Tweede plenaire debat Wmcz op 15 november

Update:
De Kamer heeft op 20 november over het wetsvoorstel en de ingediende moties gestemd. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P17752

Zie voor een verslag van het debat van 15 november op: : https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-medezeggenschap-cli%C3%ABnten-zorginstellingen-20-0

Het eerder uitgestelde plenaire debat over de vernieuwing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen staat gepland voor donderdag 15 november. Zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=15-11-2018#2018A03740.

Eeerder , in aanloop naar dit debat, heeft KansPlus een brief geschreven aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS. In deze brief vragen we aandacht voor twee onderwerpen:

  • Lokale raden
  • Vergoeding ondersteuning cliëntenraden bij geschillen voorgelegd aan de Commissie van vertrouwenslieden (CvV)

Zie ook onze eerdere berichtgeving. https://www.kansplus.nl/2018/10/10/voortzetting-plenair-debat-nieuwe-wmcz/ 

Wij volgen het debat en de uitkomsten en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Op 28 november organiseren we een cursus vernieuwde Wmcz. Kijk op https://www.kansplus.nl/agenda/cursus-vernieuwde-wmcz-voor-leden-van-clientenraden-en-familieverenigingen/ voor meer informatie en aanmelden.

TNO onderzoeksrapport over nachtzorg

Goede, veilige nachtrust….?

Afgelopen week presenteerde TNO het onderzoek naar Goede veilige nachtzorg dat in opdracht van de VGN is gehouden naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzendingen afgelopen najaar over de inzet van domotica en fysieke nachtaanwezigheid in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus is betrokken geweest bij de uitzendingen destijds en heeft ook meegewerkt aan het onderzoek van TNO. Aan KansPlus is tijdens een symposium waar het onderzoek werd gepresenteerd, gevraagd te reageren.

Conclusies van het onderzoek

Er wordt heel hard gewerkt door betrokken nachtdienstmedewerkers. Er is veel inzet. Bijna overal zijn speciaal mensen aangetrokken voor de nachtdiensten en werken andere medewerkers in de dag-en avonddiensten. Er is een grote diversiteit hoe zorgorganisaties de nachtzorg regelen. Er zijn geen richtlijnen of kwaliteitsindicatoren. De medewerkers van de nachtzorg voelen zich niet gehoord en erkend. De samenwerking tussen medewerkers van de dagdienst en van de nachtdienst laat te wensen over.

Reactie KansPlus

KansPlus herkent zich in de conclusies van het rapport. KansPlus vindt het jammer dan er nauwelijks aandacht tijdens het onderzoek is geweest naar de aanwezigheid van zgn. slaapwachten, terwijl er nog heel veel locaties zijn waar wel met slaapwachten wordt gewerkt. Verder vindt KansPlus het opvallend dat er inderdaad op allerlei verschillende manieren wordt gewerkt in de nachtzorg. Organisaties hebben daarover geen contact met elkaar. Veel organisaties lijken te werken met verouderende apparatuur, maar vinden nieuwere systemen van uitluisteren erg kostbaar. KansPlus vraagt zich af waarom er in het kwaliteitsrapport dat alle instellingen moeten maken voor 1 juni 2018, bijna nergens aandacht wordt besteed aan nachtzorg terwijl meer dan 1/3 van de 24-uurszorg ‘nachtzorg’ is. Vanaf 1 januari 20910 treedt de nieuwe wet Zorg & Dwang in werking. Wij vermoeden dat deze wet veel gevolgen zal hebben voor de wijze waarop nu (veelal groepsgewijs) gebruik gemaakt wordt van domotica. We zien dat er nog veel gedaan moet worden. We roepen zorgorganisaties, cliënten- en verwantenraden, beleidsmedewerkers en bestuurders op om dit rapport als aanzet tot wezenlijke veranderingen te zien en aan de gang te gaan. Er valt veel van elkaar te leren en bereid je goed voor op 2020.

Het volledige rapport wat op 29 mei is gepresenteerd kunt u hier lezen: TNO-rapport over nachtzorg

 

MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

MEE heeft de website www.meeroverwlz.nl  gelanceerd. Op deze website is alle informatie te vinden die nodig is voor het regelen van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De website is toegankelijk omdat de informatie in korte en duidelijke taal is geschreven.

 

 

Thema-bijeenkomst: Problematiek bij verstandelijk gehandicapte ouderen

Het VG-BelangenPlatform Drenthe organiseert maandagavond 27 november a.s. in Beilen de themabijeenkomst ‘Problematiek bij verstandelijk gehandicapte ouderen’. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op problematiek van ouderen met een verstandelijke beperking en hoe deze is te herkennen en erkennen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 25 november aanmelden voor deze avond.

Mensen in Nederland – ook met een verstandelijke beperking – worden steeds ouder. Met het stijgen der jaren neemt de kans op ‘ouderdomskwalen’ toe. Hier zal meer aandacht voor moeten komen in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe herken je signalen en erken je dat mensen andere behoeften en wensen krijgen vanwege hun leeftijd?

De themabijeenkomst ‘Problematiek bij verstandelijk gehandicapte ouderen’ wordt georganiseerd door het VG-BelangenPlatform Drenthe, de koepel van KansPlus Drenthe, Sien en Dit Koningskind. De bijeenkomst staat open alle belangstellenden.

 Meer aandacht voor ouderen met een verstandelijke beperking
Dorien Kloosterman, beleidsmedewerker van KansPlus, geeft tijdens de bijeenkomst voorlichting over het landelijke programma Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg dat als doel heeft de langdurige zorg te verbeteren. Een van de thema’s waar zij medeverantwoordelijk voor is, is de zorg en ondersteuning van de ouder wordende mens. Zij vertelt over de verschillende projecten die komende tijd worden uitgevoerd om die verbeterslag te kunnen maken.

Dementiezorg
Frans Hoogeveen, gz-psycholooog en specialist dementiezorg, is uitgenodigd om het onderwerp dementie nader toe te lichten. Dementie heeft een grote impact op het leven van de betrokkenen. Toch blijven mensen met dementie in de eerste plaats mensen, met dezelfde behoeften als mensen zonder dementie en zonder verstandelijke beperking. Frans Hoogeveen gaat in op de ins en outs, de nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zijn credo: Vergeet de dementie, onthoud de mens!

Workshops
Na de pauze volgen twee workshops. Workshop 1 gaat in op ouderen die in een kleinschalige woonvorm leven. Wat zijn de gevolgen van de toenemende hulpvraag, het minder gebruik maken van dagbesteding en de impact van bijvoorbeeld dementie op de mede-bewoners? Dorien Kloosterman geeft deze workshop.

Workshop 2 richt zich op de zorg en ondersteuning van ouderen die in een zorginstelling wonen. Sjuk Fransbergen en Margreet Bolwijn zijn werkzaam bij De Trans en vertellen hoe de locatie ‘Nieuwe Havens’ zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met ouderdomsproblematiek. Hoe kijkt u aan tegen dit concept?

Locatie, datum/tijd en kosten
De themabijeenkomst ‘Problematiek bij verstandelijk gehandicapte ouderen’ vindt op 27 november plaats in het Wilhelmina zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen. De zaal is vanaf 19:15 uur open. De bijeenkomst begint om 19:30 uur, om 22:00 uur ronden we af. Er wordt van u een bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd (dit is incl. 3 consumpties). U kunt bij binnenkomst contant betalen.

Aanmelden
Bij voorkeur ontvangen we uw aanmelding digitaal via de link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/platformvg-drenthe. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Dorien Kloosterman, telefoonnummer 06-46291032

Gouden Venus van Milo prijs 2017

Met de verkiezing van de Gouden Venus van Milo wil het DELA goededoelenfonds mensen met een beperking in het zonnetje zetten. Het fonds draagt met het thema Onbeperkt! bij aan projecten waarin mensen met een beperking als vrijwilliger iets goeds doen voor een ander. Zij geven op die manier meer betekenis aan hun leven en zijn tegelijk van enorme waarde voor de maatschappij.

De Gouden Venus van Milo is bedoeld voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving. Het DELA goededoelenfonds reikte de prijs in 2016 voor het eerst uit.

Uit de lijst met De Onbeperkte 100 kun je van 24 juli tot en met 15 september je favoriete kandidaat kiezen, jouw Gouden Venus van Milo. O.a. Conny Kooijman (directeur LFB én al meer dan 40 jaar lid van KansPlus) en Andries Lever (ervaringsdeskundige bij LFB) zijn genomineerd.

Hoe je kunt stemmen kun je lezen op http://goudenvenusvanmilo.nl/ .

Publieksversie inkoopkader Wet langdurige zorg beschikbaar

Naast het inkoopkader Wlz 2018-2020 wat gebruikt wordt door o.a. zorgaanbieders en zorgkantoren is nu een publieksversie verschenen. Deze is hier te lezen en te downloaden.

Eerdere berichten over het inkoopkader Wlz 2018-2020 op onze website kunt u hier lezen: https://www.kansplus.nl/2017/07/06/brief-kansplus-inkoopkader-langdurige-zorg-2018-2020-gehandicaptensector/ 

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register

Leren en verbeteren wordt de norm in de gehandicaptenzorg.Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 kunt u hier lezen.

Themabijeenkomst: het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 20 mei organiseert KansPlus van 10.30 uur tot 12.30 uur een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken.

Enkele maanden geleden heeft de regering – na jaren aarzelen – het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De overheid is nu bezig uitvoeringsregelingen uit te werken. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.
Binnen onze sector – mensen met een verstandelijke beperking – lopen de meningen over wat inclusie betekent en hoe dit vorm moet worden gegeven sterk uiteen; ook binnen de ouderbeweging. Sommigen vinden dat inclusie betekent dat mensen met een verstandelijke beperking naar gewone scholen moeten, binnen gewone bedrijven moeten werken en in een gewone woonwijk moeten wonen. Anderen zijn van mening dat dit voor aan aantal mensen wel goed is, maar voor anderen niet. Zij zijn op zoek naar andere vormen waarin mensen zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en hun kwaliteiten kunnen ontplooien.
Een instelling die op een bijzondere manier inhoud geeft aan de gemeenschapsvorming is Nieuw Woelwijck, dat zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een dorp waar iedereen een rol heeft en waar ook familieleden van de ‘dorpsbewoners’ deel uit maken van de dorpsgemeenschap. Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, zal een presentatie gegeven over hoe het leven op Nieuw Woelwijck er voor de bewoners uitziet.
Na deze presentatie zullen we aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in discussie gaan over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Programma:

10.30- 10.45 uur: Introductie door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus
10.45- 11.30 uur: Inleiding door mevrouw Viehoff, voorzitter familievereniging Nieuw Woelwijck
11.30- 12.30 uur: Discussie in groepjes aan de hand van stellingen van vragen
12.10- 12.30 uur: Terugkoppeling uit de groepjes en nog een afsluitende plenaire discussie
12.30- 13.15 uur: Lunch

Voor leden van KansPlus is er de gelegenheid de Algemene Vergadering van KansPlus bij te wonen vanaf 13.15 uur.

Datum:

zaterdag 20 mei 2017

Plaats:

’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

Aanmelden:

graag voor 15 mei 2017 via deze link.

Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector

In februari 2016 heeft KansPlus het Manifest Familiebeleid in de VG-sector aan u gepresenteerd. Het Manifest is een pleidooi om familie op een vanzelfsprekende manier te betrekken bij de zorg en de ondersteuning ten behoeve van hun kind, broer, zus of ander familielid. Wie anders dan de eigen familie kent hen bijna altijd beter en langer.

Met de nu verschenen Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector geeft de Initiatiefgroep Familiebeleid praktische informatie over welke stappen genomen kunnen worden om familiebeleid de eerstkomende jaren verder te ontwikkelen. De handreiking is van toepassing voor alle familieverbanden, verwantenraden en cliëntenraden. Uiteraard staat de cliënt zelf centraal: de rol van de familie is aanvullend.

Manifest Familiebeleid en Handreiking vervolg Manifest lezen of bestellen?
U kunt de digitale uitgaven via onderstaande links lezen en downloaden:
Handreiking vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector
Manifest Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector
De gedrukte uitgaven  kunt u voor € 5 per exemplaar bestellen via de webwinkel of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.

U kunt ook de map KansPlus & familiebeleid in de VG-sector bestellen. Hierin zit naast het Manifest en de Handreiking ook de Werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid  die KansPlus samen met ’s Heerenloo ontwikkeld heeft.
Deze complete map is voor € 17.50 te bestellen via de webwinkel  of door te mailen of te bellen naar KansPlus via info@kansplus.nl of 030 236 3744.
De digitale versie van de werkmethode is via deze link te lezen en te downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Kennis- en adviescentrum via advies@kansplus.nl of via 030-236 37 50 (maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

 

Reactie KansPlus over problemen rondom moeilijk plaatsbare mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus is ernstig verontrust over de berichten in de media over de plaatsingsproblemen voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onze verontrusting betreft niet alleen het feit dat er een ernstige wachtlijstproblematiek is, maar ook dat de verantwoordelijke organisaties en instanties een grote machteloosheid uitstralen en elkaar in de reportage de bal lijken toe te spelen. Het zorgkantoor zegt dat er genoeg geld is, en de zorgaanbieder zegt dat er niet genoeg geld los komt.

KansPlus vindt dat de primair verantwoordelijke organisaties de bal gezamenlijk moeten oppakken en we roepen daarom op om vanuit  (Zorgverzekeraars Nederland) ZN en de ( Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) VGN een gezamenlijke taskforce op te zetten die de opdracht krijgt binnen een termijn van twee maanden met een kansrijke oplossing te komen. Als alle grotere bij de VGN aangesloten instellingen 3 of 4 mensen van de wachtlijst extra op nemen, is het probleem nagenoeg opgelost.

We willen er hierbij op aandringen dat voor de oplossing niet alleen gekeken wordt naar het opzetten van extra voorzieningen/groepen voor mensen met probleemgedrag. Om stigmatisering en cumulatie van problematiek te voorkomen, moet deze doelgroep zoveel als mogelijk binnen een min of meer normale omgeving een plek kunnen krijgen; zo nodig met extra begeleiding.

Op 28 maart heeft KansPlus een brief gestuurd naar het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland ZN) en naar de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Een kopie van de brief is naar Ieder(in) en MEE gestuurd.

Brief aan ZN – VGN – taskforce wachtlijsten