Actueel - Pagina 8 van 25

Cliëntenorganisaties onaangenaam verrast over uitkomsten evaluatie Wet zorg en dwang

Onlangs is de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd. Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) zijn onaangenaam verrast door de aanbevelingen. Daarom hebben we een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en Tweede kamer.

De evaluatie is eenzijdig en onvolledig
De Wvggz en Wzd dienen de rechtspositie te borgen van mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening en gelijkgestelde aandoeningen, die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De tweede fase van de wetsevaluatie levert veel kritiek op de Wvggz en de Wzd. De onderzoekers komen tot een groot aantal aanbevelingen die volgens hen zijn aangedragen door verschillende respondenten.

In de evaluatie ontbreekt echter het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Terwijl het mede vanuit het VN-verdrag Handicap, juist zo van belang is hen te betrekken bij ontwikkelingen en de implementatie van beleid en wetgeving. En om sámen met de betrokken cliënt- en naastenorganisaties het cliëntperspectief te borgen bij eventuele aanpassingen of wetswijzigingen.

Verder missen wij aandacht voor de positieve ervaringen met de Wzd. Ook die ervaringen bieden perspectief van de cliënt en vertegenwoordiger op de opbrengsten van de wetten in de praktijk. De evaluatie is wat ons betreft dan ook eenzijdig en onvolledig.

Neem meer tijd voor goede implementatie van de Wzd
De praktijk laat verder zien dat er nog grote inspanningen nodig zijn om de wet goed uit te voeren. Ondanks dat de Wzd al drie jaar van kracht is, is deze nog niet door alle zorgaanbieders goed geïmplementeerd. Ook is de uitvoering van de Wzd voor mensen die gebruik maken van een pgb op sommige punten niet goed geregeld. Daarnaast hebben veel zorgprofessionals nog steeds te weinig kennis over de Wzd. Dat geldt ook voor de mensen (en hun naasten) die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een enquête die Ieder(in) heeft uitgezet bij de personen en hun vertegenwoordigers die te maken hebben met de wet. De uitkomsten hiervan publiceren we binnenkort.

We vragen de minister dan ook om de huidige wet te handhaven, de implementatie ervan te stimuleren en de rechtspositie van mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg te blijven borgen.

Lees hier de volledige brief: 23-0851-Brief-in-reactie-op-de-tweede-fase-van-de-evaluatie-van-de-Wvggz-en-Wzd

Bron: iederin.nl

Lees meer

KansPlus vraagt aandacht voor knelpunten in de gehandicaptenzorg

Op 1 februari stond een commissievergadering met minister Helder over het gehandicaptenbeleid gepland. Ondanks dat deze vergadering is uitgesteld, willen wij toch aandacht vragen voor een aantal belangrijke onderwerpen.

In een brief, die ondersteund wordt door meerdere cliëntorganisaties, vragen wij Kamerleden het volgende aan Minister Helder te vragen:

 • Zorgkantoren te wijzen op hun zorgplicht en in prestatieovereenkomsten met de zorgaanbieders een verplichting op te nemen om deze capaciteit ook daadwerkelijk te realiseren.
 • Maatregelen te treffen om wachttijden voor bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek terug te dringen, waardoor mensen te lang op zorg moeten wachten.
 • Er bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland)  op aan te dringen dat zorgaanbieders de verantwoordelijkheid nemen om het HR-beleid te verbeteren zodat de uitstroom van medewerkers ingedamd wordt.
 • Zich er over uit te spreken dat mensen met een indicatie VG03 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) die behoefte hebben aan 24/7 aanwezigheid van zorgverlening toegang blijven houden tot de Wlz.
 • Ervoor te zorgen, als er sprake is van een verminderde instroom in de Wlz, gemeenten voldoende gecompenseerd worden om mensen die gebruik maken van de Wmo en jeugdzorg voldoende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zónder elke 3 maanden een nieuwe indicatie te hoeven aanvragen.

Via deze link is de volledige brief van KansPlus, ondersteunt door EMB Nederland, Naar Keuze, Dit Koningskind, Helpende Handen, Sien en 2CU te lezen.

brief KansPlus commissiedebat VWS 1 februari 2023-def

Op 9 februari heeft Dickie van de Kaa in een opinie artikel in de Leeuwarder Courant het volgende geschreven:

“‘De zorg moet betaalbaar blijven’ is een uitspraak van de aanbieders, verzekeraars en minister van VWS. Dat begrijpen we, maar dat mag in onze samenleving niet betekenen
dat mensen minder zorg krijgen dan verantwoord is en dan zij nodig hebben. Laten we ons terdege realiseren dat het hier wel gaat om levens van mensen die, net zoals wij allemaal, basisveiligheid nodig hebben om zich te ontwikkelen, zich geborgen te voelen en een betekenisvol leven te leiden.”

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer

KansPlus Jaarplan 2023

In 2023 staan drie onderwerpen centraal:

 • Belangenbehartiging
 • Dienstverlening in de vorm van Kennis en advies
 • Ontwikkeling strategie 2024-2026.

KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaat op willen behalen. We willen vasthouden aan deze speerpunten totdat de doelen behaald zijn of totdat ze door andere oorzaken niet meer relevant zijn. Het gaat hierbij om landelijke belangenbehartiging, familiebeleid, dementietafels, een aantal innovatieve projecten en deelname en medewerking aan externe onderzoeken.

Het Kennis- en adviescentrum adviseert individuele leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. Ook personen die geen lid zijn krijgen eenmalig advies. Sinds januari 2023 kunnen ook leden van EMB Nederland gebruik maken van het kennis -en adviescentrum. VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Het steunpunt is er voor cliëntenraden, verwantenraden, familieverbanden/verenigingen en ledengroepen. VraagRaak organiseert trainingen en cursussen en heeft een adviserende functie.

Sinds eind 2020 wordt in KansPlus Perspectief 2025 gewerkt om  – in het belang van de doelgroep – het voortbestaan van KansPlus op middellange termijn te borgen. Onderdeel hiervan is de verbetering van de bestuurlijke samenhang tussen de landelijke organisatie en de ledengroepen en de aansturing daarvan. Er is het landelijk bestuur veel aan gelegen om de continuïteit van de lokale activiteiten te ondersteunen en te voldoen aan wettelijke kaders en verantwoordelijkheden. In 2023 zal, mede ingegeven door de financiële situatie, een plan gemaakt en uitgewerkt worden om de organisatie KansPlus en haar activiteiten een gedegen toekomst te geven.

Met dit jaarplan spreken we het vertrouwen uit dat we ook in 2023 samen met de inbreng van onze leden, lokale ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en samenwerkingspartners kunnen werken aan de uitvoering ervan en daarmee aan de missie en visie van KansPlus.

Dit jaarplan is in afstemming met het strategische beleidsplan 2019-2023. De uitvoering van het jaarplan is gedurende het jaar te volgen via de diverse communicatiekanalen van KansPlus.

Het jaarplan 2023 is hier te lezen.

Lees meer

Regiobijeenkomsten Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Recent is het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg vernieuwd. Ook de naam is gewijzigd. We spreken nu over het kwaliteitskompas. Elke zorginstelling moet hieraan voldoen. De vereniging van zorgaanbieders (VGN) organiseert een aantal bijeenkomsten, als onderdeel van een Roadshow, rondom het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg om met mensen met een beperking en hun verwanten, professionals, zorgkantoren en inspectie in gesprek te gaan over het werken met het Kwaliteitskompas in de praktijk. Vanuit KansPlus wordt medewerking verleend aan deze bijeenkomsten. Ook Ieder(in) en het LSR werken mee aan de bijeenkomsten.

De vier regiobijeenkomsten zijn gepland bij vier zorgorganisaties:

 • Regio Noord: 14 februari 13.30 tot 17.00 uur bij InteraktContour in Nunspeet
 • Regio Oost: 9 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Elver in Wehl
 • Regio Zuid: 23 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Kempenhaege in Sterksel
 • Regio West: 5 april 13.30 tot 17.00 uur bij Gemiva-SVG in Zoeterwoude

Er is een afwisselend programma dat in het teken staat van informeren, inspireren, netwerken en activeren samengesteld, met diverse workshops waarin rondom verschillende thema’s met elkaar in gesprek of aan de slag kan worden gegaan. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Elke bijeenkomst heeft nagenoeg hetzelfde programma, dus u hoeft maar één bijeenkomst vast te leggen. We hopen op uw komst! Meer inhoudelijke informatie en de link om aan te melden vindt u op: https://www.vgn.nl/agenda/2023-02/regiobijeenkomsten-werken-met-het-kwaliteitskompas 

 

Wilt u meer weten over het Kwaliteitskompas, lees dan ook dit bericht.

Lees meer

Resultaten inventarisatie onder naasten over plannen toekomst gehandicaptenzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben in een akkoord richtingen gegeven voor de toekomst van gehandicaptenzorg.  Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is in het voorjaar van 2022 afgesloten en loopt tot en met 2026. De richtingen die gegeven worden houden verband met het Integraal Zorgakkoord van minister Helder.

In november 2022 is een enquête afgenomen onder de Piet Schuerman adressenbestanden (voormalig LNKO) door Marijke Malsch. De resultaten laten alternatieven voor de plannen  zien. Zoals bezuinigingen op de bureaucratie voor de groepsleiding, managementlagen, salarissen, bonussen, huisvesting voor bestuurders en managers. De respondanten geven aan het niet eens te zijn met de plannen van VGN en ZN om opnieuw bewoners in woonwijken te plaatsen en contacten met hen via domotica te laten verlopen. Dit kan tot veel eenzaamheid leiden.

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête is op 14 december 2022 een artikel in dagblad Trouw verschenen.  Dit is te lezen via deze link.

De volledige resultaten van de enquête kunt u hier lezen.

Marijke Malsch is auteur van ‘Hoe gehandicapten hun thuis verloren’ en hoogleraar bij de Open Universiteit.

 

Lees meer

Handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Er is een nieuwe handreiking voor familie die gaat over zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. En er is ook een folder met werkkaart voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste (met een verstandelijke beperking en probleemgedrag). Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek. Het doel is om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren.

De handreiking beschrijft onder andere de volgende processen:

 • het gedrag in beeld brengen
 • verdere diagnose en beeldvorming
 • behandelen en begeleiden

 

De handreiking voor familie en de folder met werkkaart zijn tegen verzendkosten te bestellen in de webwinkel van KansPlus.

De handreiking en de folder zijn gemaakt als uitvoering van het project Zinnige Zorg ‘mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’. De handreiking en de folder zijn gemaakt in samenwerking met buro Opaal en is gefinancierd door VWS.

Lees meer

Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging via de aanvullende verzekering. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht van de vergoedingen.

Niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging weet dat sommige zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap (deels) vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen of ze lid willen worden van een vereniging, over de streep trekken.

De vergoedingen variëren van 25 euro per jaar tot zelfs een volledige vergoeding. In het overzicht is te zien welke zorgverzekeraars hoeveel vergoeden, voor welke polissen dit geldt én wat voor voorwaarden zij aan vergoeding stellen.

Bekijk hier de lijst van de Patiëntenfederatie Nederland.

bron: www.iederin.nl

Lees meer

KansPlus, Ieder(in) en het LSR bepleiten betere borging rechtspositie cliënt Wet zorg en dwang

KansPlus, Ieder(in) en het LSR vragen dringend om flankerend beleid naast het advies dat aanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties hebben opgesteld over de vereenvoudiging van het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd). Flankerend beleid moet de rechtspositie van mensen met een beperking borgen in de Wzd.

Wij zien belangrijke tekortkomingen in het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’, die vooral samenhangen met de bevindingen en conclusies naar aanleiding van de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wzd. We ondertekenen het advies, maar zien daarnaast de dringende noodzaak voor flankerend beleid. Hierover hebben we minister Helder (Langdurige zorg) een brief gestuurd (zie onderaan dit bericht).

Sinds mei 2022 zijn cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, LOC en het LSR; de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg in gesprek over een vereenvoudiging van het stappenplan. Dit leidde in september tot het voorlopige advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’. Hierin staan concrete voorstellen om het stappenplan om te vormen tot een regeling die meer ruimte laat om per cliënt individuele keuzes te maken. Het advies was voorlopig, omdat de verschillende partijen eerst de uitkomsten van de tweede fase van de evaluatie van de Wvggz en Wzd wilden afwachten, alvorens dit advies definitief vast te stellen.

De uitkomsten van de evaluatie leiden ertoe dat wij, KansPlus, Ieder(in)en het LSR, het advies alleen kunnen ondertekenen onder de voorwaarde dat er flankerend beleid komt om de rechtspositie van mensen met een beperking te borgen.

Dit beleid moet drie thema’s borgen:

 • De overheid moet samen met cliëntorganisaties, CVP-aanbieders en zorgaanbieders de bekendheid van de CVP vergroten en deze beter positioneren. Daarnaast dient de rol van de CVP ook beter gewaarborgd te worden binnen de Wzd.
 • Zelfregulering is niet de oplossing voor de bureaucratische en administratieve problemen rond de Wzd. Zelfregulering verzwakt de rechtspositie van cliënten en naasten. Sleutel niet aan de wettelijke verankeringen en behoudt een stevige rechtspositie voor cliënten, hun (wettelijk) vertegenwoordigers en naasten. Richt je op de geest van de Wzd, namelijk dat onvrijwillige zorg wordt voorkomen. Deze preventieve werking is essentieel en behoeft meer aandacht.
 • Het is van belang om sámen met de betrokken cliënt- en naastenorganisaties het cliëntperspectief te borgen bij eventuele aanpassingen in beleid en/of wetgeving. Er is onderzoek nodig naar de positieve effecten van de Wzd voor een evenwichtig beeld.

Lees hier de brief bij het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’.

Lees meer

Cliëntorganisaties bespreken met minister Helder cliëntperspectief wetsevaluatie Wet zorg en dwang

Dit jaar zijn de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) geëvalueerd. Beide wetten zijn in 2020 ingegaan. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft cliëntenorganisaties en aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen uitgenodigd om de bevindingen van de wetsevaluatie vanuit cliëntenperspectief te horen.
Op 6 december vond dit gesprek plaats. Namens KansPlus nam José Laheij, vice-voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus, deel aan dit gesprek.

De cliëntenorganisaties KansPlus, LSR, Alzheimer NL en Ieder(in) vinden het belangrijk dat de minister kennis heeft willen nemen van het cliëntenperspectief. Zij vinden dat de kern van de wetsevaluatie Wet zorg en dwang (Wzd) teveel focust op wat niet goed functioneert en focust op de bureaucratie. De cliëntenorganisaties vinden dat in de wetsevaluatie het cliëntenperspectief zeer beperkt is meegenomen. Ook vinden zij de rol van cliëntenvertrouwenspersoon Wzd onderbelicht. Zij maken zich dan ook zorgen over de rechtsbescherming van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

Voorkomen van onnodige onvrijwillige zorg

KansPlus vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de bedoeling van de wet: het voorkomen van onnodige onvrijwillige zorg. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor de rol van naasten met ervaringskennis.
De minister heeft nadrukkelijk haar steun uitgesproken om aandacht te geven aan de bedoeling van de wet en aan preventie van onvrijwillige zorg. De cliëntorganisaties  hopen dan ook dat dit bij de verdere uitwerking van de wetsevaluatie wordt meegenomen.

Kamerbrief aanbieding eindrapport wetsevaluatie Wvggz-Wzd

 

Lees meer

Eindrapportage vragenlijst ‘Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

In juni 2022 zijn door de beroepsverenigingen NVO, NIP, NVAVG, BPSW, V&VN en de VGN en KansPlus vragenlijsten uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en onder cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers. (Zie https://www.kansplus.nl/2022/06/14/vragenlijst-over-)beeldvorming-bij-volwassenen-met-een-verstandelijke-beperking-en-onbegrepen-gedrag/)

Het doel van deze vragenlijsten was om meer inzicht te krijgen in hoeverre cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals en zorgaanbieders bekend zijn met, en/of werken volgens de ‘geest van’ de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. En dan met name ten aanzien van het hoofdstuk ‘Beeldvorming’.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • dat zorgprofessionals wel of enigszins bekend zijn met de multidisciplinaire richtlijn, maar grotendeels geen scholing hebben gevolgd over de richtlijn
 • dat er een diversiteit is aan modellen en methoden om tot integratie van diagnostiek en beeldvorming te komen
 • dat bij beeldvorming en diagnostiek blijkt dat betrokkenheid van naasten en/of wettelijk vertegenwoordigers niet vanzelfsprekend is
 • er liggen verbetermogelijkheden ten aanzien van verwachtingen over ieders rol, taak, verantwoordelijkheden, in de multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken professionals onderling en in de samenwerking met cliënt/naasten.
 • er een behoefte is aan praktische handvatten voor implementatie van de multidisciplinaire richtlijn en/of een kader om tot geïntegreerde verslaglegging te komen.

Het rapport is de uitwerking van één van de acties zoals omschreven in het verbetersignalement van het Zinnige Zorg onderzoek van het Zorginstituut Nederland naar mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het volledige rapport en de aanbevelingen kunt u hier lezen.

In 2023 zullen de aanbevelingen uit deze rapportage uitgewerkt worden door de betrokken organisaties.

DEF rapportage vragenlijsten richtlijn probleemgedrag_december 2022

Lees meer