn 2,7 miljoen personen met een handicap geregistreerd. Velen verkeren in een noodsituatie en lopen door hun beperking extra risico’s. Veel mensen met een beperking wonen in een instelling. Doordat het personeel dat daar werkt vlucht, staat hun woonplek onder druk. Ook is een grote groep mensen met een beperking of chronische aandoening afhankelijk van ziekenhuisbehandelingen, medicijnen, zuurstof of andere (zorg)voorzieningen. De continuïteit en toegang tot deze voorzieningen is in groot gevaar. Vluchten is voor veel mensen door mobiliteitsbeperking- of andere handicap geen optie.

Mensen met een handicap strijden mee

De zusterorganisatie van Ieder(in)  in Oekraïne schrijft het volgende: “Vandaag de dag helpen mensen met een handicap en gehandicaptenorganisaties in Oekraïne onze staat en staan ze schouder aan schouder met onze verdedigers. Iedereen probeert zo goed mogelijk te helpen: door maaltijden te koken, te coördineren, medicijnen te bezorgen, te helpen in ziekenhuizen, onderdak te bieden aan ontheemden in het land, zich aan te sluiten bij territoriale civiele strijdkrachten of molotovcocktails te maken. Gisteren kregen we informatie dat een zoon, vader en echtgenoot in de buurt van Kyiv is gedood bij het verdedigen van zijn familie, zijn huis. Hij gebruikte een rolstoel, maar sloot zich ook aan bij de verdediging. Onze wereldberoemde paralympische atleten namen de wapens op. We zijn verenigd.”

Oproep samen met European Disability Forum

De contacten van het EDF in Oekraïne bevestigen dat de situatie voor personen met een beperking erbarmelijk is. Met de escalatie van de situatie in het land vragen wij samen met het EDF uitdrukkelijk aandacht op grond van artikel 11 van het VN-Verdrag Handicap. De verantwoordelijken moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming en veiligheid van alle personen met een beperking te waarborgen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan degenen die het grootste risico lopen, waaronder vrouwen, kinderen, blinden en doofblinde mensen, mensen met psychosociale en verstandelijke beperking en met een hoge ondersteuningsbehoefte.

Oproep aan Nederlandse regering

KansPlus onderschrijft de oproep van het EDF en Ieder(in) waarin zij de Nederlandse regering en de partners met wie zij samenwerken oproepen om extra aandacht te hebben voor de bescherming en veiligheid van personen met een beperking in Oekraïne door rekening te houden met:

 • hun verplichtingen op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, artikel 11 betreffende risicosituaties en humanitaire noodsituaties;
 • Resolutie 2475 (2019) van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van personen met een handicap in conflictsituaties;
 • Internationaal Humanitair Recht en de Humanitaire Beginselen.

We roepen de politieke leiders en alle hulp-, ondersteunings- en veiligheidsorganisaties die zich met deze crisis bezighouden op om ervoor te zorgen dat personen met een beperking:

 • volledige toegang hebben tot alle humanitaire hulp;
 • worden beschermd tegen geweld, misbruik en mishandeling;
 • worden voorzien van toegankelijke en begrijpelijke informatie over veiligheid en bijstand, evacuatieprocedures en -ondersteuning;
 • volledige toegang hebben tot basisdiensten, waaronder water en sanitaire voorzieningen, sociale ondersteuning, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en informatie;
 • mensen met een beperking en hun organisaties te betrekken bij de humanitaire hulpacties.

Meer informatie:

 

Bron: Ieder(in)

Lees meer

Reactie rapport Onderzoeksraad voor veiligheid: gehandicaptenzorg is vergeten groep

Op 3 maart heeft KansPlus samen met Ieder(in), EMB Nederland, Sien, LVOI, Cornelia de Lange Syndroom, Stichting Downsyndroom, 2CU Complex Care United, SOL Limburg,
NVA-Nederlandse Vereniging voor Autisme en dit Koningskind een brief gestuurd naar de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin zij gezamenlijk vragen om een aanvullend onderzoek naar de situatie in de gehandicaptenzorg als gevolg van de aanpak van de coronacrisis.

Dit naar aanleiding van het in februari verschenen eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de gehandicaptenzorg niet genoemd wordt. Ook in de gehandicaptenzorg is in de eerste periode van de coronapandemie tot september 2020 veel gebeurd en heeft zich een ‘stille ramp’ voltrokken.

In de instellingen voor de gehandicaptenzorg stierven veel bewoners en heerste grote eenzaamheid en angst zowel bij bewoners als bij naasten als bij zorgverleners. Ook gingen op slot en er was geen contact mogelijk tussen naasten en hun kinderen, broers of zussen en anderen. Niet omdat er een door de overheid opgelegde bezoekregeling was, maar omdat de sector een eigen bezoekregeling toepaste. En elke zorginstelling hanteerde, ondanks de handreiking ‘Bezoek en logeren’ van de VGN, waarin werd opgeroepen maatwerk per locatie/woning te leveren, een eigen regeling. Veel zorgaanbieders gaven een eigen uitleg aan deze handreiking en stelden een algemeen bezoekverbod voor de hele
instelling in. De gevolgen van de toegepaste maatregelen beïnvloedden het leven van mensen woonachtig in groepswoningen, kleinschalige wooninitiatieven, zij die bij ouders wonen en hen die begeleid zelfstandig wonen. Ook naasten werden hard getroffen door maatregelen. Hiermee werd het recht op zelfbeschikking volledig terzijde geschoven. Voor veel bewoners en naasten ontbrak elk perspectief.

Als cliëntenorganisaties, die in nauw contact staan met onze achterban, constateren wij dat er onvoldoende aandacht was voor de fysieke kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking én voor de sociale en psychische kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de eerste periode van de pandemie waarover uw rapport gaat.

03-03-2022-Brief aan Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Lees meer

Samen werken aan goede zorg

Op 8 maart organiseert de VGN namens de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg. Deze bijeenkomst gaat over de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In dat kwaliteitskader zijn afspraken gemaakt over goede zorg en ondersteuning. De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van leven en bestaan en is bedoeld voor mensen met een beperking. Ook helpt het begeleiders, managers en zorgorganisaties om het werken met mensen met een beperking verder te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

KansPlus, Het LSR en Ieder(in) zijn als cliëntorganisaties betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitskader. Ook zijn we onderdeel van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van het kader. Het kwaliteitskader loopt dit jaar af. Daarom spreekt de stuurgroep nu over verbetering van het kader. Daar doen verschillende partijen aan mee, zoals VGN, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en een aantal beroepsverenigingen.

Voor wie is de bijeenkomst?

De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen:

 • bestuurders
 • zorgmedewerkers
 • kwaliteitsfunctionarissen
 • cliënten en hun ondersteuners
 • verwanten en hun ondersteuners
 • mensen die werken bij zorgkantoren
 • mensen van de inspectie.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 • Een gezamenlijk deel waarbij twee dagvoorzitters in gesprek gaan met een zorgaanbieder, een ervaringsdeskundige en de voorzitter van de stuurgroep.
 • Kleine groepjes waar je met andere mensen in gesprek gaat over één onderwerp. Je kunt zelf aangeven over welk onderwerp je graag in gesprek wilt. Aan die gesprekken doen mensen met een beperking mee, hun naasten, begeleiders, managers, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders. De gesprekken worden geleid door iemand van de stuurgroep.

Aanmelden

Wil je meedoen? Schrijf je snel in!  Laat het ook aan andere mensen weten, zodat iedereen die dat wil kan meepraten over kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Inschrijven gaat via https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg

Meer informatie over de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg op https://www.vgn.nl/agenda/2022-03/op-weg-naar-een-geactualiseerd-kwaliteitskader

 

Lees meer

Inclusieve stembureaus

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Stichting Prokkel ( www.prokkel.nl) zet zich in om bij de komende verkiezingen in elke Nederlandse gemeente één duo bestaande uit een persoon zonder en met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger in het stemlokaal te hebben. En daardoor bij te dragen aan inclusie, oftewel het meedoen en erbij horen van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de initiatiefnemer op zoek naar mensen met en zonder beperking, die zich samen als duo vrijwillig inzetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022.

Om dit mogelijk te maken worden duo’s gevormd bestaande uit een persoon zonder en een met een (licht) verstandelijke beperking. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, legt uit wat de term ‘prokkel’ inhoudt. “Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.” Een inclusief stembureau dus. In totaal hoopt de organisatie dat in maart in zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten een stembureau te vinden is waar een Prokkelduo actief zal zijn. “Vorig jaar hebben we een pilot gedaan in zeven gemeenten en het is alle partijen heel goed bevallen. Daarom breiden we dit jaar onze ambities uit.”

Wie zin heeft in zo’n prikkelde ontmoeting en altijd al eens een stembureau heeft willen bemensen of dit sowieso al van plan was, kan zich aanmelden via www.prokkel.nl. “De deelnemers krijgen een training vanuit de gemeente en begeleiding vanuit ons. Zo zorgen we dat iedereen goed geïnformeerd is en de dag soepel kan verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

Kijk ook op https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/ voor meer informatie.

Lees meer

Verbeteringen nodig bij uitvoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen we om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren.

KansPlus vraagt in een gezamenlijke brief met Ieder(in), LSR, LFB en Per Saldo om aandacht voor de volgende knelpunten:

 • Meer bekendheid en kennis over de Wzd bij cliënten, familie en zorgverleners.
 • Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig.
 • Personeel en ondersteuning: voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ICT en de hoge werkdruk.
 • Sterkere inzet cliëntvertrouwenspersoon (cvp): mensen kunnen bij onvrijwillige zorg een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen dienen laagdrempelig en vrij beschikbaar te zijn.
 • Ontwikkelen alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Via de volgende link is de volledige brief te lezen: Schriftelijke inbreng wetsevaluatie Wvggz en Wzd eerste fase TK25424-598

 

Lees meer

Harold de Graaf stopt als voorzitter Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus

Met ingang van 1 april legt Harold de Graaf zijn functie als voorzitter van KansPlus neer. Het voorzitterschap is niet langer te combineren met zijn werkzaamheden. Harold de Graaf is sinds september 2021 algemeen directeur van NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).

Harold de Graaf: “Het was voor mij een voorrecht om op te komen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De beweging om de vereniging KansPlus toekomstbestendig te maken is ingezet, ook daar ben ik trots op. Door mijn andere werkzaamheden ontbreekt het mij aan voldoende tijd om de belangenbehartiging en de vereniging recht te doen. Dat begint te “knagen” en daarom heb ik helaas moeten besluiten mijn functie als voorzitter van KansPlus neer te leggen. Ik wens de leden, vrijwilligers, medewerkers en bestuur van KansPlus alle goeds.”

Harold de Graaf was sinds oktober 2020 voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus. Hij heeft zich toegewijd en met grote betrokkenheid ingezet voor de missie van de vereniging: bijdragen aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
KansPlus komt op voor en ondersteunt mensen met een verstandelijk beperking en hun netwerk. Zo werken we aan een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het landelijk bureau zijn Harold dankbaar voor zijn inzet en grote betrokkenheid.
Met het vertrek van Harold de Graaf is het landelijk bestuur op zoek naar een opvolger als voorzitter van het landelijk bestuur.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2363744.

Lees meer

KansPlus Jaarplan 2022

Het jaarplan 2022 is een uitwerking van het strategisch beleidsplan 2019-2023 waarin zes bouwstenen de basis vormen. Deze bouwstenen vormen de koers voor de komende jaren. Het jaarplan 2022 is opgebouwd volgens deze bouwstenen en richt zich op de continuering van activiteiten die eerder zijn ingezet.
De zes bouwstenen zijn:
1. Versterking van de dienstverlening
2. Een dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen
3. Een inhoudelijk herkenbare koers met een aantal speerpunten
4. Lokale belangennetwerken
5. Samenwerking
6. Zorg voor medewerkers

In 2022 zal de bouwsteen ‘De dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen centraal staan’.
Het jaarplan bevat alleen de plannen van de landelijke organisatie van KansPlus. De ledengroepen hebben elk hun eigen jaarplan. Over hun activiteiten en werkzaamheden is te lezen op https://www.kansplus.nl/over-kansplus/ledengroepen/ en via de eigen communicatiekanalen van de ledengroepen. Voor de ledengroepen geldt dat in 2022 veel van hen gevraagd wordt in het kader van de herijking van de positie van de ledengroepen als onderdeel van het project Perspectief 2025.

In 2022 zullen plannen worden gemaakt en uitgewerkt om de organisatie KansPlus ook na 2025 een gedegen toekomst te geven. Daarbij zullen bewustwording, de zorg voor een stabiel team, het leren van andere organisaties, versterking van de interne beheersing, verhoging van de inkomsten en samenwerking belangrijke punten zijn.

KansPlus vervult haar werkzaamheden in verbinding met leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen.

Wij hopen met het voorliggende jaarplan 2022 – binnen de middelen en mogelijkheden die ons ter beschikking staan – een goede uitwerking te geven aan de bovengenoemde zes bouwstenen.

Jaarplan 2022-def

Lees meer

Oproep aan Tweede Kamer: regel beheer DigiD door wettelijk vertegenwoordigers

UPDATE 17 MAART 2022:

Op 16 maart is namens EMB Nederland, Sien, Dit Koningskind, LFB en KansPlus opnieuw aandacht gevraagd om het beheer van DigiD door wettelijk vertegenwoordigers te regelen. In een brief aan de leden van de Vaste Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer vragen de genoemde organisaties dit te regelen. Op 22 maart is er een commissiedebat. Lees hier de brief.

UPDATE: Het debat van 9 februari is uitgesteld. Er is besloten het debat op te splitsen in twee debatten. We blijven het regelen van het beheer van DigiD voor wettelijk vertegenwoordigers kritisch volgen.

Op 9 februari heeft de Vaste Commissie voor Digitale Zaken een debat met mevrouw van Huffelen, de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, over de Digitaliserende Overheid.

Vanuit het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie, waarin KansPlus participeert, is in een brief input voor dit debat geleverd en is nadrukkelijk gevraagd wanneer het beheer van DigiD voor wettelijk vertegenwoordigers goed geregeld is.

KansPlus vindt het belangrijk dat wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking het beheer krijgen over DigiD voor het regelen van administratieve en financiële zaken en om te kunnen inloggen in medische dossiers en bijvoorbeeld zaken te regelen rondom corona. Al vanaf 2018 zijn daarvoor vanuit de toenmalige staatsecretaris toezeggingen gedaan. Maar tot op heden zonder resultaat.

We hopen dat de nieuwe staatsecretaris dit beheer zo snel mogelijk gaat regelen zodat wettelijk vertegenwoordigers niet langer genoodzaakt zijn ‘zichzelf te machtigen’ om een DigiD aan te vragen en te gebruiken en hiermee noodgedwongen in overtreding zijn. Nu digitalisering in het nieuwe kabinet een expliciet taakgebied is met een ‘eigen’ bewindspersoon hopen we op een spoedige regeling.

Lees hier de volledige brief van het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie.

Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover op https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/elektronische-snelweg-nog-niet-voor-iedereen-begaanbaar/ 

 

 

Lees meer