januari 2023

Cliëntenorganisaties onaangenaam verrast over uitkomsten evaluatie Wet zorg en dwang

Onlangs is de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd. Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) zijn onaangenaam verrast door de aanbevelingen. Daarom hebben we een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en Tweede kamer. De evaluatie is eenzijdig en onvolledig De Wvggz en Wzd dienen de rechtspositie te borgen van mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening en gelijkgestelde aandoeningen, die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De tweede fase van de wetsevaluatie levert veel kritiek op de Wvggz en de Wzd. De onderzoekers komen tot een groot aantal aanbevelingen die volgens hen zijn aangedragen door verschillende respondenten. In de evaluatie ontbreekt echter het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Terwijl het mede…

Lees meer

KansPlus vraagt aandacht voor knelpunten in de gehandicaptenzorg

Op 1 februari stond een commissievergadering met minister Helder over het gehandicaptenbeleid gepland. Ondanks dat deze vergadering is uitgesteld, willen wij toch aandacht vragen voor een aantal belangrijke onderwerpen. In een brief, die ondersteund wordt door meerdere cliëntorganisaties, vragen wij Kamerleden het volgende aan Minister Helder te vragen: Zorgkantoren te wijzen op hun zorgplicht en in prestatieovereenkomsten met de zorgaanbieders een verplichting op te nemen om deze capaciteit ook daadwerkelijk te realiseren. Maatregelen te treffen om wachttijden voor bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek terug te dringen, waardoor mensen te lang op zorg moeten wachten. Er bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland)  op aan te dringen dat zorgaanbieders de verantwoordelijkheid nemen om het HR-beleid te verbeteren zodat de uitstroom van medewerkers ingedamd wordt. Zich er over uit te spreken dat mensen met een indicatie VG03 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) die behoefte hebben aan 24/7 aanwezigheid van zorgverlening…

Lees meer

KansPlus Jaarplan 2023

In 2023 staan drie onderwerpen centraal: Belangenbehartiging Dienstverlening in de vorm van Kennis en advies Ontwikkeling strategie 2024-2026. KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaat op willen behalen. We willen vasthouden aan deze speerpunten totdat de doelen behaald zijn of totdat ze door andere oorzaken niet meer relevant zijn. Het gaat hierbij om landelijke belangenbehartiging, familiebeleid, dementietafels, een aantal innovatieve projecten en deelname en medewerking aan externe onderzoeken. Het Kennis- en adviescentrum adviseert individuele leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. Ook personen die geen lid zijn krijgen eenmalig advies. Sinds januari 2023 kunnen ook leden van EMB Nederland gebruik maken van het kennis -en adviescentrum. VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Het steunpunt is er voor cliëntenraden, verwantenraden, familieverbanden/verenigingen en ledengroepen. VraagRaak organiseert trainingen en cursussen en heeft een adviserende functie. Sinds eind 2020 wordt in KansPlus Perspectief 2025 gewerkt om  –…

Lees meer

Regiobijeenkomsten Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Recent is het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg vernieuwd. Ook de naam is gewijzigd. We spreken nu over het kwaliteitskompas. Elke zorginstelling moet hieraan voldoen. De vereniging van zorgaanbieders (VGN) organiseert een aantal bijeenkomsten, als onderdeel van een Roadshow, rondom het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg om met mensen met een beperking en hun verwanten, professionals, zorgkantoren en inspectie in gesprek te gaan over het werken met het Kwaliteitskompas in de praktijk. Vanuit KansPlus wordt medewerking verleend aan deze bijeenkomsten. Ook Ieder(in) en het LSR werken mee aan de bijeenkomsten. De vier regiobijeenkomsten zijn gepland bij vier zorgorganisaties: Regio Noord: 14 februari 13.30 tot 17.00 uur bij InteraktContour in Nunspeet Regio Oost: 9 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Elver in Wehl Regio Zuid: 23 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Kempenhaege in Sterksel Regio West: 5 april 13.30 tot 17.00 uur bij Gemiva-SVG in Zoeterwoude Er is een afwisselend programma dat in het…

Lees meer

Resultaten inventarisatie onder naasten over plannen toekomst gehandicaptenzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben in een akkoord richtingen gegeven voor de toekomst van gehandicaptenzorg.  Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is in het voorjaar van 2022 afgesloten en loopt tot en met 2026. De richtingen die gegeven worden houden verband met het Integraal Zorgakkoord van minister Helder. In november 2022 is een enquête afgenomen onder de Piet Schuerman adressenbestanden (voormalig LNKO) door Marijke Malsch. De resultaten laten alternatieven voor de plannen  zien. Zoals bezuinigingen op de bureaucratie voor de groepsleiding, managementlagen, salarissen, bonussen, huisvesting voor bestuurders en managers. De respondanten geven aan het niet eens te zijn met de plannen van VGN en ZN om opnieuw bewoners in woonwijken te plaatsen en contacten met hen via domotica te laten verlopen. Dit kan tot veel eenzaamheid leiden. Naar aanleiding…

Lees meer

Handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Er is een nieuwe handreiking voor familie die gaat over zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. En er is ook een folder met werkkaart voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste (met een verstandelijke beperking en probleemgedrag). Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek. Het doel is om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. De handreiking beschrijft onder andere de volgende processen: het gedrag in beeld brengen verdere diagnose en beeldvorming behandelen en begeleiden   De handreiking voor familie en de folder met werkkaart zijn tegen verzendkosten te bestellen in de webwinkel van KansPlus. De handreiking en de folder zijn gemaakt als uitvoering van het project Zinnige Zorg ‘mensen met…

Lees meer

Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging via de aanvullende verzekering. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht van de vergoedingen. Niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging weet dat sommige zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap (deels) vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen of ze lid willen worden van een vereniging, over de streep trekken. De vergoedingen variëren van 25 euro per jaar tot zelfs een volledige vergoeding. In het overzicht is te zien welke zorgverzekeraars hoeveel vergoeden, voor welke polissen dit geldt én wat voor voorwaarden zij aan vergoeding stellen. Bekijk hier de lijst van de Patiëntenfederatie Nederland. bron: www.iederin.nl…

Lees meer

KansPlus, Ieder(in) en het LSR bepleiten betere borging rechtspositie cliënt Wet zorg en dwang

KansPlus, Ieder(in) en het LSR vragen dringend om flankerend beleid naast het advies dat aanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties hebben opgesteld over de vereenvoudiging van het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd). Flankerend beleid moet de rechtspositie van mensen met een beperking borgen in de Wzd. Wij zien belangrijke tekortkomingen in het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’, die vooral samenhangen met de bevindingen en conclusies naar aanleiding van de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wzd. We ondertekenen het advies, maar zien daarnaast de dringende noodzaak voor flankerend beleid. Hierover hebben we minister Helder (Langdurige zorg) een brief gestuurd (zie onderaan dit bericht). Sinds mei 2022 zijn cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, LOC en het LSR; de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg in gesprek over een vereenvoudiging van…

Lees meer