Reageer op het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het kabinet presenteerde onlangs een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie. Dat kan tot uiterlijk 18 december.

Ook u kunt op de aanpassing van de Wajong reageren, als individu of als organisatie/vereniging. Hieronder een aantal punten uit het wetsvoorstel die aandacht verdienen:

 • Het volgen van een studie heeft geen gevolgen meer voor de hoogte van of het recht op een Wajonguitkering. Voor studerende Wajongers kan dit positieve gevolgen hebben.
 • Volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen die geen arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn, ontvangen een volledige Wajong-uitkering als ze nog schoolgaand zijn.
 • De (voortgezette) werkregeling (Wajong 2010) vervalt. Dit is ongunstig voor de mensen die hier gebruik van maken.
 • Wat op het oog positief lijkt maar nog wel verdere bestudering behoeft, is dat de Wajong op een aantal punten wordt geharmoniseerd. De inkomensondersteuning voor mensen in de oude Wajong en de Wajong 2010 worden gelijkgetrokken, net als de verplichting een passend werkaanbod te aanvaarden als voorwaarde voor een re-integratietraject bij het UWV.
 • De regels m.b.t. het beëindigen en her-activeren van het recht op Wajong worden aangepast. Hierdoor blijft het recht op Wajong bij inkomsten uit arbeid vijf in plaats van een jaar bestaan.

Wilt u ook reageren op het wetsvoorstel? Doe dat dan uiterlijk 18 december via deze link.

Bron: www.iederin.nl

Ieder(in) werkt momenteel aan een reactie. Deze zal naar verwachting in de tweede week van december worden ingediend en op www.iederin.nl worden geplaatst.

Studiedag over leven in Vrijheid en de nieuwe wet Zorg&Dwang

Vrijheid ja! Beperken nee, tenzij….

Op dinsdag 20 november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur is er een studiedag over leven in vrijheid en de Wet zorg en dwang (Wzd).
Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en Ieder(in) organiseren de bijeenkomst samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij doen dit vanuit het programma ‘Ik doe mee – Samen Sterk voor Kwaliteit’. De studiedag is bedoeld voor zorgprofessionals/begeleiders van mensen met een beperking. Maar ook ouders, familie en cliënten(raden) zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Voor wie?
Zorgprofessionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, ouders, familie van mensen met een beperking die zorg ontvangen en cliënten(raden).

Programma:
Het programma bestaat uit:

 • een gezamenlijk gedeelte – Hugo van der Wal van VWS licht de laatste stand van zaken rond dit onderwerp toe
 • ervaringsdeskundigen ‘vertellen’ over hun ervaringen
 • verschillende workshoprondes en lezingen waaruit je een keuze kunt maken
 • afsluitend theater.

Waar is het?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen)
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren.

Kosten en aanmelden:
Het congres is gratis. Maar meld je wel aan!

Vul het aanmeldformulier in via: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/lunteren  en geef je voorkeur voor de workshops aan. Klik hier om te zien uit welke workshops je kunt kiezen of download ze via Workshops en lezingen op de Studiedag 20112018.

Nog vragen?
Als je meer wil weten over deze studiedag, kun je contact opnemen met Dorien Kloosterman, telefoon (06) 462 91 032.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS. Kijk op www.ikdoemee.nl voor meer informatie.

Vooraankondiging studiedag over leven in Vrijheid en de nieuwe wet Zorg&Dwang

Vrijheid ja! Beperken nee, tenzij….

Vanuit ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ organiseren de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en Ieder(in) samen met de VGN een studiedag voor zorgprofessionals/begeleiders van mensen met een beperking. Ook ouders en familie zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Kom ook naar deze studiedag op dinsdag 20 november 2018 in Lunteren. De Studiedag is van 10.00 tot 16.00 uur.

Het programma bestaat onder andere uit:

 • een gezamenlijk gedeelte waarbij de laatste stand van zaken wordt toegelicht door Hugo van de Wal van VWS.
 • ervaringsdeskundigen ‘vertellen’ over hun ervaringen.
 • verschillende workshoprondes en lezingen waaruit je een keuze kunt maken, bijvoorbeeld over ‘leven in vrijheid’, ‘Oog voor de ander’, ‘rechten van mensen met een beperking’, een aantal organisaties zal vertellen over hun werkvormen over vrijheid, vrijheidsbeleving en het voorbereiden op de Wet Zorg & Dwang.
 • tijd voor ontspanning en gezelligheid.

Een aantal workshops en lezingen worden samen met ervaringsdeskundigen verzorgd.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de studiedag? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om u in te schrijven. En noteer de datum vast in uw agenda!!

Vooraankondiging studiedag WZD

De nieuwe ‘Wet zorg en dwang’ uitgelegd in eenvoudige taal

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. De brochure is gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit.

Recht op vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten.Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid. Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Voor wie
Mensen met een beperking en hun familie, zodat zij zich kunnen voorbereiden om de Wet zorg en dwang. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten waar de wet over gaat. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

Voor iedereen te begrijpen
De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie.

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is.

U kunt de brochure downloaden via https://www.ikdoemee.nl/aan-de-slag/brochure-zorg-dwang-uitgelegdBrochure-wet-zorg-dwang of tegen verzendkosten bestellen via de webwinkel.

Kamervragen over steeds weer dezelfde vragen over ernstig gehandicapt kind

Elke vijf jaar wordt voor personen die onder curatele staan hun positie door de rechtbank geëvalueerd. Dit gebeurt door een aantal vragen te stellen aan de curator(en). Met de antwoorden stelt de rechtbank vast of de onder curatelestelling voortgezet moet worden.

Voor curatoren van mensen met een ernstige verstandelijke (en lichamelijke) beperking worden deze vragen vaak als kwetsend beschouwd.  Het gaat om levenslange, levensbrede ernstige beperkingen. Ouders zijn vaak curator van hun kind en moeten elke vijf jaar vragen beantwoorden als: ‘Wat heeft u de afgelopen vijf jaar gedaan om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’ en: ‘Wat denkt u de komende vijf jaar te doen om de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen?’

Conny Dickhoff, moeder van de 27-jarige Eva heeft hierover een brief geschreven aan de rechtbank Midden-Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank heeft beloofd te kijken naar de vraagstelling en om die wellicht aan te passen. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) hebben inmiddels Kamervragen over de kwestie gesteld aan de verantwoordelijke ministers Sander Dekker en Hugo de Jonge.

We houden berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Bron: AD

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De nieuwste versie van de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ is deze week verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. In de nieuwste versie staan onder andere nog meer aansprekende voorbeelden. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het ingewikkeld en niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen. U kunt de brochure hier gratis downloaden of via de website ikdoemee.nl .

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

PERSBERICHT- Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

KansPlus en Sien vragen speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij bespreking Wlz

Op 28 maart bespreekt de Vaste Commissie van VWS de Wet langdurige zorg (Wlz). KansPlus en Sien vragen specifiek aandacht te besteden aan de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat deze mensen vaak gedurende hun hele leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben en door hun aard van hun beperking niet of beperkt in staat zijn zelf de regie over het leven en de zorg te hebben.

KansPlus en Sien vragen in een brief aan de commissie de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • uitbreiding en versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het mogelijk maken zelf te kunnen kiezen door wie men zich wil laten ondersteunen
 • kinderen met een ernstige beperking moeten aanspraak kunnen maken op Wlz-gefinancierde zorg
 • de ontwikkeling van een programma dat gericht is op een dialoog tussen verwanten en begeleiders zodat onnodige afhankelijkheid verminderd wordt en de kwaliteit van leven bevorderd wordt
 • het initiëren van een pilot voor  persoonsgestuurde financiering
 • om in samenspraak met cliëntorganisaties en andere veldpartijen een adequaat beleid te ontwikkelen om mensen met een lichte verstandlijke beperking de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

De volledige brief kunt u hier lezen:
Brief WLZ aan leden Vaste Kamercommissie VWS- 2203201

KansPlus pleit voor eigen keuzes en regie

Het bestuur van KansPlus heeft samen met SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg) en de cliëntenraad van Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin zij pleiten voor eigen keuze en regie waar het gaat om behandeling binnen de Wlz.

In oktober 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) positief geadviseerd over het overhevelen van behandeling van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Volgens de ouders/verwanten/ belangenbehartigers van de drie genoemde organisaties gaat dit advies voorbij aan het recht van een cliënt om zelf te kiezen.

Op 28 maart is er een Algemeen Overleg waarbij o.a. het Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg op de agenda staat. In de brief vragen de organisaties aan de leden van Vaste Kamercommissie VWS hun overwegingen bij dit overleg mee te nemen.

Voor meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D29331&did=2017D29331

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws 

De volledige brief met de uitgewerkte standpunten van KansPlus, SOL en de cliëntenraad van PSW kunt u hier lezen: brief AO positionering behandeling in Wlz 210318

Reactie KansPlus op wetsvoorstel Wmcz

In het bericht van 19 december op deze website heeft KansPus aangegeven een uitgebreide reactie te formuleren op het wetsontwerp Wmcz. Dit ten behoeve van de Kamerleden die op 14 februari hun inbreng kunnen indienen.

Het wetsontwerp realiseert een groot aantal verbeteringen in de positie van de cliëntenraad. Daar zijn wij heel blij mee. KansPlus/VraagRaak is jaren bezig geweest, in woord en geschrift, dit te bereiken, veelal samen ook met de collega-landelijke organisaties. In onze sector gaat het om mensen die veelal hun hele leven afhankelijk zijn van goede zorg door instellingen op goede locaties.Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 januari 2019 (met daarna nog een overgangstermijn van een half jaar) van kracht wordt.

In vergelijking met het ambtelijk voorontwerp van najaar 2016 (waar KansPlus/VraagRaak uitgebreid op reageerde) zijn nu nog enkele verbeteringen naar aanleiding van onze reactie aangebracht, waaronder:

 • het afzien van het voorstel dat in de medezeggenschapsregeling kan worden opgenomen dat de cliëntenraad kan afzien van één of meer advies- of instemmingsrechten. In de praktijk kan dat per situatie altijd, maar het ging wel ver om dit voor lange duur en ook structureel voor bepaalde rechten in een regeling op te nemen
 • de cliëntenraad moet nu door de zorgaanbieder gehoord worden bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling voorzover dat betreft het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag, zittingsduur en welke personen tot lid kunnen worden benoemd, uitgaande van het principe dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief kan worden geacht en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen te behartigen
 • de cliëntenraden hebben een grotere rol gekregen bij de vervulling van vacatures en met het contact met de achterban

Al met al zien wij in vergelijking met de huidige bestaande wet een aantal positieve punten:

 • een scherpere verplichting de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft
 • uitbreiding en aanscherping adviesrechten
 • verplichting om alle cliënten inspraak te geven over zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijkse leven
 • invoeren toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met sanctiemogelijkheden
 • uitdrukkelijk regelen dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een aantal besluiten
 • benodigde informatie moet voortaan op begrijpelijke wijze aan de cliëntenraad worden verstrekt
 • aanscherping voorwaarde tijdig advies vragen aan de cliëntenraad
 • uitdrukkelijk toekennen van recht op enquête van de cliëntenraad
 • verplichte openbaar making van vacatures cliëntenraad
 • cliëntenraad moet vastleggen op welke wijze de cliëntenraad de wensen van cliënten inventariseert en de cliënten en hun vertegenwoordigers informeert over zijn werkzaamheden en de resultaten. Instelling bevordert voorts contact cliëntenraad en achterban
 • het begrip vertegenwoordigers wordt in de wet en de Memorie van Toelichting frequent naast het begrip cliënten gebruikt

Dit alles wil niet zeggen dat we helemaal tevreden zijn. Het wetsontwerp behoeft denken wij nog een aantal verbeteringen en die hebben we graag aan de fracties van de Tweede Kamer, de woordvoerders en de Vaste Commissie voor VWS laten weten via de ‘aanbiedingsbrief’ en de ‘bijlage aanbiedingsbrief’ die u onderaan dit bericht via de links kunt lezen.  Alvorens in de loop van het jaar de plenaire behandeling zal plaatsvinden is er nog een schriftelijke voorbereiding waarin toelichting en verduidelijking door de Tweede Kamer gevraagd zal worden en de bewindslieden antwoord geven.  Wij hopen dat de Tweede Kamer de reactie zal betrekken bij het stellen van vragen en dat het standpunt later wordt meegenomen in de plenaire behandeling.

De koepelorganisatie Ieder(in) heeft ons laten weten deze reactie te ondersteunen.

De aanbiedingsbrief en de bijlage (waarin een uitwerking van de reactie) kunt u via onderstaande links lezen:

Aanbiedingsbrief WMCZ 090218

Bijlage Aanbiedingsbrief WMCZ-Reactie KansPlus op wetsvoorstel WMCZ 090218

Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer

Op 23 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking  beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

Gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie valt nu nog onder de ‘oude’ wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet gaat 1 januari 2020 in en regelt zorg en dwang (onvrijwillige zorg) in instellingen.

Uiterste middel
Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap, ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven.
In het voorstel worden de bevoegdheden van de zorgaanbieder en de rechten van de cliënt geregeld. De zorg moet worden verleend op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij’. Daarbij dient een stappenplan te worden doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is.

Meer informatie over de nieuwe wet: klik hier.

De wet gaat ook over onvrijwillige zorg buiten de instelling, maar dit moet nog met aparte besluiten worden uitgewerkt.  Dit gebeurt door een zgn. Algemene Maatregel van Bestuur. Namens verschillende organisaties heeft KansPlus een notitie gestuurd naar Hugo de Jonge, minister van VWS. In deze notitie onderschrijven de organisaties de noodzaak om de ambulante toepassing van onvrijwillige zorg goed te regelen.

De notitie en de brief kunt u hier lezen:
Bijlage-Gezamenlijke reactie op AMvB wet Zorg en Dwang
Brief-AMvB-Wet-Zorg-en-Dwang