Vooroordelen bij sollicitaties of op het werk

Voor de ontwikkeling van een training voor werkgevers in de zorg is Ieder(in) op zoek naar ervaringen en voorbeelden van mensen met verschillende soorten zichtbare en onzichtbare beperkingen. De training gaat over beelden en vooroordelen die mensen met een beperking tegenkomen in hun werk, of als ze op zoek zijn naar een baan (bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek).

Aan de hand van antwoorden op de drie onderstaande vragen willen ze een inventarisatie maken die te gebruiken is voor de ontwikkeling van de training. Uiteraard zullen de antwoorden zo verwerkt worden dat er geen naam bij staat en dat ze ook niet kunnen worden teruggeleid naar een bepaalde werknemer of werkgever.

 1. Welke beelden, vooroordelen of onhandige/onprettige bejegening kom je tegen tijdens je werk, of bij het zoeken naar werk? Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, of in het contact met je baas of collega’s? Of tijdens contacten met uitzendbureau of UWV? Het gaat hier om voorbeelden die laten zien dat men soms (positieve of negatieve) ideeën of oordelen heeft over mensen met een beperking, die niet blijken te kloppen.
 2. En zijn er ook voorbeelden die misschien niet te maken hebben met werk, maar die wel goed laten zien hoe er soms naar mensen met een beperking gekeken wordt? Bijvoorbeeld: een mevrouw in een rolstoel betaalt bij de kassa van een drogist, maar de kassajuffrouw geeft het geld terug aan haar man, omdat ze denkt dat hij de begeleider is.
 3. Welke tips hebben jullie? Wat kunnen werkgevers anders doen in de werving en selectie, zodat mensen met een beperking niet gediscrimineerd worden en een eerlijke kans op een baan krijgen?

Antwoorden op de vragen kun je mailen naar Nienke van der Veen van Ieder(in) via n.vanderveen@iederin.nl .

 

Cliëntenorganisaties vormen “kwaliteitsvierspan”

KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij hebben hiervoor gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

v.l.n.r.: Illya Soffer (Ieder(in), Dickie van de Kaa (KansPlus), Jasper Boele (LSR),
Conny Kooijman (LFB).

 
Op 1 juli 2016 stuurde de Staatssecretaris van VWS de Nota “Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg doorgaans Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg genoemd) naar de Tweede Kamer. De Kwaliteitsagenda heeft tot doel de langdurige zorg voor onze doelgroep op veel punten te verbeteren. Maar liefst 63 actiepunten dienden te worden aangepakt.

Enkele voorbeelden uit die actiepunten:

 • terugdringen van door cliënten en verwanten ervaren afhankelijkheid van zorgaanbieders
 • betere toerusting van cliënten en verwanten om de dialoog aan te gaan met zorgaanbieders
 • versterken sociale netwerk cliënten
 • terugdringen onnodige vrijheidsbeperking cliënten
 • betere informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
 • betere keuze-informatie
 • betere voorlichting cliëntenraden en familieverbanden over hun mogelijkheden tot beïnvloeding van het kwaliteitsbeleid
 • onderzoeken hoe cliënten en verwanten, cliëntenraden en familieverbanden meer betrokken kunnen worden bij besluitvorming die van invloed is op de kwaliteit van zorg en leven
 • verbetering advisering en instructies medewerkers bij complexe zorgvragen
 • bevorderen dat bestuurders faciliteren en inspireren door medewerkers ruimte te geven in hun werk en de dialoog tussen cliënt, verwant en medewerkers te stimuleren, idem dat bestuurders scherper zicht hebben op hun verplichtingen naar cliëntenraden en dat bestuurders in afstemming met cliëntenraad en familieverbanden tot beleid komen voor betrokkenheid van nabije familie

De cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsorganisaties op landelijk niveau en het Ministerie van VWS spraken al af alle actiepunten samen op te pakken in een Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. De Staatssecretaris van VWS was daarnaast bereid de Coalitie met financiële middelen te ondersteunen teneinde als Coalitie de actiepunten om te kunnen zetten in uitvoeringsplannen en beleid.
De afgelopen maanden hebben KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) al gezamenlijk de eerste plannen van aanpak omgezet en ingebracht in de Coalitie om de positie van de cliënt te versterken.

Essentieel is nu – zo stellen de vier landelijke cliëntenorganisaties – dat zij bij de uitwerking van de actiepunten goed afstemmen, zoveel mogelijk op één lijn zitten, gebruik maken van elkaars deskundigheid en de subsidiemiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten en verantwoorden. Zij hebben er alle vertrouwen in – gezien de samenwerking van de afgelopen maanden – dat dat goed gaat verlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman via 06-46291032 of via d.kloosterman @kansplus.nl .

Addendum “Veiligheid en veerkracht versterken’

De VGN heeft op 17 maart het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ gepresenteerd tijdens het symposium ‘Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking’.
Het addendum dient als aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’ (VGN, 2011). In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Het addendum is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM, waarbij ook de Inspectie gezondheidszorg was betrokken. VGN en politie hebben met elkaar afgesproken dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen politie en gehandicaptenzorgorganisatie met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers.
Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan er besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van gesprekken en heeft tot doel om een onthulling van een cliënt over seksueel misbruik te verhelderen. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM. Informatie van het taxatiegesprek wordt, mits met toestemming van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, verstrekt aan de politie.

Het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ kunt u lezen via http://www.vgn.nl/artikel/25201 . Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jos Noordover, jnoordover@vgn.nl.

Bron: VGN – vgn.nl/artikel/25201

Meldpunt voor problemen bij stemmen

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan stemmen lastig zijn. Daarvoor zijn toegankelijke en bereikbare stemlokalen nodig, maar ook eenvoudige stembiljetten, begrijpelijke en goed leesbare partijprogramma’s.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat Nederland vorig jaar ratificeerde, onderstreept het belang van toegankelijke verkiezingen. Want bij volwaardige deelname aan de samenleving hoort ook de mogelijkheid om te kunnen stemmen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt geopend voor problemen die mensen met een (verstandelijke) beperking ondervinden bij het stemmen.

Het meldpunt is via deze link te vinden.

Op 11 maart verscheen een interview in het Eindhovens Dagblad van Erik en Ad den Hartog waarin zij beide pleiten voor toelating van hulp in het stemhokje zoals dat nu al geldt voor mensen met een visuele beperking.

Bron: Ieder(in), College voor de rechten van de Mens en het Eindhovens Dagblad..

Congres ‘Het persoonsgebonden budget: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Op donderdag 30 maart 2017 organiseert Per Saldo samen met De Guus Schrijvers Academie een congres over de toekomst van het persoonsgebonden budget (pgb).
Tal van actuele onderwerpen rond het pgb, innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland zullen die dag de revue passeren. Staatssecretaris Martin van Rijn opent het congres.

Het congres is bestemd voor professionals in de zorg- en welzijnssector, leden van de Raad van Bestuur en beleidsmedewerkers van zorgaanbieders, inkopers bij zorgverzekeraars, wethouders, zorginkopers van gemeenten, onderzoekers, vertegenwoordigers van nationale instanties en brancheorganisaties, leden van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun regionale platforms en iedereen die interesse heeft in het pgb.

Het pgb-congres vindt plaats op 30 maart 2017, van 8.30 uur tot 16.45 uur, in het Cinemec congrescentrum in Utrecht. De kosten bedragen 275,- (btw-vrij).
Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar van Integrated  Care, het nieuwe boek van Guus Schrijvers. Voor vragen en inschrijving gaat u naar de pagina Congres Persoonsgebonden Budget 30 maart 2017.

bron: PerSaldo

 

Tweede Kamer verkiezing 15 maart: Stem jij ook?

Op 15 maart zijn de verkiezingen waarin de nieuwe leden van de Tweede Kamer gekozen worden. Om te kunnen stemmen ontvangt iedereen die mag stemmen een stempas.

Als je meer wilt weten over wat de Tweede Kamer is, waar je op kunt stemmen en hoe je kunt stemmen is er de website Stem jij ook?

Het project ‘Stem jij ook?’ is een initiatief van MEE en ProDemos en wordt ondersteund door verschillende organisaties. Ook KansPlus heeft bijgedragen aan totstandkoming van het project.

Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/02/16/verslag-landelijke-kiezersdag-11-februari/

 

 

Verslag Landelijke Kiezersdag 11 februari

Op zaterdag  11 februari vond de landelijke Kiezersdag voor mensen met een verstandelijke beperking plaats, georganiseerd door MEE en Pro Demos. Dickie van de Kaa, directeur van kansPLus, zat in de jury om de ‘beste politicus eenvoudig communiceren te kiezen.

Andere juryleden waren Jade Haakman (Fonds vg), Anne van Eijndhoven (beleidsadvisieur College voor de rechten van de mens), Andries lever (ervaringsdeskundige LFB) en Walter Freeman (moderator debat instituut).

In de ochtend waren er bij Prodemos workshops over ‘Wat is de Tweede Kamer’ , ‘Waar kan ik op stemmen’, ‘ Wat zijn de verschillen tussen de programma’s van verschillende partijen?’ en ‘ Waar let je op als je als je nadenkt op welke partij je gaat stemmen?’
Ook is er gewezen op de samenvattingen van alle partijprogramma’s die in eenvoudige taal beschikbaar zijn. De deelnemers kregen een rondleiding over het Binnenhof en in de Ridderzaal. De deelnemers konden ook hun stem uitbrengen, nadat uitleg was gegeven over de werkwijze van het stemmen.

Meer informatie en de partijprogramma’s in eenvoudige taal is te vinden op www.stemjijook.nu .
Hier kan ook de speciale verkiezingskrant voor mensen met een verstandelijke beperking worden besteld.

In de middag vond het politieke debat plaats over toegankelijkheid, zorg werk, onderwijs en veiligheid. Groen Links, PvdA, VVD, PVDD, CDA, SP, D66, CU, SGP en 50+ deden mee aan het politieke debat. Het debat werd geleid door Johan Overdevest, geassisteerd door Michiel Zeeuw en Monique van der Meij van de LFB.

Men was het met elkaar eens dat het mogelijk moet zijn dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning krijgen in het stemhokje, mits de veiligheid geborgd is.

De VVD wilde de stemcomputer invoeren. Uit de zaal klonk het geluid dat de stemhokjes te hoog zijn voor mensen in een rolstoelen dat de informatie ook in braille beschikbaar moet komen. Sommige partijen bieden het programma al in braille aan. Mensen met een auditieve problemen vonden dat informatie ook voor hen toegankelijker gemaakt moet worden.
De zaal vond ook dat de partijen niet alleen in verkiezingstijd met de mensen moeten praten, maar ook daarbuiten. De SP vond dat er ook meer geld moet komen voor de gehandicaptenzorg en niet alleen voor de ouderenzorg en dat ook thuiswonende mensen goede zorg en ondersteuning moeten krijgen.  De PVDD vond dat voorkomen moet worden dat de zorg gemeden word. Men vond ook dat er veel afgebroken is en dat de sociale werkvoorziening belangrijk is en blijft in de samenleving, naast banen in ‘gewone’ bedrijven. Het PGB moet in elke gemeente hetzelfde worden uitgekeerd. Groen Links pleitte voor de onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Het was een geanimeerd debat waar de zaal volop aan meedeed.

 

De Klip en Klaar prijs  voor beste politicus eenvoudig communiceren werd gewonnen door Renske Leijten van de SP. Zij kreeg ook de meeste stemmen uit de zaal.

 

Maak je sterk! De sleutel tot succes

Een zaterdag helemaal voor jou!
Hoe maak je vrienden? Hoe leer je mensen kennen? Hoe word je sterker?
Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking en een coach verzorgen de workshops.
Doe mee! Geef je op!

Voor wie: Voor alle mensen met een verstandelijke beperking, ouders, verwanten en begeleiders.
Wanneer: Zaterdag 12 november
Tijd: 10:00 inloop. 11:00 start.
Waar: ROC midden Nederland, Vondellaan 174 in Utrecht

Vragen: Cindy klein Ikink, 06-14612292
Hoe geef ik me op: Aanmelden kan tot 24 oktober via onderstaande link.
https://goo.gl/forms/0Q9B9sAA9SieJvYr2
Na de sluitingsdatum ontvangt u verdere informatie.
Aan deelname en lunch zijn geen kosten verbonden.

Ben je lid van LFB, Sien, KansPlus, SDS, Prader Willi, Angelman vereniging of VG netwerk, en geef je je op voor maandag 24 oktober, dan krijg je de reiskosten vergoed (OV).

uitnodiging-maak-je-sterk-de-sleutel-tot-succes

 

Wat is een inclusieve samenleving?

maranza

Op het congres ‘Lokale  Belangenbehartiging’ van 16 september gaan we samen met Maranza laten zien wat een inclusieve samenleving betekent voor mensen met een verstandelijke beperking.
Marihuela Belt van theatergroep Maranza heeft in de voorbereiding op het congres een blog geschreven.
Michiel (ervaringsdeskundig en gastspeler bij Maranza)  zegt: “Ik wil niet buitengesloten worden. Ik wil gewoon meedoen.”
https://www.linkedin.com/pulse/ik-wil-niet-buitengesloten-worden-gewoon-meedoen-net-als-belt

Camiel Derkx schreef stripboek ‘Mijn gehandicapte broer & ik’

Tekenaar Camiel Derkx heeft een stripboek gemaakt van de (telefoon)gesprekken en belevenissen met zijn meervoudig gehandicapte broer Jordy. Per pagina vertelt hij zo steeds een piepklein verhaaltje over hun bijzondere broersrelatie.

Het stripboek was het afstudeerproject van Camiel aan de kunstacademie St. Joost in Den Bosch, waar hij vier jaar lang de opleiding Illustratie volgde. Na het afstuderen in juni 2015 is Camiel de strip gaan doorzetten, en is van plan om meerdere stripalbums uit te geven.

Lees meer over zijn project op www.camielderkx.com/mijngehandicaptebroer of op Facebook: www.facebook.com/mijngehandicaptebroer.

Mijn gehandicapte broer & ik. Door Camiel Derkx. Bestellen via camielderkx@gmail.com, prijs € 5.-