Wetten en regels Archives

Onbekendheid met Wet zorg en dwang brengt grondrechten cliënten in gevaar

Cliënten, hun vertegenwoordigers en ook veel zorgprofessionals zijn nog steeds onvoldoende op de hoogte van de Wet zorg en dwang. Dat blijkt uit onderzoek van cliëntenorganisaties Alzheimer NL, Ieder(in), Kansplus, het LSR, LFB en Per Saldo.  Aan het onderzoek hebben 441 mensen deelgenomen. De respondenten zijn grotendeels naasten, of vertegenwoordigers van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), een verstandelijke beperking  of een gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel). Bescherming grondrechten Onvrijwillige zorg raakt mensen in de kern van hun zijn en leidt altijd tot inperking van fundamentele grond- en mensenrechten. Deze rechten dienen zorgvuldig beschermd en bevorderd te worden, zeker wanneer mensen niet in staat zijn voor zichzelf op te komen. De Wzd, die sinds  2020 geldt, doet dat nu onvoldoende, blijkt uit dit onderzoek. Gebrek aan kennis leidt tot misverstanden en onveilige situaties Het belangrijkste probleem is…

Lees meer

Webinar over Erfrecht – 26 februari

Dit jaar organiseert Sien een webinar over Erfrecht, samen met KansPlus, Dit Koningskind, EMB Nederland en 2CU. Een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen. Ben jij erbij op maandagavond 26 februari van 19.30 tot 21.00 uur? Notaris Marianne Grievink, van Vechtstede Notarissen & Mediators, vertelt je tijdens dit webinar waarmee je allemaal rekening moet houden rondom erfrecht. Want er komt nogal wat bij kijken als je kind een verstandelijke beperking heeft. Ook geeft deze notaris antwoord op vragen zoals: Moet ik een testament opstellen in verband met de situatie van mijn kind? Is het verstandig om mijn zoon of dochter als erfgenaam te benoemen? Kan zijn of haar erfdeel worden beperkt? Natuurlijk kun je ook zelf al je vragen stellen. Je kunt ze vooraf mailen, maar ook tijdens het webinar inbrengen. We maken gebruik van Zoom. Na je aanmelding krijg…

Lees meer

Vacature – commissielid/waarnemend voorzitter Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn zorgaanbieders in de sectoren VG en PG verplicht om aangesloten te zijn bij een commissie die klachten beoordeelt over een specifiek aantal Wzd onderwerpen. De KCOZ is zo’n klachtencommissie. Het betreft in hoofdzaak klachten over onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Ook kan de KCOZ gevraagd worden om in afwachting van de klachtbehandeling, een bepaald besluit of toepassing te schorsen. De KCOZ is ingesteld door VGN, ActiZ, Ieder(in), LSR, LOC en KansPlus. Wie zoeken we? Voor de KCOZ zijn wij vanwege het vertrek van een van de leden op zoek naar een algemeen lid die tevens als waarnemend voorzitter kan optreden bij afwezigheid van de vaste voorzitter. De waarnemend voorzitter beoordeelt tevens schorsingsverzoeken. We zoeken…

Lees meer

Nationale Ombudsman: Digitale toegang tot de Overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen KansPlus, Sien, Dit Koningskind, EMB Nederland en de LFB hier aandacht voor. In 2017 verscheen het rapport ‘Hoezo MIJNOverheid’ van de Nationale Ombudsman, waarin duidelijk werd gesteld dat digitale toegang tot de Overheid niet goed was geregeld.  Ondanks lichte verbeteringen moet door de Nationale Ombudsman na zes jaar worden vastgesteld dat er voor wettelijk vertegenwoordigers nog steeds niet veel veranderd is. Dit ondanks toezeggingen van de Staatssecretaris van Koninkrijkrelaties en Digitalisering. De Ombudsman vraagt de Staatssecretaris om binnen drie maanden te komen met een duidelijk en haalbaar plan van aanpak waarin een tijdpad staat. Als belangenorganisaties pleiten wij ervoor om dit bij benoeming van de wettelijk vertegenwoordiger door de Rechtbank…

Lees meer

Cliëntenorganisaties roepen VGN op akkoord over onvrijwillige zorg toch te ondertekenen

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft op het laatste moment besloten het bestuurlijk akkoord over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet te ondertekenen. Cliëntorganisaties KansPlus, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en het LSR, die wel hebben getekend, roepen de VGN op om terug te komen op dit besluit, in het belang van cliënten, zorgverleners én zorgaanbieders. Vereenvoudiging stappenplan Eind 2022 hebben Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus en het LSR met de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ opgesteld. Hierin staan voorstellen om het huidige stappenplan te vereenvoudigen en meer ruimte te bieden aan maatwerk. Dit advies, mede aangejaagd door de VGN, vormt de basis van de bestuurlijke afspraken.

Lees meer

Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen met een beperking verschraalt. Er staan steeds meer mensen op de wachtlijst, er is weinig tijd voor leuke dingen en personeel doet alleen de meest elementaire zaken. Mantelzorgers worden dan ook langzamerhand onmisbaar in de gehandicaptenzorg. Zij vullen de gaten op die ontstaan door personeelstekorten. Dit komt naar voren in een onderzoek dat Ieder(in) heeft uitgevoerd onder 580 mensen met een beperking, die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz), en naasten. Lees hier het bericht van Ieder(in). Download hier het rapport ‘Verschraling van zorg tast kwaliteit van leven aan’  …

Lees meer

Online informatiebijeenkomsten over onvrijwillige zorg op komst

In september vinden vijf digitale bijeenkomsten plaats over de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De wet is het afgelopen jaar geëvalueerd, later dit jaar doet het ministerie van VWS een aantal voorstellen om de wet te wijzigen. Tijdens de bijeenkomsten worden cliënten en naasten bijgepraat over de huidige stand van zaken. Bovendien kunnen zij hun ervaringen met onvrijwillige zorg en de Wzd delen. Tijdens de bijeenkomsten wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat onvrijwillige zorg en de Wzd zijn. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?; aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?; hoe zit het met de Jeugdwet, Wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?; op welke punten wordt bekeken de Wet te wijzigen? Aanmelden Aanmelden voor de digitale bijeenkomst over de Wzd kan hier. Wie zich aanmeldt, krijgt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om…

Lees meer

Voorjaarsnota: plannen voor de gehandicaptenzorg

Op 28 april zond minister Kaag de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In deze nota geeft het kabinet een tussenstand van de Rijksbegroting van 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren. De nota bevat een aantal nieuwe of aangepaste plannen voor de gehandicaptenzorg. Hieronder volgen een aantal van deze plannen. Extra middelen voor VG7 in 2023 en 2024 Het kabinet voegt zowel voor 2023 als 2024 40 miljoen euro toe aan de Wlz contracteringsruimte om, vooruitlopend op de tariefsherijking in 2025, zorgkantoren in staat te stellen maatwerk afspraken te maken over hogere tarieven voor VG7. Verlenging regeling EMB De regeling voor bekostiging van zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt verlengd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Op deze wijze wordt tijd gevonden om dit op een goede wijze wettelijk te regelen. Hiervoor is voor die periode een jaarlijks…

Lees meer

Ervaringen met de Wet zorg en dwang: resultaten onderzoek cliëntorganisaties

Ervaringen met de Wet zorg en dwang: 0-meting Samen met cliëntorganisaties Ieder(in), Alzheimer Nederland, de LFB, het LSR  en Per Saldo hebben wij afgelopen najaar onderzoek gedaan onder onze achterbannen naar ervaringen met de Wet zorg en dwang (Wzd). Hierdoor maakten we inzichtelijk waar volgens ons de Wzd verbetering behoeft. Uit dit onderzoek (441 respondanten) blijkt dat de kennis onder cliënten, naasten en zorgprofessionals over de wet nog steeds beperkt is. Ook hebben niet alle zorgaanbieders de wet al goed ingevoerd en geven ze vaak nog onzorgvuldig onvrijwillige zorg. Daarnaast wordt er nog te weinig gezocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg. Bovendien wordt het stappenplan, voor communicatie met cliënt en vertegenwoordiger, onvoldoende en onzorgvuldig ingezet. Zo zegt een vertegenwoordiger: ‘Ik moest er steeds achteraan hoe ver het stond met het stappenplan. Dat kwam niet prettig over’. Lees hier alle resultaten van het onderzoek, de 0-meting. De Wzd regelt…

Lees meer

Beleidsreactie minister Helder op evaluatie Wvggz en Wzd

Minister Helder heeft 13 maart aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer haar beleidsreactie gestuurd op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Het doel van beide wetten is: minder dwang, betere rechtsbescherming. De wetten uit 2020 zijn in het afgelopen jaar geëvalueerd. De reacties hierop waren stevig, ook van de cliëntorganisaties. Wij hebben gevraagd om de huidige wet te handhaven, de implementatie ervan te stimuleren en de rechtspositie van mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg te blijven borgen. Zoals verwacht is VWS nu met een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer gekomen. Voor de Wzd geeft de minister het volgende aan als taken die er liggen: de complexiteit van de wet terugdringen het aanpassen van het stappenplan en het gebruik ervan het waarborgen van de positie…

Lees meer