De Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij De Seizoenen

De Ondernemingskamer, ook aangeduid als ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen.

Op 30 april heeft de Ondernemingskamer bij beschikking een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DeSeizoenen B.V. over de periode vanaf 10 januari 2012 tot 15 maart 2016.  De Seizoenen is een antroposofische zorginstelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen met zes vestigingen op verschillende locaties in Oost- en Zuid-Nederland. De centrale Cliëntenraad van De Seizoenen had om een dergelijk onderzoek verzocht.

Wie het onderzoek zal uitvoeren, zal de Ondernemingskamer later bekendmaken.

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van De Seizoenen in genoemde periode. Het gaat hierbij om een bedrijvenconstructie zoals die opgericht is bij de overname van De Zonnehuizen. De Ondernemingskamer geeft in de beschikking duidelijk aan dat de huidige situatie van De Seizoenen geen reden geeft voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij De Seizoenen.

De Ondernemingskamer stelt in zijn beschikking dat er twijfels kunnen zijn aan de onafhankelijkheid van bestuurders en commissarissen en zorgvuldigheid bij de beslissingen over de financiering van de vastgoedverwerving en ook of er bij de huurovereenkomsten wel een optimaal onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.

De Ondernemingskamer geeft ook aan voldoende te zijn overtuigd dat op dit moment marktconforme huren worden betaald. Ook achten de rechters de wijzigingen in het bestuur sinds 2016 voldoende om te kunnen spreken van onafhankelijkheid.

Bronnen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-Ondernemingskamer-gelast-een-onderzoek-bij-DeSeizoenen-.aspx

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1465

 

 

KansPlus is kritisch over het wetvoorstel Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz): adders onder het gras voor de VG-sector

In eerdere berichtgeving kon u al lezen over de standpunten van KansPlus inzake het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Op donderdag 15 februari hebben we in een persbericht twee punten centraal gesteld:

Bij het instellen van lokale raden houdt de wet geen rekening met de VG-sector

Teleurstellend is dat het kabinet het recht op eigen cliënten- en verwantenraden voor kleinschalige voorzieningen ernstig verzwakt heeft. Juist in de VG-sector zijn er veel kleinschalige voorzieningen.

In het wetsvoorstel wordt bepaald dat een instelling voor langdurige zorg meerdere cliëntenraden kan instellen. Het bestuur van de instelling is verplicht dit te doen als er meer dan tien zorgmedewerkers zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van het bestuur verlangd kan worden. Dit “tenzij”  is een belangrijke adder onder het gras. De voorbeelden – in de Memorie van Toelichting (MvT) over die verplichting verwijzen op geen enkele wijze naar kleinschalige voorzieningen, wel naar grootschalige voorzieningen als verpleeghuizen. Zorgorganisaties kunnen dus al snel op basis van de MvT stellen dat het niet redelijk is een lokale cliëntenraad in te stellen. Ook de geschillencommissie kan op het verkeerde been gezet worden door de voorbeelden in de MvT.  Al met al een aanmerkelijke verslechtering voor de VG-sector met veel kleinschalige woon- en activiteitenvoorzieningen. De medezeggenschapsstructuur in onze sector dient te worden opgebouwd vanuit het dagelijkse leven van de cliënt en dient daarom te beginnen bij de lokale cliënten- en verwantenraden. Dit principe dreigt nu onderuit gehaald te worden.

Ondersteuning moet onafhankelijk van de zorgorganisatie kunnen zijn

De wetgever verankert de onafhankelijke ondersteuner van cliënten- en verwantenraden in de wet door vast te leggen dat de kosten daarvan ten laste komen van de zorgorganisatie. Maar ook hier zit een adder onder het gras.

Er wordt bepaald dat het om de kosten gaat die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van onafhankelijke ondersteuning. Wat is redelijkerwijs? Er kunnen gemakkelijk verschillen van mening ontstaan over de vraag wat onafhankelijk is. Het is van groot belang dat de cliëntenraad geheel vrij is te kiezen uit verschillende alternatieven. Dus ook een bewuste keuze voor een ondersteuner van buiten de zorgorganisatie. De schijn van afhankelijkheid willen veel cliënten- en verwantenraden voorkomen, ook naar hun achterban.

Geschillen in de bekostiging kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Maar de commissie krijgt op basis van de formuleringen in de MvT een te grote ruimte om te beslissen dat een medewerker van de instelling als onafhankelijk gezien kan worden.

Bijlage persbericht: Toelichting reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

 

Inspiratiewaaier: hoe betrek je mensen met een licht verstandelijke beperking in het gemeentelijk beleidsproces

Mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB) ervaren waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij hun stem laten horen. Voor veel gemeenten is het lastig om deze groep te betrekken bij beleid. In deze nieuwe inspiratiewaaier staan 11 uiteenlopende instrumenten om mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid.

De instrumenten in de instrumentenwaaier zijn samen met de LVB-doelgroep en diverse partners geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Hier kunt u de instrumentenwaaier downloaden www.movisie.nl/publicaties 

Bronnen: Movisie en LFB

Bijeenkomsten voor cliënten- en verwantenraden over het vernieuwde kwaliteitskader

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2018 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2017. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg hebben LSR, LFB en KansPlus een aanbod ontwikkeld voor cliëntenraden, verwanten en hun coaches en adviseurs om de raden voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.

Meer weten over dit aanbod? Klik hier of download het volgende bestand.
bijeenkomsten kwaliteitskader

 

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

In de ministerraad van 15 december heeft het kabinet eindelijk ingestemd met een nieuw wetsontwerp Wmcz.

Dit naar aanleiding van het ambtelijk voorontwerp van oktober 2016 dat door VWS in een internetronde aan het veld werd voorgelegd. In november 2016 reageerde KansPlus/VraagRaak uitvoerig op het ambtelijk voorontwerp. Dit na raadpleging van onze leden en nadat een speciale extra ledenvergadering belegd werd op 1 november 2016.

In 2017  werd het voorontwerp door het Ministerie van VWS aangepast en aan de Raad van State voor advies toegezonden. Ook vonden in 2017 nog besprekingen plaats tussen het Ministerie, de landelijke cliëntenorganisaties (KansPlus/VraagRaak, Landelijke Stichting Raden, Landelijk Overleg Cliëntenraden ouderenzorg) en landelijke brancheorganisaties op het terrein van de ggz, ziekenhuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De voormalige Minister van VWS zond het wetsontwerp niet meer aan de Tweede Kamer omdat zij haar opvolgers niet voor de voeten wilde lopen.

Op 24 januari vergadert de Vaste commissie van VWS, daarin zal de procedure van behandeling door de Tweede Kamer worden besproken. Gewoonlijk word er eerst een schriftelijke ronde gehouden van vragen stellen en antwoorden van de Minister. Daarna komt er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan “amendementen” indienen om de wet nog te wijzigen.  De verwachting is vooralsnog dat de wet dit jaar wordt afgehandeld door Tweede kamer en Eerste Kamer en als dat lukt zal ie waarschijnlijk vanaf 1 januari 2019 gelden. Maar zekerheid is er niet, vooral wanneer de Tweede Kamer het wetsontwerp wil wijzigingen kan vertraging oproepen.

KansPlus was en is voornemens een reactie op het wetsontwerp te maken ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen. Niet al onze voorstellen over het ambtelijk voorontwerp zijn overgenomen. Dus KansPlus zal nagaan welke punten (er zijn nog weer nieuwe wijzigingen in het wetsontwerp opgenomen in vergelijking met het ambtelijk voorontwerp) alsnog aan de Kamerleden zullen worden voorgelegd.

De wettekst, de memorie van toelichting, het advies Afdeling Raad van State kunt u hier lezen.

KansPlus/VraagRaak organiseert begin 2018 twee cursussen

Op donderdag 22 februari organiseren we van 10.00 tot 15.00 uur een cursus  ‘Wetgeving voor (nieuwe) leden van cliëntenraden’.

Cliëntenraden moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. VraagRaak organiseert een cursus waarin deze Wet wordt uitgelegd.

Op donderdag 1 maart organiseren we van 10.00 tot 15.00 uur een cursus ‘Samenwerken in medezeggenschap’. Deze cursus is voor cliëntenraden, familieverenigingen en andere raden en overleggroepen.

Wat vind jij van de ondersteuning die je krijgt? Gaat dat goed? En wat kan beter? Vinden andere mensen dat ook?
Alle gemeenten en instellingen moeten ervoor zorgen dat de ondersteuning van goede kwaliteit is. Is jouw gemeente of instelling goed bezig voor mensen met een verstandelijke beperking? Wil je daarover met hen praten? En zo helpen om het beter te maken?

Beide cursussen worden gehouden op een goed bereikbare plaats in Houten. De exacte locatie geven we later door.

 

Netwerkbijeenkomsten over onderwijs in Brabant en Zeeland

In januari 2018 organiseren Ieder(in), Landelijk Platform Psychische gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland samen met Zorgbelang Brabant/Zeeland een aantal netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor ouder- en jongerengroepen die opkomen voor belangen in onderwijs.

Het doel is om leerlingen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders samen te brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld over goed leerlingenvervoer of hoe je ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet voor je kind met autisme?

Formele raden zoals Wmo-raden/participatieraden/Adviesraden Sociaal Domein of Ondersteuningsplanraden kunnen deze informatie benutten als zij de gemeente of het samenwerkingsverband adviseren over onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?

woensdag 10 januari in Goes. Lees hier voor informatie en aanmelden.
dinsdag 23 januari in Breda. Lees hier voor meer informatie en aanmelden.
vrijdag 29 januari in Oss. Lees hier voor informatie en aanmelden.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur ( inloop 19.45)

Voor vragen en opmerkingen kunt u reageren naar info@zorgbelang-brabant.nl

 

Landelijke bijeenkomst lokale belangenbehartiging in Meppel

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak steun nodig van anderen die voor hen opkomen in de huidige inclusieve samenleving. Belangenbehartiging die gericht is op gemeentelijke politiek en op zorg en dienstverlening die door instellingen wordt geleverd.

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen.

Netwerken over het hele land die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking

Hoe?

Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. Op de bijeenkomsten wordt direct zichtbaar hoe divers lokale belangenbehartiging is en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Voor wie?

Voor geïnteresseerde KansPlus ledengroepen, cliëntenraden en familieorganisaties. Voor andere  groepen/netwerken die lokaal opkomen voor de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen die niet deel uitmaken van een groep of netwerk en nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden om actief te zijn in de eigen omgeving, zijn van harte welkom.

Waarom?

Op vele plaatsen in het land zijn (groepen) mensen actief bezig voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Door deze bijeenkomsten kunnen nieuwe contacten ontstaan en kunnen bestaande contacten bestendigd en verstevigd worden. U gaat naar huis met nieuwe contacten, nieuwe ideeën en andere invalshoeken om aan de slag te gaan in uw eigen omgeving.

Programma

 1. Opening
  De vele gezichten van lokale belangenbehartiging. Droom: in heel Nederland netwerken die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking
 2. Live netwerk in beeld brengen
  Wie zijn aanwezig? Waarom ben je hier?
 3. Instrumenten voor Lokale Belangenbehartiging
  Informatie, instrumenten en scholing die KansPlus ontwikkeld heeft
 4. Netwerken en lobbyen
  Hoe doe je dat? Van elkaar leren
 5. Hoe verder?

Waar en wanneer?

Meppel  – maandag 22 januari 2018
Wijkcentrum de Poele
Groen van Prinstererstraat 1A
7942 CW Meppel

In 2017 werden al bijeenkomsten georganiseerd in Bergen op Zoom, Veldhoven en Driebergen.

Tijd:

Voor alle bijeenkomsten van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Inschrijving:

Inschrijving is individueel. Via deze link kunt u zich aanmelden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Delen van de uitnodiging wordt op prijs gesteld.

uitnodiging landelijke bijeenkomsten 2018 131217

Terugblik op congres Samen sterk voor kwaliteit

Op 8 december werd in Lunteren het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit georganiseerd’ door KansPlus/VraagRaak, LFB, het LSR en Ieder(in).

Het congres stond in het teken van het versterken van de positie van cliëntenraden en familieverenigingen.
De opening werd geleid door dagvoorzitter Dickie van de Kaa. Ellis Jongerius van LFB opende met een indrukwekkend verhaal over haar leven. Vervolgens werd de korte film ‘Balie’ van Theater Totaal vertoond. Vervolgens ging Dickie van de Kaa in gesprek met twee leden van de Regio Cliëntenraad Noordwest Nederland van ’s Heeren Loo over hun werk in de cliëntenraad.

Na de opening startten de verschillende DOE- en KENNIS workshops en lezingen. Iedereen kon aan drie rondes meedoen.

Onder de hashtag #fijnleven deelden aanwezigen mooie momenten van het congres. Op Storify en op YouTube staat een impressie van de dag, zoals interviews.

Voor een uitgebreide terugblik met foto’s en filmpjes zie ikdoemee.nl. Hier kunt u onder andere de presentaties van Jaap Zwitser, Dorien Kloosterman en José Laheij bekijken.

Nog teveel kiesdrempels bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meer gebruik maken van hun
stemrecht?

Met het oog op de gemeenteverkiezingen op 21 maart 2018 houden belangenverenigingen
Sien en KansPlus zich bezig met deze belangrijke vraag. Mensen met een verstandelijke
beperking willen ook graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar helaas is dit niet altijd
goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de stemformulieren zo moeilijk zijn en mensen met een
beperking geen uitleg over het verkiezingsprogramma krijgen. (Kijk ook op www.sien.nl)

De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking
geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij
laaggeletterden. Op basis van die ervaring is de notitie opgesteld ‘Stemmen door mensen met
een verstandelijke beperking’.

Op 9 november hebben KansPlus en Sien gezamenlijk een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeenten in Nederland. In deze brief vragen zij de raadsleden om te melden waar zij tegenaan lopen wat betreft het betrekken van mensen met een beperking bij het verkiezingsproces.

brief aan gemeenten inzake stemmen