Nog teveel kiesdrempels bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meer gebruik maken van hun
stemrecht?

Met het oog op de gemeenteverkiezingen op 21 maart 2018 houden belangenverenigingen
Sien en KansPlus zich bezig met deze belangrijke vraag. Mensen met een verstandelijke
beperking willen ook graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar helaas is dit niet altijd
goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de stemformulieren zo moeilijk zijn en mensen met een
beperking geen uitleg over het verkiezingsprogramma krijgen. (Kijk ook op www.sien.nl)

De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking
geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij
laaggeletterden. Op basis van die ervaring is de notitie opgesteld ‘Stemmen door mensen met
een verstandelijke beperking’.

Op 9 november hebben KansPlus en Sien gezamenlijk een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeenten in Nederland. In deze brief vragen zij de raadsleden om te melden waar zij tegenaan lopen wat betreft het betrekken van mensen met een beperking bij het verkiezingsproces.

brief aan gemeenten inzake stemmen

Uitnodiging vervolg Werkconferentie lokale belangenbehartging VG

Wij nodigen u van harte uit voor een landelijke conferentie regionale belangenbehartiging. Deze conferentie zal, in navolging van de bijeenkomst op vrijdag 10 maart 2017, plaats vinden op vrijdag 24 november 2017 van 15.00 tot 19.00 uur in Utrecht (bij PGO-support).

Deze conferentie wordt ondersteund door KansPlus, Naar- Keuze, SIEN en Platform VG Haaglanden.
Na afloop staat een broodjesbuffet gereed. Wij verzoeken u om zich voor 20 november aan te melden via de link https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lokale-belangenvg

Het voorlopige programma (het definitieve krijgt u op de dag zelf) ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00 uur             Inloop
15.00 – 15.15 uur              Opening en welkom
15.15  – 16.00 uur             Pitches
16.00 –  17.00 uur            1e werktafel n.a.v. een pitch
17.00 – 18.00 uur             2e werktafel n.a.v. een pitch
18.00 – 18.30 uur             Terugkoppeling, afspraken maken voor vervolg
18.30 – 19.00 uur              Afsluiting, broodjesbuffet

Er kan gekozen worden uit één van de volgende werktafels (zie toelichting)

 1. Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
 2. Lokale belangenbehartiging
 3. Gemeenteraadsverkiezingen/ stemmen ook voor LVB
 4. Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid

1.Subsidie van de gemeente voor lokale belangenbehartiging
Gemeente Eindhoven heeft een subsidie verstrekt voor lokale belangenbehartiging. Onafhankelijke cliëntondersteuning en het in kaart brengen van de problematiek en hulpvraag van LVB jongeren. Een stappenplan van subsidieaanvraag bij gemeente Eindhoven, de toekenning ervan en de start van de uitvoering.
2.Lokale belangenbehartiging
Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven.
3.Gemeenteraadsverkiezingen
Hoe heb ik als lokale belangenbehartiger invloed op de politiek. Stemmen ook door mensen met een licht verstandelijke beperking; hoe bereik ik dat?
4.Schoolverlaters met een verstandelijke beperking en arbeid.
Jongeren met een verstandelijke beperking hebben – net als ieder ander – recht op zelfontplooiing. De vraag is wat er nu met deze jongeren gebeurt als ze de school verlaten. Het SOL heeft in Limburg diverse partijen hierover gesproken en presenteert op grond daarvan een Manifest.”

Bijdrage in de kosten
Deze bijeenkomsten worden door vrijwilligers georganiseerd. Ook de verdere kosten willen we zo laag mogelijk proberen te houden. We kunnen ‘gratis’ terecht bij PGO-support omdat Naar-Keuze een bon voor een vergaderarrangement inlevert.

We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon voor de bestrijding van de kosten zoals de broodjes. Dit bedrag kunt u contact afrekenen bij binnenkomst. De kosten die dan nog betaald moeten worden zullen gezamenlijk gedragen worden door Sien, KansPlus en Naar-Keuze. En wanneer u onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?

De werkconferentie is bedoeld voor:
Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz.

uitnodiging bijeenkomst regionale belangenbehartiging_

 

 

Uitnodiging aan minister de Jonge

KansPlus, LFB, Sien en Naar Keuze vragen aan Minister de Jonge om op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking. Zij doen dat door middel van onderstaande brief.

“Geachte heer De Jonge,

Allereerst willen we u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport.  We wensen u veel succes en hopen op een goede samenwerking de komende jaren. We verheugen ons erop dat de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg in de portefeuilleverdeling aan u is toebedeeld en daarmee op ministerieel niveau bij de eindverantwoordelijke op het departement is komen te liggen.

Onze organisaties richten zich specifiek op de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het regeerakkoord staan niet veel specifieke zaken die voor onze achterban van belang zijn om goede kwaliteit van leven te ervaren. We zien dat als een goede ruimte die open gelaten wordt om gezamenlijk een ambitieus beleid te ontwikkelen dat erop gericht is om de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten in alle domeinen van het leven te ondersteunen.

We zouden het op prijs stellen als we op korte termijn een nadere persoonlijke kennismaking met u kunnen hebben om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de ambities die u en wij hebben.”

Deze brief wordt mede ondersteund door Stichting Down syndroom, Helpende handen, Ieder(in) en VGN.

Uitnodiging aan minister De Jonge-2 november 2017

 

Website Ik doe mee online

Op 1 november is de website ikdoemee.nl online gegaan. Daar staan verhalen van en over mensen met een beperking over wat zij willen en nodig hebben voor een fijn leven. Op de site staat ook informatie over verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor mensen met een beperking zelf en de mensen om hen heen. Doe, denk, praat en lees mee. Samen maken we de gehandicaptenzorg beter.

Ik doe mee is een onderdeel van het programma Samen Sterk voor kwaliteit dat als doel heeft de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren. Wat dit programma inhoudt leest u hier.

Doe je ook mee?

Mensen worden van harte uitgenodigd om ook hun persoonlijke verhaal te delen via de website www.ikdoemee.nl. Of door naar een bijeenkomst te gaan, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Ook familie, vrienden of begeleiders zijn meer dan welkom om mee te doen, praten en denken, want juist met elkaar kunnen we veel bereiken.  Al die activiteiten en wat ze opleveren, komen op de website.

Landelijke bijeenkomsten lokale belangenbehartiging: samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Netwerken over het hele land die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking

Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak steun nodig van anderen die voor hen opkomen in de huidige inclusieve samenleving. Belangenbehartiging die gericht is op gemeentelijke politiek en op zorg en dienstverlening die door instellingen wordt geleverd.

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen.

Hoe?

Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. Op de bijeenkomsten wordt direct zichtbaar hoe divers lokale belangenbehartiging is en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Voor wie?

Voor geïnteresseerde KansPlus ledengroepen, cliëntenraden en familieorganisaties. Voor andere  groepen/netwerken die lokaal opkomen voor de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen die niet deel uitmaken van een groep of netwerk en nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden om actief te zijn in de eigen omgeving, zijn van harte welkom.

Waarom?

Op vele plaatsen in het land zijn (groepen) mensen actief bezig voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Door deze bijeenkomsten kunnen nieuwe contacten ontstaan en kunnen bestaande contacten bestendigd en verstevigd worden. U gaat naar huis met nieuwe contacten, nieuwe ideeën en andere invalshoeken om aan de slag te gaan in uw eigen omgeving.

Programma

 1. Opening
  De vele gezichten van lokale belangenbehartiging. Droom: in heel Nederland netwerken die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking
 2. Live netwerk in beeld brengen
  Wie zijn aanwezig? Waarom ben je hier?
 3. Instrumenten voor Lokale Belangenbehartiging
  Informatie, instrumenten en scholing die KansPlus ontwikkeld heeft
 4. Netwerken en lobbyen
  Hoe doe je dat? Van elkaar leren
 5. Hoe verder?

Waar en wanneer?

Eindhoven – donderdag 23 november
Zorginstelling Severinus
Platanenlaan 28
5507 MD Veldhoven

Meppel – woensdag 24 januari 2018
Wijkcentrum de Poele
Groen van Prinstererstraat 1A
7942 CW Meppel

Begin 2018 is er ook een bijeenkomst in Den Haag. Als datum en locatie bekend is kunt u zich daarvoor inschrijven.

Tijd:

Voor alle bijeenkomsten van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Inschrijving:

Inschrijving is individueel. Via deze link kunt u zich aanmelden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Delen van de uitnodiging wordt op prijs gesteld.

uitnodiging landelijke bijeenkomsten-14112017

 

Model samenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieder, cliëntenraad en verband van naastbetrokkenen in de gehandicaptenzorg

Waarom een samenwerkingsovereenkomst

De modelovereenkomst is bedoeld om de intentie tot samenwerken tussen de zorgaanbieder, de cliëntenraad en een verband van betrokkenen zoals een familieberaad/-vereniging vast te leggen in een aantal heldere afspraken. Met deze afspraken wordt familiebeleid vastgelegd en wordt niet alleen de positie van familieberaden/-verenigingen maar ook die van cliëntenraden verstevigd. Het doel hiervan is om de zorg rond cliënten van een zorginstelling te optimaliseren.

Iedere zorgaanbieder met tien of meer cliënten is vanuit de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) verplicht een cliëntenraad in te stellen. Een cliëntenraad heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden die een verband van naastbetrokkenen niet heeft. Zowel vanuit de overheid als vanuit de gezamenlijke brancheorganisaties wordt gewezen op het belang van een adequate dialoog tussen zorgaanbieders en hun cliëntenraden mét familieverbanden. Een resultaat hiervan is de eerder dit jaar gepresenteerde werkmethode “Bouwstenen voor familiebeleid” die op basis van een pilot is opgesteld door belangenbehartigersorganisatie KansPlus/VraagRaak en een zorgaanbieder ( ’s-Heerenloo).

De model samenwerkingsovereenkomst is een uitbreiding van het eerder in 2016 en 2017 door KansPlus/VraagRaak uitgebrachte Manifest familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector en de Handreiking vervolg Manifest.

 Samenwerking is maatwerk

De modelovereenkomst is bedoeld als handreiking voor de opstellers van een samenwerkingsovereenkomst tussen een zorgaanbieder, een cliëntenraad en een verband van naastbetrokkenen. Het is belangrijk de overeenkomst zo samen te stellen dat de drie partijen duidelijk en zorgvuldig hun visie op een adequate zorg- en dienstverlening aan cliënten hebben geformuleerd.
Er kunnen afspraken worden vastgelegd over:

 • de positie van het verband van naastbetrokkenen wat betreft beleid van de zorginstelling en verantwoording
 • gevraagd en ongevraagd adviseren
 • hoe regelmatig overleg te regelen
 • het beschikbaar stellen van informatie en expertise van het verband van naastbetrokkenen aan cliëntenraad en zorgaanbieder.

KansPlus/VraagRaak kan en wil u adviseren bij het opstellen van een voor u passende samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via advies@kansplus.nl of via 030-2363750 (ma. t/m do. 10.00 uur-13.00 uur)

U kunt de modelovereenkomst en de toelichting hieronder lezen en downloaden:
Tripartite modelsamenwerkingsovereenkomst
Toelichting modelsamenwerkingsovereenkomst

Congres 8 december 2017: Samen sterk voor kwaliteit

De positie van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen moet sterker worden. Zodat zij meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit.

Wat is er te doen?
De hele dag zijn er Kennis- en Doe-workshops over verschillende onderwerpen, zoals:

 • VN-verdrag en cliëntenraad
 • Veilig in vrijheid
 • Versterken van cliëntenraden en familieverenigingen
 • De dialoog tussen cliënt – begeleiders – verwanten
 • Keuzevrijheid voor cliënten – kwaliteit van bestaan

Ook zijn er drie lezingen:

 • Medezeggenschap nieuwe stijl – de nieuwe Wmcz
 • Cliëntenraad en het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
 • Cliëntenraad en de nieuwe Governancecode Zorg

Het is een dagvullend programma. Met een feestelijke start, muzikale afsluiting en een fijne lunch. Het congres in congrescentrum De Werelt in Lunteren, is gratis toegankelijk voor iedereen.

Voor wie?
Het congres is voor centrale cliëntenraden, cluster-/regioraden, lokale raden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen en familieverenigingen. Maar ook voor cliënten, ouders, verwanten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders. Kortom voor iedereen in de gehandicaptenzorg. Immers goede medezeggenschap draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. En daar staan we allemaal voor.

Meer informatie en aanmeldingen: www.ikdoemee.nl/bijeenkomsten/congres-samen-sterk-voor-kwaliteit/

 

 

Het congres wordt georganiseerd door Lfb, Ieder(in), KansPlus, en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van bovengenoemde organisaties en Patiëntenfederatie , MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. www.ikdoemee.nl

 

Doe mee aan een onderzoek naar cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Hoe is het om de regiotaxi voor je neus weg te zien rijden, omdat de chauffeur er vroeger was dan je had gedacht? Wat doe je als je vrienden je spontaan mee uit vragen, maar je eerst nog toestemming van je begeleider moet vragen?
 
Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. 
 
Het project ‘ervaren cliëntafhankelijkheid’ brengt in kaart hoe en wanneer mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ten opzichte van hun begeleiding en zorginstellingen ervaren. Het project bekijkt ook wanneer afhankelijkheid als negatief ervaren wordt en hoe deze ervaring dan voorkomen kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. KansPlus neemt als belangenbehartiger plaats in de commissie die het onderzoek begeleidt. 
 
Eén van de methodes die de onderzoekers gebruiken is de focusgroep. Tijdens een focusgroep vragen de onderzoekers de deelnemers naar hun ervaringen, ideeën en meningen over het thema afhankelijkheid en over de tot nu toe behaalde resultaten. De onderzoekers zijn voor deze focusgroepen op zoek naar familieleden van mensen die zorg krijgen middels de WLZ
 
Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het onderzoek door uw ervaringen en ideeën te delen met de onderzoekers? Meld u dan aan voor een focusgroep! 
 
De focusgroep komt één middag in oktober samen in hartje Utrecht. De precieze datum wordt nader bepaald in overleg met de deelnemers. De focusgroep zal uit 7-12 mensen bestaan. Het gesprek wordt begeleid door twee onderzoekers. 
 
Bij interesse of voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar hoofdonderzoeker Simon van der Weele: s.vanderweele@uvh.nl. ​

Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ door Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 17 juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een factsheet en een filmpje “Kun jij leven zoals je wilt?’ gepubliceerd.

Hierin worden de uitkomsten van een onderzoek aan 38 zorgorganisaties getoond. Tijdens de toezichtbezoeken aan de zorgorganisaties voerde de inspectie gesprekken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers.

De hoofdconclusie is dat de meeste zorgaanbieders hun best doen om cliënten het leven te laten leiden dat zij zelf wensen. De bezochte zorgaanbieders willen over het algemeen dat cliënten zelf mogen kiezen wat ze belangrijk vinden. Zij proberen de cliënten hierbij te helpen.

Aanbevelingen:

Tijdens de bezoeken stonden de volgende vier onderwerpen centraal:

 • dialoog tussen cliënt en zorgverlener
 • aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt
 • behoud van keuzeruimte van de cliënt
 • systematisch werken met een integraal ondersteuningsplan.

Voor deze vier onderwerpen doet de inspectie de volgende aanbevelingen:

 • zorg er voor dat begeleiders voldoende tijd hebben om ook informele gesprekken met de cliënt te kunnen voeren
 • besteed (nog) meer aandacht aan het ‘onafhankelijk’ maken van de cliënt, zodat hij zelf meer de regie kan voeren op het ontwikkelen van een sociaal netwerk
 • zorg er voor dat de geldende huisregels niet beperkend zijn
 • weeg risico’s, die beplaade keuzes met zich meebrengen, af in samenspraak met de driehoek. betrek de cliënt hier (nog) meer bij
 • maak zorgplannen eenvoudiger en overzichtelijker (op het niveau van de cliënt)

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/kun-jij-leven-zoals-je-wilt.aspx

Factsheet Kun jij leven zoals jij dat wilt

 

Wil jij meedoen aan de ontwikkeling van een digitaal Kennisplatform?

Wil je mee doen aan de ontwikkeling van een (digitaal) Kennisplatform voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen gehandicaptenzorg?

KansPlus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie) en het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) gaan hier in 2017 en 2018 mee aan de slag. Maar niet alleen. Wij hebben cliënten en verwanten uit cliëntenraden en verwantenraden nodig om het samen op te zetten. We zoeken daarom mensen die de komende tijd in een klankbordgroep willen zitten.

Een digitaal Kennisplatform
Het digitaal Kennisplatform gaat over collectieve medezeggenschap. Het idee is om informatie, teksten, beelden, filmpjes die al bestaan over collectieve medezeggenschap te bundelen op het Kennisplatform. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen kunnen daar informatie opzoeken. En het is interactief met fora. Eigen informatie en kennis én vragen kunnen worden gedeeld en uitgewisseld.

Om welke informatie gaat het?

 1. Formele/wettelijke (Wmcz) en juridische informatie
 2. Het werk van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen in de praktijk.
 3. Verschillende thema’s waar cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen veel mee te maken hebben (Bijvoorbeeld de rol van zorginkoop; inspectie of thema voeding)
 4. Eigen ervaringen en kennis
  (Bijvoorbeeld uitwisseling van ‘goede’ voorbeelden; elkaar vragen stellen over het werk van de raad)

Waarom een digitaal Kennisplatform?
De overheid wil de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren. Onder de naam ‘Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg’ zijn hiervoor vijf doelstellingen geformuleerd.  Hier is extra geld voor. Alle partijen in de gehandicaptenzorg (zoals onder andere de cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsorganisaties, de inspectie) hebben samen projecten bedacht om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Eén van de doelstellingen is de versterking van de positie van de cliënt. Hieronder valt het versterken van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen. Zodat zij meer invloed kunnen hebben op besluitvormingsprocessen over beleid. En daardoor meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van bestaan.

Wat vragen wij?
Wij zoeken 3 cliënten uit cliëntenraden, 3 verwanten uit verwantenraden en 3 verwanten uit familieverenigingen die willen meedoen in de klankbordgroep en die:

 • Zo’n 6 maal (éénmaal per 2 maanden in 2017 en 2018) naar Utrecht komen om te praten over hoe het Kennisplatform eruit moet zien en moet werken
 • Mee willen kijken en testen als het Kennisplatform gebouwd wordt/is.

Wat bieden wij?

 • Inspraak in hoe het digitaal Kennisplatform eruitziet en wat erin komt
 • Een vergoeding van 25 euro plus reiskosten voor de bijeenkomsten.

Hoe kun je meedoen?

Neem voor 15 augustus 2017 contact op met Dorien Kloosterman (d.kloosterman@kansplus.nl)