Actueel - Pagina 3 van 22

Het KansPlus Café

Het KansPlus Café is een digitale bijeenkomst waar leden en ledengroepen van KansPlus elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De leden, ledengroepen en het bestuur van de landelijke organisatie hebben elkaar de laatste jaren weinig ontmoet. Daar wil het landelijk bestuur graag verandering in brengen. Er is gekozen om de bijeenkomsten digitaal te doen zodat mensen niet hoeven te reizen en ze op een laagdrempelige manier vanuit het hele land mee kunnen doen.

In 2023 zal het KansPlus Café drie keer de ‘digitale’ deuren openen. De eerste keer was op 9 mei. Er waren zo’n 15 bezoekers. Er is gesproken over verschillende onderwerpen.
Zoals: hoe wordt er omgegaan met stress bij bewoners als er nieuwe bewoners in een woongroep komen wonen of als er nieuwe deelnemers op de dagbesteding zijn?
Ook is gesproken over hoe om te gaan als je niet tevenreden bent met de zorg. Hoe geef je dat aan bij de medewerkers van de zorginstelling? Een lastig dilemma omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Medewerkers doen hun best, maar je wilt toch opkomen voor de belangen van je familielid of naaste.

De bezoekers vonden het fijn om hun ervaringen te kunnen delen met mensen die weten en begrijpen wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met een verstandelijke beperking te zijn. Het bestuur van KansPlus zal de komende tijd bespreken hoe de signalen vanuit de gesprekken kunnen worden omgezet in acties. Samen kunnen we het leven voor mensen met een verstandelijke beperking nog beter maken.

Wanneer is het volgende KansPlus Café?

Op 9 juli en op 12 september is er weer een KansPlus Café. Je kunt je aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kanspluscafe . Je krijgt dan een aantal dagen voor de opening van het Café een link toegestuurd waarmee je via Zoom toegang hebt tot het KansPlus Café.

Lees meer

Voorjaarsnota: plannen voor de gehandicaptenzorg

Op 28 april zond minister Kaag de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In deze nota geeft het kabinet een tussenstand van de Rijksbegroting van 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren. De nota bevat een aantal nieuwe of aangepaste plannen voor de gehandicaptenzorg. Hieronder volgen een aantal van deze plannen.

 • Extra middelen voor VG7 in 2023 en 2024
  Het kabinet voegt zowel voor 2023 als 2024 40 miljoen euro toe aan de Wlz contracteringsruimte om, vooruitlopend op de tariefsherijking in 2025, zorgkantoren in staat te stellen maatwerk afspraken te maken over hogere tarieven voor VG7.
 • Verlenging regeling EMB
  De regeling voor bekostiging van zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt verlengd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Op deze wijze wordt tijd gevonden om dit op een goede wijze wettelijk te regelen. Hiervoor is voor die periode een jaarlijks bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.
 • Herinvoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo
  Het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot € 55 miljoen per jaar vanaf 2026.
 • Maatwerk regeling PGB
  Pgb-houders die zelf Wlz-zorg inkopen krijgen momenteel een maximumbedrag op basis van een zorgprofiel toegekend. Deze budgetten worden niet altijd opgemaakt. Dit wordt straks een bedrag op basis van te sluiten contracten dat eventueel tussentijds kan worden aangepast. VWS gaat ervanuit dat dit vanaf 2025 een bezuiniging oplevert, oplopend van € 30 miljoen in 2025 tot € 110 miljoen vanaf 2027.

Download de Voorjaarsnota 2023 via deze link .

Bron: vgn.nl

 

Lees meer

Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers KansPlus

Ook dit jaar zijn meerdere vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging KansPlus onderscheiden met een koninklijke onderscheiding.

Henk de Rooij, voorzitter van de KansPlus ledengroep Bergen op Zoom is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten bij Habewo, de Ontmoetingskerk, Mentorschap WBr, WiBoZ en de adviesraad Sociaal Domein. De ledengroep Bergen op Zoom heeft een prachtige ondersteuningsbrief voor de aanvraag geschreven. De uitreiking in theater De Maagd is rechtstreeks uitgezonden door ZuidWest TV. Bekijk hier de uitzending terug. (Henk is te zien rond 1:40)

Bart Rijkers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard ontving hij de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Valkenswaard. Bart Rijkers zet zich al vele jaren in voor verschillende lokale organisaties. Via KansPlus/Sien zet hij zich in voor een kamp voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Harry van der Heyden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Veldhoven. Harry van der Heyden zet zich al vele jaren in voor allerlei activiteiten op het gebied van zwemmen. Zo is hij een actieve vrijwilliger bij zwemclub de Dolfijnen, één van de activiteiten van KansPlus Valkenswaard e.o. Zijn werkzaamheden bestaan uit zweminstructeur en jeugdbegeleider.

KansPlus is de gedecoreerden dankbaar voor hun jarenlange inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en feliciteert de gedecoreerden van harte.

Lees meer

Goed Gesprek Gids: samen werken aan een goed verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts

Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt, loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Daarom hebben acht partijen samen de Goed gesprek Gids ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om het gesprek beter te laten verlopen.

In een ideale situatie verloopt het bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts vlekkeloos; de vraag is helder, er is onderling begrip en adviezen worden opgevolgd. Helaas gaat het in werkelijkheid vaak niet zo, blijkt uit gesprekken tussen beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties. Daarom is er nu de Goed Gesprek Gids, waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen om het verloop van een bezoek aan de (huis)arts te verbeteren.

Of een bezoek van aan de (huis)arts goed verloopt, is niet afhankelijk van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen.

Aandachtspunten, tips en overwegingen

Of een bezoek van aan de (huis)arts goed verloopt, is niet afhankelijk van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen.

Het gaat niet alleen om het goede gesprek tussen de arts en zijn/haar patiënt en alles wat daarbij kan helpen, zoals goede gespreksvaardigheden en een duidelijke hulpvraag. Het  gaat ook om alle randvoorwaarden die het goede gesprek mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning door begeleiders en aan dossiervoering. De verschillende betrokkenen kunnen de Goed Gesprek Gids gebruiken om onderling het goede gesprek aan te gaan en te bekijken hoe eenieder in samenhang kan bijdragen aan het goede verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts.

Goed gesprek Gids is een hulpmiddel

Het doel van de Goed Gesprek Gids is om alle betrokkenen in beweging te brengen de dagelijkse praktijk zo in te richten dat het bezoek aan de (huis)arts goed verloopt. Om daarbij te helpen beschrijft de Goed Gesprek Gids de wenselijke situatie. Het is dus geen handboek waar je volledig aan moet voldoen, maar een hulpmiddel. Iedereen kan dit document gebruiken om zaken zo goed mogelijk te regelen, onderling (op lokaal niveau) processen en werkwijzen te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Betrokken Partijen

Om de gids te ontwikkelen werkten vertegenwoordigers samen van acht partijen:

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • KansPlus
 • Ieder(in)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • BPSW
 • Platform VG Brabant.

Deze actie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.

De Goed Gesprek Gids is te downloaden via deze link.

Lees meer

Vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID overleden dan verwacht

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen blijkt dat er vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking aan COVID zijn overleden dan op basis van de omvang en leeftijdsopbouw verwacht zou mogen worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat enkele andere doodsoorzaken tijdens de pandemie sterker toegenomen zijn bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij de rest van de bevolking.

Op basis van de studie concluderen de onderzoekers dat er zowel in de klinische praktijk als in het volksgezondheidsbeleid meer aandacht moet komen voor de kwetsbaarheid van mensen met een handicap. Bovendien is er een betere infrastructuur nodig voor de monitoring van risicogroepen in zulke crisissituaties.

Meer over de onderzoeken is te lezen in de berichtgeving van de Nationale Zorggids via deze link en van de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen via deze link.

Lees meer

Patiënten- en cliëntenorganisaties doen voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling

Het ministerie van VWS heeft op 7 maart 2023 het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) voorgelegd voor een internetconsultatie. Op 1 januari 2024 zal deze nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging. Zodat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook KansPlus maakt gebruik van deze subsidieregeling.

In een reactie op de internetconsultatie op het nieuwe subsidiekader geeft KansPlus het volgende aan:

 • de voorgestelde verhoging van subsidiebedragen is een bescheiden vooruitgang. Het lijkt er nog steeds op dat de beschikbare subsidie voor de PG-subsidies in geen verhouding staan tot de middelen waarover de zorgaanbieders kunnen beschikken voor voorlichting en belangenbehartiging. In de laatste Miljoenennota is 45 miljoen extra opgenomen voor het Beleidskader vanaf 2024. Dat lijkt veel, maar dit bedrag moet verdeeld worden over de grote aantallen te subsidiëren patiëntorganisaties, het weinige aantal gehandicaptenorganisaties en nieuwe organisaties die gebruik gaan maken van het subsidiekader. De krachtsverhoudingen tussen aanbieders en cliënten/verwanten in de gehandicaptenzorg moet gelijkwaardiger.
 • de gehandicaptenorganisaties hebben een substantiële verbetering van hun middelen nodig om hun werk te kunnen blijven doen. De PG beweging heeft een belangrijke rol in de samenleving. De koepelorganisaties geven aan samenwerking met ons nodig te hebben in het verbeteren van het zorgstelsel. PG-organisaties zijn belangrijke bronnen van ervaringskennis en -deskundigheid die nodig zijn om de zorg en ondersteuning aan mensen met een aandoening beter en efficiënter te organiseren en om te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Daarnaast verwijst KansPlus naar de reactie van Ieder(in) op de internetconsultatie. Deze is te lezen via deze link.

De volledige reactie van KansPlus kunt u hier lezen.

Lees meer

Pouwel van de Siepkamp overleden

Maandag 3 april bereikte ons het verdrietige bericht dat onze collega en oud-voorzitter van KansPlus Pouwel van de Siepkamp is overleden. Ondanks dat we wisten dat hij niet meer beter kon worden, kwam het bericht toch nog onverwachts.
Pouwel was meer dan een kwart eeuw betrokken bij de vereniging KansPlus en haar rechtsvoorganger het WOI (Werkverband van Ouder- en Familieverenigingen in Instellingen). In al die jaren heeft hij zijn kennis en inspiratie op het gebied van de gehandicaptenzorg met velen van ons gedeeld en was hij een belangrijke persoon binnen de vereniging en daarbuiten.

De laatste jaren was hij als senior beleidsadviseur actief voor KansPlus. Daarvoor was hij voorzitter van de landelijke organisatie en daarvoor bestuurslid. Altijd stond het belang van de mens met een verstandelijke beperking en hun naasten centraal.  Zeker in de coronatijd was hij de warme verbindende schakel tussen veel mensen en organisaties.

We zijn dankbaar voor het onbeschrijflijk vele werk dat hij voor ons heeft verricht. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Die kwamen uit zijn hart en het was zijn missie om op te komen voor het welzijn, het geluk en goede zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Wij zullen Pouwel heel erg missen en wensen zijn gezin heel veel sterkte!

U kunt de uitvaartplechtigheid op dinsdag 11 april om 14.30 uur volgen via een livestream. Link: ceremony.media/nl/livestream/monutanoorderveldnieuwegein met wachtwoord FCRW2WRR

Landelijk bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers KansPlus

 

Lees meer

IGJ presenteert goede voorbeelden van complexe zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft goede ervaringen verzameld over complexe zorg aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Zo kunnen zorgaanbieders leren van elkaars ervaringen, over wat er goed gaat, aldus de inspectie.

De inspectie bracht in 2021 en 2022 12 bezoeken aan zorgaanbieders die zorg bieden aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Deze mensen hebben een IQ tussen de 20 en 35, een ontwikkelingsleeftijd tussen de 2 en 4 jaar en een zeer intensieve zorgvraag vanwege gedragsaspecten (VG07).

Passende plek

Juist voor deze mensen kunnen de gevolgen van goede of minder goede zorg groot zijn, aldus de IGJ. Soms moet men meerdere malen verhuizen om een passende plek te vinden. Of er wordt vaker onvrijwillige zorg toegepast bij mensen met EVB+. Dit alles kan bijdragen aan de onrust van mensen en hun gevoel van onveiligheid.

De inspectie geeft zorgaanbieders nu voorbeelden van wat goed gaat in de complexe zorg aan EVB+-cliënten. Hiermee wil de inspectie zorgaanbieders en zorgverleners stimuleren om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat werkt. Het geeft geen compleet beeld over de zorg aan ernstig verstandelijk beperkte cliënten.

Bronnen: igj.nl en en skipr.nl

Lees meer

Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie; ‘Leg sancties op bij ontoegankelijke websites en apps’

Het toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps verloopt te langzaam. Daardoor kunnen veel mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen hun zaken met de overheid niet zelfstandig regelen. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept daarom Staatssecretaris Van Huffelen – via een brief aan de Tweede Kamer – op het mogelijk te maken om overheden die niet voldoen aan digitale toegankelijkheid een boete te geven.

Tot 30 maart kan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken schriftelijk vragen stellen aan Staatssecretaris Van Huffelen over digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk heeft de commissie in een brief 7 belangrijke aandachtspunten meegegeven:

 1. De website en app van het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk en gebruik ervan kan leiden tot veiligheidsrisico’s. Bovendien is het analoog indienen van een aanvraag niet mogelijk.
 2. Het tempo waarin overheidswebsites en apps toegankelijk worden gemaakt is te laag. Extra versnelling is nodig.
 3. De 16 belangrijkste overheidsapps moeten volledig toegankelijk worden (en niet toegankelijker zoals de Staatssecretaris zegt).
 4. Onderzoek hoe de verplichte standaard DigiToegankelijk (EN 301 549) wél kan worden opgenomen in de inkoopvoorwaarden van de overheid.
 5. Rapporteer over de voortgang van het Stappenplan Versnelling Digitale Toegankelijkheid éérder dit jaar, namelijk op 1 juli 2023, en daarna periodiek.
 6. Zet een landelijk expertisecentrum op voor het betrekken van de burger bij het ontwerpen van digitale dienstverlening, in lijn met het advies van Berenschot.
 7. Maak – naar Zweeds voorbeeld – sanctioneren van overheidsorganisaties die niet voldoen, mogelijk.

 

Lees hier de volledige brief.

 

Na 30 maart kan het enkele weken duren voordat de staatssecretaris de vragen van de Kamerleden heeft beantwoord. Het GebruikersNetwerk blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

 

Deelnemende organisaties in het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie zijn: Dovenschap, Dwarslaesie Organisatie Nederland, EMB Nederland, Hoormij.NVVS, Ieder(in), KBO-PCOB, Dit Koningskind, LFB, MIND, Oogvereniging, Sien, Spierziekte Nederland en KansPlus.

Lees meer

Enquête over PlusPunt- het kwartaalblad van KansPlus met Zeg’s

KansPlus brengt vier keer per jaar het verenigingsblad PlusPunt uit.
In PlusPunt schrijven we over wat we als vereniging doen en wat we bereiken. Zo zijn er informatieve artikelen over wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de zorg. Regelmatig zijn er artikelen over de activiteiten van de ledengroepen van KansPlus. En ervaringen van naasten over het leven met en van hun kind met een beperking. We schrijven ook voor en over verwanten- en cliëntenraden en familieverenigingen. Onderwerpen waarmee we de positie van mensen met een verstandelijke beperking en naasten versterken. Deze artikelen staan apart in de PlusPunt, in het katern ZEG’s.

We zijn benieuwd wat u als lezer van PlusPunt vindt. Meedoen kan digitaal via deze link.

Wilt u de enquête op papier invullen? Dan kunt u een exemplaar opvragen bij KansPlus. Dit kan door te bellen met 030-2363744 of door te mailen naar pluspunt@kansplus.nl.

Invullen van de vragenlijst kan tot 10 april.

 

 

 

Lees meer