Verbeterpunten voor de Wmo

Op 15 maart jl. heeft de Vaste Commissie voor VWS en de minister van VWS een verzameloverleg gehad over de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelen.

Het concept verslag van dit overleg kunt u hier lezen.

In een brief aan de vaste Commissie voor VWS hebben de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KansPlus en Ieder(in) aandacht gevraagd voor drie concrete verbeterpunten voor de Wmo.

  • Eén goed functionerend loket voor passende zorg en ondersteuning
  • verschaf snel duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief
  • Verbeter de 9rechts0positie in de Wmo

De volledige brief kunt u via onderstaande link lezen.
Bijlage 2.1.-Brief AO-WMO-Mantelzorg Maatschappelijke Opvang en Hulpmiddelen

Koploper-gemeenten project onafhankelijke cliëntenondersteuning bekend

Veertien gemeenten gaan met VNG, Ieder(in) en de Koepel van Adviesraden
Sociaal Domein het Project koplopers cliëntenondersteuning uitvoeren. Dit project
moet leiden tot een betere uitvoering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.

De cliëntondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Om die ontwikkeling een impuls te geven voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Kennisinstituut Movisie zal het Koplopersproject het komende jaar ondersteunen en diverse kennisproducten ontwikkelen.

Voor meer informatie zie https://iederin.nl/nieuws/18064/14-gemeenten-gekozen-als-koploper-clientondersteuning/

Bron: Ieder(in)

Extra waarborg toegevoegd in Wmo in verhouding tussen prijs en kwaliteit

In het Staatsblad is de AMvB (Algemene maatregel van bestuur) gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Nieuw in de definitieve versie is dat de gemeente er voor mag kiezen om niet zelf een reële prijs vast te stellen. Wel moet de gemeente dan eisen dat de inschrijvende partij de voorgeschreven kostprijselementen in de prijs verwerkt en dit inzichtelijk maakt.

In de WMO is in artikel 2.6.6. vastgelegd dat de gemeente in een verordening moet vastleggen hoe zij een goede verhouding tussen de prijs en eisen die worden gesteld aan de  kwaliteit van een voorziening waarborgen. Bij het maken van een inschatting van een reële kostprijs moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld het vereiste deskundigheidsniveau van het in te schakelen personeel.

Met deze nieuwe AMVB wordt vastgelegd welke kostprijs elementen de gemeenten bij het bepalen van de reële prijs moeten meenemen en het regelt de plaats van de reële prijs in de aanbestedingsprocedure.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bij verlenging van bestaande overeenkomsten moet bekeken worden of de overeenkomst voldoet aan de AMvB.

De volledige tekst van de AMvB kunt u lezen in het Staatsblad

Input algemeen overleg decentralisatie Wmo

KansPlus heeft op 25 januari samen met Ieder(in), Patiëntenfedratie Nederland, KBO-PCBO en Per saldo een brief geschreven naar de vaste Commissie voor VWS waarin zij op grond van verschillende onderzoeken concluderen dat de decentralisatie van de Wmo niet goed werkt.

In de brief vragen de PG-organisaties aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • voorkom oneigenlijk gebruik van WLZ-geld
  • zorg dat maatwerk echt de norm wordt:ook voor complexe zorgvragen
  • investeer in zeggenschap, tegenkracht en inclusie

Bij elk van deze onderwerpen vragen zij gezamenlijk aan de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg de naar voren gebrachte aandachtspunten te benadelen in het overleg van 1 februari.

Lees hier de volledige brief.

 

Brief cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO 19 mei aanstaande

Afgelopen week is er op basis van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS veel media aandacht geweest voor de financiële overschotten die veel gemeentes hebben op de WMO. Donderdag 19 mei vindt in de kamer een Algemeen Overleg over de WMO plaats. De voortgangsbrief van VWS is op 2 mei naar de Kamer verstuurd.
Lees hier de brief van de cliëntenorganisaties voor het AO decentralisatie WMO van 19 mei en de voortgangsbrief van VWS
brief AO WMO 19 mei 2016
kamerbrief-voortgang-en-ambitie-wmo-volwaardig-meedoen

Cursus Lokale Belangenbehartiging in Vlissingen: Samen staan we sterk!

Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking organiseert KansPlus in samenwerking met Aandacht voor Iedereen (AVI) op 23 april een cursus. Deze cursus geeft handvatten om in de eigen omgeving samen met anderen met belangenbehartiging aan de slag te gaan.

Vraagt u zich wel eens af of de gemeente genoeg rekening houdt met mensen met een verstandelijke handicap? Begrijpt de vervoerder wel de gevolgen van het combineren van ritten? Die instelling, houdt die wel genoeg rekening met uw belangen? Zijn er wel genoeg mogelijkheden voor participatie? En als u wilt dat het anders wordt, wat kunt u dan doen?

Wat heeft de cursus u te bieden?

* Een oriëntatie op belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is het en wat kun je ermee bereiken? Wat is het niet? Wat kan ik ermee? Hoe gaat belangenbehartiging in de praktijk?
* Kennis over hoe je een netwerk opbouwt en zichtbaar wordt.
* Op basis van wensen van de cursusgroep keuze-onderwerpen, bijvoorbeeld: overbrengen van een boodschap, informatie verzamelen uit de achterban, contact met de achterban, onderhandelen.
* Voorbeelden van belangenbehartiging.
* Ontmoeting met andere geïnteresseerden uit uw regio.
* Met plezier en vertrouwen aan de slag om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Voor wie is de cursus?
* Voor iedereen die interesse heeft in lokale belangenbehartiging voor mensen met een
verstandelijke beperking;
* Leden van KansPlus: regionale en plaatselijke (leden)groepen, cliëntenraden,
familieverenigingen, individuele leden

Plaats:
Ons Plekje, Falckstraat 4, 4384 AA Vlissingen
Tijd:
9.30 uur tot 16.00 uur

Inschrijven:
Heeft u interesse? Geef dan uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer door aan KansPlus.
Aanmelden kan: via info@kansplus.nl
telefonisch: (030) 236 37 44
brief: KansPlus, Postbus 408, 3990 GE Houten
Enkele dagen voor de start van de cursus ontvangt een mail met de laatste informatie.

Voor meer informatie en het volledige programma zie Flyer cursus lokale belangenbehartiging230416

Cursus Lokale Belangenbehartiging in Den Haag: Samen staan we sterk!

Op 5 maart organiseert KansPlus samen met Aandacht voor Iedereen (AVI)  een cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking.
Deze cursus geeft handvatten om in de eigen omgeving samen met anderen met belangenbehartiging aan de slag te gaan.
Op veel plaatsen in het land hebben mensen zich verenigd omdat het leven van mensen met een verstandelijke beperking hen aan het hart gaat. Ze organiseren allerlei ontmoetingsactiviteiten, voorzien elkaar van informatie, en komen op voor de belangen van mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus is één van de organisaties.

Wat heeft de cursus u te bieden?

 Een oriëntatie op belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is het en wat kun je ermee bereiken? Wat is het niet? Wat kan ik ermee? Hoe gaat belangenbehartiging in de praktijk?
 Kennis over hoe je een netwerk opbouwt en zichtbaar wordt.
 Op basis van wensen van de cursusgroep keuze-onderwerpen, bijvoorbeeld: overbrengen van een boodschap, informatie verzamelen uit de achterban, contact met de achterban, onderhandelen.
 Voorbeelden van belangenbehartiging.
 Ontmoeting met andere geïnteresseerden uit uw regio.
 Met plezier en vertrouwen aan de slag om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Voor wie is de cursus?
 Voor iedereen die interesse heeft in lokale belangenbehartiging voor mensen met een
verstandelijke beperking;
 Leden van KansPlus: regionale en plaatselijke (leden)groepen, cliëntenraden,
familieverenigingen, individuele leden

Plaats:
Plaats: Maria Heineweg 3 (MEE), Den Haag
Tijd: 9.30 uur tot 16.oo uur

Inschrijven:
Heeft u interesse? Geef dan uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer door aan KansPlus.
Aanmelden kan: via info@kansplus.nl
telefonisch: (030) 236 37 44
brief: KansPlus, Postbus 408, 3990 GE Houten
Enkele dagen voor de start van de cursus ontvangt een mail met de laatste informatie.

Voor meer informatie en het volledige programma zie Flyer cursus lokale belangenbehartiging-5maart

Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

De handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden is gemaakt door AVI ( http://www.aandachtvooriedereen.nl/) en beschrijft het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Hoe is dat toezicht geregeld en op welke manier kunnen cliënten bij het toezicht betrokken worden?

Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo vernieuwd. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.  De toezichtfunctie is van groot belang voor cliënten.

De handreiking schetst in het kort het belang van en de stand van zaken rond het toezicht in de Wmo door eerst de organisatie en inhoud van de functie van toezichthouder aan de orde te stellen. Daarna wordt bekeken wat het belang is van deze functie voor cliënten. Vervolgens volgen suggesties om cliënten bij het toezicht te betrekken. Tenslotte worden suggesties gedaan voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties over wat zij kunnen adviseren en doen vanuit cliëntenperspectief over de opzet en invulling van het toezicht.

Lees hier de tekst van de handreiking.

Videoverslag eerste webinar KansPlus

Het webinar van 14 oktober waarin twee belangenbehartigers geïnterviewd werden over hun kennis en ervaring op het gebied van belangenbehartiging is nu ook te zien op het You Tubekanaal van KansPlus via https://youtu.be/RbmVjY0QfI0

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen tijdens het webinar. Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering stuur deze aan webinars@kansplus.nl. Wij stellen uw mening bijzonder op prijs.

Voor veel geïnteresseerden bleek het tijdstip van de uitzending van het ‘live’ webinar niet handig. De komende webinars zullen in de avonduren worden uitgezonden. De volgende onderwerpen komen nog aan de orde:

  • 28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
  • 11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s? Daarna een impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
  • 17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
  • 9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?

Voor deze webinars kunt u zich aanmelden via webinars@kansplus.nl. U ontvangt 1 of 2 dagen vooraf een weblink en aanvullende informatie wanneer u het webinar kunt volgen.