Actueel rapport over ouderinitiatieven van het Centraal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ‘ouderinitiatieven’: kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking voor wie zelfstandig wonen niet haalbaar is.
De onderzoekers hielden groepsgesprekken met ouders/beheerders van ouderinitiatieven en interviewden adviseurs van ouderinitiatieven, zorgaanbieders die er de zorg verlenen en raadpleegden deskundigen van een zorgkantoor, gemeente, wooncorporaties en belangenbehartigers.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking.’
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een geschikt locatie en een goed samengestelde groep ouders zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
De eisen waaraan ouderinitiatieven moeten voldoen om financiële ondersteuning te krijgen, zijn echter niet altijd duidelijk. Ouders kunnen baat hebben bij ondersteuning door deskundigen die de lokale situatie goed kennen en om hun belangen te behartigen bij de gemeente.

Het volledige rapport kunt u lezen en downloaden via https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis.

Bron:  Persbericht ‘Net als thuis’ van Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

 

Bijeenkomst Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland

Op zaterdag 4 november organiseren het Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland en Naar-keuze een bijeenkomst voor ouders/familieleden die betrokken zijn bij ouderinitiatieven. Centraal thema deze bijeenkomst is:  Het nieuwe toetsingskader van de Inspectie van de Gezondheidszorg & dilemma’s binnen wooninitiatieven

Angela Backx, zelf zus van iemand met een verstandelijke beperking en betrokken bij een ouderinitiatief, is werkzaam als Hoofdinspecteur bij Inspectie voor de Gezondheidszorg en zal deze inleiding verzorgen.

Wanneer?
Zaterdag 4 november 2017 van 10:00 tot 13:00

Waar?
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4917 NL Breda

De bijeenkomst is gratis.

U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonen2017

Na aanmelding ontvangt u een week van te voren een bevestiging en het definitieve programma.

Vernieuwende woonconcepten voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Op donderdag 19 mei wordt de publicatie Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gepresenteerd bij Architectuur Lokaal. Op verzoek van oudervereniging KansPlus Amsterdam gingen jonge ontwerpers vanuit De Olifantenkooi – denktank en discussieplatform van jonge professionals in de bouw – samen met mensen uit de zorg op zoek naar nieuwe woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De in dit boekje gepresenteerde huisvestingsconcepten doorbreken het sociale isolement van deze groep mensen en bevorderen hun deelname aan de samenleving.

De presentatie van Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vindt plaats op donderdag 19 mei van 17.00 tot 19.00 uur bij Architectuur Lokaal. Tussen de Bogen 18 in Amsterdam. Wilt u aanwezig zijn, mailt u dan naar Margot de Jager

Lees hier meer

Leiden zelfsturende teams tot meer kwaliteit ?

Zelfsturende teams lijken terug van weggeweest. In de jaren 90 was er in de zorg veel aandacht voor de invoering van zelfsturende teams. Het werd gezien als een middel om meer cliëntgericht te kunnen werken en daarmee een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nadat de aandacht voor zelfsturende teams een tijd is weggeëbd, komt het nu weer terug. Steeds meer instellingen, met name in de VG-sector, gaan over tot de invoering ervan. Maar staat ook nu de wens om meer kwaliteit te bieden centraal?

In de twee volgende links vindt u  persberichten geschreven door Pouwel van de Siepkamp, lid van het landelijk bestuur KansPlus.

Persbericht zelfsturende teams naar dialoog en Persbericht van zelfsturing naar dialoog

Artikel in oktobernummer PlusPunt : ‘Als je dochter in de armoedeval zit: waar moet ze die financiële klappen van opvangen’?

‘Waar moet ze die financiële klappen van opvangen?’

Wat doet het met je zoon of dochter als hun inkomenssituatie jaar op jaar verslechtert? Welke impact heeft het op ouders wanneer een zorgorganisatie over de hoofden van je kinderen ingrijpende wijzigingen doorvoert? Tilly Herrebrugh, moeder van een volwassen tweeling met een verstandelijke beperking, kan erover meepraten.
Als je dochter in de armoedeval zit

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant staan voor een combinatie van betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie.
http://www.vgn.nl/artikel/21508

Factsheet Logeeropvang binnen de WLZ en het sociaal domein

De factsheet ‘Logeeropvang’ van de VGN beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien.

Voor gemeenten bevat de factsheet informatie die relevant is voor het vormgeven van respijtbeleid voor mantelzorgers in hun gemeente. Voor zorgaanbieders biedt de factsheet handvatten om de voorzieningen een plek te geven in het veranderende zorglandschap.

http://www.vgn.nl/artikel/21142

Veel gemeenten schrappen huishoudelijke schoonmaakhulp

Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan bet
alen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.
https://iederin.nl/nieuws/17201/veel-gemeenten-schrappen-huishoudelijke-schoonmaakhulp/

Rapport meldactie wonen: ‘Onder de pannen’

Vandaag publiceert Ieder(in) het rapport ‘Onder de pannen?’ met daarin de resultaten van de meldactie wonen. Ieder(in) organiseerde de meldactie samen met LPGGz en NPCF. Ruim 2200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan hoe zij wonen, wat zij nodig hebben en wat de knelpunten zijn. De meldactie maakt zichtbaar op welke punten verbeteringen op het gebied van huisvesting nodig zijn, zodat mensen met een beperking goed en volwaardig kunnen wonen.
Rapport_Onder_de_pannen[1]
https://iederin.nl/nieuws/15131/resultaten-meldactie-wonen-bekend/

Veel onvrede over sluiting AWBZ-locaties

AWBZ-instellingen zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel. Dat betekent dat er voor de bewoners veel gaat veranderen. Locaties sluiten of worden samengevoegd en soms moeten de bewoners ook naar een andere vorm van dagbesteding. Platform VG en de CG-Raad maken zich hierover grote zorgen en vinden dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen.

De CG-Raad, Platform VG en aangesloten organisaties als KansPlus/VraagRaak hebben de afgelopen tijd veel verhalen gehoord uit de achterban over instellingen die gaan reorganiseren. Overal worden bewoners nu uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Maar regelmatig wordt ook al op voorhand bekend dat locaties moeten sluiten. Dit leidt vaak tot ongeloof, verdriet en woede.

Schrijnend voorbeeld
Een vader schrijft bijvoorbeeld in een brief aan een instelling hoe zijn dochter met een zware verstandelijke beperking in twintig jaar al vijf keer heeft moeten verhuizen en hoe traumatisch dat voor haar is geweest. En dat ze nu eindelijk helemaal op haar plaats is. ‘Ze is daardoor enorm veranderd, zachter geworden, relaxed, ze voelt zich veilig en … na een weekend bij ons thuis gaat ze nu voor het eerst ook met plezier terug naar wat ze noemt “mij huis”.’

De vader vraagt zich af of de instelling het recht heeft om zijn dochter zomaar te verhuizen naar een andere plaats “zonder overleg en/of haar toestemming.” Hij meent van niet. “Anders heeft ze evenveel rechten als destijds een slaaf.”

Oproep aan instellingen
Platform VG en de CG-Raad roepen de instellingen op het belang van de bewoners voorop te stellen. Plannen moeten zorgvuldig worden afgestemd met de cliëntenraad, bewoners en betrokken familieleden. De continuïteit en de kwaliteit van zorg voor alle bewoners van een AWBZ instelling moeten steeds gewaarborgd zijn. En een overplaatsing is alleen mogelijk als er echt een passend alternatief wordt geboden. Ook moet de keuzevrijheid van de bewoners ten aanzien van een passende woonomgeving of dagbesteding worden gerespecteerd.

Verder vinden we dat staatssecretaris Van Rijn een goede gang van zaken dient te garanderen. Hij heeft meermaals gezegd dat de komende decentralisatie van AWBZ-zorg geen gevolgen heeft voor de huidige bewoners van de AWBZ-instellingen. Dat blijkt dus niet het geval. Hij heeft dan op zijn minst de morele plicht om ervoor te zorgen dat de reorganisaties het welzijn van de huidige bewoners niet schaden.

Cliëntenraad
Reorganisatieplannen moet zoals gezegd aan de cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft een adviesrecht bij voorstellen die gaan over het sluiten dan wel reorganiseren van de zorg. VraagRaak/KansPlus en het LSR maken binnenkort een handreiking met aandachtspunten voor de cliëntenraad. Wij informeren u hier z.s.m. over.  

Waar moet u op letten als bewoner of familielid?

In het algemeen geldt dat elke bewoner een zorgovereenkomst heeft gesloten met de instelling. Uit de zorgovereenkomst volgt een zorgplicht voor de instelling. Dit betekent dat als de instelling niet langer de afgesproken zorg kan leveren, ze in samenspraak met de bewoner moet zorgen voor een passend alternatief. Komt de bewoner er niet uit met de instelling, dan kan eventueel de hulp van het zorgkantoor worden ingeroepen.

Informatie en advies  

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met ons Kennis-en adviescentrum. Het Kennis-en adviescentrum is telefonsich bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00-13.00 uur, telefoonnummer
030 2363750.  Ook kunt u mailen naar advies@kansplus.nl

Klik hier  voor factsheet over dit onderwerp (pdf)

Klik  hier voor factsheet over dit onderwerp (Word)