Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgorganisatie en een cliëntenraad. De geschillen hadden betrekking op de kosten van een zorgabonnement, een besluit tot stoppen met alcoholverkoop, een nieuwe klachtenregeling, opheffing van de lokale cliëntenraad, en een nieuwe structuur voor de medezeggenschap. Bij 2 van de 5 geschillen trok de zorgorganisatie aan het kortste eind. Dat blijkt uit het Jaarverslag van deze Commissie.

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Zij verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De LCvV wordt mogelijk gemaakt door verschillende organisaties: ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), LOC, het LSR en KansPlus/VraagRaak.

Op de website: www.vertrouwenslieden.nl worden de uitspraken van de commissie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Tevens bevat de website contactgegevens en algemene informatie over de commissie en haar werkwijze. Er is de mogelijkheid om door middel van een digitaal formulier vragen te stellen. Op de site staan al een aantal veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Jaarverslag LCvV 2017

Voortgang invoering Wmcz 2018

De invoering van de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) laat lang op zich wachten, maar er zit voortgang in.
Tijdens de procedurevergadering van 4 juli jl. is het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling door VWS. KansPlus, LOC, LSR, en NCZ hebben de Vaste Commissie van VWS op 2 juli via een gezamenlijke brief gevraagd om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk na het zomerreces te behandelen en te streven naar goedkeuring door de Kamer voor het einde van 2018.

Minister Bruno Bruins heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging naar aanleiding van de nieuwe bepalingen met betrekking tot de Wmcz 2018 eind juni getekend aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier meer informatie over de plenaire vergadering van 4 juli.
De nota naar aanleiding van het verslag is een reactie van de minister op de vragen van de leden van de diverse Kamerfracties over het voorstel Wmcz 2018. De nota van wijziging bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het voorstel voor Wmcz 2018.

Kosten juridische bijstand bij geschillen die voorgelegd worden aan commissie van vertrouwenslieden (LCvV)

In de nieuwe bepalingen is opgenomen dat ‘het voorleggen van een geschil aan een commissie van vertrouwenslieden’ vervangen wordt door ‘het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden’.

Verder is opgenomen dat de kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil aan de commissie niet voor rekening komen van de instelling. Het is mogelijk om hiervan af te wijken als de cliëntenraad en zorginstelling dit gezamenlijk afspreken. Men wil hiermee onnodige juridisering voorkomen. Indien er een blijvend geschil is nadat de commissie haar oordeel heeft uitgesproken kan een vervolgstap worden gezet richting de kantonrechter. Daarbij regelt de Wmcz 2018 dat de cliëntenraad dan wel een beroep kan doen op juridische bijstand die bekostigd dient te worden door de zorginstelling.

KansPlus maakt zich zorgen of hiermee het werk van de LCvV niet onder druk komt te staan.

Ongevraagd advies

Een instelling kan een ongevraagd advies over een onderwerp waarover instemmingsrecht geldt (nadat zij daar minstens eenmaal en gemotiveerd met de cliëntenraad heeft overlegd) naast zich neerleggen.  De instelling krijgt ook het recht om de commissie te benaderen.

Instellingen voor langdurig verblijf

Voor cliëntenraden in de langdurige zorg gelden extra verplichtingen op het gebied van de medezeggenschap. In het vorige wetsvoorstel Wmcz 2018 werd aangegeven dat dit geldt voor instellingen die zorg bieden aan cliënten ‘die in de regel langer dan een half jaar verblijven’. Deze bepaling is aangescherpt en geldt voor alle instellingen die langdurig verblijfszorg bieden onafhankelijk van het aantal cliënten dat verblijfszorg ontvangt.

KansPlus zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en hoopt de Wmcz 2018 nog dit jaar zal kunnen worden ingevoerd.

 

Aanvulling inkoopkader langdurige zorg 2019

Vorig jaar hebben de zorgkantoren samen het landelijke kader voor contractering 2018 – 2020 opgesteld. Dit kader is van toepassing op de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz). (Zie ook eerdere berichten op onze website)

Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid. Het Inkoopkader langdurige zorg 2019 bestaat uit de volgende documenten:

1. Aanvulling bestaande aanbieders
2. Aanvulling nieuwe aanbieders
3. NvI bij Aanvulling inkoopkader Wlz 2019 publicatiedatum 29 juni
4. Aanvullende NvI Aanvulling inkoopkader Wlz 2019_extra middelen publicatiedatum 9 juli
5. Bijlage 1 Overeenkomst eenjarig na NvI
6. Bijlage 1 Overeenkomst meerjarig na NvI
7. Bijlage 2a BV na NvI
8. Bijlage 2b Instemmingsverklaring
9. Bijlage 5 Declaratieprotocol
10. Bijlage 6 Addendum na NvI
11. Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget
12. Inkoopkader 2018-2020 bestaande aanbieders
13. Inkoopkader 2018-2020 nieuwe aanbieders

Bron: Zorgverzekraars nederland (https://www.zn.nl/)

 

 

Vooraankondiging congres De Kwaliteitsparade voor Cliëntenraden

Je hebt er vast al van gehoord. Van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. De afgelopen 2 jaar hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) hard gewerkt aan allerlei projecten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het versterken van cliënten en cliëntenraden. Op dit congres zien we wat er gedaan is. En wat cliëntenraden ermee kunnen doen.

Vrijdag 7 december wordt een ‘parade’ van belangrijke thema’s. Over de invloed van cliëntenraden, het ondersteuningsplan, het netwerk van cliënten, leven in vrijheid, kwaliteitsonderzoek, rechten van cliënten. En nog veel meer. Kom je ook?

 

Programma:

Vanaf 9.30 uur staat de koffie mét iets lekkers klaar. Om 10 uur gaan we dan van start met een sprankelende opening. Er zijn workshops en theatergroep ‘Wordt vervolgd’ brengt op een actieve manier het leven van alle dag dichtbij. Bij verschillende kraampjes zijn producten vanuit de kwaliteitsagenda ‘te halen’. We sluiten af met muziek en om 15 uur met een ‘borrel’.

Voor wie?

Centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, (beleids)medewerkers, managers/bestuurders gehandicaptenzorg.

Waar?

Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen).

Kosten?

Toegang tot het congres is gratis.

Na de zomer komt het programma en kun je je inschrijven.

Vooraankondiging congres 2018

 

 

 

Voortgang in veranderingen stemproces

Op 4 juli sprak de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over kieszaken. In dit overleg is toegezegd dat Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met belangenorganisaties in gesprek gaat over hulp in het stemhokje en over de verbetering van het zelfstandig stemmen. Ook nodigt zij ervaringsdeskundigen uit voor een gesprek.

In aanloop naar het debat hebben Ieder(in), LFB, Kansplus en Sien hierop aangedrongen in een brief.

De gesprekken vinden komend najaar plaats. Indien nodig past de minister daarna de kieswet aan. Tijdens het debat is ook uitgebreid gesproken over de andere punten die KansPlus, Ieder(in), LFB en Sien hadden ingebracht. Ook hier zijn toezeggingen gedaan.

Kijk ook op https://iederin.nl/nieuws/18304/minister-ollongren-in-gesprek-over-verbeteringen-stemproces/

De Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij De Seizoenen

De Ondernemingskamer, ook aangeduid als ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen.

Op 30 april heeft de Ondernemingskamer bij beschikking een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DeSeizoenen B.V. over de periode vanaf 10 januari 2012 tot 15 maart 2016.  De Seizoenen is een antroposofische zorginstelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen met zes vestigingen op verschillende locaties in Oost- en Zuid-Nederland. De centrale Cliëntenraad van De Seizoenen had om een dergelijk onderzoek verzocht.

Wie het onderzoek zal uitvoeren, zal de Ondernemingskamer later bekendmaken.

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van De Seizoenen in genoemde periode. Het gaat hierbij om een bedrijvenconstructie zoals die opgericht is bij de overname van De Zonnehuizen. De Ondernemingskamer geeft in de beschikking duidelijk aan dat de huidige situatie van De Seizoenen geen reden geeft voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij De Seizoenen.

De Ondernemingskamer stelt in zijn beschikking dat er twijfels kunnen zijn aan de onafhankelijkheid van bestuurders en commissarissen en zorgvuldigheid bij de beslissingen over de financiering van de vastgoedverwerving en ook of er bij de huurovereenkomsten wel een optimaal onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.

De Ondernemingskamer geeft ook aan voldoende te zijn overtuigd dat op dit moment marktconforme huren worden betaald. Ook achten de rechters de wijzigingen in het bestuur sinds 2016 voldoende om te kunnen spreken van onafhankelijkheid.

Bronnen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-Ondernemingskamer-gelast-een-onderzoek-bij-DeSeizoenen-.aspx

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1465

 

 

KansPlus is kritisch over het wetvoorstel Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz): adders onder het gras voor de VG-sector

In eerdere berichtgeving kon u al lezen over de standpunten van KansPlus inzake het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Op donderdag 15 februari hebben we in een persbericht twee punten centraal gesteld:

Bij het instellen van lokale raden houdt de wet geen rekening met de VG-sector

Teleurstellend is dat het kabinet het recht op eigen cliënten- en verwantenraden voor kleinschalige voorzieningen ernstig verzwakt heeft. Juist in de VG-sector zijn er veel kleinschalige voorzieningen.

In het wetsvoorstel wordt bepaald dat een instelling voor langdurige zorg meerdere cliëntenraden kan instellen. Het bestuur van de instelling is verplicht dit te doen als er meer dan tien zorgmedewerkers zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van het bestuur verlangd kan worden. Dit “tenzij”  is een belangrijke adder onder het gras. De voorbeelden – in de Memorie van Toelichting (MvT) over die verplichting verwijzen op geen enkele wijze naar kleinschalige voorzieningen, wel naar grootschalige voorzieningen als verpleeghuizen. Zorgorganisaties kunnen dus al snel op basis van de MvT stellen dat het niet redelijk is een lokale cliëntenraad in te stellen. Ook de geschillencommissie kan op het verkeerde been gezet worden door de voorbeelden in de MvT.  Al met al een aanmerkelijke verslechtering voor de VG-sector met veel kleinschalige woon- en activiteitenvoorzieningen. De medezeggenschapsstructuur in onze sector dient te worden opgebouwd vanuit het dagelijkse leven van de cliënt en dient daarom te beginnen bij de lokale cliënten- en verwantenraden. Dit principe dreigt nu onderuit gehaald te worden.

Ondersteuning moet onafhankelijk van de zorgorganisatie kunnen zijn

De wetgever verankert de onafhankelijke ondersteuner van cliënten- en verwantenraden in de wet door vast te leggen dat de kosten daarvan ten laste komen van de zorgorganisatie. Maar ook hier zit een adder onder het gras.

Er wordt bepaald dat het om de kosten gaat die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van onafhankelijke ondersteuning. Wat is redelijkerwijs? Er kunnen gemakkelijk verschillen van mening ontstaan over de vraag wat onafhankelijk is. Het is van groot belang dat de cliëntenraad geheel vrij is te kiezen uit verschillende alternatieven. Dus ook een bewuste keuze voor een ondersteuner van buiten de zorgorganisatie. De schijn van afhankelijkheid willen veel cliënten- en verwantenraden voorkomen, ook naar hun achterban.

Geschillen in de bekostiging kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Maar de commissie krijgt op basis van de formuleringen in de MvT een te grote ruimte om te beslissen dat een medewerker van de instelling als onafhankelijk gezien kan worden.

Bijlage persbericht: Toelichting reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

 

Inspiratiewaaier: hoe betrek je mensen met een licht verstandelijke beperking in het gemeentelijk beleidsproces

Mensen met een licht verstandelijke beperking  (LVB) ervaren waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij hun stem laten horen. Voor veel gemeenten is het lastig om deze groep te betrekken bij beleid. In deze nieuwe inspiratiewaaier staan 11 uiteenlopende instrumenten om mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid.

De instrumenten in de instrumentenwaaier zijn samen met de LVB-doelgroep en diverse partners geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Hier kunt u de instrumentenwaaier downloaden www.movisie.nl/publicaties 

Bronnen: Movisie en LFB

Bijeenkomsten voor cliënten- en verwantenraden over het vernieuwde kwaliteitskader

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2018 een kwaliteitsrapport moeten inleveren over 2017. Uiteraard zal het kwaliteitsrapport ook besproken worden met de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Vanuit de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg hebben LSR, LFB en KansPlus een aanbod ontwikkeld voor cliëntenraden, verwanten en hun coaches en adviseurs om de raden voor te bereiden op deze bespreking en hun rol vanuit cliënten/ verwantenperspectief.

Meer weten over dit aanbod? Klik hier of download het volgende bestand.
bijeenkomsten kwaliteitskader

 

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

In de ministerraad van 15 december heeft het kabinet eindelijk ingestemd met een nieuw wetsontwerp Wmcz.

Dit naar aanleiding van het ambtelijk voorontwerp van oktober 2016 dat door VWS in een internetronde aan het veld werd voorgelegd. In november 2016 reageerde KansPlus/VraagRaak uitvoerig op het ambtelijk voorontwerp. Dit na raadpleging van onze leden en nadat een speciale extra ledenvergadering belegd werd op 1 november 2016.

In 2017  werd het voorontwerp door het Ministerie van VWS aangepast en aan de Raad van State voor advies toegezonden. Ook vonden in 2017 nog besprekingen plaats tussen het Ministerie, de landelijke cliëntenorganisaties (KansPlus/VraagRaak, Landelijke Stichting Raden, Landelijk Overleg Cliëntenraden ouderenzorg) en landelijke brancheorganisaties op het terrein van de ggz, ziekenhuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De voormalige Minister van VWS zond het wetsontwerp niet meer aan de Tweede Kamer omdat zij haar opvolgers niet voor de voeten wilde lopen.

Op 24 januari vergadert de Vaste commissie van VWS, daarin zal de procedure van behandeling door de Tweede Kamer worden besproken. Gewoonlijk word er eerst een schriftelijke ronde gehouden van vragen stellen en antwoorden van de Minister. Daarna komt er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan “amendementen” indienen om de wet nog te wijzigen.  De verwachting is vooralsnog dat de wet dit jaar wordt afgehandeld door Tweede kamer en Eerste Kamer en als dat lukt zal ie waarschijnlijk vanaf 1 januari 2019 gelden. Maar zekerheid is er niet, vooral wanneer de Tweede Kamer het wetsontwerp wil wijzigingen kan vertraging oproepen.

KansPlus was en is voornemens een reactie op het wetsontwerp te maken ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen. Niet al onze voorstellen over het ambtelijk voorontwerp zijn overgenomen. Dus KansPlus zal nagaan welke punten (er zijn nog weer nieuwe wijzigingen in het wetsontwerp opgenomen in vergelijking met het ambtelijk voorontwerp) alsnog aan de Kamerleden zullen worden voorgelegd.

De wettekst, de memorie van toelichting, het advies Afdeling Raad van State kunt u hier lezen.