Kennisdelen door verwanten als waardevolle bijdrage in onderzoek naar de zorg voor mensen met probleemgedrag

Zorginstituut Nederland doet onderzoek naar ervaringen van verwanten over de zorg die gegeven wordt aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag zoals agressie en zelfverwonding. Wat is het onderliggende probleem? De ervarigen van naasten zijn zeer waardevol om de zorg te verbeteren. 

Er zijn drie digitale bijeenkomsten gepland waar maximaal 3 verwanten aan deel kunnen nemen.
De volgende data zijn hiervoor gereserveerd:
18 mei van 13.30 – 15.30 uur en van 19.00 – 21.00
19 mei van 19.00 – 21.00 uur

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet meer mogelijk. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt voor hun medewerking en openhartigheid.

Meer informatie kunt u hier lezen: Uitnodiging KansPlus en Zorginstituut Nederland_1205

Brieven KansPlus-Sien en Ieder(in) aan relevante organisaties inzake ontheffing familie uit beschermingsbewind

Nieuwberichten in de Trouw en in ‘De Monitor’ in December 2019 over verzoeken van zorginstellingen familie te ontheffen uit hun positie als curator, bewindvoerder en mentor hebben ons en onze achterbannen dusdanig verontrust dat wij brieven hebben gestuurd aan relevante organisaties zoals de Raad voor de Rechtspraak, Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Expertgroep Kantonrechters CBM (curatele, beschermingsbewindvoering en mentorschap) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Wij wachten de reacties af en houden u op de hoogte van de voortgang.

Brief aan CBM van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan Ministerie van JV van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan Raad voor de rechtspraak van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan VGN van Iederin-KansPlus en Sien

Van Rijn presenteert kwaliteitsagenda ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’

Vrijdag 1 juli is de Kamerbrief ‘Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg’ verstuurd naar de Kamer. Vanuit KansPlus was bestuurslid Pouwel van de Siepkamp aanwezig  bij  de presentatie van de kwaliteitsagenda door staatssecretaris Van Rijn.
KansPlus is o.a. samen met Ieder(in), het LSR en de LFB nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. We hebben ons optimaal ingezet om de borging van het cliënt en familieperspectief een plek te geven. KansPlus zal ook in het vervolgtraject een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan van aanpak.
foto 1 juli
De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Dit meldt Rijksoverheid. De zorg moet daar op worden toegerust. Daarom heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vrijdag zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken. In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar. Van Rijn heeft de voorgenomen bezuinigingen op de Wet langdurige zorg voor 2016 (45 miljoen euro) en 2017 (500 miljoen) geschrapt.
Uit de kamerbrief:
‘Mensen met een (meervoudige) beperking streven een waardevol bestaan na. Zorg en ondersteuning moeten ten dienste staan aan de mens met een beperking en niet andersom. Daar zet ik mij met alle betrokkenen voor in. De wijze waarop de kwaliteitsagenda tot stand is gekomen sterkt mij in de overtuiging dat iedereen gemotiveerd is om hieraan uitvoering te geven’.
Kamerbrief Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg
Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg

Reactie KansPlus op consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode 2017

De laatste jaren zijn zowel aan aanbiederszijde als aan cliëntenzijde de nodige discussies gevoerd over de vraag hoe zorgorganisaties zich qua bestuur en toezicht dienen te gedragen. Dit gelet op zich wijzigende maatschappelijke opvattingen ter zake en vele zich voordoende veranderingen in de zorgsector als schaalvergroting, samenwerkingsprocessen, versterking positie cliënt en meer clientgericht werken, kostenintensivering, etc. Maar ook gelet op de vele rechtszaken van de afgelopen jaren die tot jurisprudentie leidden op het gebied van bestuur en toezicht. Niet alleen binnen de zorgsector zelf vonden de discussies plaats, maar ook tussen kabinet en de Tweede Kamer en werden de nodige initiatieven tot nieuwe wet- en regelgeving genomen.

Wij vinden het dan ook positief dat BoZ-partijen voor de tweede keer het initiatief hebben genomen de eigen governancecode te vernieuwen, dit steeds ook na een betrekkelijk korte tijd. Plezierig is daarbij dat de BoZ-partijen uitdrukkelijk tijd hebben ingeruimd – al is een maand voor een dergelijk onderwerp eigenlijk te kort – de consultatieversie voor te leggen aan een aantal cliëntenorganisaties in de zorgsector. Onderstaand enkele inhoudelijke opmerkingen en de consultatieversie van de Governancecode 2017.


Reactie KansPlus conceptgovernancecode 2017
Consultatieversie ZGC 2017 23 mei 2016
Persbericht Afspraken goed bestuur en goed toezicht verstandelijk gehandicaptenzorg forse stap achteruit voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers

 

Proces herziening Wmcz

Op 16 juni heeft Minister Schippers het onderzoeksrapport van IBMG (het Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg) aan de Tweede Kamer aangeboden. De herziening van de Wmcz loopt al jaren en liep opnieuw vertraging op door de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Daarop heeft de minister aangegeven advies in te willen winnen over de consequenties van deze motie voor de Wmcz bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG).  De minister heeft het onderzoeksrapport van iBMG op 16 juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brief Tweede Kamer

De adviezen van IBMG ziet de minister als een belangrijke steun voor de wetsvoorstellen, zo schrijft zij in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Zij geeft aan dat de relatie tussen verzekerden en zorgverzekeraars van een andere aard is dan die tussen cliënten en zorginstellingen. Zij noemt als voorbeeld de mate van afhankelijkheid en omvang van de populatie. En omdat de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen al langer wettelijk geregeld is wil de minister zoveel mogelijk in stand houden. In de Wmcz wil zij – op advies van de onderzoekers – het belang toelichten van de combinatie van formele en informele vormen van medezeggenschap. De onderzoekers geven aan dat er niet altijd voldoende oog is voor de consequenties van besluiten voor de cliënt en dat cliënten ook niet altijd zelf voldoende in staat zijn hun wensen te verwoorden op een wijze die aansluit bij de bestuurlijke realiteit. Om hiertussen een brug te slaan wil zij voor zaken die raken aan de directe leefomgeving van de cliënt, een instemmingsrecht regelen.

Daarnaast wil de minister het recht op de bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden beter borgen, als ook een vroegtijdige betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende beslissingen en de overheveling van het enquêterecht voor cliëntvertegenwoordigende organen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi naar de Wmcz.

Gesprek Clientenorganisaties

Op 23 juni a.s.heeft KansPlus/VraagRaak samen met andere clientorganisaties een afspraak bij VWS waar de herziening van de Wmcz en de adviezen uit het onderzoeksrapport zullen worden toegelicht en besproken.

 

Vooraankondiging congres Zorg voor leven in vrijheid

Op 11 december organiseert KansPlus/VraagRaak samen met LSR het congres:

Zorg voor leven in vrijheid
Hoe zet ik dit thema op de agenda?

Elk mens maakt in zijn leven keuzes op veel dagelijkse momenten. Hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? Zijn cliënten en medewerkers zich ervan bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Vrijheid is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Noteer vrijdag 11 december vast in de agenda!

Vooraankondiging congres cliëntenraden
Vooraankondiging congres picto
PlusPunt 40-zorg voor leven in vrijheid

Webinars KansPlus

Dit najaar organiseert KansPlus enkele webinars. Een webinar is een live uitzending op internet die u via uw computer of tablet ‘live’ kunt volgen.
Het is mogelijk om tijdens de webinars vragen te stellen per e-mail, via webinars@kansplus.nl Als de tijd het toelaat wordt getracht om telkens tegen het einde de vragen live te beantwoorden. Mocht u na afloop toch nog vragen hebben, mail deze dan ook gewoon door, wij zullen de antwoorden publiceren en u hiervan op de hoogte brengen.

Op 14 oktober om 17.00 uur: Interview met 2 lokale belangenbehartigers.
In de cursus Lokale Belangenbehartiging gaan we dieper in op wat lokale belangenbehartiging is. Wat verstaan we onder belangenbehartiging? Wat is belangrijk bij het bouwen van netwerken? Hoe doe je dat? Wat werkt en wat werkt niet? We hebben twee rasechte belangenbehartigers bereid gevonden om hun kennis en ervaring te delen: de heren Aart Bogerd en Pouwel van de Siepkamp.
U kunt zich aanmelden via webinars@kansplus.nl en ontvangt dan een weblink met aanvullende informatie.

28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s?
21 oktober: impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?

 

Ledengroep Noord Holland Noord schrijft brief naar wethouder over aanbesteding Wmo

De ledengroep Noord Holland Noord laat zien wat lokale belangenbehartiging inhoudt.
Met een brief rechtstreeks aan de wethouder van gemeente Hollands Kroon uit de ledengroep zijn zorgen over de aanbesteding van de Wmo. In de brief staat waarom de ledengroep een andere manier van aanbesteden wil. Ook beschrijven ze hun bezwaren tegen het wijkteam en generalisten. Tenslotte stellen ze een aantal vragen aan de wethouder.
De brief is in kopie naar de gemeenteraad en de Wmo-adviesraad gestuurd. Lees de tekst van de brief hier 

Op deze manier komt de ledengroep zichtbaar op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Waar heeft de ledengroep Noord Holland Noord zorgen over?
De gemeente wil dat alles via één aanbieder wordt geregeld. Aanbieders willen dat het niet zo snel gaat. Wie wordt hiervan de dupe?
Ook verdwijnen per januari 2017 een aantal subsidies omdat de activiteiten onderdeel van de aanbesteding worden, of worden taken overgeheveld naar het wijkteam. Gevolg is dat goede medewerkers nu al op zoek gaan naar een andere baan. Ook vreest de ledengroep voor mogelijke belangenverstrengeling omdat het wijkteam niet onafhankelijk van de gemeente is.
De gemeente wil generalisten in het wijkteam. De ledengroep vindt dat geen goede ontwikkeling. Ze pleiten voor casemanagers die een beroep kunnen doen op mensen met gespecialiseerde kennis.

 

Middin lanceert app seksuele voorlichting

Middin lanceert de digitale, gratis app ‘Lief en lijf’, die seksuele voorlichting geeft aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Deze doelgroep is vaak niet goed voorgelicht en vindt het moeilijk om over seksualiteit te praten en toe te geven dat kennis hierover ontbreekt.

Jongeren met een lvb hebben vaak  problemen met seksualiteit zoals seksueel misbruik, loverboyproblematiek, ongewenste zwangerschappen en geslachtsziekten. Seksuele voorlichting speelt daarom een belangrijke rol in de ondersteuning door de begeleiding van Middin. De zorgaanbieder ziet de app als een mooie aanvulling op de persoonlijke voorlichting door de begeleiders van Middin. Cliënten kunnen zelf gericht informatie opzoeken. Door duidelijke informatie, in woord, plaatjes en video’s, worden vragen over seksualiteit laagdrempelig beantwoord. De mogelijkheid om zelf gemakkelijk informatie te vinden, maakt de cliënt zelfredzamer.

De app is ontwikkeld door zorgmanagers en gedragsdeskundigen van Middin in samenwerking met DTT Multimedia. Cliënten van Middin hebben de app getest. De app ‘Lief en lijf’ is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden voor Android via de Play Store en voor Apple in I-tunes.