Minister gaat knelpunten bij ouderinitatieven oplossen

Minister Hugo de Jonge van VWS  heeft een eerste van twee brieven aan de Tweede Kamer geschreven over zijn inzet op het terrein van ouderinitiatieven.  In de brief van 8 februari geeft de minister aan welke acties zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren.

KansPlus wordt naast andere organisaties genoemd met betrekking tot het verminderen van de regeldruk. De minister zegt in de eerste helft van 2019 samen met de verschillende organisaties in kaart te gaan brengen, welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing is, en te bezien of een lichter regime qua wet- en regelgeving, met behoud van de kwaliteit van zorg, mogelijk is.

Voor het zomerreces informeert hij de Tweede Kamer in een tweede brief over de voortgang en resultaten.

kamerbrief-over-ouderinitiatieven

Zie ook onze eerdere berichten.

 

 

Actueel rapport over ouderinitiatieven van het Centraal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ‘ouderinitiatieven’: kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is.
De onderzoekers hielden groepsgesprekken met ouders/beheerders van ouderinitiatieven en interviewden adviseurs van ouderinitiatieven, zorgaanbieders die er de zorg verlenen en raadpleegden deskundigen van een zorgkantoor, gemeente, wooncorporaties en belangenbehartigers.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking.’
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een geschikt locatie en een goed samengestelde groep ouders zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
De eisen waaraan ouderinitiatieven moeten voldoen om financiële ondersteuning te krijgen, zijn echter niet altijd duidelijk. Ouders kunnen baat hebben bij ondersteuning door deskundigen die de lokale situatie goed kennen en om hun belangen te behartigen bij de gemeente.

Het volledige rapport kunt u lezen en downloaden via https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis.

Bron:  Persbericht ‘Net als thuis’ van Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

 

Bijeenkomst Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland

Op zaterdag 4 november organiseren het Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland en Naar-keuze een bijeenkomst voor ouders/familieleden die betrokken zijn bij ouderinitiatieven. Centraal thema deze bijeenkomst is:  Het nieuwe toetsingskader van de Inspectie van de Gezondheidszorg & dilemma’s binnen wooninitiatieven

Angela Backx, zelf zus van iemand met een verstandelijke beperking en betrokken bij een ouderinitiatief, is werkzaam als Hoofdinspecteur bij Inspectie voor de Gezondheidszorg en zal deze inleiding verzorgen.

Wanneer?
Zaterdag 4 november 2017 van 10:00 tot 13:00

Waar?
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4917 NL Breda

De bijeenkomst is gratis.

U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonen2017

Na aanmelding ontvangt u een week van te voren een bevestiging en het definitieve programma.

Vernieuwende woonconcepten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Op donderdag 19 mei wordt de publicatie Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gepresenteerd bij Architectuur Lokaal. Op verzoek van oudervereniging KansPlus Amsterdam gingen jonge ontwerpers vanuit De Olifantenkooi – denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw – samen met mensen uit de zorg op zoek naar nieuwe woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De in dit boekje gepresenteerde huisvestingsconcepten doorbreken het sociale isolement van deze groep mensen en bevorderen hun deelname aan de samenleving.

De presentatie van Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vindt plaats op donderdag 19 mei van 17.00 tot 19.00 uur bij Architectuur Lokaal. Tussen de Bogen 18 in Amsterdam. Wilt u aanwezig zijn, mailt u dan naar Margot de Jager

Lees hier meer

Leiden zelfsturende teams tot meer kwaliteit ?

Zelfsturende teams lijken terug van weggeweest. In de jaren 90 was er in de zorg veel aandacht voor de invoering van zelfsturende teams. Het werd gezien als een middel om meer cliëntgericht te kunnen werken en daarmee een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nadat de aandacht voor zelfsturende teams een tijd is weggeëbd, komt het nu weer terug. Steeds meer instellingen, met name in de VG-sector, gaan over tot de invoering ervan. Maar staat ook nu de wens om meer kwaliteit te bieden centraal?

In de twee volgende links vindt u  persberichten geschreven door Pouwel van de Siepkamp, lid van het landelijk bestuur KansPlus.

Persbericht zelfsturende teams naar dialoog en Persbericht van zelfsturing naar dialoog

Artikel in oktobernummer PlusPunt : ‘Als je dochter in de armoedeval zit: waar moet ze die financiële klappen van opvangen’?

‘Waar moet ze die financiële klappen van opvangen?’

Wat doet het met je zoon of dochter als hun inkomenssituatie jaar op jaar verslechtert? Welke impact heeft het op ouders wanneer een zorgorganisatie over de hoofden van je kinderen ingrijpende wijzigingen doorvoert? Tilly Herrebrugh, moeder van een volwassen tweeling met een verstandelijke beperking, kan erover meepraten.
Als je dochter in de armoedeval zit

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant staan voor een combinatie van betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie.
http://www.vgn.nl/artikel/21508

Factsheet Logeeropvang binnen de WLZ en het sociaal domein

De factsheet ‘Logeeropvang’ van de VGN beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien.

Voor gemeenten bevat de factsheet informatie die relevant is voor het vormgeven van respijtbeleid voor mantelzorgers in hun gemeente. Voor zorgaanbieders biedt de factsheet handvatten om de voorzieningen een plek te geven in het veranderende zorglandschap.

http://www.vgn.nl/artikel/21142

Veel gemeenten schrappen huishoudelijke schoonmaakhulp

Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan bet
alen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.
https://iederin.nl/nieuws/17201/veel-gemeenten-schrappen-huishoudelijke-schoonmaakhulp/

Rapport meldactie wonen: ‘Onder de pannen’

Vandaag publiceert Ieder(in) het rapport ‘Onder de pannen?’ met daarin de resultaten van de meldactie wonen. Ieder(in) organiseerde de meldactie samen met LPGGz en NPCF. Ruim 2200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan hoe zij wonen, wat zij nodig hebben en wat de knelpunten zijn. De meldactie maakt zichtbaar op welke punten verbeteringen op het gebied van huisvesting nodig zijn, zodat mensen met een beperking goed en volwaardig kunnen wonen.
Rapport_Onder_de_pannen[1]
https://iederin.nl/nieuws/15131/resultaten-meldactie-wonen-bekend/