Behandeling Wmcz 2018 in Eerste Kamer vertraagd

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft op 29 januari het voorlopig verslag uitgebracht van het voorbereidend onderzoek over de Wmcz 2018 wat op 15 januari plaatsvond. In dit verslag stellen de Kamerleden nog een flink aantal vragen. De minister is nu weer aan zet.

Het voorlopig verslag bevat twaalf pagina’s waarin de opmerkingen en vragen van de fracties weergegeven zijn.  De fracties zijn overwegend positief over de versterking van medezeggenschap via de Wmcz 2018. Wel zijn er nog verschillende vragen over de interpretatie van het conceptwetsvoorstel.

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • Instellen cliëntenraad bij minimaal 10 ‘natuurlijke personen’die zorg verlenen. Onduidelijk is wie daarmee met bedoeld worden. Dit vinden sommige fracties van belang omdat het van grote invloed is op kleine zorginstellingen. Tevens vreest toenemende bureaucratisering en vraagt men zich af of de cliëntenraad geschikt is voor alle vormen van zorg.
 • Het wetsvoorstel voorziet niet in vergoeding van kosten voor juridische bijstand in geval een geschil dat bij de commissie van vertrouwenslieden wordt gelegd. Een groot aantal partijen zien hierin een ontmoediging voor de cliëntenraad om een geschil voor te leggen en willen dit anders zien.
 • Ook wordt de vraag gesteld of één landelijke vertrouwenscommissie niet wenselijker is dan het toestaan van een eigen commissie per zorginstelling.
 •  verschillende fracties wijzen op het feit dat mezeggenschap in verschillende sectoren zoals onderwijs, woningbouw en zorg verschillend is. Fracties stellen vragen over het waarom van deze verschillen. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat de Wmcz 2018 niet voorziet in instemmingsrecht bij fusie waar dat in andere sectoren wel het geval is.

Aanvankelijk zou de minister van VWS voor 1 maart antwoorden, maar hij heeft via een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat hij voor 1 mei komt met zijn memorie van antwoord.

Meer weten over het vernieuwend kwaliteitskader?

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2019 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2018. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Evenals vorig jaar hebben wij de mogelijkheid om vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg een workshop aan te bieden aan cliëntenraden, familie en/of verwantenraden, zowel lokaal, regionaal als centraal verwanten en hun coaches en adviseurs om zich voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.
De inhoud is grotendeels gelijk als de trainingen die vorig jaar hebben plaats gevonden.

Er zijn twee mogelijkheden:
De cliëntenraad/ verwantenraad organiseert een cursus op locatie of u woont een landelijke bijeenkomst bij. Hieronder treft u meer informatie aan over ons aanbod.

Kosten
Omdat deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de kwaliteitsagenda zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Ook aan de training georganiseerd op locatie zijn geen kosten verbonden. We gaan er wel van uit dat de organiserende partij voor een vergaderzaaltje, koffie/thee en het gebruik van audiovisuele middelen (zoals een laptop en beamer) kan zorgdragen.

Cursus op locatie voor familie-en verwantenraden of gecombineerde raden (cliënten en verwanten)
De (centrale)cliënten(verwanten)raad kan een workshopleider uitnodigen die gedurende een dagdeel (een ochtend, middag of avond) de cliënten en/of verwantenraad en hun coaches/ adviseurs informeert en traint op het gebied van de kwaliteitsagenda. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Wilt u een workshop voor uw eigen cliëntenraad op locatie organiseren of wilt u eerst meer informatie? Neem contact op met d.kloosterman@kansplus.nl of 06-46291032. Wacht niet te lang met reserveren; er is een beperkt aantal gratis workshops beschikbaar.

Landelijke bijeenkomsten over het kwaliteitskader
Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op donderdag 28 maart van 10.30 tot 16.00 uur in Houten of dinsdag 9 april 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht.

De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad
 • Hoe vul je die rol in
 • Welke voorwaarden zijn nodig
 • Bespreken van voorbeelden/ casus
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
 • Wat is een externe visitatie
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Naast bovengenoemde vragen zal ook gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen. U kunt zich aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kwaliteitskader.

Inzet cliënten/ verwanten bij externe visitatie
Alle zorgaanbieders stellen een kwaliteitsrapport op een eens per twee jaar zal dit rapport besproken worden met een aantal externen. Ook cliëntenorganisaties ontvangen regelmatig het verzoek om een of meer personen te leveren die vanuit cliënten- en/of verwantenperspectief kunnen deelnemen aan een externe visitatie. Vanuit de kwaliteitsagenda leiden wij een aantal cliënten en verwanten op tot externe visiteur. Deze opleiding (training) zal plaats vinden op maandag 8 april 2019 in Utrecht van 10.00 tot 15.00 uur. Heeft u hiervoor belangstelling; neem gerust contact met ons op.

Het is de bedoeling dat de externe visiteurs nog voor 1 juni ingezet kunnen worden tijdens de externe visitatie. Eventuele belangstellende cliënten/verwanten die een training tot externe visiteur willen volgen en ingezet willen worden bij externe visitaties, kunnen contact opnemen met Dorien Kloosterman.

Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt procedure Wmcz

Update:
De Eerste Kamercommissie van VWS heeft voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019.

Vandaag, 27 november, staat de procedure van behandeling van het ontwerp van de Wmcz op de agenda van de Eerste Kamer.

Er gebeurt op dit moment veel in de sector waarbij goede medezeggenschap van cliëntenraden van groot belang is. We hopen daarom dat de behandeling van de wet op zo kort mogelijke termijn plaats zal vinden. Via een brief aan de Eerste Kamercommissie van VWS dringt KansPlus aan op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Op 20 november is het wetsvoorstel vernieuwde Wmcz eindelijk aangenomen door de Tweede Kamer en werden een aantal amendementen en moties aangebracht.

De Tweede Kamer heeft niet alleen wijzigingen aangebracht in de wetstekst. Ook zijn een drietal moties aangenomen waarbij de Tweede Kamer de Minister verzoekt iets te doen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de aangebrachte amendementen en moties en wat dit betekent voor de medezeggenschap van cliënten kunt u de volgende notitie lezen :  Wetsvoorstel vernieuwde Wmcz aangenomen door Tweede Kamer – wat betekent dit-

Brief aan vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer: Brief KansPlus aan Vaste Commissie VWS van de Eerste Kamer inzake wetsontwerp WMCZ

VraagRaak cursus vernieuwde Wmcz

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt. Daarom organiseert VraagRaak een cursus waarin de Wmcz wordt uitgelegd.

De cursus wordt gegeven door Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker bij KansPlus/VraagRaak.

Wanneer:   donderdag 29 november van 10.00 uur tot 14.00 uur

Waar: bij KansPlus/VraagRaak, De Molen 83, 3995 AW Houten

Kosten: 

 •  gratis voor leden van cliëntenraden en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus/VraagRaak (inclusief lunch)
 •  € 40 voor leden van cliëntenraden en familieverenigingen die geen lid zijn van KansPlus/VraagRaak (inclusief lunch)

Aanmelden: voor 19 november via deze link, via e-mail naar  vraagraak@kansplus.nl of bel naar 030 2363 3744.

Hier kunt u de uitnodiging downloaden: cursus Wmcz 29112018

Voortzetting plenair debat nieuwe Wmcz

Het vervolg van het plenaire debat over de nieuwe Wmcz staat nu gepland voor 29 oktober. In aanloop naar dit debat heeft KansPlus een brief geschreven aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS. In deze brief vragen we aandacht voor twee onderwerpen:

 • Lokale raden
 • Vergoeding ondersteuning cliëntenraden bij geschillen voorgelegd aan de Commissie van vertrouwenslieden (CvV)

KansPlus en andere belangenorganisaties hopen dat de minister zich sterk wil maken om in elk geval voor instellingen die langdurige zorg aanbieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking het ja, tenzij-principe in de wet op te nemen. Omdat er sprake is van een sterke afhankelijkheidsrelatie met de zorgorganisatie zullen mensen de nodige barrières moeten overwinnen om in een representatieve delegatie te gaan zitten, uit te leggen dat men representatief is en zonodig naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) te stappen. Wij zouden graag zien dat het ja, tenzij-principe in elk geval voor instellingen die langdurige zorg aanbieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking in de wet wordt opgenomen.

De Minister heeft middels de Nota van wijzigingen de plicht van de zorgaanbieder geschrapt om bij de geschillen die aan de LCvV worden voorgelegd de kosten van externe bijstand te vergoeden. Hierdoor ontstaat een onrechtvaardige situatie. In artikel 13 lid 7 wordt aangegeven dat de kosten van juridische bijstand niet behoeven te worden
vergoed. Derhalve komen deze ten laste van de individuele leden van een raad (tenzij de zorgaanbieder het vrijwillig doet). Op deze wijze ontstaat in lastige situaties een ongelijk speelveld. Bestuurders kunnen veelal beschikken over interne (bedrijfs)juristen, geschoolde stafmedewerkers en kunnen daarnaast vrijelijk externe juridische ondersteuning financieren voor zich zelf.
KansPlus vraagt het gelijke speelveld aan de orde te stellen en middels een amendement te herstellen.

Kijk hier voor de volledige brief: Plenair debat Wmcz tweede termijn oktober 2018

Congres De Kwaliteitsparade voor Cliëntenraden

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) gewerkt aan allerlei projecten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het versterken van cliënten en cliëntenraden. Op het congres van 7 december laten zien we wat er gedaan is. En wat cliëntenraden ermee kunnen doen.

Vrijdag 7 december wordt een ‘parade’ van belangrijke thema’s. Over de invloed van cliëntenraden, het ondersteuningsplan, het netwerk van cliënten, leven in vrijheid, kwaliteitsonderzoek, rechten van cliënten. En nog veel meer.

Programma:
Vanaf 9.30 uur staat de koffie mét iets lekkers klaar. Om 10 uur gaan we van start met een sprankelende opening. Er zijn workshops en theatergroep ‘Wordt vervolgd’ brengt op een actieve manier het leven van alle dag dichtbij. Bij verschillende kraampjes zijn producten vanuit de kwaliteitsagenda ‘te halen’. We sluiten af met muziek en om 15 uur met een ‘borrel’. Zie voor een overzicht van de workshops in de bijgevoegde uitnodiging. Klik hier voor het volledige programma en de workshops die je kunt volgen.

Voor wie?

Centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, (beleids)medewerkers, managers/bestuurders gehandicaptenzorg.

Waar?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen).

Kosten?
Toegang tot het congres is gratis.

 

Aanmelden:
Via deze link en via de link in het volledige programma.

Kijk ook op www.ikdoemee.nl.

 

Debat in Tweede Kamer over Wmcz wordt vervolgd

Het debat van 12 september wordt voorgezet na de Algemene Beschouwingen. Er was gisteren niet genoeg tijd om alles te bespreken.

Een aantal besproken punten uit het debat van gisteren zijn:

 • lokale medezeggenschap als uitgangspunt. Ook KansPlus pleit voor lokale medezeggenschap met het principe ja-tenzij i.p.v. Nee-tenzij.  In het debat bleek bleek bij nagenoeg alle partijen draagvlak hiervoor. De minister houdt vast aan de regeling dat lokale cliëntenraden alleen moeten worden opgericht wanneer daarom verzocht wordt door een groep cliënten (nee, tenzij). Dit in plaats van de verplichting tot inrichting lokale cliëntenraden tenzij cliënten ervan afzien (ja, tenzij).
 • Voor de meeste fracties stond het instemmingsrecht niet meer ter discussie.

KansPlus blijft de voortgang volgen en zal ook hierover berichten. Zie onze eerdere berichten op o.a. https://www.kansplus.nl/2018/09/12/brief-aan-tweede-kamer-voor-debat-over-wmcz/ 
Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer .

Brief aan Tweede Kamer voor debat over Wmcz

Op 12 september gaat de Tweede Kamer in debat met de minister over de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). KansPlus heeft samen met LSR, LOC en Ncz een gezamenlijke brief opgesteld met aandachtspunten. De aandachtspunten worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind.

Het debat van 12 september zal binnenkort worden voorgezet. Naar verwachting zal dit kort na de Algemene beschouwingen zijn. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondanks verbeteringen zoals de versterking van de wettelijke basis van cliëntenraden en de handhaving van het bindend voordrachtsrecht zien we nog een aantal belangrijke punten die aanscherping behoeven.

 • Lokale medezeggenschap moet leidend zijn
 • Inspraak en medezeggenschap; het verschil hiertussen moet duidelijker
 • onafhankelijke ondersteuning is essentieel voor goede medezeggenschap
 • Geschillencommissie: we pleiten voor één commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering

Er is al vele jaren sprake van een herziening van de Wmcz. We merken dat er steeds druk
uitgeoefend wordt van diverse kanten om de positie van de cliëntenraad eerder te
verzwakken dan te versterken. Het is daarom naar ons idee nodig om nu door te zetten en
daadwerkelijk te kiezen voor versterking van de cliëntenraad. Zodat het cliëntenperspectief
sterker naar voren komt in de zorg.

Brief debat Wmcz 12 september

Het debat van 12 september en een overzicht van de Wmcz 2018 kunt u vinden op: Overzicht Wmcz Tweede Kamer.

Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgorganisatie en een cliëntenraad. De geschillen hadden betrekking op de kosten van een zorgabonnement, een besluit tot stoppen met alcoholverkoop, een nieuwe klachtenregeling, opheffing van de lokale cliëntenraad, en een nieuwe structuur voor de medezeggenschap. Bij 2 van de 5 geschillen trok de zorgorganisatie aan het kortste eind. Dat blijkt uit het Jaarverslag van deze Commissie.

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Zij verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De LCvV wordt mogelijk gemaakt door verschillende organisaties: ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), LOC, het LSR en KansPlus/VraagRaak.

Op de website: www.vertrouwenslieden.nl worden de uitspraken van de commissie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Tevens bevat de website contactgegevens en algemene informatie over de commissie en haar werkwijze. Er is de mogelijkheid om door middel van een digitaal formulier vragen te stellen. Op de site staan al een aantal veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Jaarverslag LCvV 2017

Voortgang invoering Wmcz 2018

De invoering van de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) laat lang op zich wachten, maar er zit voortgang in.
Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie van VWS van de Tweede Kamer van 4 juli jl. is het wetsvoorstel van Minister Bruno Bruins van VWS (van eind december jl. en eind juni jl. nog weer gewijzigd door de Minister) aangemeld voor plenaire behandeling door de Tweede Kamer.
KansPlus, LOC, LSR, en NCZ hebben de Vaste Commissie van VWS op 2 juli via een gezamenlijke brief gevraagd om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk na het zomerreces te behandelen en te streven naar goedkeuring door de Kamer voor het einde van 2018.

Minister Bruno Bruins heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging (wijzigingen op het wetsvoorstel van december jl.) eind juni getekend en aan de Tweede Kamer gestuurd.
De nota naar aanleiding van het verslag is een reactie van de minister op de vragen van de leden van de diverse Kamerfracties over het voorstel Wmcz 2018. De nota van wijziging bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het voorstel voor Wmcz 2018 van eind december jl. De belangrijkste wijzigingen laten we hieronder de revue passeren. Over het gehele wetsvoorstel hebben wij u reeds in het verleden geïnformeerd.

Kosten juridische bijstand bij geschillen die voorgelegd worden aan commissie van vertrouwenslieden (LCvV)

In de nieuwe bepalingen van eind juni is opgenomen dat ‘het voorleggen van een geschil aan een commissie van vertrouwenslieden’ vervangen wordt door ‘het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden’. Dit kan worden gezien als een technische wijziging. De toevoeging “of een verzoek” slaat op de mogelijkheid van een cliëntenraad om naast het voorleggen van een geschil ook een verzoek te doen voor bemiddeling. Dit was al wel genoemd in de Memorie van Toelichting en in een artikel.

Verder is opgenomen dat de kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil of een verzoek om bemiddeling aan de commissie niet voor rekening komen van de instelling. Het is mogelijk om hiervan af te wijken als de cliëntenraad en zorginstelling dit gezamenlijk afspreken. Men wil hiermee onnodige juridisering voorkomen. Indien er een blijvend geschil is nadat de commissie haar oordeel heeft uitgesproken kan een vervolgstap worden gezet richting de kantonrechter. Daarbij regelt de Wmcz 2018 dat de cliëntenraad dan wel een beroep kan doen op juridische bijstand die bekostigd dient te worden door de zorginstelling.

KansPlus acht dit een belangrijke verslechtering van het aangepaste wetsontwerp in vergelijking met het wetsontwerp van december jl. De WMCZ, de toelichting die uit de Memorie van Toelichting, de behandelingsgeschiedenis Eerste en Tweede Kamer en de uitgebreide jurisprudentie van de LCvV, kantonrechters, Gerechtshoven en Hoge Raad, alsmede latere uitleggen van de bewindslieden  over een periode van 21 jaar is een complex gebeuren geworden.  Dat is bepaald niet te overzien voor de meeste cliëntenraden. Zeker wanneer we weten dat instellingen veelal wel  over interne deskundigen  beschikken en ten overvloede externe betaalde bijstand kunnen inroepen (hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt). Zorgorganisatie en cliëntenraad worden op deze wijze ongelijk behandeld, terwijl het wetsontwerp juist een versterking van de positie van cliëntenraden beoogt.

Ongevraagd advies

Een instelling kan een ongevraagd advies over een onderwerp waarover instemmingsrecht geldt (nadat zij daar minstens eenmaal en gemotiveerd met de cliëntenraad heeft overlegd) naast zich neerleggen.  De instelling krijgt ook het recht om de commissie te benaderen.

Instellingen voor langdurig verblijf

Voor cliëntenraden in de langdurige zorg gelden extra verplichtingen op het gebied van de medezeggenschap. In het vorige wetsvoorstel Wmcz 2018 werd aangegeven dat dit geldt voor instellingen die zorg bieden aan cliënten ‘die in de regel langer dan een half jaar verblijven’. Deze bepaling is om technische redenen vervangen . De wet gaat nu gelden voor voor alle instellingen die erop zijn ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

KansPlus zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en hoopt de Wmcz 2018 nog dit jaar door de Tweede Kamer zal worden vastgesteld en spoedig daarna door de Eerste Kamer.

Update: De Wmcz 2018 staat op de agenda voor plenair debat in de Tweede Kamer op 10 september a.s.