Actueel - Pagina 6 van 20

Jaarlijks congres cliëntenraden in een nieuw jasje!

Zet alvast in je agenda: 2 december 2022

Het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg is niet meer weg te denken.
Elke eerste vrijdag van december was het weer zover.
En er is goed nieuws: de komende vijf jaar blijft het congres.

Nieuw jasje

Het congres gaat de komende jaren verder in een nieuw jasje.
Het congres gaat samen met de SamenSterkdagen.
Deze dagen werden door het hele land georganiseerd bij zorgaanbieders.
Het congres heet daarom komende jaren de SamenSterkdag.

SamenSterkdag 2022

Tijdens het congres staan mensen met een beperking centraal.
We gaan weer aan de slag met belangrijke en interessante onderwerpen.
Denk aan vrijheid, kwaliteit van de zorg en plannen voor de toekomst.
Er zal veel aandacht zijn voor inspraak, eigen regie, zeggenschap en medezeggenschap!

Voor wie?

Het congres is voor cliëntenraadsleden en medewerkers in de medezeggenschap. Daarnaast zijn alle mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders welkom.

Meer informatie en inschrijven

De uitnodiging en het programma volgen later. Dan komt er ook meer informatie over hoe en wanneer je je kunt inschrijven. Houd de berichten dus in de gaten.

Mis de SamenSterkdag niet! Reserveer alvast in je agenda: vrijdag 2 december 2022.

Het congres wordt georganiseerd door Ieder(in), KansPlus, LFB en het LSR.

Lees meer

KansPlus jaaroverzicht 2021

Met gepaste trots publiceren wij het jaaroverzicht 2021 van het Landelijk Bureau van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en VraagRaak, steunpunt medezeggenschap en de rapportage van het Kennis- en adviescentrum van KansPlus.

Het geeft een beeld van de werkzaamheden van het Landelijk Bureau van KansPlus in 2021. De opdracht die KansPlus zichzelf stelt is het bevorderen van een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en het ondersteunen en adviseren van hun naasten. We vertalen dit in drie kerntaken.

 • Belangenbehartiging. Dit doen we zowel landelijk als lokaal in de richting van de politiek, zorgaanbieders en andere beleidsbepalende organen en organisaties.
 • Dienstverlening. Ondersteuning en advisering van individuele leden via het Kennis- en adviescentrum en ondersteuning van cliëntenraden en via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus.
 • Ontmoeting. Recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

In het land werken onze ledengroepen samen met de leden aan dezelfde missie. Iedere ledengroep draagt op een eigen wijze bij. Sommige ledengroepen organiseren mooie activiteiten waar de mensen waar het om gaat heel gelukkig van worden en waardoor ze ook deel kunnen uitmaken van een netwerk dat zich buiten een zorginstelling bevindt. Andere ledengroepen focussen zich meer op de belangenbehartiging op lokaal niveau en lobbyen voor beter vervoer, goede dagbesteding, betere toegankelijkheid, meer oog voor mensen met een verstandelijke beperking. En er wordt hard gewerkt. Het landelijk bestuur van KansPlus is trots op de ledengroepen en weet dat zij vaak met beperkte menskracht zich optimaal en op vrijwillige basis inzetten voor een mooi leven voor mensen met een verstandelijk beperking. Hier past alleen maar hele grote waardering voor.

Het jaaroverzicht is opgebouwd langs de lijnen van het strategisch beleidsplan 2019-2023. Het strategisch beleid bestaat uit zes bouwstenen.

Via deze link kunt u de samenvatting van het jaaroverzicht lezen.  U kunt deze en de uitgebreide versie ook lezen en downloaden via https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaaroverzicht-KansPlus-2021.pdf

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze naar info@kansplus.nl of bel met 030-2363744.

Lees meer

Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Minister Helder van langdurige zorg heeft op 7 juli het programma van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd.
De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is de opvolger van het programma ‘Volwaardig leven’ van het vorige kabinet. De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft 6 belangrijke thema’s:

 1. Complexe zorg: het verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.
 2. Licht verstandelijke beperking: het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.
 3. Cliëntondersteuning: het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde cliëntondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de cliëntondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.
 4. Zorgtechnologie en innovatie: het verspreiden van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.
 5. Arbeidsmarkt en vakmanschap: het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken.
 6. Levenslang, levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat onder andere over passende (langere) indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en over mantelzorgondersteuning.

Tot 2027 stelt het kabinet € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde cliëntondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie.

Bij alle onderdelen moeten de mensen om wie het gaat betrokken zijn. De cliënten- en belangenorganisaties willen en moeten betrokken zijn bij de uitwerking van de Toekomstagenda. Om hen in staat te stellen mee te werken aan de uitvoering van de agenda moeten er ook financiële middelen beschikbaar komen.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de Kamerbrief van de minister zijn te lezen via deze link

Wij houden u via onze mediakanalen op de hoogte van de uitwerking van de Toekomstagenda en hoe KansPlus bijdraagt aan deze uitwerking.

Lees meer

Wat is jouw ervaring met de Wet zorg en dwang?

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht.
Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg.
Wij willen graag weten wat jouw ervaring is met de Wzd en onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft of verzet toont. Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen kunnen daarmee te maken krijgen. Onvrijwillige zorg kan zowel in instellingen, thuis, op school, de dagbesteding of in het ziekenhuis.

Verschillende cliëntenorganisaties voor de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zijn samen een project gestart om meer bekendheid te geven aan de Wet zorg en dwang. Ook bewaken we binnen dit project de rechten voor de mensen die met deze wet te maken krijgen.

Vragenlijst Wet zorg en dwang

Daarom willen wij graag weten wat jouw ervaringen zijn met de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Daarbij gaat het om de ervaringen als gebruiker van zorg en ondersteuning met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen. Of jouw ervaringen als familielid/naaste, vertegenwoordiger of als cliëntenraadslid.

Doe je mee?

Met het invullen van deze vragenlijst (enquête) help je ons om een goede indruk te krijgen van jouw ervaringen en hoe de Wet zorg en dwang in de praktijk werkt. Via deze link kun je de vragenlijst invullen.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig over deze vragenlijst? Dan kun je een mail sturen aan:

Lees meer

Minister Helder: PGB voor wooninitiatieven blijft

Minister Conny Helder laat op 8 juli 2022 weten dat het pgb beschikbaar blijft voor kleinschalige wooninitiatieven. ‘Veel van deze pgb gefinancierde wooninitiatieven zijn een aanvulling op de zorg in natura en versterken juist de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld.

Eerder stelde ze in een Kamerbrief (op 20 mei 2022): ‘Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren moeten niet meer (structureel) via pgb gefinancierd worden’. Op dit voornemen ontving de minister diverse reacties, waaronder van KansPlus samen met vier andere belangenverenigingen (op 23 juni 2022).

De minister blijft bij wel haar voornemen om te bezien of initiatieven waarbij er geen (of zeer onvoldoende) sprake is van eigen regie, beter passen bij zorg in natura op basis van gecontracteerde zorg in plaats van financiering middels pgb.

De minister kondigt aan samen met Per Saldo, BVKZ en andere betrokken partijen nader te gaan verkennen wat minimale eisen aan eigen regie zijn en op welke manier die vorm moeten krijgen in een wooninitiatief.

Lees hier de volledige Kamerbrief van minister Helder van 8 juli 2022.

Zie ook: https://www.pgb.nl/minister-pgb-voor-wooninitiatieven-blijft/ en https://www.sien.nl/actueel/15490-pgb-blijft-wel-beschikbaar-voor-kleinschalige-wooninitiatieven.html

Lees meer

AVG wordt arts VG

Er is een nieuwe naam voor arts verstandelijk gehandicapten (AVG): arts VG.
Hiermee is de verwarring met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgelost en wordt het woord ‘arts’ niet meer dubbel gebruikt.

De arts VG biedt aanvullende specialistische zorg aan de zorg die de huisarts biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Huisartsen en kinderartsen kunnen doorverwijzen naar de arts VG. Waarvoor doorverwezen kan worden is hier te lezen.
Meer over de arts VG is te lezen op de website de beroepsvereniging van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk gehandicapten www.nvavg.nl

Een overzicht van AVG-poli’s is te vinden op de website van de VGN.

Bron: NVAVG

Lees meer

Personeel gehandicaptenzorg moeilijk te vinden en vast te houden

De helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kampt met een tekort aan personeel en het wordt voor deze werkgevers steeds moeilijker om mensen te werven of vast te houden. De problemen spelen vooral bij grote instellingen die ook complexe of intensieve zorg leveren. De grootste problemen doen zich voor in de grote steden en in het zuiden van het land.

De Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft de problemen onderzocht, komt met een aantal suggesties en heeft deze vastgelegd in een factsheet.

De Inspectie wil vooral kijken naar de stappen en oplossingen die zorgaanbieders inzetten om personeel te vinden en te binden. De inspectie sluit hierbij aan bij het advies van de Sociaal Economische Raad van mei 2021 om mensen die in de zorg (willen) werken, te motiveren en vast te houden. De inspectie onderzocht daarom vooral hoe zorgaanbieders oplossingen bedenken voor de problemen op de arbeidsmarkt.

Bronnen: Skipr, Inspectie jeugd en Gezondheid

Lees meer

Vervolg ‘Aanvraag Wlz- indicatie kan niet zonder inzet familie’

De oproep tot een aangepaste aanvraagprocedure deden belangenorganisaties, waaronder KansPlus in december 2021 in een brief aan de Tweede Kamer. Zie dit bericht op deze website voor de brief en achtergondinformatie. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn Wlz-aanvraag ondertekent. Dit kan niet altijd. De voorgestelde oplossing is een wijziging van art 3.2.3 van de Wlz, die bepaalt dat wanneer de (meerderjarige) cliënt wilsonbekwaam ter zake is bij een Wlz-aanvraag vertegenwoordigd kan worden door een persoon uit de kring van familieleden die in de Wgbo (en de Wzd) staat benoemd.
In de gehandicapten- en ouderenzorg speelt de familie een belangrijke rol. Zij zijn vaak al jaren betrokken bij de zorgverlening, blijven dat ook na de Wlz-indicatie en kennen hun kind, ouder, broer of zus al jaren. Daarnaast vertegenwoordigen familieleden de belangen van hun naaste bij gesprekken met bijvoorbeeld de huisarts, specialisten en andere betrokken professionals. Ook zijn zij betrokken geweest bij eerdere aanvragen van zorg en ondersteuning bij bijvoorbeeld gemeenten (Wmo 2015 en de Jeugdwet) en zorgverzekeraars (Zvw).

Minister helder heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat het geregeld gaat worden.

Via deze link naar de website van Ministerie van VWS is de brief van Minister en meer informatie te lezen.

Lees meer

Reactie Kamerbrief minister Helder over pgb

KansPlus, Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen en EMB Nederland vragen in een brief over het persoonsgebonden budget (pgb) het volgende aan minister Helder en aan de Vaste commissie van VWS:

 • Ouderinitiatieven: elke bewoner/budgethouder moet de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke zorg hij wil, hoe vaak, op welke manier en van wie. Ouder- of bewonersinitiatieven moeten ook in toekomst pgb gefinancierd kunnen blijven.
 • Informele zorg: in veel situaties levert de inzet van naasten met een pgb kwalitatief goede zorg op en is bovendien veel goedkoper dan wanneer alle zorg door professionals verricht wordt. Wij vinden dat we juist, bij de huidige en toekomstige personeelstekorten, blij moeten zijn dat ouders en familieleden tegen een vergoeding voor hun naasten willen zorgen. Wij pleiten voor een betere rechtspositie voor deze groep naasten en vertegenwoordigers.
 • Maak het makkelijker: wij vragen om administratieve verlichting, geen stopzetting van de vergoeding vanuit het pgb voor de slaapwacht  en één toegangsloket.

De brief is een reactie op de Kamerbrief over pgb die mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, op 20 mei 2022 naar de Tweede Kamer stuurde. Deze Kamerbrief kunt u hier lezen.

De organisaties vragen nadrukkelijk om het pgb te behouden, te verbeteren en te vereenvoudigen. En om de input van de brief mee ten nemen in de voorbereiding van het commissiedebat over het pgb op 23 juni.

Lees hier de volledige brief aan minister Helder.

 

Lees meer

Vragenlijst over beeldvorming bij volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag

Bent u als naaste, wettelijk vertegenwoordiger of cliënt bekend met volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag?
Dan willen wij u uw medewerking vragen om een vragenlijst in te vullen over uw betrokkenheid bij beeldvorming en diagnostiek door zorgverleners.
In totaal zijn het 13 vragen en het invullen kost ongeveer 10 – 15 minuten. We willen u vragen de vragenlijst in te vullen uiterlijk 1 augustus.

De link naar de vragenlijst vindt u hier: https://nl.surveymonkey.com/r/YHSXYMZ

Uitleg bij dit verzoek:

Wat is beeldvorming en diagnostiek precies?

Beeldvorming is dat je iemand goed leert kennen.
Dan weet je wie iemand is, waar hij of zij vandaan komt en wat iemand leuk vindt.
Diagnostiek is dat je onderzoek doet om een ziekte of aandoening vast te stellen.
Om goede zorg te geven moet er beeldvorming en diagnostiek gedaan worden

Onderzoek

Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar beeldvorming en diagnostiek.
Eén van de acties uit het onderzoek is het verbeteren van de beeldvorming en diagnostiek bij volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag.
Naar aanleiding van dit onderzoek is deze vragenlijst opgesteld.
Het doel is om inzicht te krijgen in uw betrokkenheid bij beeldvorming en diagnostiek.
Dat is van belang omdat u met uw ervaringen tips en oplossingen kunt aanreiken.

Dank alvast voor uw medewerking.

Lees meer