Actueel - Pagina 5 van 27

Onderzoek over de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers – Doe mee!

Ecorys is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau dat cliënten helpt met het maken van een positieve impact op de samenleving.
Ecorys doet – samen met het ministerie van VWS, Ieder(in), MantelzorgNL en KansPlus –  onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van mensen die intensief zorgen voor een naaste.

De onderzoekers van Ecorys interviewen 15 mantelzorgers in de maanden november en december.
We vragen mantelzorgers die interesse hebben om deel te nemen aan een interview de vragen in het bijgaande contactformulier in te vullen, zodat de onderzoekers van Ecorys contact op kunnen nemen.
Bij deelname aan het interview ontvangt u een VVV-bon van €25.


Herkent u zich in de volgende punten?

 • Bent u tussen de 24-65 jaar?
 • Zorgt u voor uw naaste?
 • Zorgt u gemiddeld 8 uur per week en doet u dit al langer dan 2 jaar?
 • Heeft u betaald werk of bent u gestopt met werken vanwege de zorg voor uw naaste?
 • Heeft u uw toekomstplannen veranderd vanwege de zorg voor uw naaste?

 

 • Heeft de naaste voor wie u zorgt een beperking die niet over gaat?
 • Heeft hij de beperking vanaf de geboorte, rond de geboorte of sinds jonge/jongvolwassene leeftijd?
 • Heeft hij een beperking die aanpassingen vraagt op verschillende gebieden?
 • Woont hij niet in eeninstelling ?

Ga naar het contactformulier en doe mee!
Open deze link voor het contactformulier.

Lees meer

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg doet uitspraak over gedwongen verhuizing

Zorginstelling Amarant Groep had niet mogen besluiten om woongroep De Stalhouderij te sluiten en zes bewoners te verplaatsen.
Ook heeft de zorgaanbieder in de procedure tot het besluit niet zorgvuldig gehandeld.
Tot dit oordeel komt de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Vijf van de zes bewoners van de Stalhouderij hadden een klacht ingediend over het besluit van de Amarant Groep.

Lees hier verder over de uitspraak (bron: Ieder(in))

 

Lees meer

Vooraankondiging digitale algemene vergadering KansPlus – dinsdag 21 november 2023

Voor ledengroepbestuurders, bestuursleden van aangesloten familieverenigingen bij KansPlus.

Op dinsdag 21 november 2023 van 19.00 uur – 21.00 uur zal de digitale algemene vergadering van KansPlus plaatsvinden.

Het landelijk bestuur van KansPlus nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de vergadering.

Wij hopen u graag langs de digitale weg te kunnen ontmoeten op 21 november aanstaande.

U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av21112023/

Lees meer

Verstandelijke beperking en dementie, praat er over tijdens de dementietafel

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Familievereniging Dicht-bij samen met Dichterbij, regio Noord-Midden een Dementietafel.
Thema van deze bijeenkomst is ‘palliatieve zorg en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’.
Wat heeft Dichterbij te bieden in de laatste levensfase?

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of willen luisteren naar ervaringen van anderen.
Ook wanneer de diagnose ‘dementie’ nog niet is gesteld, kan de bijeenkomst interessant zijn.
Net als bij het Alzheimercafé staan de signalen van dementie en de impact ervan op iemands leven en dat van de omgeving centraal.

Ouders, broers, zussen, mantelzorgers, vrijwilligers, mentoren en professionele begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen.
Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@fvdicht-bij.nl.

De bijeenkomst staat ook open voor mensen die geen verwant hebben wonen bij Dichterbij.

Download hier de uitnodiging.

 

Lees meer

Voorstelling Aeolus – voor mensen met EMB

Aeolus is een bijzondere voorstelling voor mensen die zelf een ernstige meervoudige beperking hebben.
Aeolus is heel zorgvuldig gemaakt  met veel herhaling en sensomotorische elementen.
Initiatiefnemer is Beer Boneschansker, regisseur/adviseur en vader van een dochter met ernstige meervoudige beperking

 

Aeolus wordt gespeeld voor twee mensen met een ernstige meervoudige beperking die rolstoelgebonden zijn. Dat is het publiek.
Per persoon kunnen maximaal twee ouders of andere begeleiders meekijken.
Door deze kleine setting is de individuele ervaring het grootst en kan het verhaal het best worden beleefd.

De voorstelling kan bij instellingen of dagcentra gespeeld worden maar bij voorkeur in een echt theater. Dat maakt de ervaring nog meer bijzonder.
Zo is de voorstelling op 2 en 3 december in de Stadsschouwburg Utrecht te zien.
De voorstelling is dit najaar ook nog te zien in Heerenveen en Leeuwarden. Mogelijk ook in Leiden.

Voor meer informatie: /www.stichtingolympus.nl/aeolus/

 

Lees meer

Publieksversie Governancecode Zorg 2022


In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorgsector.
Het leveren van de best mogelijke zorg staat daarbij voor alle zorgprofessionals hoog in het vaandel.
Het bestuur en de toezichthouders van een organisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van die kwaliteit van zorg.
De wijze van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.

De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes.
Daarom is deze verkorte publieksversie uitgebracht.
De raad van bestuur en raad van toezicht van iedere organisatie zorgen dat de zeven principes concreet invulling krijgen binnen hun eigen organisatie.
Zo wordt goede zorg gewaarborgd en bouwen organisaties aan het maatschappelijk vertrouwen.

Download de Publieksversie Governancecode Zorg 2022 hier.

Lees meer

Toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede keer in de fout bij goedkeuring fusie zorginstelling.

Persbericht KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en EMB Nederland

Toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede keer in de fout bij goedkeuring fusie zorginstelling. Familievereniging Leekerweide (FV), KansPlus[1] en EMB[2] Nederland blij met de uitspraak van het CBb[3].

Op 19 september jl. deed het CBb[4] uitspraak in een slepende zaak tussen de FV en de NZa.
De FV is lid van KansPlus, welke de FV inhoudelijk en financieel ondersteunde en welke, samen met EMB Nederland, in de advocatenkosten heeft voorzien.
Dit gezien het belang van familieverbanden om zorgvuldig door zorgorganisaties behandeld te worden bij concentraties, waaronder een fusie.

Vooraf: eerdere uitspraak CBB

De FV was van mening dat zij ten onrechte en ook bewust niet betrokken werd, en zeker ook niet zorgvuldig, bij de fusie van de LeekerweideGroep (gehandicaptenzorg) en de Wilgaerden (ouderen- en thuiszorg) per 1 januari 2020. Zie eventueel preciezer paragraaf 3.1. uitspraak CBb. De FV pikte de gang van zaken niet. Bij fusies behoren immers niet alleen de formele cliëntenraden en ondernemingsraden zorgvuldig betrokken te worden (waar de NZa zich op focust), maar net zo goed andere betrokkenen zoals een familieverband[5].

Ondanks de waarschuwingen vooraf van de FV richting NZa keurde deze de fusie toch gewoon goed. Ook een daaropvolgend officieel bezwaar van de FV hielp niet. De NZa bleef de FV als een niet relevante interne stakeholder zien naast de cliëntenraad. En stelde zelfs dat de NZa daardoor de zaak ook niet inhoudelijk meer hoefde te behandelen (de FV werd zogenaamd als “niet ontvankelijk” gezien).

De FV stelde toen beroep in bij het CBb, met als resultaat dat de NZa in het ongelijk werd gesteld en zodoende de fusiegoedkeuring rechtstreeks door CBb werd ingetrokken.

Uitspraak CBb van nu

Het vervolg was kortgezegd: de fusieorganisatie[6] moest een nieuw goedkeuringsverzoek indienen waarin ingegaan werd op het al of niet betrekken van de FV, de NZa keurde wederom de fusie goed, de FV diende opnieuw bezwaar in, de NZa wees dat opnieuw af (maar nu op inhoudelijke gronden), de FV ging opnieuw in beroep.

Het CBb, gaf de FV zonder meer gelijk. De fusiepartners hebben volgens de rechters de FV niet betrokken in de voorbereiding van de fusie, laat staan dat dat zorgvuldig is gebeurd. Het CBb vernietigde de goedkeuringsbeslissing van de NZa wegens onrechtmatigheid en stelde ten overvloede dat er dus “geen goedkeuring is voor de concentratie”.  Alsmede dat de “die goedkeuring ook niet meer kan worden verleend omdat het voorafgaand aan de concentratie niet betrekken van de FV bij de concentratieplannen, achteraf niet meer kan worden gerepareerd”. CBb stelde verder dat zij nu zelf in de zaak voorziet en het goedkeuringsverzoek bij deze definitief afwijst (zie eventueel bijlage 1). Klare taal!

CBb spreekt zich niet uit over de vraag hoe deze uitspraak gehandhaafd moet worden. Dat is immers een andere rechtsvraag. Op de zitting gaven de landsadvocaten aan dat zij bij een voor de NZa negatieve uitspraak niet van plan zijn handhavend op te treden. Dit omdat de fusiepartners goedkeuring hebben verkregen. FV en KansPlus achten dit een bizarre situatie. Immers de fusie is enerzijds onrechtmatig en rechtstreeks door het CBb niet goedgekeurd. En toch kan daar zo lijkt het nu vervolgens door de NZa zo maar overheen gestapt worden omdat kortgezegd de NZa in het verleden de fusie wel goedkeurde.

Toch overheerst de blijdschap bij de FV, KansPlus en EMB over de uitspraak. Immers voor alle familieverbanden en zorgorganisaties in Nederland is door de nu ontstane jurisprudentie duidelijk geworden dat naast het zorgvuldig betrekken van cliëntenraden en ondernemingsraden ook familieverbanden (niet zijnde een cliëntenraad in de zin van de Wmcz[7]) voortaan zorgvuldig betrokken behoren te worden bij fusies en andere concentraties. Dat betekent wettelijk gezien derhalve dat

 • een familieverband in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moet zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt
 • het oordeel en de aanbevelingen van het familieverband overtuigend en beargumenteerd moeten zijn meegewogen in de besluitvorming
 • in de goedkeuringsaanvaag het oordeel en de aanbevelingen van het familieverband inzichtelijk gemaakt zijn, evenals de wijze waarop zij dit kenbaar heeft kunnen maken
 • in die aanvraag ook een onderbouwing staat voor de wijze waarop het oordeel en de aanbevelingen van het familieverband zijn meegewogen.

https://www.skipr.nl/nieuws/rechter-fluit-nza-terug-en-veegt-concentratiebesluit-van-tafel/

 

[1] KansPlus Belangennetwerk verstandelijke gehandicapten

[2] EMB Nederland is de belangenorganisatie voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen

[3] College van Beroep voor het Bedrijfsleven

[4] Een van de vier hoogste rechtscolleges in het land, hoger beroep is na de uitspraak niet meer mogelijk

[5] Eén en ander op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) waarin de rechten van stakeholders bij fusies zijn opgenomen, alsmede de eisen die de NZa aan goedkeuringen moet stellen.

[6] WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG)

[7] Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

 

 

 

Dowload de uitspraak hier.

Lees meer

Vanaf 2 oktober: nieuwe ronde coronaprik

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen vanaf 2 oktober de coronaprik halen.
Zie ook:

 

Wie kan de prik halen?

 

Doelgroep Wel/geen uitnodiging
Mensen van 60 jaar en ouder Uitnodigingsbrief van het RIVM (vanaf 19 september) voor het halen van de coronaprik.

Afspraken maken en wijzigen kan via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

 

Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening);

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

Zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact.

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

Zwangeren

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.

Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis);

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober. Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD op verwijzing van medisch specialist.

 

In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten deze doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts.

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

 

Niet voor iedereen nodig

 • Het is niet nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Mensen die niet tot de doelgroep behoren hebben een kleine kans om ernstig ziek te worden door corona. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend dan eerdere varianten van het virus.

Communicatie over de coronaprik

Om de doelgroepen van de najaarsronde te informeren over de mogelijkheid om de coronaprik te halen, worden verschillende middelen en kanalen ingezet:

 • Persbericht
 • Social media posts
 • Animatievideo voor op wachtkamerschermen bij huisartsen en apotheken
 • Infographic over de coronaprik
 • Vaccin in het kort
 • Voorlichtingsfolders in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch en Oekraïens verspreid via o.a. huisartsen, apotheken, buurthuizen, bibliotheken en bi-culturele winkels
 • Voorlichtingsbijeenkomsten door sleutelpersonen binnen migrantennetwerken
 • Steffiemodule in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch en Oekraïens met gesproken uitleg over de coronaprik in eenvoudige taal.
 • Online advertenties op anderstalige websites en social media kanalen (Pools, Turks, Arabisch en Engels).
 • Advertentie in landelijke-, regionale en lokale kranten (huis-aan-huis).
 • Informatiefolder en poster voor zorgmedewerkers
 • Informatiefolder en poster voor verloskundigen/gynaecologen

 

Toolkit

Al deze materialen zijn te vinden in de toolkit: news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie.

Hierin staan voortaan de materialen om zowel het algemeen publiek als specifieke doelgroepen te informeren over de coronaprik.

Met behulp van de toolkit kan jij op een eenvoudige manier je achterban informeren.

Alle cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgintermediairs, zorgkoepels, gemeenten, seniorenorganisaties, maatschappelijke organisaties, ambassadeurs, sleutelfiguren en lokale contactpersonen verspreiden op die manier de informatie. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in Nederland goed geïnformeerd is over de coronaprik.

 

Wat is er anders ten opzichte van het najaar 2022?

 • De coronaprik is niet meer voor iedereen van 12 jaar beschikbaar. Maatwerk is wel mogelijk.
 • Vanaf deze ronde maken we geen onderscheid meer tussen de herhaalprik en de basisserie. 1 prik volstaat.
 • We spreken vanaf de startdatum najaarsronde over ‘de coronaprik’.  De termen ‘booster’ en ‘herhaalprik’ gebruiken we niet meer.
 • De prikronde dit najaar loopt tot eind december 2023. Voor zwangeren en mensen met een medisch hoog risico blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.
 • De griepprikgroep 18 t/m 59 jaar krijgt geen persoonlijke uitnodiging.
 • Zorgmedewerkers krijgen geen persoonlijke uitnodiging.
 • Waar mogelijk verwijzen we actief naar de algemene adviezen om luchtweginfecties zoals corona te voorkomen. Onder andere om de bewustwording te vergroten over het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.

 

Meer informatie

Website

Vanaf nu is alle actuele informatie over corona en de coronaprik overzichtelijk te vinden op één plek: mijnvraagovercorona.nl.
Via deze website kunnen mensen ook online (doorgelinkt naar planjeprik.nl) een afspraak maken, verzetten of afzeggen.

 

Telefoonnummers

 • 0800 – 7070 voor mensen zonder DigiD die telefonisch een afspraak willen maken bij een GGD-priklocatie
 • 0800 – 2077 voor mensen die thuisvaccinatie willen aanvragen, omdat zij door een ernstige ziekte of beperking niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen komen
 • 1400 voor meer informatie over corona
 • 0800 – 7707707 voor een gesprek over de coronaprik met een zorgprofessional van de GGD

 

Lees meer

Symposium ‘Levenslijn’ – 7 oktober 2023

Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op zaterdag 7 oktober 2023 het symposium ‘Levenslijn’.
Dit symposium gaat over alles wat iemand met een verstandelijke of meervoudige beperking zoal tegenkomt in het leven.

Lees meer