Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden

Veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede beperking ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). KansPlus, MantelzorgNL en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek.

Aanbevelingen

De onderzoekers adviseren onder andere het volgende:

  • Verbeter de financiële positie van mantelzorgers.
  • Maak het aanbod van hulp voor mantelzorgers in alle gemeenten hetzelfde.
  • Richt in elke gemeente één plek in waar mensen terecht kunnen voor hulp bij de zorg voor iemand met een levenslange en levensbrede beperking.
  • Zorg dat respijtzorg (logeeropvang) beter toegankelijk is.
  • Maak mentale ondersteuning van mantelzorgers makkelijker te vinden.
  • Werkgevers moeten meer mogelijkheden bieden voor verlof aan werknemers die mantelzorgtaken hebben.

 

Mantelzorger voor naaste met beperking steeds zwaarder belast
Het rapport sluit aan op eerder onderzoek van Ieder(in) waaruit al bleek dat mantelzorgers langzamerhand onmisbaar worden in de gehandicaptenzorg en dat zij steeds meer belast worden. Vanwege stijgende zorgkosten, personeelsgebrek en een tekort aan passend aanbod voor complexe zorg- en ondersteuningsvragen wordt er een steeds groter beroep gedaan op ouders, familie, en andere naasten. Zij zijn onmisbare schakels in het zorgsysteem en staan onder steeds grotere druk.

 

Pleidooi voor betere ondersteuning intensieve mantelzorger
KansPlus, MantelzorgNL en Ieder(in) pleiten voor betere ondersteuning van mensen die intensief (mantel)zorgen voor iemand met een levenslange, levensbrede beperking. Zodat de draagkracht en draaglast van mensen weer in balans komen.

  • Geef mantelzorgers geld en rechten op een uitkering als ze in de problemen komen door hun zorgtaken.
  • Zorg ervoor dat er in alle arbeidscontracten ruimte is voor mantelzorg.
  • Zorgverleners moeten beter samenwerken met de persoon met de beperking en de mantelzorger.
  • Er moet geïnvesteerd worden in meer logeeropvang en respijtzorg.

Het belangrijkste is dat mantelzorgers onmisbaar zijn. En geholpen worden om hun belangrijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk vol te houden.

Via deze link kun je het onderzoeksrapport downloaden.

Via deze link de Kamerbrief over voortgangsrapportage Toekomstagenda: ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’