KansPlus Jaarplan 2023

In 2023 staan drie onderwerpen centraal:

  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening in de vorm van Kennis en advies
  • Ontwikkeling strategie 2024-2026.

KansPlus heeft een aantal inhoudelijke speerpunten waar we ons op richten en waar we resultaat op willen behalen. We willen vasthouden aan deze speerpunten totdat de doelen behaald zijn of totdat ze door andere oorzaken niet meer relevant zijn. Het gaat hierbij om landelijke belangenbehartiging, familiebeleid, dementietafels, een aantal innovatieve projecten en deelname en medewerking aan externe onderzoeken.

Het Kennis- en adviescentrum adviseert individuele leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. Ook personen die geen lid zijn krijgen eenmalig advies. Sinds januari 2023 kunnen ook leden van EMB Nederland gebruik maken van het kennis -en adviescentrum. VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Het steunpunt is er voor cliëntenraden, verwantenraden, familieverbanden/verenigingen en ledengroepen. VraagRaak organiseert trainingen en cursussen en heeft een adviserende functie.

Sinds eind 2020 wordt in KansPlus Perspectief 2025 gewerkt om  – in het belang van de doelgroep – het voortbestaan van KansPlus op middellange termijn te borgen. Onderdeel hiervan is de verbetering van de bestuurlijke samenhang tussen de landelijke organisatie en de ledengroepen en de aansturing daarvan. Er is het landelijk bestuur veel aan gelegen om de continuïteit van de lokale activiteiten te ondersteunen en te voldoen aan wettelijke kaders en verantwoordelijkheden. In 2023 zal, mede ingegeven door de financiële situatie, een plan gemaakt en uitgewerkt worden om de organisatie KansPlus en haar activiteiten een gedegen toekomst te geven.

Met dit jaarplan spreken we het vertrouwen uit dat we ook in 2023 samen met de inbreng van onze leden, lokale ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en samenwerkingspartners kunnen werken aan de uitvoering ervan en daarmee aan de missie en visie van KansPlus.

Dit jaarplan is in afstemming met het strategische beleidsplan 2019-2023. De uitvoering van het jaarplan is gedurende het jaar te volgen via de diverse communicatiekanalen van KansPlus.

Het jaarplan 2023 is hier te lezen.