Doe mee aan een onderzoek naar cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Hoe is het om de regiotaxi voor je neus weg te zien rijden, omdat de chauffeur er vroeger was dan je had gedacht? Wat doe je als je vrienden je spontaan mee uit vragen, maar je eerst nog toestemming van je begeleider moet vragen?
 
Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. 
 
Het project ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’ brengt in kaart hoe en wanneer mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ten opzichte van hun begeleiding en zorginstellingen ervaren. Het project bekijkt ook wanneer afhankelijkheid als negatief ervaren wordt en hoe deze ervaring dan voorkomen kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. KansPlus neemt als belangenbehartiger plaats in de commissie die het onderzoek begeleidt. 
 
Eén van de methodes die de onderzoekers gebruiken is de focusgroep. Tijdens een focusgroep vragen de onderzoekers de deelnemers naar hun ervaringen, ideeën en meningen over het thema afhankelijkheid en over de tot nu toe behaalde resultaten. De onderzoekers zijn voor deze focusgroepen op zoek naar familieleden van mensen die zorg krijgen middels de WLZ
 
Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het onderzoek door uw ervaringen en ideeën te delen met de onderzoekers? Meld u dan aan voor een focusgroep! 
 
De focusgroep komt één middag in oktober samen in hartje Utrecht. De precieze datum wordt nader bepaald in overleg met de deelnemers. De focusgroep zal uit 7-12 mensen bestaan. Het gesprek wordt begeleid door twee onderzoekers. 
 
Bij interesse of voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar hoofdonderzoeker Simon van der Weele: s.vanderweele@uvh.nl. ​

Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ door Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 17 juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een factsheet en een filmpje “Kun jij leven zoals je wilt?’ gepubliceerd.

Hierin worden de uitkomsten van een onderzoek aan 38 zorgorganisaties getoond. Tijdens de toezichtbezoeken aan de zorgorganisaties voerde de inspectie gesprekken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De hoofdconclusie is dat de meeste zorgaanbieders hun best doen om cliënten het leven te laten leiden dat zij zelf wensen. De bezochte zorgaanbieders willen over het algemeen dat cliënten zelf mogen kiezen wat ze belangrijk vinden. Zij proberen de cliënten hierbij te helpen.

Aanbevelingen:

Tijdens de bezoeken stonden de volgende vier onderwerpen centraal:

 • dialoog tussen cliënt en zorgverlener
 • aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt
 • behoud van keuzeruimte van de cliënt
 • systematisch werken met een integraal ondersteuningsplan.

Voor deze vier onderwerpen doet de inspectie de volgende aanbevelingen:

 • zorg er voor dat begeleiders voldoende tijd hebben om ook informele gesprekken met de cliënt te kunnen voeren
 • besteed (nog) meer aandacht aan het ‘onafhankelijk’ maken van de cliënt, zodat hij zelf meer de regie kan voeren op het ontwikkelen van een sociaal netwerk
 • zorg er voor dat de geldende huisregels niet beperkend zijn
 • weeg risico’s, die beplaade keuzes met zich meebrengen, af in samenspraak met de driehoek. betrek de cliënt hier (nog) meer bij
 • maak zorgplannen eenvoudiger en overzichtelijker (op het niveau van de cliënt)

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/kun-jij-leven-zoals-je-wilt.aspx

Factsheet Kun jij leven zoals jij dat wilt

 

Wil jij meedoen aan de ontwikkeling van een digitaal Kennisplatform?

Wil je mee doen aan de ontwikkeling van een (digitaal) Kennisplatform voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen gehandicaptenzorg?

KansPlus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie) en het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) gaan hier in 2017 en 2018 mee aan de slag. Maar niet alleen. Wij hebben cliënten en verwanten uit cliëntenraden en verwantenraden nodig om het samen op te zetten. We zoeken daarom mensen die de komende tijd in een klankbordgroep willen zitten.

Een digitaal Kennisplatform
Het digitaal Kennisplatform gaat over collectieve medezeggenschap. Het idee is om informatie, teksten, beelden, filmpjes die al bestaan over collectieve medezeggenschap te bundelen op het Kennisplatform. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen kunnen daar informatie opzoeken. En het is interactief met fora. Eigen informatie en kennis én vragen kunnen worden gedeeld en uitgewisseld.

Om welke informatie gaat het?

 1. Formele/wettelijke (Wmcz) en juridische informatie
 2. Het werk van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen in de praktijk.
 3. Verschillende thema’s waar cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen veel mee te maken hebben (Bijvoorbeeld de rol van zorginkoop; inspectie of thema voeding)
 4. Eigen ervaringen en kennis
  (Bijvoorbeeld uitwisseling van ‘goede’ voorbeelden; elkaar vragen stellen over het werk van de raad)

Waarom een digitaal Kennisplatform?
De overheid wil de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren. Onder de naam ‘Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg’ zijn hiervoor vijf doelstellingen geformuleerd.  Hier is extra geld voor. Alle partijen in de gehandicaptenzorg (zoals onder andere de cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsorganisaties, de inspectie) hebben samen projecten bedacht om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Eén van de doelstellingen is de versterking van de positie van de cliënt. Hieronder valt het versterken van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen. Zodat zij meer invloed kunnen hebben op besluitvormingsprocessen over beleid. En daardoor meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van bestaan.

Wat vragen wij?
Wij zoeken 3 cliënten uit cliëntenraden, 3 verwanten uit verwantenraden en 3 verwanten uit familieverenigingen die willen meedoen in de klankbordgroep en die:

 • Zo’n 6 maal (éénmaal per 2 maanden in 2017 en 2018) naar Utrecht komen om te praten over hoe het Kennisplatform eruit moet zien en moet werken
 • Mee willen kijken en testen als het Kennisplatform gebouwd wordt/is.

Wat bieden wij?

 • Inspraak in hoe het digitaal Kennisplatform eruitziet en wat erin komt
 • Een vergoeding van 25 euro plus reiskosten voor de bijeenkomsten.

Hoe kun je meedoen?

Neem voor 15 augustus 2017 contact op met Dorien Kloosterman (d.kloosterman@kansplus.nl)

Invoering nieuwe Wmcz pas in volgend kabinet

De minister van VWS heeft de Tweede Kamer op 6 juli laten weten dat zij de indiening van het wetsvoorstel van de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) overlaat aan het volgend kabinet.

In maart van dit jaar is het wetsvoorstel aan de Raad van State gezonden voor advies. Het advies is inmiddels gereed en ontvangen door VWS. Het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de reactie op het advies worden op het moment van indiening van het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Dit zal pas in het volgend kabinet zijn.

De brief van de minister en de bijlage (over Wmcz op blz. 2, zesde paragraaf) kunt u lezen via onderstaande links.

stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017
bijlage stand van zaken moties en toezeggingen

 

Brief KansPlus Inkoopkader Langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptensector

Begin juni 2017 verscheen het Inkoopkader langdurige zorg 20182020 voor de gehandicaptenzorg.  Een uitgave van de gezamenlijke zorgkantoren in Nederland. Een belangrijk stuk voor cliëntenraden in de verstandelijk gehandicaptenzorg (en hun achterban) die te maken hebben met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het is van belang dat de langdurige zorg goed aansluit en blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Betrokkenheid van de cliëntenraad bij het inkoopproces is belangrijk.

In deze brief geeft KansPlus/VraagRaak aan wat belangrijk is:

 • (meerjarig) contract
 • betrokkenheid en dialoog
 • bestuursverklaring en governancecode
 • afspraken maken met de zorgaanbieder
 • wegwijzer Kwaliteit en zorginkoop

In de notitie “Belangenbehartiging goede en passende zorg- zorginkoop” is te lezen hoe het meepraten over zorginkoop in zijn werk kan gaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft: bel of mail naar ons Kennis- en adviescentrum! Wij staan u graag te woord via 030 2363750 (ma. t/m. do. van 10.00-13.00)of via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Daarnaast is het fijn als u uw ervaringen met de zorginkoop met ons wilt delen. Dit kan door een mail te sturen naar advies@kansplus.nl Het hoeft maar een kort mailtje te zijn! Wij kunnen daar van leren en onze dienstverlening aanpassen.

Brief Zorginkoop 21 juni 2017

Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/06/20/inkoopkader-langdurige-zorg-2018-2020-gehandicaptenzorg/ 

Congres: Samen sterk voor kwaliteit

Reserveer alvast in uw agenda! Vrijdag 8 december 2017

 

De positie van cliëntenraden en verwantenraden moet sterker worden. Zodat raden meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven.
Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus/VraagRaak en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit.

Voor wie?

centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, cliënten, ouders/verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap en ambtelijk secretarissen, medewerkers VGN, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders

Waar?

Congrescentrum De Werelt in Lunteren (Westhofflaan 2 • 6741 KH Lunteren).
(Vanaf het station zijn er pendelbussen.)

Kosten?

Voor leden van raden en hun ondersteuners/coaches gratis.

Inschrijven:

vanaf september

Congres Samen sterk voor kwaliteit – vooraankondiging

Samen sterk voor kwaliteit

Op 3 juli is www.samensterkvoorkwaliteit.nl gestart. Centraal op dit platform staat de dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding. Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken met als doel: een fijn leven.

 

Iedereen heeft dromen. Over dingen waar je blij van wordt of dingen die je juist wilt veranderen. Dus ook mensen met een beperking. Hoe laat je mensen in je omgeving weten wat je belangrijk vindt? Vaak begint dat met een goed gesprek. Vertellen wat je nodig hebt voor een goed leven?

In deze gesprekken zijn vijf onderwerpen belangrijk die samen bekend staan als de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg:

 • Meer kiezen
 • Passende zorg
 • Tijd voor zorg
 • Vaker luisteren
 • Samen vernieuwen

Dit is pas het begin

We zijn nu gestart met één pagina. Binnenkort komen daar verhalen, goede voorbeelden filmpjes en tips bij hoe iedereen vanuit zijn rol kan bijdragen en het verschil maken. Vanaf juli kun je daarover meepraten op onze Facebookpagina. En na de zomer gaan we echt van start. Zowel online als tijdens bijeenkomsten laten we zien hoe in allerlei acties gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg.

Doe ook mee

Praat mee en maak je sterk voor de kwaliteit van de zorg in de gehandicaptensector, zodat mensen met een beperking een fijner leven krijgen. Zo kunnen we met elkaar leren en zorgen dat onze dromen, wensen en ideeën uitkomen.

Veel partijen

Samen sterk voor kwaliteit is een initiatief van de coalitie kwaliteitsagenda, waarin veel organisaties van cliënten, verwanten en zorg samenwerken. De campagne is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met cliënten, professionals, verwanten en met Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, IGZ, het Zorginstituut, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN en het ministerie van VWS.

Waarom meedoen

‘Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat er meer persoonlijke aandacht voor mijn 52 jarige zus met een verstandelijke beperking is. Zij ervaart op dit moment  veel lege momenten en wordt regelmatig aan haar lot overgelaten. Zelf zal  zal  ze niet vragen om aandacht…’
Dorien Kloosterman van coalitiepartner KansPlus

‘Ik doe mee omdat ik zie dat echte zorg alleen op maat gegeven kan worden. Die persoonlijke aandacht wil ik verbeteren.’
Ditte van Vliet van coalitiepartner VGN

Meer uitspraken zien en horen? Bekijk de video waarin mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders vertellen hoe het gesprek bij kan dragen aan goede zorg en een fijn leven.

 Meer over Samen sterk voor kwaliteit

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register

Leren en verbeteren wordt de norm in de gehandicaptenzorg.Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 kunt u hier lezen.

Cliënten, familie en zorgprofessionals werken beter samen met Bouwstenen voor Familiebeleid

Cliënten, familie en zorgprofessionals werken beter samen met Bouwstenen voor Familiebeleid
Een werkmethode van KansPlus en ’s Heeren Loo

Familie is voor iedereen belangrijk en is een blijvend anker in ieders leven. Zorgprofessionals zijn betrokken passanten in het leven van mensen met een verstandelijk beperking en familie is voor altijd. Cliënten, familie en zorgprofessionals moeten dus goed samenwerken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend en gemakkelijk. Daarom hebben belangennetwerk KansPlus en ’s Heeren Loo een werkmethode gepubliceerd: Bouwstenen voor familiebeleid. Voor de hele gehandicaptensector.

Op dinsdag 4 april hebben KansPlus en ’s Heeren Loo de werkmethode overhandigd aan Frank Bluiminck, directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “Dit is een prachtig product dat zorgorganisaties helpt bij het ontwikkelen van familiebeleid”, aldus Frank Bluiminck. “Wij gaan dit verder verspreiden binnen de hele sector.”

v.l.n.r.:Dickie van de Kaa , directeur KansPlus en Kees Erends, bestuurder ’s Heeren Loo overhandigen de werkmethode aan Frank Bluiminck , directeur VGN.

De rol van familie verankeren in de zorg

De werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid geeft zorgorganisatie en familie ingrediënten voor een goede samenwerking. Deze samenwerking wordt vaak de driehoek genoemd: cliënten, familie en professionals. Maar op welke fundamenten wordt deze driehoek gebouwd? En welke elementen horen er in elk familiebeleid terug te komen? De werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid geeft daar antwoord op en helpt daarmee de rol van familie te verankeren in de zorg.

Schatkist vol dromen

De samenwerking tussen KansPlus en ’s Heeren Loo begon in januari 2016. Toen werd een convenant opgesteld tussen KansPlus en ’s Heeren Loo om familiebeleid te ontwikkelen binnen een proeftuin. Dit sloot mooi aan bij het afsluitende familiecongres van de familiecampagne ‘Ik en mijn familie’. De opbrengsten van beide dagen is als schat overgedragen aan brancheorganisatie VGN. Er is door middel van het familiecongres, drie proeftuinen in de regio Midden-Nederland en een open podium voor familie, cliënten en zorgverleners geluisterd naar hun ervaringen en ideeën. Zo zijn de bouwstenen opgehaald voor het ontwikkelen van familiebeleid.

Meer weten?

Hier vindt u de digitale versie van de werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’ . De gedrukte uitgaven  kunt u voor € 10 bestellen via de webwinkel of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.

Werkmethode ‘Bouwstenen voor familiebeleid’*

KansPlus presenteert met trots de werkmethode “Bouwstenen voor familiebeleid”. Samen met zorgorganisatie ’s Heeren Loo hebben we in 2016 samen gewerkt aan het project ‘Het zit in de familie’.

Het doel van dit project was het verankeren en faciliteren van de familierol in de zorg. Met als uiteindelijk resultaat een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en hun familie in het hele zorgcontinuüm. Vanuit de praktijk hebben we  ‘bouwstenen’ opgehaald voor het ontwikkelen van familiebeleid. De opbrengst van het project is nu verwerkt in de uitgave ‘Werkmethode Bouwstenen voor Familiebeleid’. Een werkmodel vanuit de praktijk met bouwstenen als gespreksstof voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen de zorgorganisatie.

Familie speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Zij zijn vaak een leven lang hun steun en toeverlaat. Familieleden ondersteunen hun familielid ook nu er steeds meer wordt gevraagd van mensen met een beperking: meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking.

De werkmethode biedt bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid bij zorgorganisaties. Het zijn onderwerpen waar cliënten, familie en professionals met elkaar over kunnen praten.  Het gaat dan over de thema’s  respect, visie, communicatie, vertrouwen en veiligheid.

Familiebeleid vraagt tijd en aandacht van alle bij de zorgorganisatie betrokken partijen.

Betrokkenheid van de zorgorganisatie is een voorwaarde voor samenwerken in de driehoek familie-cliënt- professionals. De zorgorganisatie heeft een eigen visie op samenwerking met cliënt en familie. Met de bouwstenen geeft de organisatie een werkwijze om deze visie in de praktijk vorm te geven, door alle lagen van de organisatie heen. De zorgorganisatie maakt het gesprek mogelijk, door deskundigheid en ondersteuning te bieden. Professionals, beleidsmedewerkers maar zeker ook cliëntenraden, familieverenigingen en andere familieverbanden spelen hierbij een rol.

Uitgave lezen of bestellen
Meer weten over de bouwstenen voor het ontwikkelen van familiebeleid binnen een zorgorganisatie? Nieuwsgierig geworden naar de bouwstenen hiervoor? U kunt de digitale uitgave hier lezen en downloaden.
De gedrukte uitgave kunt u voor € 10 bestellen via de webwinkel of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Kennis- en adviescentrum via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

* Dit product maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen (www.pgwerktsamen.nl), een samenwerkingsverband van patiënten koepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.
Het project is ondersteund door PGOsupport en gefinancierd door het Ministerie van VWS.