Actueel - Pagina 3 van 25

Online KansPlus Café – 28 november

Op dinsdag 28 november as. is er voor alle leden van KansPlus de mogelijkheid elkaar informeel te ontmoeten in het online KansPlus Café.
Elkaar ontmoeten, tips geven of ervaringen delen staat centraal.

Het KansPlus Café is dé plek waar leden elkaar informeel kunnen ontmoeten en praten over actuele onderwerpen.
Iedereen mag vooraf of ter plekke aangeven welke vraag u heeft of welke ervaring u wilt delen.
Het café is voor iedereen, de gespreksinhoud bepalen we samen.
Afgelopen keren hebben we bijvoorbeeld gesproken over mentorschap, bewindvoering, de kwaliteit van de zorg in de instellingen en de wet zorg en dwang.

 

 • We nodigen u online uit. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid deel te nemen zonder reistijd.
 • We starten om 19.30 uur.
 • Meld je hier aan.
 • In de week voorafgaand aan het KP Café krijgen de deelnemers een MS Teams-link toegestuurd via de mail.
Lees meer

Vergeet de gehandicaptenzorg niet

Cliënten- en verwantenraden uit de gehandicaptenzorg trekken aan de bel. Namens mensen met een beperking en hun naasten. Zij zien dat de ouderenzorg, de ggz en de ziekenhuiszorg volop in beeld zijn bij politiek en media. Maar de gehandicaptenzorg wordt net zo goed geraakt door financiële problemen en personeelstekorten en deze sector is nauwelijks zichtbaar. Ze zijn bang dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking vergeten worden. Wij, KansPlus, het LSR en Ieder(in),  roepen politici, landelijke beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen voor de gehandicaptenzorg dan ook op aandacht te schenken aan de zorgen van deze mensen en de problemen die hieraan ten grondslag liggen.

 

Financiële tekorten en de situatie op de arbeidsmarkt dwingen zorginstellingen keuzes te maken. Cliënten-, verwanten- en familieraden worden hier niet of onvoldoende bij betrokken, zo laten zij weten. Daardoor is het cliënt- en familieperspectief niet altijd goed meegenomen, terwijl de effecten op hun leven groot zijn.

Zorgen over kwaliteit en continuïteit

De kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van leven staan onder druk. De uitkomsten van het onderzoek naar kwaliteit zorg, ondersteuning en leven in de langdurige zorg van Ieder(in), de signalen op het manifest van KansPlus, 2CU, EMB Nederland, Dit Koningskind, Helpende Handen en Sien en de uitkomsten van de LSR-peiling naar de financiële situatie van zorginstellingen onder cliëntenraden zijn reden tot zorg. Hogere personeelskosten en vertrek van medewerkers hebben geleid tot minder persoonlijke aandacht, minder dagbesteding en vervoer en minder vaak vertrouwde gezichten op de locatie. Ook over de continuïteit van de zorg en toekomstplannen bestaat er onrust.

Onlangs deelde de centrale cliëntenraad van Esdégé-Reigersdaal in een brandbrief hun zorgen over geld, als gevolg van loonstijgingen, over stilleggen van (werk)projecten en de angst om niet meer te kunnen kiezen voor bepaalde activiteiten. De CCR heeft dit kort geleden vertaald naar een manifest waarin heel duidelijk staat wat zij belangrijk vinden.

Vergeet ons niet

Als belangenorganisaties KansPlus, Ieder(in) en het LSR vragen we politici, landelijke beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen voor de gehandicaptenzorg met klem aandacht te schenken aan de zorgen van deze groepen mensen en aan de problemen die specifiek in hún gehandicaptenzorg aan de orde van de dag zijn.

Namens cliënten-, familie- en verwantenraden doen KansPlus, het LSR en Ieder(in) de volgende oproep aan politieke partijen, landelijke beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen voor de gehandicaptenzorg:

 1. Geef de gehandicaptenzorg de aandacht die zij verdient. Momenteel gaat de aandacht in de verkiezingsprogramma’s en de media vooral uit naar ouderenzorg, ziekenhuiszorg en GGZ. Besteed in de verkiezingsdebatten en in de latere formatie ook aandacht aan mensen met een (verstandelijke) beperking.
 2. Betrek cliëntenraden, familieraden en verwantenraden consequent en volledig bij beleidskeuzes die de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven raken. Het is niet alleen een wettelijke verplichting conform de Wmcz 2018. Begrijpelijke informatie, samen in gesprek gaan, een adviesvraag doen en werk maken van inspraak zijn belangrijke voorwaarden. Cliënten- en verwantenraden zijn van meerwaarde omdat ze de gevolgen voor cliënten en familie voor het voetlicht kunnen brengen en zo voor een betere, gedragen beslissing kunnen zorgen.
 3. Maak werk van het terugdringen van personeelstekorten in de gehandicaptenzorg door te investeren in opleiding van nieuwe zorgprofessionals en in omscholingsmogelijkheden naar de gehandicaptenzorg. Benut mensen met een beperking die als ervaringsdeskundigen lessen kunnen verzorgen. Zet verder in op het vergroten van het werkplezier vanuit goed werkgeverschap en vraag cliënten- en verwantenraden hierover mee te denken.
 4. Zorg ervoor dat kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voldoen aan de norm zoals beschreven in het Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg. Belangrijk daarbij zijn zingevende dagbesteding/daginvulling en vaste begeleiders die mensen met een beperking goed kennen en met wie een vertrouwensband is opgebouwd. En van belang, het werken vanuit vertrouwen en leren en verbeteren.
 5. Maak goede afspraken over de rol en positie van familie, samen met de mensen om wie het gaat en zijn familie. Versterk en bewaak de familieband, bijvoorbeeld via familiebeleid. Een bijkomend effect kan zijn dat naasten ook voor het bieden van concrete zorg naar vermogen willen en kunnen bijdragen.
 6. Zet de zorgvraag en de wens van de persoon met een beperking voorop bij het kiezen en gebruiken van technologie. In de Toekomstagenda van het ministerie van VWS is het een voorwaarde voor een succesvolle inzet van technologie. Arbeidsbesparing kan bijvangst zijn maar mag nooit een doel op zich zijn. Zorg verder dat wensen en afspraken rond technologie een plek krijgen in de individuele zorg- en ondersteuningsplannen. Dit alles vraagt om tijdige betrokkenheid van en samenspraak met cliënten-, familie- en verwantenraden.
 7. Maak investeringen voor zorginstellingen mogelijk, in onder andere duurzaamheid, technologie en nieuwbouw.

 

Meer lezen?

Lees meer

Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen met een beperking verschraalt.
Er staan steeds meer mensen op de wachtlijst, er is weinig tijd voor leuke dingen en personeel doet alleen de meest elementaire zaken.
Mantelzorgers worden dan ook langzamerhand onmisbaar in de gehandicaptenzorg. Zij vullen de gaten op die ontstaan door personeelstekorten.
Dit komt naar voren in een onderzoek dat Ieder(in) heeft uitgevoerd onder 580 mensen met een beperking, die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz), en naasten.

 • Lees hier het bericht van Ieder(in).
 • Download hier het rapport ‘Verschraling van zorg tast kwaliteit van leven aan’

 

Lees meer

Onderzoek over de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers – Doe mee!

Ecorys is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau dat cliënten helpt met het maken van een positieve impact op de samenleving.
Ecorys doet – samen met het ministerie van VWS, Ieder(in), MantelzorgNL en KansPlus –  onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van mensen die intensief zorgen voor een naaste.

De onderzoekers van Ecorys interviewen 15 mantelzorgers in de maanden november en december.
We vragen mantelzorgers die interesse hebben om deel te nemen aan een interview de vragen in het bijgaande contactformulier in te vullen, zodat de onderzoekers van Ecorys contact op kunnen nemen.
Bij deelname aan het interview ontvangt u een VVV-bon van €25.


Herkent u zich in de volgende punten?

 • Bent u tussen de 24-65 jaar?
 • Zorgt u voor uw naaste?
 • Zorgt u gemiddeld 8 uur per week en doet u dit al langer dan 2 jaar?
 • Heeft u betaald werk of bent u gestopt met werken vanwege de zorg voor uw naaste?
 • Heeft u uw toekomstplannen veranderd vanwege de zorg voor uw naaste?

 

 • Heeft de naaste voor wie u zorgt een beperking die niet over gaat?
 • Heeft hij de beperking vanaf de geboorte, rond de geboorte of sinds jonge/jongvolwassene leeftijd?
 • Heeft hij een beperking die aanpassingen vraagt op verschillende gebieden?
 • Woont hij niet in eeninstelling ?

Ga naar het contactformulier en doe mee!
Open deze link voor het contactformulier.

Lees meer

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg doet uitspraak over gedwongen verhuizing

Zorginstelling Amarant Groep had niet mogen besluiten om woongroep De Stalhouderij te sluiten en zes bewoners te verplaatsen.
Ook heeft de zorgaanbieder in de procedure tot het besluit niet zorgvuldig gehandeld.
Tot dit oordeel komt de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Vijf van de zes bewoners van de Stalhouderij hadden een klacht ingediend over het besluit van de Amarant Groep.

Lees hier verder over de uitspraak (bron: Ieder(in))

 

Lees meer

Vooraankondiging digitale algemene vergadering KansPlus – dinsdag 21 november 2023

Voor ledengroepbestuurders, bestuursleden van aangesloten familieverenigingen bij KansPlus.

Op dinsdag 21 november 2023 van 19.00 uur – 21.00 uur zal de digitale algemene vergadering van KansPlus plaatsvinden.

Het landelijk bestuur van KansPlus nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de vergadering.

Wij hopen u graag langs de digitale weg te kunnen ontmoeten op 21 november aanstaande.

U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av21112023/

Lees meer

Verstandelijke beperking en dementie, praat er over tijdens de dementietafel

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Familievereniging Dicht-bij samen met Dichterbij, regio Noord-Midden een Dementietafel.
Thema van deze bijeenkomst is ‘palliatieve zorg en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’.
Wat heeft Dichterbij te bieden in de laatste levensfase?

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of willen luisteren naar ervaringen van anderen.
Ook wanneer de diagnose ‘dementie’ nog niet is gesteld, kan de bijeenkomst interessant zijn.
Net als bij het Alzheimercafé staan de signalen van dementie en de impact ervan op iemands leven en dat van de omgeving centraal.

Ouders, broers, zussen, mantelzorgers, vrijwilligers, mentoren en professionele begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen.
Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@fvdicht-bij.nl.

De bijeenkomst staat ook open voor mensen die geen verwant hebben wonen bij Dichterbij.

Download hier de uitnodiging.

 

Lees meer

Voorstelling Aeolus – voor mensen met EMB

Aeolus is een bijzondere voorstelling voor mensen die zelf een ernstige meervoudige beperking hebben.
Aeolus is heel zorgvuldig gemaakt  met veel herhaling en sensomotorische elementen.
Initiatiefnemer is Beer Boneschansker, regisseur/adviseur en vader van een dochter met ernstige meervoudige beperking

 

Aeolus wordt gespeeld voor twee mensen met een ernstige meervoudige beperking die rolstoelgebonden zijn. Dat is het publiek.
Per persoon kunnen maximaal twee ouders of andere begeleiders meekijken.
Door deze kleine setting is de individuele ervaring het grootst en kan het verhaal het best worden beleefd.

De voorstelling kan bij instellingen of dagcentra gespeeld worden maar bij voorkeur in een echt theater. Dat maakt de ervaring nog meer bijzonder.
Zo is de voorstelling op 2 en 3 december in de Stadsschouwburg Utrecht te zien.
De voorstelling is dit najaar ook nog te zien in Heerenveen en Leeuwarden. Mogelijk ook in Leiden.

Voor meer informatie: /www.stichtingolympus.nl/aeolus/

 

Lees meer

Publieksversie Governancecode Zorg 2022


In Nederland werken meer dan 1 miljoen mensen in de zorgsector.
Het leveren van de best mogelijke zorg staat daarbij voor alle zorgprofessionals hoog in het vaandel.
Het bestuur en de toezichthouders van een organisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van die kwaliteit van zorg.
De wijze van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.

De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes.
Daarom is deze verkorte publieksversie uitgebracht.
De raad van bestuur en raad van toezicht van iedere organisatie zorgen dat de zeven principes concreet invulling krijgen binnen hun eigen organisatie.
Zo wordt goede zorg gewaarborgd en bouwen organisaties aan het maatschappelijk vertrouwen.

Download de Publieksversie Governancecode Zorg 2022 hier.

Lees meer